Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw beloften na. Roep Mij aan in de dag van benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren.

(Psalm 50 : 14 en 15)

We leven toe naar de dankdag. Dit keer is dat extra moeilijk. We kunnen terugzien op een zware tijd. Velen hebben hun inkomsten zien verminderen of wegvallen. Anderen werden aangetast in hun gezondheid. Er zijn ook mensen gestorven ten gevolge van het COVID 19 virus. In ieder geval was het een erg onzekere tijd. Hoe kun je nu in zo’n situatie een dankdag houden?

Is er niet meer reden om een gebedsdag te organiseren? Dat gebeurt dan ook op woensdag 4 november. Het is goed dat deze samenvalt met de dankdag in de kerken. Vanouds waren de bid- en dankdagen bede- en boetedagen. We moeten ons verootmoedigen voor de allerhoogste God. We mogen met de nood en de schuld van ons bestaan in het gebed tot Hem naderen.

Maar kunnen we dat echt? De Heere dankbaar zijn? Aan Hem onze dankbaarheid bewijzen? De Heere vraagt om ons hart. Hij vraagt om ons leven. Dat we Hem zijn toegewijd. Hij zit niet verlegen om een lippendienst, maar om een hartendienst. Dat is ook de strekking van Psalm 50. Het gaat de Heere niet om allerlei dieroffers, die stipt op tijd worden gebracht. Het moet ons ook niet te doen zijn om uitwendige godsdienst. Het gaat om de religie van ons hart.

De dank die wij aan Hem offeren, is dat onze dankdaggave in de collecte? Of het bedrag dat we voor deze dag overmaken aan de kerk? Daar kan heel wat inzitten. Zeker als we geven van ons tekort. Dat is niet zonder betekenis. We kunnen onze schuld er niet mee afkopen. Het is geen zoenoffer, maar wel een dankoffer.

De Heere verbindt eraan dat we onze beloften moeten nakomen. Welke beloften hebben wij dan aan Hem gedaan? Toen we belijdenis deden hebben we trouw gezworen aan de Heere en Zijn dienst. Toen we trouwden hebben we elkaar trouw beloofd voor het aangezicht van de Heere. Toen we onze kinderen lieten dopen, hebben we Hem beloofd om ze christelijk op te voeden. Toen we ambtsdrager werden hebben we ons leven in Gods dienst gesteld. Het zijn momenten die ons leven markeren. Denken we er nog wel eens aan terug? En wat hebben wij ervan terecht gebracht? Moet schaamte ons aangezicht niet bedekken, als we beseffen hoezeer we op onszelf zijn gericht bij al onze bezigheden? Moet het ons niet in de schuld brengen?

En dan wijst onze tekst toch een uitweg. De weg van het gebed. Roep Mij aan in de dag van de benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren. Te midden van alle nood en dood, te midden van alle zorgen, mogen we de Heere aanroepen. Het is wel een roepen vanuit de diepte. Het is bidden op een dieptepunt in ons bestaan. Maar tegelijk is er de belofte van verhoring: Ik zal u eruit helpen. Er is redding bij God. We mogen schreeuwen om hulp, om gered te worden. Er is maar een Redder in de nood. Dat is de Heiland der wereld, onze Heere Jezus Christus. In Zijn Naam mogen we onze gebeden opzenden.

Van die uitredding ontvangt God de eer: en u zult Mij eren. De nood brengt ons niet verder bij God vandaan, maar juist dichter bij Hem. Dat het daarin uitmondt. God alleen de eer!

Het kan zijn dat er een lezer(es) is die meent dat de nood, de pijn, de moeite en het verdriet niet diep genoeg gepeild worden, en dat het optimisme voorbarig is. Je kunt niet zomaar een loflied aanheffen. Je moet er wel voor in de stemming zijn. En als je zo diep in de put zit, dan ontbreken zelfs de woorden op je lippen, laat staan de zaken in je hart.

De Heere Jezus is heel diep neergedaald in ons bestaan. Niemand is reddeloos verloren. We zijn dat wel in onszelf, maar niet in Christus Jezus.

De Heere is een verrassend God. Hij is er niet enkel op de hoogtepunten in ons bestaan, maar ook als we aan de grond zitten. Dan kunnen we, hoe geruïneerd we ook zijn, en wat ons allemaal ook ontbreekt, toch dankdag houden. We doen dat dan niet met het oog op onze omstandigheden, maar met het oog op de Heere en Zijn heil. Dan kom je eigenlijk nooit uitgezongen en nooit uitgebeden. De Heere is het zo waard om gediend te worden. Hier met alle gebreken en met alle tekorten. Maar straks breekt er voor eeuwig een dankdag aan. Dan zullen we altijd bij de Heere zijn. En dan zijn onze ogen gericht op het Lam, dat geslacht is. Dan is er maar een offer dat telt. Een zoenoffer dat voor altijd afdoende is. Dan is er Een, Die al Zijn beloften gehouden heeft. Wat een uitzicht en wat een perspectief.

Ook nu, ook op dankdag 2020! Het is nog niet zover, maar het komt wel zover. Nu zitten we nog volop in de problemen en in de angst en in onzekerheid. We mogen daarvoor open ogen hebben. Maar de Heere opene ook de ogen van onze ziel voor Wie Hij is. Dan kunnen we verder kijken. Dan gloort de nieuwe morgen. Het blijft niet donker, maar het wordt licht! De dankdag breekt straks voorgoed aan.

Ds. P.B. Verspuij

Zondag 25 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij    

19.00: Ds. P.B. Verspuij  

Coll. 1. Diaconie

 1. Onderhoud

Zondag 1 november

09.30: Ds. P.B. Verspuij    

19.00: Ds. C. Blenk, Den Haag   

Coll.  1. Kerk

 1. Onderhoud

Woensdag 4 november (Dankdag)

19.30: Ds. P.B. Verspuij

Coll. Kerk

Zingen voor de dienst

Zondag  25/10       v.m.  Ps. 100 : 3 en 4

                             n.m.  Ps. 95 : 2 en 3

Zondag  01/11       v.m.  Ps. 95 : 1 en 4

                             n.m.  Ps. 96 : 1 en 8

Woensdag 04/11    n.m.  Ps. 67 : 1 en 3

 Agenda

28/10 GZB dagboek verkoop

28/10 Collectemunten

29/10 Kerkvoogdij

04/11 GZB dagboek verkoop

 Zieken

Kees Roelofsen wordt, als alles volgens plan verloopt, op donderdag 22 oktober overgeplaatst uit de Valkenburcht in Oosterbeek naar de Sonnenberg in Oosterbeek. Het adres van de Sonnenberg is: Sonnenberglaan 4, 6861 AM Oosterbeek. Kees Roelofsen is klaar met de revalidatie. Hij heeft nu verpleeghuiszorg nodig. Vandaar de verhuizing.

Het adres van Hans van der Graaf is: Kuiltjesweg 1a, 7361 TC Beekbergen. Hij bevindt zich in Marken Haven, zijn kamernummer is 1.35, en hij verblijft op afdeling De Waag. Hij geniet er een goede verzorging.

Gerrit van Voorst van de Brummelweg 33, 6731 SW Otterlo, is weer hersteld van zijn gebroken enkel. Op dinsdag 13 oktober is in het ziekenhuis te Ede het gips van zijn linkervoet afgehaald. Hij kan weer goed uit de voeten.

Lies van de Kraats heeft een huidonderzoek gehad in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede op dinsdag 6 oktober. Een plekje huid is van haar gezicht afgehaald en ook van haar linkerarm is vel verwijderd om te onderzoeken of het goed- of kwaadaardig is. Op woensdag 13 oktober zijn zes hechtingen uit haar hoofd gehaald, zodat het plekje verder kan helen. De uitslag van het huidonderzoek heeft ze, als alles volgens plan verlopen is, op dinsdag 20 oktober gekregen. In de volgende kerkbode hopen we de uitslag van het onderzoek te vermelden. Lies van de Kraats woont in Wicherumloo op de afdeling Roekel in kamer C 103. Het adres van Wichumerloo is Edeseweg 51, 6733 AC Wekerom.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere gedenke al de zieken thuis en elders naar Zijn goedgunstigheid.    

 Opbrengst collecten

Zondag 4 oktober

Kerk                                         € 204,63   

Jeugdwerk                               € 180,40

Zondag 11 oktober

ZOA                                         € 335,25

 Collecteopbrengsten

Via de bank is er in september € 1.097,50 aan collectegeld binnengekomen voor de kerkvoogdij

(dit is dus exclusief de offerblokken). We danken een ieder voor het overmaken van de gelden.

 Giften

Ds. P.B. Verspuij ontving € 50,- voor de kerk. Diaken Bas Dirksen en bezoekbroeder Jan van den Born ontvingen € 20,- voor de kerk. Dina Onderstal ontving € 10,-. We zeggen de gevers en de geefsters na de Heere hartelijk dank.

 Collectemunten

Op woensdag 28 oktober zijn er tussen 19.30 en 20.00 uur collectemunten te koop in Eben-Haëzer. Betaling uitsluitend per PIN.

 

Diaconiecollecte

Het is een goede traditie in onze Hervormde Gemeente om jaarlijks op dankdag boodschappen in te zamelen voor Dorcas die dit distribueert onder mensen in (met name) Oost-Europa. Een dergelijke actie vraagt veel inzet van vrijwilligers om boodschappen in te zamelen, daar pakketten van te maken, deze boodschappen te transporteren en lokaal uit te delen. In verband met de huidige Corona-situatie heeft Dorcas besloten om de gezondheid van de vrijwilligers niet in de waagschaal te stellen. Daarom is er dit jaar in Nederland (en dus ook in Otterlo) geen inzameling van voedselpakketten. Toch willen we de mensen in Oost-Europa deze winter niet in de kou laten staan. Er wordt daarom dit jaar geld ingezameld waarmee lokale werkgroepen en kerken en Oost-Europa zelf lokaal boodschappenpakketten kunnen kopen en uit kunnen delen. Tijdens de bijzondere diaconiecollecte op zondag 8 november willen wij geld inzamelen voor deze actie. Doet u dit jaar ook weer mee? Wij hopen op uw bijdrage.

 Vrijwillige hulpdienst

Juist in deze weken waarin verzocht is zoveel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen, kunnen wij wellicht iets voor u betekenen. De hulp die u van ons kunt verwachten kan divers zijn, van het doen van een boodschap, ophalen van medicijnen, vervoer naar het ziekenhuis of huisarts, of een keer bij ziekte koken. U kunt hiervoor contact opnemen met Bas Dirksen, telefoon: 06 – 12866272. Voor andere diaconale zaken kunt u zoals gewoonlijk de diaconie benaderen via email diaconie@hervormdotterlo.nl In alle gevallen kunt u verzekerd zijn van geheimhouding van uw hulpvraag.

 Kerkdiensten

De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op www.hervormdotterlo.nl of op www.kerkdienstgemist.nl. Het is ook mogelijk de diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken. Naast de internetuitzendingen, mogen er ook een aantal mensen in de kerk komen. Daarvoor gelden wel een aantal regels. Als u naar de diensten in de kerk wilt komen, dan vragen wij u zich aan te melden bij de koster. Het makkelijks is dat via de app (06 – 5165 9756) of mail (koster@hervormdotterlo.nl) te doen. U wordt daarna volgens systeem op volgorde uitgenodigd. Als u bent ingedeeld voor een dienst, kunt u in een rij gaan zitten, waar nog niemand zit. De achterste rij blijft aan de ene kant gereserveerd voor de koster en aan de andere kant voor het dienstdoende commissielid. Zij zijn ook aanspreekpunt voor eventuele vragen. In de kerk ventileren we extra en is de temperatuur lager. Het is daarom raadzaam u daarop te kleden. In de kerk kunt u uw collectegelden in de offerblokken doen die in de hal hangen. Uw bijdragen voor de kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar rekening NL56 RABO 03685 06800. In alles blijft het verzoek u aan de gouden regels te houden, zoals die ook in de kerk en het verenigingsgebouw hangen. Zie verder:

 Gouden regels

Voor de goede orde vermelden we nog de “gouden” regels, zoals die ook in de kerk en het verenigingsgebouw gelden in deze tijd:

– houd 1,5 meter afstand

– was je handen regelmatig

– hoest of nies in je ellenboog

– vermijd handen geven

– blijf thuis bij klachten

Clubkamp

Langs deze weg willen we u op de hoogte stellen van het volgende: het clubkamp in de herfstvakantie  is met de aangescherpte maatregelen komen te vervallen. Het clubkamp gaat hopelijk nu plaatsvinden in de meivakantie van 2021. Als kerk en gemeente moesten we onze verantwoordelijkheid nemen en onderkennen. Maar ook persoonlijk, zoals we gehoord hebben tijdens de laatste persconferentie, moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Naast het aantal oplopende besmettingen in de directe omgeving en het feit dat we een diverse gemeente zijn waarbij veel vermenging en samenkomst is van mensen vanuit de drie dorpen, zijn er ook nog de praktische zaken bij een kamplocatie waar alles gehandhaafd moet kunnen worden. Na dit alles te hebben overwogen, konden we niet anders dan dit besluit nemen.

Jeugdwerk

U heeft ook vernomen dat de genomen maatregelen voor vier weken gelden. We hebben gekeken hoe hier een veilige invulling voor zowel leiding als jeugd gegeven kan worden. Daarin is het toch verstandig een lijn in te trekken. Besloten is daarom voorlopig en tot nader bericht: niet met fysieke bijeenkomsten te starten. Totdat het aantal besmettingen in onze omgeving weer afgenomen is en het jeugdwerk, waar onder club, catechese en zondagschool, weer op een verantwoorde manier met elkaar kan plaats vinden. We hoeven u dan ook niet steeds op de hoogte te brengen van mogelijk uitstel. Onze harten zijn met u en uw jongeren, met wie wij nu niet meer samen kunnen komen op een manier zoals we gewend zijn met elkaar om met elkaar te groeien in het geloof, te leren uit de Bijbel en te zoeken naar wat God ons beloofd heeft. Graag delen we met u de woorden vanuit Lukas 11 vers 9 “Zoek, en u zult vinden.” Dat wensen we elkaar toe. Om ook vooral thuis te blijven zoeken als de samenkomsten in het jeugdwerk even niet door kunnen gaan. We vinden het allemaal werkelijk heel jammer, maar verheffen onze gedachten en harten tot onze grote God, Die ondanks alles, alles mogelijk kan maken. Laten we bidden met elkaar, zodat er creatieve manieren mogen ontstaan om toch het contact met elkaar vast te kunnen houden en waar mogelijk te versterken.

Namens de jeugdouderling en de jeugdleiding wensen we u veel gezondheid toe en Gods nabijheid.

 Dankbetuiging

Ons 60-jarig huwelijksjubileum is, ondanks alle beperkende maatregelen, niet ongemerkt voorbijgegaan. Zo voelden wij ons gesterkt in de voorbede ter gelegenheid hiervan en in de (wel zeer gedetailleerde) mededeling dienaangaande in ‘Kerkklanken’.

Als reactie hierop hebben wij ook vanuit de kerkelijke gemeente veel gelukwensen ontvangen. Naast de zegen die we hebben ervaren in de sparende hand van de Heere verblijdde alle belangstelling ons bijzonder, onze dank daarvoor. In deze spannende tijd hopen en bidden wij voor u allen en voor ons op bewaring door de Heere. Hij is een barmhartig God, zelfs als Hij ons bezoekt met ziekte; David ondervond dat zoals blijkt uit 2 Samuel 24.

Jan en Maria Huisman-Quint

 Geboren

Op donderdag 8 oktober zijn Gert en Wijmpje Hol opa en oma geworden. Hun dochter Marjolein en schoonzoon Robin van de Kamp werden verblijd door de komst van een dochtertje. Haar naam is Iris. Het adres van dit gezin is: Wesselseweg 64, 3771 PD Barneveld. We feliciteren deze ouders en grootouders van harte met de komst van dit kind. In onze felicitaties betrekken we ook Joycelyn en Mitchel van Kruistum en Jordy en Anne Huisman. We feliciteren hen met de komst van hun nichtje. Onze wens is dat Iris zal opgroeien tot vreugde van haar ouders, grootouders, overgrootouders, ooms, tantes en de verdere verwanten en bovenal tot eer van God.  

 Jarige

Op woensdag 28 oktober wordt Gerrit van Butselaar bij leven en welzijn 68 jaar. Zijn verjaardag kan dit jaar niet uitgebreid gevierd worden vanwege de beperkende maatregelen in verband met de coronacrisis. Met de familieleden en zijn vrienden en bekenden kwamen we de laatste jaren bijeen in  de kantine van minicamping ‘De Damakker’. Gerrit was dan het blijde middelpunt van de avond en werd erg verwend met cadeaus. Hij draagt onze kerk een warm hart toe. Als predikant kon ik natuurlijk niet ontbreken op het feest en ook mijn vrouw was een graag geziene gast. Dit alles moet hij dit keer ontberen. Enkel Henk en Lena, Simon en Lucia en Leny en Wouter kunnen hem op afstand gelukwensen. Wij leven met hem mee via de voorbede op zondagmorgen 25 oktober en via het kerkblad. Uiteraard wordt er op woensdag 28 oktober in zijn woongroep op de Hartenberg wel de nodige aandacht aan zijn verjaardag besteed. Het adres van Gerrit van Butselaar is: De Hartenberg /  Mezenhof 21, Apeldoornseweg 60, 6733 GC Wekerom. 

In memoriam

Op zaterdag 26 september is ds. H.A. van de Pol uit Wierden overleden op de leeftijd van 80 jaar. Hij heeft na zijn emeritaat in 2001 jaarlijks enkele malen in Otterlo gepreekt. Hij woonde toen weer in Wierden, waar hij predikant geweest is van 1970 tot 1984. Hij begon zijn ambtelijke loopbaan in 1965 in Leerbroek. Daar was ook zijn schoonvader ds. J.H. Cirkel predikant geweest. Zijn vrouw was daar in de pastorie geboren. Zijn vader was ook dominee. Ds. K. van de Pol stond van 1937 tot 1940 in Wierden. In die tijd is onze overleden broeder in het ziekenhuis te Almelo geboren. Hij groeide als enigst kind op in de pastorie. Zelf kregen hij en zijn vrouw vier kinderen en tien kleinkinderen. Zijn vrouw en het hele gezin wensen we Gods genadige en troostvolle nabijheid toe. Ds. H.A. van de Pol ging in 1984 naar Boskoop en vertrok vandaar in 1989 naar zijn laatste gemeente Dinteloord. Na zijn emeritaat was hij nog enkele jaren bijstand in het pastoraat in Almelo. In Otterlo vervulde hij meestal een preekbeurt in de zomervakantie en rond Hervormingsdag. In alle eenvoud droeg hij het Woord uit. De Heere stelle zijn nagedachtenis tot zegening, ook onder ons.

 Preekstof

Op zondagmorgen 25 oktober lezen we Mattheüs 14 : 22 – 34 en Lukas 8 : 22 – 25. Het thema van de preek luidt: “Stap uit je boot – vertrouw op God de Almachtige.” In de leerdienst op zondagavond 25 oktober staan we stil bij Zondag 15 uit de Heidelbergse Catechismus. Het thema is: “Jezus voor Pilatus.” De Schriftlezing is: Johannes 18 : 28 – 19 : 16. Op zondagmorgen 1 november lezen we Psalm 105 : 39 – 45 en Johannes 2 : 1 – 11. Het thema van de dienst luidt: “Feest gaat door – Als je bidt …” We herdenken in deze dienst ook de Reformatie. In verband met Hervormingsdag op zaterdag 31 oktober worden aan het eind van de dienst na de zegen twee coupletten van het Lutherlied gezongen. U en jullie kunnen de genoemde Bijbelgedeelten en de zondagsafdeling van tevoren vast doorlezen. Dat geldt ook voor de tekst van ‘Een vaste burcht is onze God’, die hieronder vermeld staat. Zo wensen we elkaar een goede voorbereiding op de zondagse erediensten toe.       

 Lutherlied

Een vaste burcht is onze God,

een toevlucht voor de Zijnen!

Al drukt het leed, al dreigt het lot,

Hij doet Zijn hulp verschijnen!

De vijand rukt vast aan

met opgestoken vaan;

Hij draagt zijn rusting nog

van gruwel en bedrog,

maar zal als kaf verdwijnen!

 

Geen aardse macht begeren wij,

die gaat welras verloren.

Ons staat een sterke Held ter zij,

Dien God ons heeft verkoren.

Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,

dat Hij de Christus heet,

Gods eengeboren Zoon,

Verwinnaar op de troon:

de zeeg’ is ons beschoren.

 Dankstond

Op woensdagavond 4 november houden we de dankstond. Het is wel in een heel bijzondere tijd dat we deze beleven. Door de intelligente lock down in het voorjaar zijn er in economisch opzicht zware verliezen geleden. En nu de maatregelen zijn aangescherpt heeft de economie daar opnieuw onder  te lijden. Op dankdag gaat het echter niet alleen om de winst en het verlies. We mogen God dankbaar zijn voor elke dag die Hij ons geeft. Door Zijn genade in Christus Jezus mag dankbaarheid de grondtoon van ons leven zijn, ondanks alles wat tegenzit. In de preek zullen we stilstaan bij de huidige situatie. De dankdag is ook uitgeroepen tot een dag van gebed en verootmoediging. Als tekstgedeelte  voor de prediking dient 1 Petrus 5 vers 7 “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” Het thema luidt: “Dankdag in crisistijd”. De Heere zegene de overdenking van Zijn Woord en Hij zij met ons in alle omstandigheden van het leven!

 ‘Een handvol koren’ 2021

Een dagboek voor jong en oud! Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot een zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op iets anders te richten, beter nog: op Iemand anders! Het helpt je je te herinneren aan de belofte van Jezus: “Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld!” Dat geeft troost en hoop, zeker ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een kijkje in Gods wereldwijde kerk. ‘Een handvol koren’ is het best verkochte dagboek van Nederland. U koopt niet alleen een mooi dagboekje, maar met de opbrengst van de dagboekjes steunt u Robert en Danja Duits die werkzaam zijn in Albanië. Maar liefst  € 8,- van de prijs van € 12,50 komt ten goede aan dit werk van de GZB.

De verkoop van het dagboekje willen we dit jaar iets anders doen. We willen u op woensdagavond 28 oktober in Eben-Haëzer van 19.00 tot 20.00 de gelegenheid geven om het boekje tegen betaling af te halen. En op woensdag 4 november (Dankdag) kunt u ’s middags in Eben-Haëzer van 15.00 tot 16.00 en van 18.30 – 19.30 uur tegen betaling het boekje meenemen. Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden het komen halen, zodat wij wat minder werk aan de verspreiding hebben. Bent u niet in de gelegenheid dan komen we het dagboekje zoals u gewend bent bij u thuis bezorgen. Heeft u het dagboek niet eerder gehad of bent u niet in de gelegenheid het te komen halen, bel dan met Gerda Goorhuis 06 – 47816557 of e-mail naar zending@hervormdotterlo.nl om uw exemplaar te bestellen.

Kopij

De kopij voor het volgende nummer van Kerkklanken kan ingeleverd worden tot maandag 2 november om 8.30 uur aan de pastorie of via de mail dominee@hervormdotterlo.nl. Het eenentwintigste nummer van jaargang 56 verschijnt op donderdag 5 november.

 D.V.

Voor al de genoemde activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte

Deze kerkbode verschijnt in de herfstvakantie. We wensen de schooljeugd en hun leerkrachten, ondanks alle beperkende maatregelen, toch een fijne vakantieweek toe. Op zondag 25 oktober wordt de klok een uur teruggezet. De wintertijd gaat in. In de vorige kerkbode las u dat op het laatste moment de meeste activiteiten van het openingsweekend moesten worden afgelast. Er zijn heel veel voorbereidingen geweest. Met name onze jeugdouderling, maar ook de leiding van de clubs en de zondagsschool en de mentoren van de catechisatie hebben zich enorm ingezet om alles op de rit te zetten. Dat het openingsweekend grotendeels geen doorgang kon vinden en de start van het winterwerk moest worden opgeschort is dan ook een grote teleurstelling, ook al werd met deze mogelijkheid van meet af aan rekening gehouden. Dit doet echter aan onze waardering voor al het werk dat ter voorbereiding is gedaan niets af. Ook al kon het (nog) niet uitgevoerd worden, met veel elan en enthousiasme zijn de programmaonderdelen voorbereid en aangekondigd. Een woord van dank aan alle betrokkenen daarbij is daarom hier op zijn plaats. Het bovenstaande is eveneens van toepassing op de voorbereidingen door de leiding van de jeugdclubs van het clubkamp, dat eerst in de meivakantie zou worden gehouden en is uitgesteld tot de herfstvakantie, maar nu evenmin doorgang kan vinden vanwege de gedeeltelijke lock down. Lang is met de mogelijkheid rekening gehouden dat het toch zou kunnen doorgaan, maar helaas zat het er echt niet in. Ook de inzet ervoor mag hier niet ongenoemd en ongewaardeerd blijven. In de toekomst hopen we Deo Volente, zo God wil en wij leven, dat al onze plannen weer verwerkelijkt kunnen worden. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. P.B. Verspuij

 Algemeen

De Dorcas Voedselactie gaat door

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook niet als het bijna onmogelijk wordt.

De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom is er dit jaar geen voedselinzamelingsactie in de Hervormde Kerk te Otterlo en in de Plus te Harskamp, in de Spar te Otterlo en in de Coöp te Wekerom. Dorcas pakt de organisatie daarom in 2020 anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan altijd voor. De producten die Dorcas normaalgesproken in Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten.

U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door de QR-code hiernaast te scannen. Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere.

 

Zondag 25 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij    

19.00: Ds. P.B. Verspuij  

Coll. 1. Diaconie

        2. Onderhoud

Zondag 1 november

09.30: Ds. P.B. Verspuij    

19.00: Ds. C. Blenk, Den Haag   

Coll.  1. Kerk

         2. Onderhoud

Woensdag 4 november (Dankdag)

19.30: Ds. P.B. Verspuij

Coll. Kerk

Zingen voor de dienst

Zondag  25/10       v.m.  Ps. 100 : 3 en 4

                             n.m.  Ps. 95 : 2 en 3

Zondag  01/11       v.m.  Ps. 95 : 1 en 4

                             n.m.  Ps. 96 : 1 en 8

Woensdag 04/11    n.m.  Ps. 67 : 1 en 3

 Agenda

28/10 GZB dagboek verkoop

28/10 Collectemunten

29/10 Kerkvoogdij

04/11 GZB dagboek verkoop

Kees Roelofsen wordt, als alles volgens plan verloopt, op donderdag 22 oktober overgeplaatst uit de Valkenburcht in Oosterbeek naar de Sonnenberg in Oosterbeek. Het adres van de Sonnenberg is: Sonnenberglaan 4, 6861 AM Oosterbeek. Kees Roelofsen is klaar met de revalidatie. Hij heeft nu verpleeghuiszorg nodig. Vandaar de verhuizing.

Het adres van Hans van der Graaf is: Kuiltjesweg 1a, 7361 TC Beekbergen. Hij bevindt zich in Marken Haven, zijn kamernummer is 1.35, en hij verblijft op afdeling De Waag. Hij geniet er een goede verzorging.

Gerrit van Voorst van de Brummelweg 33, 6731 SW Otterlo, is weer hersteld van zijn gebroken enkel. Op dinsdag 13 oktober is in het ziekenhuis te Ede het gips van zijn linkervoet afgehaald. Hij kan weer goed uit de voeten.

Lies van de Kraats heeft een huidonderzoek gehad in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede op dinsdag 6 oktober. Een plekje huid is van haar gezicht afgehaald en ook van haar linkerarm is vel verwijderd om te onderzoeken of het goed- of kwaadaardig is. Op woensdag 13 oktober zijn zes hechtingen uit haar hoofd gehaald, zodat het plekje verder kan helen. De uitslag van het huidonderzoek heeft ze, als alles volgens plan verlopen is, op dinsdag 20 oktober gekregen. In de volgende kerkbode hopen we de uitslag van het onderzoek te vermelden. Lies van de Kraats woont in Wicherumloo op de afdeling Roekel in kamer C 103. Het adres van Wichumerloo is Edeseweg 51, 6733 AC Wekerom.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere gedenke al de zieken thuis en elders naar Zijn goedgunstigheid.    

0.     Woord vooraf

Voor u ziet u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo, een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland en waar men zich rekent tot de Gereformeerde Bond.

In artikel 3 lid van de Kerkorde staat dat: “vanwege Gods genade en krachtens zijn verbond gemeenten worden vergaderd rondom Woord en sacramenten”. Het is onze opdracht en onze doelstelling om ons bij het beleid te baseren op de Bijbel, zijnde Gods Woord waaraan wij ons gebonden weten en waarmee we ons verbonden weten.

Het belijden van onze gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van ons voorgeslacht, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze gemeente  zijn in dat kader bovendien een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden” en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam” Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo vastgesteld.

Tegen deze achtergrond en met inachtneming daarvan, leggen we in dit beleidsplan verder vast wat onze grondslag is, op welke manier we invulling geven aan het kerkelijke leven in onze gemeente en welke aandachtspunten er zijn voor de komende jaren. Het beleidsplan wordt opgemaakt in overeenstemming met ordinantie 4 artikel 8 lid 5 van de kerkorde.

Dit beleidsplan ziet op de jaren 2018 tot 2022 en is het vierde beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo. Eerdere plannen zijn vastgesteld in 2003, 2009 en 2013. Een beleidsplan ziet in principe op een periode van 4 jaar, maar kan eens per jaar worden bijgesteld indien daartoe aanleiding bestaat. Het beleidsplan is in overleg binnen de kerkenraad tot stand gekomen, dit na consultatie van relevante organen en na het geven van gelegenheid aan gemeenteleden om hun mening kenbaar te maken. Vervolgens is het beleidsplan definitief vastgesteld door de kerkenraad.

Bij het lezen van dit plan is het goed te beseffen dat wij afhankelijk zijn van Gods zegen bij alle plannen die wij maken. Deze zegen bidden en wensen we elkaar van harte toe. Moge dit beleidsplan en alles wat er op basis hiervan nog gedaan wordt dan ook een (kleine) bijdrage zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus, gericht op de lofprijzing van God en de dienst in de wereld.

o-o-o-o-o 

Inhoudsopgave

0.. Woord vooraf 1

 1. De Gemeente. 3
 2. Het belijden van de gemeente. 3
 3. Profielschets gemeente. 3
 4. De Eredienst 5
 5. Diensten. 5
 6. Liturgie. 5
 7. Prediking. 6
 8. Kinderoppas. 6
 9. Bijzondere Diensten. 7
 10. Heilige Doop. 7
 11. Heilig Avondmaal 7
 12. Huwelijken. 7
 13. Rouwdiensten. 8
 14. Bevestigingsdiensten. 8
 15. Kerkenraad en Pastoraat 9
 16. Kerkenraad. 9
 17. Pastoraat 9
 18. Diaconie. 10
 19. Algemeen. 10
 20. Samenstelling. 10
 21. Financiën. 10
 22. College van Kerkrentmeesters. 11
 23. Algemeen. 11
 24. Samenstelling. 11
 25. Financieel beheer en geldwerving. 11
 26. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen. 12
 27. Personele zaken. 12
 28. Ledenregistratie. 12
 29. Informatie. 13
 30. Kerkblad. 13
 31. Website. 13
 32. Verenigingsleven. 14
 33. Zondagsschool 14
 34. Catechese. 14
 35. Verenigings- en Kringwerk. 15
 36. Jeugdwerk. 16
 37. Doel 16
 38. Jeugdraad. 16
 39. Samenstelling. 16
 40. Bijeenkomsten. 16
 41. Werkwijze. 17
 42. Ondersteuning. 17
 43. Overige Commissies. 19
 44. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) 19
 45. Woord & Daad commissie. 19
 46. Vrouwendienst 19
 47. Lentefaircommissie. 19
 48. Orgelcommissie. 19
 49. Beleid voor de toekomst 20
 50. Kerkenraad. 20
 51. Diaconie. 20
 52. College van kerkrentmeesters. 20
 53. Slotwoord. 21

 1. De Gemeente

a. Het belijden van de gemeente

De Hervormde Gemeente Otterlo hanteert de volgende uitgangspunten voor haar belijden:

 • Wij zijn gemeente in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Ook willen we overeenstemmen met de belijdenissen en leerregels der vaderen zoals die vervat zijn in:
 • De apostolische geloofsbelijdenis;
 • De geloofsbelijdenis van Nicéa;
 • De geloofsbelijdenis van Athanasius;
 • De Heidelberger catechismus;
 • De catechismus van Genève;
 • De Nederlandse geloofsbelijdenis;
 • De Dordtse leerregels;
 • In al ons kerkelijk spreken en handelen, zowel binnen onze gemeente als in het geheel van de kerk, weten we ons gehouden aan de Bijbel en aan voornoemde gereformeerde belijdenisgeschriften;
 • Deze gereformeerde belijdenisgeschriften zijn voor ons niet op te geven, omdat zij gegrond op het Woord van God de waarachtige en volkomen leer der zaligheid bevatten;
 • Wij kunnen geen belijdenissen en/of opvattingen aanvaarden die in strijd zijn met de voornoemde grondslagen, ook niet als deze in de kerkorde zijn omschreven;
 • We zullen ons derhalve als gehele gemeente in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus, de Koning der Kerk en met het oog op het Heil van de gemeente aan de voornoemde grondslagen houden;

Ten tijde van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onze gemeente een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden ”en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam”. Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo (ook afgekort als Plaatselijke Regeling) vastgesteld. Deze verklaringen en de Plaatselijke Regeling zijn separaat beschikbaar.

b. Profielschets gemeente

Otterlo is een dorp op de Veluwe met circa 2.500 inwoners, het buitengebied meegerekend. Het dorp ligt met Harskamp en Wekerom in een driehoek ten noorden van Ede. Aangenomen wordt dat Otterlo sinds het jaar 855 na Christus bestaat. Er is één kerk in Otterlo en die staat midden in het centrum. De oudste mededeling over de kerk in Otterlo stamt uit het jaar 1215 na Christus. Naast de kerk staat zowel de pastorie als het verenigingsgebouw Eben–Haëzer. De Hervormde Gemeente Otterlo is een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij maakt deel uit van de classis Ede (binnenkort classis Veluwe) en zij rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. In Otterlo speelt recreatie een belangrijke rol en het dorp kent zowel (mini)campings als kampeerboerderijen. Er zijn dan ook regelmatig vakantiegasten in de dienst en ook regelmatig groepen, zoals jeugdverenigingen et cetera.

In de afgelopen jaren waren de volgende predikanten verbonden aan Otterlo:

 • van Leijen (1986-1994), gekomen van Wilnis en met emeritaat gegaan in Otterlo;
 • H. Adriaanse (1995-2002) als kandidaat gekomen en vertrokken naar Dinteloord;
 • B. Verspuij (2003-heden) gekomen van Boven-Hardinxveld. 

De samenstelling van de gemeente en de ontwikkeling daarin is als volgt weer te geven:

 ongedooptGedooptbelijdendtotaal
 20172012201720122017201220172012
Leeftijdscategorie        
00-09203451003651
10-19223901230092146
20-2931328098174128134
30-3924235767122593115
40-49294070934455143188
50-59546172685957185186
60-69483858526472170162
70-7924203220595311593
80-89131110834305749
90-993711871215
         
Totaal23025550458129730310311139
         
Man/vrouw        
Man126140276318130133532591
Vrouw104127228263167169499559
         
Totalen        
Totaal (2017)230 504 297 1031 
Totaal (2012)255 581 303 1139 
Totaal (2009)223 617 338 1178 
         
2017 tov 2009+3% -/-18% -/- 12% -/-12% 
2017 tov 2012-/-10% -/-13% -/-   2% -/- 9% 
2012 tov 2009+13% -/-  5% -/- 10% -/- 3% 

Ten aanzien van de samenstelling is het volgende op te merken:

 • Het aantal ingeschrevenen is lager dan 50% van het aantal inwoners van Otterlo;
 • Van het totaal aantal gemeenteleden zijn er circa 150 woonachtig in Harskamp, deels binnen de kerkelijke grenzen van Otterlo en deels geperforeerd. Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden uit omringende plaatsen als Wekerom en Arnhem;
 • De meelevende kern van de gemeente wordt geschat op circa 400 leden. Daarnaast is er een groep randkerkelijken van circa 150 leden. Met hen is contact, onder meer rondom doop, huwelijk en overlijden. De overige ingeschrevenen geven geen blijk van betrokkenheid. Van een kleine 100 ingeschreven staat geregistreerd dat zij geen contact willen. In de ochtenddienst zijn er gemiddeld 250 aanwezigen en in de avonddienst naar schatting circa 150 (de aantallen dalen). Er zijn circa 50 gemeenteleden die aan het Heilig Avondmaal deelnemen;
 • De ontwikkeling van het aantal leden volgt in grote lijnen de landelijke trend. Landelijk is in 2017 circa 1/3 van het aantal leden jonger dan 40 jaar en dat is ook in Otterlo het geval. In de periode 2009-2017 is het aantal ingeschreven landelijk met circa 14% gedaald en in Otterlo met circa 12,5%. Desalniettemin is de ledenontwikkeling een belangrijk thema.
 • Belangrijkste verschil met de landelijke trend is dat het aantal belijdende leden in Otterlo de laatste jaren relatief stabiel is gebleven. In de leeftijdscategorie 20-29 is zelfs sprake van een stijging. Dit thema heeft ook de nodige aandacht gehad;
 • Bedacht moet worden dat de ledenregistratie een zekere vervuiling kent (aandachtspunt);

Mede gezien voorgaande wil de kerkenraad voor de komende periode inzetten op enerzijds geloofsopvoeding en daarnaast op professionele ondersteuning (in eerste instantie via visitatoren en later zou gedacht kunnen worden aan bijv. focustrajecten van de IZB).

2. De Eredienst

a. Diensten

Op de zondagen komt de gemeente om 09.30 uur en om 19.00 uur bijeen in de kerk. Verder zijn er de volgende diensten:

 • Kerst: Eerste kerstdag is er twee maal een dienst en op tweede kerstdag wordt de kerstviering van de zondagsschool gehouden. In het geval tweede kerstdag op zondag valt, worden de reguliere diensten gehouden en is de kerstviering van de zondagsschool op eerste kerstdag om 19.00 uur;
 • Oud&Nieuw: Op oudejaarsdag is er een dienst om 19.30 uur (tenzij deze dag op een zondag valt, dan is er een reguliere avonddienst om 19.00 uur). Op nieuwjaarsdag is er een dienst om 09.30 uur.;
 • Goede Vrijdag: dienst om 19.30 uur;
 • Tweede Paasdag: dienst om 9.30 uur;
 • Hemelvaart: dienst om 9.30 uur;
 • Tweede Pinksterdag: dienst om 9.30 uur;
 • Bid-/Dankdag: dienst om 19.30 uur.

In het geval er meer kerkgangers zijn dan zitplaatsen in de kerk, bestaat er gelegenheid de dienst te volgen in Verenigingsgebouw Eben Haëzer via een camera- en geluidverbinding

b. Liturgie

De indeling van de samenkomsten in de gewone kerkdiensten is als volgt:

 • Voorganger en kerkenraad komen op de aanvangstijd de kerk binnen;
 • Voorzang;
 • Stil gebed;
 • Welkom heten (“goedemorgen”) en afkondigingen door de dienstdoende predikant;
 • Votum en Groet;
 • Zingen;
 • Voorlezing van de Wet (ochtenddienst) / Geloofsbelijdenis (avonddienst);
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Schriftlezing;
 • Orgelspel / Collecte (geen collecte op biddag, dankdag en oudjaarsdienst);
 • Zingen;
 • Prediking;
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Zingen (eventueel staande);
 • Zegen (Na de Zegen verlaat voorganger met kerkenraad de kerk);
 • Collecte bij de uitgang.

In onze gemeente wordt de Bijbel gelezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Het is ook mogelijk om de Klassieke Statenvertaling (GBS of Jongbloed-editie) te gebruiken.

In bijzondere diensten, zoals bij de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, huwelijksdiensten en bevestiging van lidmaten, ambtsdragers en predikanten, worden de hertaalde formulieren gebruikt. In overleg met betrokkenen kan er eventueel ook voor worden gekozen om de klassieke formulieren te gebruiken.

Tijdens de diensten kunnen naast psalmen ook liederen worden gezongen die passen bij de dienst en voor zover deze ook passen binnen de gereformeerde Bijbelse lijn. Aan de kerkvoogdij is in dit kader de vraag meegegeven om de tekstuele ondersteuning (ook voor luisteraars van de kerktelefoon) te bezien.

De psalmen en overige liederen die in de diensten worden gezongen worden begeleid op het orgel. In de diensten worden psalmen ritmisch gezongen. Bij trouw- en rouwdiensten kan er in overleg met betrokkenen ook voor worden gekozen om op hele noten te zingen.

Verder worden volgende liederen staande gezongen na de Zegen:

 • Zondag voor of na koningsdag: eerste en zesde couplet van het Wilhelmus;
 • Zondag voor of na hervormingsdag: eerste en tweede couplet van het Lutherlied;
 • Eerste kerstdag: Ere zij God.

Na de herdenking van overledenen wordt psalm 103 vers 8 en 9 staande gezongen en bij een doop-, belijdenis- of bevestigingsdienst wordt psalm 134 vers 3 staande gezongen.

De ambtsdragers dragen tijdens de diensten een zwart kostuum met bijpassende stropdas.

c. Prediking

De prediking dient een voluit Bijbelse verkondiging te zijn, waarin waarschuwing én nodiging tot uiting komen en de doorvertaling naar de hedendaagse praktijk . Tenminste 2 maal per maand worden door de eigen predikant leerdiensten gehouden, waarbij bijv. de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De leerdiensten worden in de regel in de avonddiensten gehouden, maar kunnen ook in de morgendiensten plaatsvinden. Deze leerdiensten kunnen worden onderbroken met Kerst, Pasen, Pinksteren, Heilig Avondmaal, Heilige Doop en in de zomervakantie. Op de kansel worden geen vrouwelijke voorgangers of voorgangers die samenleven met iemand van gelijk geslacht toegestaan.

d. Kinderoppas

Tijdens de erediensten die ’s morgens worden gehouden, is er kinderoppas in Eben Haëzer. Ouders kunnen hun kinderen, die nog geen kerkdienst kunnen bijwonen, daar vanaf 9.00 uur brengen. Er wordt een Bijbelverhaal uit de Kinderbijbel verteld, er is drinken voor de kinderen en er is gelegenheid tot spelen of slapen. Er zijn in de regel 3 begeleiders aanwezig, waarvan tenminste 2 volwassenen. Er is tenminste één coördinator, die het oppasrooster maakt en praktische zaken afstemt (eventueel in overleg met de kerkvoogdij).

3. Bijzondere Diensten

a. Heilige Doop

De Heilige Doop wordt bediend, in overleg met de Kerkenraad. De bediening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te geven. De bediening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Van de doopouders wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn en dat zij ook regelmatig de diensten bezoeken;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders van gelijk geslacht zijn;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders samenwonen;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend in het geval de moeder bewust alleenstaand is.

Circa 10 dagen voor de bediening van de Heilige Doop wordt een doopzitting gehouden met de predikant en één van de ouderlingen (bij toerbeurt). Voor deze doopzitting worden de beide doopouders (met trouwboekje) uitgenodigd. In de week voor de bediening van de Heilige Doop wordt het gezin bezocht door twee kerkenraadsleden. De doopouders ontvangen het boekje: “Van doopzitting naar doopvont”. De Heilige Doop wordt bediend in de ochtenddienst of avonddienst op zondag. De keuze voor de ochtend of avond wordt gemaakt in overleg met de doopouders.

Tijdens de doopdiensten zullen voorin de kerk een drietal rijen worden gereserveerd voor ouders met kinderen om hen heel specifiek te betrekken bij de Heilige Doop. De dopelingen kunnen in de kerk blijven tot na de toespraak. Aan doopouders wordt de gelegenheid gegeven om na de dienst bij de deur te gaan staan (na de collectant), zodat gemeenteleden hen de hand kunnen drukken.

b. Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd in onze gemeente. Belijdende leden hebben in principe toegang tot de avondmaalstafel. Van hen die deelnemen aan de viering wordt een Bijbelse levenswijze verwacht. De kerkenraad kan belijdende leden uit de eigen gemeente of van elders vermanen zich van de viering van het avondmaal te onthouden, gelet op hun leer en leven. In de week voor de zondag waarop de viering wordt gehouden kan Censura Morum worden aangevraagd bij de scriba. Gemeenteleden kunnen dan eventuele bezwaren tegen leer en leven van gemeenteleden kenbaar maken.

Op de zondag voor de viering, wordt een voorbereidingsdienst gehouden, waarin wordt stilgestaan bij (de betekenis van) het Heilig Avondmaal en waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. Aansluitend is er voor alle gemeenteleden een week van voorbereiding ter beproeving van onszelf en ter overdenking van de roeping. De viering wordt de volgende zondag gehouden in de morgendienst. De avonddienst op deze zondag staat in het teken van nabetrachting en dankzegging.

c. Huwelijken

In het geval een aanstaand bruidspaar hun huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen, dient het daartoe tijdig een verzoek in te dienen bij de predikant (of zijn vervanger). De inzegening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te verlenen.

De inzegening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Huwelijken van hen die van gelijk geslacht zijn, niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Huwelijken van hen die voorafgaand samenwonen, op dat moment niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Als sprake is van hertrouwen van één of beide huwelijkspartners na een echtscheiding, zal per geval door de Kerkenraad worden bekeken of het huwelijk in de kerk kan worden ingezegend en wordt terughoudendheid betracht;
 • Huwelijken, waarbij sprake is (geweest) van een zwangerschap, worden alleen ingezegend na voorafgaande schuldbelijdenis tijdens het trouwgesprek.

Verder is de Kerkenraad van mening dat de invulling van de huwelijksdag moet passen binnen de lijn van de Bijbel. Als dit niet het geval is, zal dit worden besproken met het aanstaande bruidspaar.

Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor huwelijksdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

d. Rouwdiensten

In het geval van het overlijden wordt er in overleg met de nabestaanden en de predikant (of zijn vervanger) een rouwdienst en kerkelijke begrafenis gehouden. In de dienst op de zondag na de begrafenis is er de mogelijkheid voor de naasten om de rouw in de kerk te brengen.

Het centrale uitgangspunt daarbij is respect voor de overledene en een zekere soberheid. In lijn met de Bijbel en de christelijke traditie wordt alleen meegewerkt aan begrafenissen en wordt niet meegewerkt aan crematies. Evenmin wordt verenigingsgebouw Eben Haëzer beschikbaar gesteld voor opbaren, condoleren en andere rouwbijeenkomsten voor of na crematies. Dit is eveneens van toepassing als de kerkelijke gebouwen worden gebruikt voor de begrafenis van leden van andere kerkelijke gemeenten of als het verenigingsgebouw Eben Haëzer wordt gebruikt bij de begrafenis van niet gemeenteleden. Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor rouwdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

e. Bevestigingsdiensten

De bevestiging of herbevestiging van een ouderling of diaken gebeurt in de regel in de morgendienst op de eerste dan wel tweede zondag in het nieuwe jaar.

De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel in de morgendienst plaats, terwijl de intrede indien mogelijk in een middagdienst gebeurt. In dat geval is er geen avonddienst.

De afscheidsdienst van een predikant wordt in de regel in een middagdienst gedaan. In dat geval is er geen avonddienst.

4. Kerkenraad en Pastoraat

a. Kerkenraad

De uitgangspunten voor de samenstelling en verkiezing van de Kerkenraad zijn vastgelegd in de Plaatselijke regeling. De kerkenraad bestaat zo mogelijk tenminste uit:

 • de predikant;
 • vijf ouderlingen;
 • twee ouderling-kerkrentmeesters;
 • drie diakenen.

De kerkenraad benoemt uit haar midden jaarlijks een moderamen. Het moderamen bestaat tenminste uit een preses, scriba en assessor. De predikant is preses van de kerkenraad. In vacaturetijd of in geval van enige andere verhindering treedt de door de kerkenraad benoemde assessor of de consulent op als preses.

Eén van de kerkenraadsleden heeft de functie van scriba. Ook hiervoor wordt een secundus aangesteld. Het is in beginsel niet mogelijk dat er vermenging van de functie van preses en scriba bestaat, De kerkenraad wijst uit haar midden een notulist aan. Van de ouderlingen zal er één ouderling worden aangesteld als jeugdouderling. Deze is tevens voorzitter van de Jeugdraad. De kerkenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar. De kerkenraad vergadert in beginsel tenminste eenmaal per jaar samen met het college van kerkrentmeesters en de commissie van bijstand.

Conform hetgeen vastgelegd in de Plaatselijke regeling, worden er geen vrouwelijke ambtsdragers toegelaten in onze kerkenraad. Voorts is uitgangspunt om familiebanden in de eerste of tweede graad in de kerkenraad zo mogelijk te vermijden. De kerkenraadsleden dienen belijdend lid van onze gemeente te zijn. De eerste benoemingsperiode van ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters is 4 jaar en zij zijn daarna herkiesbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Ook kan gekozen worden voor een termijn van 1, 2 of 3 jaar. De totale ambtstermijn is maximaal 12 jaar. De kerkenraad is eind 2016 gemachtigd om voor een periode van 6 jaar (dus tot eind 2022) na kennisneming van ingekomen aanbevelingen zelf een dubbeltal vast te stellen voor de verkiezing van ambtsdragers. De kerkenraad is voornemens uiterlijk eind 2022 de gemeente te raadplegen over het verlengen van deze machtiging.

b. Pastoraat

De predikant bezoekt in de regel de zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis, de jarigen van 80 jaar en ouder en hen die pastorale bijstand nodig hebben. Wanneer nodig wordt hij hierin bijgestaan door de ouderlingen.

De gemeente is verdeeld in vier wijken. Aan de ouderlingen (behalve de jeugdouderling) is een wijk toegewezen, waarvan hij wijkouderling is. De vier wijkouderlingen worden allen bijgestaan door een door de kerkenraad benoemde bezoekbroeder. De ouderlingen bezoeken de leden van hun wijk periodiek (tenzij er geen prijs op wordt gesteld), waarbij de doelstelling is de leden zo mogelijk eens per twee jaar te bezoeken. Het doel is de gemeente op te bouwen, toe te rusten in het geloof en opzicht te houden. Punt van aandacht is ook de geloofsopvoeding.

Gemeenteleden worden voorts zo mogelijk bezocht bij het bereiken van de 12- en 18-jarige leeftijd (zij ontvangen dan een dagboek van de kerkenraad), alsmede bij een aanstaand huwelijk, openbare geloofsbelijdenis, doop, overlijden in de nabije omgeving of een andere omstandigheid die vraagt om bezoek.

5. Diaconie

a. Algemeen

Het doel van de diaconie is in eerste instantie de zorg van de armen plaatselijk, provinciaal, landelijk en wereldwijd. De diaconie werkt nauw samen met de overige kerkenraadsleden en bezoekt eventueel op advies van hen, mensen in de gemeente.

b. Samenstelling

De diaconie bestaat uit tenminste drie diakenen welke allen zitting hebben in de kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). De diakenen benoemen in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies bij één persoon is niet toegestaan. De voorzitter is tevens financieel controleur en houd toezicht op de geldstromen. De diaconie vergadert tenminste vier maal per jaar.

c. Financiën

De inkomsten van de diaconie komen met name uit:

 • pacht/huur van aan de diaconie toebehorende onroerende zaken;
 • rentebaten;
 • collectes welke in de diensten worden gehouden: elke laatste zondag van de maand is er in de dienst een collecte voor de diaconie. Verder is er elke tweede zondag van de maand een collecte bij de uitgang voor een speciale bestemming. Deze bestemming wordt van tevoren bekendgemaakt in de kerkbode en in de afkondigingen op zondag. Tenslotte zijn er collecten tijdens de avondmaalsviering, welke zijn bestemd voor een door diaconie jaarlijks vooraf vastgesteld doel;

De diaconie zorgt voor de financiële middelen van:

 • Vrouwendienst;
 • Zendings- en evangelisatiecommissie.

De diaconie zorgt voorts voor het beheer van de Kerkbode en het beheer van de aansluitingen op de kerktelefoon. De kosten voor de kerktelefonie worden gedragen door de kerkvoogdij, waar nodig is er onderling overleg..

6. College van Kerkrentmeesters

a. Algemeen

De zorg voor alle “stoffelijke” aangelegenheden van onze gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Uitgangspunt daarbij is het voorzien in de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken in de Gemeente en de instandhouding van de Woordverkondiging.Tot de (kerkordelijke) taken van het College behoren onder meer:

-Financieel beheer en zorg dragen voor de geldwerving;
-Beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen en inventarissen, alsmede overige goederen van de gemeente;
-Zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden (predikant en koster);
-Bijhouden van kerkelijke registers, archieven et cetera.

b. Samenstelling

De samenstelling en werkwijze van het college van kerkrentmeesters zijn met inachtneming van het bepaalde in de betreffende ordinanties van de kerkorde vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Voor het College van Kerkrentmeesters (incl. de kerkrentmeester) zijn dezelfde uitgangspunten ter zake benoemingen van toepassing als voor de Kerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester, zij worden bijgestaan door een commissie van bijstand, bestaande uit 8 personen. De ouderling-kerkrentmeesters hebben zitting in de Kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). Het college van kerkrentmeesters kiest in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies is niet toegestaan. De voorzitter dient ouderling-kerkrentmeester te zijn en de secretaris dient ouderling-kerkrentmeester of kerkrentmeester te zijn. De penningmeester kan een lid van het College van Kerkrentmeesters zijn of een lid van de Commissie van Bijstand.

De leden van de Commissie van Bijstand worden door de kerkrentmeesters voorgedragen aan de Kerkenraad die zijn goedkeuring aan de benoeming door het College van Kerkrentmeesters moet geven. De voorgedragen personen moeten lid van onze gemeente zijn. Commissieleden worden aangesteld voor een termijn van vier jaar, na elke termijn kan deze opnieuw worden verlengd voor vier jaar.

c. Financieel beheer en geldwerving

Het financiële beheer is erop gericht om de verkondiging van het Woord van God, ook op langere termijn, in stand te houden in Otterlo. De gelden moeten daartoe zo worden beheerd dat de gemeente aan haar verplichtingen kan (blijven) voldoen. Een prudent financieel beleid is dan ook het uitgangspunt. Speculatieve beleggingen passen daar niet bij. Er wordt binnen het College een financieel controleur aangesteld (doorgaans de voorzitter) die toezicht houdt op alle geldstromen van de gemeente.

Waar het gaat om de inkomsten is het doel om deze vast te houden of zo mogelijk nog uit te bouwen. Waar het gaat om de uitgaven is het doel om de noodzakelijke uitgaven te doen en predikantsplaats, pastoraal werk en overig kerkenwerk in stand te houden. Geconstateerd moeten worden dat de gemeente weliswaar de nodige middelen heeft, maar dat de begroting thans niet sluitend is. Dit is een punt van voortdurende aandacht.

De basis van een financieel gezonde gemeente is het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levend geld”. Hieronder worden de inkomsten uit de “Actie Kerkbalans”, de collectes en giften, als ook de inkomsten uit acties en fondsen. De Actie Kerkbalans wordt al tientallen jaren gehouden en daarbij worden de leden benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage te geven, zodat het werk in de kerkelijke gemeente voortgang kan vinden.

Het college van kerkrentmeesters streeft er naar om de overige inkomsten met hulp van commissies te realiseren, waaronder het verjaringsfonds. Alle leden die 18 jaar of ouder worden ontvangen een kaart met envelop van één van de leden van het verjaringsfonds. De bijdragen die worden ontvangen zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters ter financiering van bijzondere uitgaven. Het fonds heeft een penningmeester die één en ander coördineert. De gemeente is ingedeeld in 14 wijken voor het verjaringsfonds.

d. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen

Als gebouwen zijn binnen de gemeente onder meer het Kerkgebouw (Kerklaan 8) en het Verenigingsgebouw (Kerklaan 6) in gebruik. Voorts beschikt de gemeente over een pastorie (Van Broekhuizenstraat 2) en een kosterswoning (Dorpsstraat 8/10). De kerkvoogdij beschikt voorts over de nodige landbouwgrond, welke in pacht wordt uitgegeven. Het beheer vindt plaats in samenspraak met het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Een deel van de bezittingen, welke uit nalatenschappen zijn verkregen, wordt gehouden samen met de Hervormde Gemeente van Harskamp. In dat kader is sprake van periodiek overleg met het College van deze buurgemeente.

Het kerkgebouw is krachtens de Monumentenwet aangewezen als beschermd rijksmonument, de toren is eigendom van de Gemeente Ede. Om het onderhoud van het kerkgebouw gestructureerd te laten plaats vinden en eventuele grote uitgaven tijdig te signaleren is, in samenwerking met de monumentenwacht een jaarlijkse inspectie afgesproken. Bij verhuur van de kerk of verenigingsgebouw aan derden moet het gebruik in overeenstemming zijn met het doel waarvoor het gebouw tot stand gekomen is. Er is toestemming van het college van kerkrentmeesters nodig.

f. Personele zaken

De Hervormde Gemeente van Otterlo heeft één fulltime predikantsplaats en een parttime koster. Daarnaast zijn er organisten en schoonmaakhulpen aangesteld en zijn er vele vrijwilligers in de gemeente actief. Voor een levende gemeente en ter beperking van uitgaven is het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in eigen beheer van aanzienlijk belang. De koster draagt zorg voor de gang van zaken tijdens de erediensten en het beheer van het verenigingsgebouw.

g. Ledenregistratie

De ledenadministratie van de gemeente wordt bijgehouden door de ledenadministrateur met behulp van LRP (LedenRegistratieProgramma van de PKN). De ledenadministrateur is zo mogelijk een lid van de kerkvoogdij. De voorzitter van de kerkvoogdij is lokaal beheerder. De predikant en ouderlingen hebben toegang tot LRP voor het raadplegen van gegevens over de gemeenteleden. De ledenadministrateur krijgt de mutaties zo mogelijk via LRP (op basis van koppeling met de GBA, GemeenteBasisAdministratie). Daarnaast is het wenselijk dat ook kerkenraadsleden én gemeenteleden zelf mutaties doorgeven. De ledenadministrateur houdt tevens doop-, belijdenis- en trouwboeken bij en verwerkt deze gegevens ook in LRP.

7. Informatie

a. Kerkblad

Samen met Harskamp en Wekerom geven we het kerkblad “Kerkklanken” uit dat eens in de twee weken verschijnt en in de vakantieperiodes eens in de drie weken. De predikant of diens vervanger verzorgt de kerkbodeberichten voor Otterlo, in overleg met het Moderamen.

De meditaties op de voorpagina van “Kerkklanken” worden door de predikant of diens vervanger verzorgd. Eens per drie nummers is dus de predikant of diens vervanger van Otterlo aan de beurt, dit loopt volgens een vooraf opgesteld schema.

b. Website

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft haar website via: www.hervormdotterlo.nl, waar veel informatie te vinden is. Ook het kerkblad wordt na verschijning op de website gezet en de kerktelefoon is via de website te beluisteren.

De bijdragen die voor plaatsing worden aangeleverd op de website worden beoordeeld door de website beheerder. In twijfelgevallen over de te plaatsen tekst vindt voorafgaand overleg plaats met het moderamen.

8. Verenigingsleven

a. Zondagsschool

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft een zondagsschool, genaamd “David” voor de jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschool). Het doel van de zondagsschool is om kinderen op een eenvoudige wijze in contact te brengen met de Bijbel en het aanleren van een psalm of Bijbeltekst.

Voor wat betreft de Zondagsschool verder het volgende:

 • De zondagsschool begint zondags na de kerkdienst om 11.00 uur, en duurt tot 12.00 uur;
 • Voor de voorbereiding, uitleg en als schets voor de vertelling wordt het blad “Onze Hervormde Zondagsschool” gebruikt. Voor de kinderen is er een rooster met werkboekjes, uitgegeven door het Hervormd Bondsbureau;
 • De psalmen die de kinderen moeten leren worden tevens opgegeven als voorzang in ochtenddienst in de kerk;
 • Met kerst is er een kerstviering van de zondagsschool in de kerk;
 • Na het winterseizoen is er een uitje van de leiding en kinderen van de zondagsschool;
 • Bij het verlaten van de zondagsschool (doorgaans met kerst) krijgen de kinderen een Bijbeltje als aandenken.

b. Catechese

Aan de jonge leden van de gemeente en aan allen dit verlangen wordt kerkelijk onderricht gegeven in de vorm van catechese. Tijdens het huisbezoek van de ouderlingen wordt hier, indien van toepassing, ook aandacht voor gevraagd.

Voor de jonge leden is er in het winterseizoen catechisatie op dinsdagavond. De catechese wordt verzorgd door de predikant samen met een aantal door de kerkenraad benoemde mentoren.

Jaarlijks wordt aan het begin van het winterseizoen ook de mogelijkheid van belijdeniscatechisatie aangeboden aan de leden van de gemeente. De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant op de in onderling overleg met de catechisanten vast te stellen tijdstippen. Aan het einde van het seizoen is er dan de mogelijkheid tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Daaraan voorafgaand zal met een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van het geloof worden gehouden, teneinde hen tot deze belijdenis te kunnen toelaten. Als er geen verhinderingen zijn, zal de openbare geloofsbelijdenis in een eredienst plaatsvinden aan de hand van het daarvoor geldende formulier, waarna zij worden opgenomen onder de belijdende leden van de gemeente.

Aan aanstaande bruidsparen en aan pas getrouwden wordt periodiek de mogelijkheid van huwelijkscatechese geboden.

c. Verenigings- en Kringwerk

De gemeente kent voorts diverse vormen van verenigings- en kringwerk in het winterseizoen, waaronder:

 • Bejaardenmiddagen (eens per maand in de middag);
 • Bijbelkring (tweemaal per maand);
 • Bijbelgespreksgroep (eens per maand);
 • Vrouwenvereniging Tabitha (eens per 14 dagen).

Het winterwerk wordt begin oktober geopend met een openingsdienst op zondag en wordt rond de Pasen afgesloten met een afsluitingsdienst op zondag. Verder wordt aan het begin van het winterseizoen een openingsweekend gehouden en aan het einde van het seizoen een afsluitingsavond.

De bejaardenmiddagen, Bijbelkring en bijbelgespreksgroep worden geleid door de eigen predikant (dan wel een vervanger bij zijn afwezigheid of tijdens een vacante periode). De predikant of vervanger verzorgt onder meer de opening en sluiting van de bijeenkomsten.

De Vrouwenvereniging heeft een eigen bestuur en zorgt zelf voor de invulling van de avonden aan de hand van Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”

Verder zijn er jeugdclubs, een jongerenvereniging en open jeugdwerk in onze gemeente. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

9. Jeugdwerk

a. Doel

Het doel van het jeugdwerk in de gemeente is, de jeugd van jongs af aan kennis te laten maken met God en Zijn Woord. Zowel kerkelijk als niet kerkelijk meelevende jongeren op een ontspannen manier, gezamenlijk in de club of vereniging het Evangelie meegeven, overeenkomstig de leer zoals die in onze kerk uitgedragen wordt. Verder is het doel daarmee de verbondenheid van de jeugd met het jeugdwerk te stimuleren en zo mede de jongeren te behouden bij het geheel van de kerk.

b. Jeugdraad

De gemeente kent een jeugdraad waarin de jeugdouderling, de dominee en een afvaardiging van de leidinggevende van het jeugdwerk, zondagschool, catechese zitting hebben. Tenminste eens per jaar worden lopende zaken, onder voorzitterschap van de jeugdouderling besproken.

c. Leiding

Aan iedere groep wordt door minimaal twee personen leiding gegeven. Het kunnen er ook meer zijn als de groep te groot wordt voor twee personen, of als de situatie daarom vraagt (bijv. gelet op de gewenste orde). Van de leiding wordt verwacht dat zij geregeld de kerkdiensten bezoeken, mede gezien hun voorbeeldfunctie naar de jeugd en gezien hun opvoedkundige taak. Ook is het wenselijk dat ze de Bijbelstudieavonden voor de jeugdleiding bezoeken (tweemaal per seizoen). Hierin worden de leidinggevenden ondersteund en toegerust in het werk dat ze mogen doen.

d. Samenstelling

Het jeugdwerk is verdeeld in de volgende groepen:

 • Esther: meisjesclub uit groep 5 en 6;
 • Ruth: meisjesclub uit groep 7 en 8;
 • Daniël: jongensclub uit groep 5 en 6;
 • Jonathan: jongensclub uit groep 7 en 8;
 • Samuël:  jongens en meisjesclub uit klas 1 en 2;
 • Deborah & Barak: jongens en meisjesclub uit klas 3 en 4;
 • Nicodémus: jongeren vereniging vanaf ongeveer 16 jaar;
 • Open Jeugdwerk: jongeren vanaf 14 jaar.

In voorkomende gevallen kunnen groepen eventueel gecombineerd worden.

e. Bijeenkomsten

Tijdens het winterseizoen komen de clubs Esther, Ruth, Daniël, Jonathan en Samuël op elke vrijdagavond bij elkaar. De clubavonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Tijdens het winterseizoen komt de club Deborah & Barak eens per 2 weken op vrijdagavond bij elkaar, van 19.00 tot 20.30 uur.

De jongerenvereniging Nicodémus komt tijdens het winterseizoen eens per 2 weken op donderdagavond bijeen, vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Voor het OJW staan eens per maand op zaterdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur, de deuren van Eben-Haëzer open. Dit betreft de eerste zaterdag van de maand.

De avonden worden verantwoord gegeven, zo wordt er geen alcohol geschonken en/of genuttigd, en worden geen andere verslavende middelen gebruikt. Ook is er verantwoord gebruik van muziek/film of andere media.

f. Werkwijze

Iedere club of verenigingsavond (uitgezonderd OJW) bestaat uit 2 delen.

Als eerste is er een bezinningsgedeelte. Hierin gaat de Bijbel open om te lezen, uitleg te ontvangen of te geven. Vanaf de tienerleeftijd wordt de discussie over diverse onderwerpen gestimuleerd. Hierdoor mag het geloof gaan groeien en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven een fundament krijgen. Ook het zingen, openings- en afsluitings gebed tijdens de avonden is een vast onderdeel. Voor (Bijbel) programma’s maken we gebruik van de HGJB methodes.

Tijdens het tweede deel van de avond wordt er door de jongsten veelal geknutseld en spellen gedaan. Vanaf de tienerleeftijd is er meer tijd voor onderling gesprek en activiteiten buiten het gebouw, zoals b.v. sportavonden.

Buiten deze activiteiten worden ook de jaarlijkse TOV avond van de HGJB door de jeugd bezocht. Rond de voorjaarsvakantie wordt er een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor een diaconaal doel, het ene jaar voor het project van de HGJB, het andere jaar een nader te bepalen doel. Het seizoen wordt gewoonlijk afgesloten met een meerdaags kamp in de maand april/mei (meivakantie).

g. Jeugdvereniging “Nicodemus”

Op JV Nicodemus is er voor de 16+ jeugd gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op deze avonden worden er diverse actuele thema’s besproken met de Bijbel als uitgangspunt. Daarmee wordt er geprobeerd om de jongeren te helpen om als Christen hun plaats in de samenleving in te nemen en het gebedsleven verder te stimuleren.

h. Open Jeugd Werk

Het Open Jeugdwerk biedt aan jongeren een gelegenheid om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten. In het verenigingsgebouw zijn de jongerenzalen hiervoor sfeervol ingericht en kan er dart, tafelvoetbal, pool, biljart e.d. gespeeld worden. De avonden hebben een open karakter waarin de ontspannen ontmoeting met elkaar centraal staat. De avond wordt afgesloten met gebed. Hiermee wordt de jeugd een alternatief geboden ten opzichte van de reguliere uitgaansgelegenheden.

i. Ondersteuning

De gemeente is samen met de jeugdverenigingen lid van de HGJB. Deze landelijke organisatie is gespecialiseerd in kerkelijk jeugdwerk. Wij maken gebruik van haar expertise door de mogelijkheid tot het volgen van cursussen voor leidinggevenden, de Kim methode voor kinderen, de Tim methode voor de tieners, en de Jim methode voor de jongeren. Als leidinggevenden organiseren we tweemaal per jaar een Bezinning/Bijbelstudieavond om ons te verdiepen in het geloof en hoe we dat geloof mogen uitdragen naar onze jeugd.

 j. Stappenplan

Dit plan geeft weer hoe we de geloofsgroei van de jeugd voor ogen hebben en hoe we dit kunnen proberen te bewerken

 • Club: Esther en Daniël: Op deze leeftijd is het belangrijk om de kinderen het leuk te laten hebben op de club, zodat ze vertrouwd raken met de Bijbel en de verhalen leren kennen. Verder wordt er geprobeerd ze actief te betrekken bij het kringgebed.
 • Club: Ruth en Jonathan: Deze groep heeft al meer clubervaring. Maar ook hier geldt nog steeds dat het leuk mag zijn. Verder wordt kringgebed nog steeds gestimuleerd en wordt er door de jeugd zelf uit de Bijbel gelezen. Hierdoor leren ze ook teksten in de Bijbel te zoeken.(Bijbelkennis)
 • Club: Samuël: Hier begint het clubwerk toch al wat serieus te worden. Buiten het feit dat de jeugd er voor elkaar komt mag er ook inhoudelijk dieper op de thema’s ingegaan worden. Ook mag de jeugd gestimuleerd worden om mee te denken over het thema door ze in te schakelen bij de voorbereiding hiervan. Verder blijft het kringgebed en het zelf lezen ook in deze groep van toepassing.
 • Club: Debora en Barak: Deze jongeren zijn al wat ouder en er wordt doorgegaan met wat er bij de voorgaande clubs al “geleerd” is. Dit kan uitgebreid worden met het evt. zelf voorbereiden van de avond en ze hierbij een stuk verantwoordelijkheid te geven.( evt. onderwerp aanreiken)
 • : Nicodemus: Zie voorgaande, Bij de jeugdvereniging kan de avond geheel geleid worden door de jongeren.

Deze punten betreffen algemene richtlijnen. Te allen tijde dient rekening gehouden wordt met het niveau van de jongeren en de samenstelling van de groep. 

10. Overige Commissies

a. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

In Otterlo is een zendings- en evangelisatiecommissie aangesteld. De ZEC bestaat uit zes leden en één ambtsdrager uit de kerkenraad. Doel van de commissie is bij te dragen aan de verspreiding van Gods boodschap. De commissie doet dat in de eigen gemeente door onder meer de verspreiding van het dagboek “Een Handvol Koren “ dat jaarlijks uitgegeven wordt door de GZB. Verder wordt er elk jaar in samenwerking met Harskamp en Wekerom bij toerbeurt een zendingsavond belegd in een van de drie dorpen. Deze avond wordt op de derde woensdag in september gehouden. Ook behartigen de commissieleden zaken die zich in ons dorp voordoen ten aanzien van de zending, zoals verspreiding van het kerst en/of paasnummer van het blad “Echo”. Voorts is de ZEC betrokken bij het project “Deelgenoten” en worden collectes gehouden voor de GZB en IZB. In de komende periode zal worden bezien hoe verdere evangelisatie ingevuld kan worden.

b. Woord & Daad commissie

Stichting Woord en Daad heeft een lokaal comité in de dorpen Wekerom, Harskamp en Otterlo. Dit gezamenlijke comité heeft 12 vaste vrijwilligers in de commissie. Deze comitéleden zijn afkomstig uit de Hervormde Gemeenten van Wekerom, Harskamp en Otterlo en de Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp. Er zijn 4 comitéleden uit Otterlo. Doel is om door middel van acties geld in te zamelen voor projecten van Woord en Daad. Het comité van Wekerom, Harskamp en Otterlo doet dit onder meer door bijdragen van gemeenten, personen en bedrijven uit het werkgebied te vragen en organiseert ook activiteiten zoals statiegeldbonnen, verkoop krentenbroden, fietstochten et cetera.

c. Vrouwendienst

De Hervormde Gemeente Otterlo kent een vrouwendienst, bestaande uit een aantal vrouwen uit de gemeente, die nieuw ingekomenen en eventueel langdurig zieken bezoeken. Voor de kerst bezorgen zij ook kerstbakjes bij de ouderen en langdurig of ernstig zieken en bij hen die in een verpleeghuis verblijven. Deze bakjes worden in Woonzorghuis Eureka op elk adres bezorgd.

d. Lentefaircommissie

De Lentefaircommissie heeft als doel om jaarlijks door middel van de Lentefair geld in te zamelen voor de plaatselijke gemeente en voor Woord en Daad. De zaterdag na Hemelvaartsdag wordt de Lentefair gehouden. De opbrengsten worden verdeeld: 1/3 Woord & Daad, 1/3 Jeugdwerk en 1/3 Plaatselijke gemeente (kerkvoogdij). De Lentefaircommissie wordt samengesteld uit leden namens Woord en Daad, het Jeugdwerk en de plaatselijke gemeente. De voorzitter is afkomstig uit de kerkvoogdij.

e. Orgelcommissie

De commissie draagt zorg voor het orgel, de organisten en stelt het rooster voor de organisten op. De commissieleden doen dit onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De orgelcommissie heeft één voorzitter en twee commissieleden. Tenminste één van deze leden komt uit de kerkvoogdij. De commissie vergadert minimaal eens per jaar met de organisten.

11. Beleid voor de toekomst

a. Kerkenraad

De Kerkenraad heeft tot doel om op een consistente wijze, gebaseerd op Gods Woord, rekening houdend met de plaatselijke gebruiken, leiding te geven aan de Gemeente. Een evenwichtige samenstelling en taakverdeling binnen de Kerkenraad is daarbij het uitgangspunt.

Gelet op de beoogde continuïteit van en samenhang in de gemeente en het gemeenteleven wordt in de komende periode de focus gelegd op c.q. zal aandacht worden gegeven aan:

 • Een Bijbelse prediking met waarschuwing én nodiging. Het daarbij te voeren beleid ten aanzien van Bijbelvertaling, formulieren en gemeentezang zal in de komende periode nader worden bezien;
 • Het afleggen van huisbezoeken, waarbij in de gesprekken ook de kerkgang, geloofsopvoeding (voorbeeldfunctie), gebed en Bijbellezen, belijdeniscatechisatie en sacramenten onder de aandacht kunnen worden gebracht;
 • Bijdragen aan groei van de gemeente en betrokkenheid bij en zichtbaarheid in het dorp, rekening houdend met tendensen van vergrijzing en ontkerkelijking. In dat licht zal het te voeren beleid ten aanzien van geloofsopvoeding en het evangelisatiewerk in de komende periode nader worden bezien. Daarbij zal mede professionele ondersteuning worden gevraagd. Voorts is het onderhouden en stimuleren van jeugd- en kringwerk in brede zin een punt van aandacht.

b. Diaconie

De diaconie wil zorg bieden aan de naaste die deze zorg nodig heeft. De diaconie wil de gemeente, waaronder ook jongeren, bewustmaken van onze diaconale verantwoordelijkheid ten aanzien van onze naaste, dit met name bij de bijzondere collectes die worden gehouden bij de uitgang. De doelstelling is om elk jaar de in dat jaar ontvangen middelen volledig te besteden aan diaconale doelen.

c. College van kerkrentmeesters

De kerkvoogdij wil de materiële en financiële voorwaarden in stand houden en scheppen voor het leven en werken in de gemeente en de Woordverkonding. Zij staat daarbij een lange termijn beleid voor. Dit betekent dat een prudent financieel beleid wordt beoogd, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de middelen die wij van onze voorouders hebben gekregen en een sluitende exploitatie het doel is. Tegelijkertijd wordt het belang gezien om zaken mogelijk te maken en te investeren in gemeente en dorp.

12. Slotwoord

In Ordinantie 4-8-5 is het volgende bepaald:

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

Mede tegen deze achtergrond is het voorliggende beleidsplan opgemaakt. Doel is hiermee vast te leggen hoe we samen gemeente zijn en de gemeente blijvend gestalte geven voor de toekomst gebaseerd op de Bijbel. Het beleidsplan is geen marsroute die van a tot z vastlegt wat er in de toekomst wel en niet gedaan zal worden en dat alles afwijst wat daarmee niet overeenkomt. Het beleidsplan beoogd te dienen als basis voor besluiten die genomen moeten worden om de doelstellingen van het gemeentelijke leven te verwezenlijken.

We hopen en bidden dat het gemeenteleven mag zijn tot eer van God en tot ons heil.

Getekend voor goedkeuring op 05 juli 2018 te Otterlo,

Preses:

Scriba: