Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn.

(1 Korinthe 15 : 20)

Het is Pasen geworden. Christus is opgestaan uit de doden. Het graf is leeg. God heeft Zijn Zoon opgewekt. De opstanding is een feit en onmiskenbaar. De Heere is waarlijk opgestaan, luidt de Paasgroet. Het is ook een Paasbelijdenis. We geloven in de lichamelijke opstanding van de Heere Jezus. De Paasboodschap luidt niet dat we zelf moeten opstaan en ons moeten verzetten tegen structuren van onderdrukking en verdrukking in de wereld en in de samenleving, in het gezin en in het huwelijk. Dat we ons van die knellende banden moeten bevrijden. Op het Pascha herdenken de Joden de bevrijding uit Egypteland. Maar ze hebben zichzelf niet vrijgevochten en zich zo ontdaan van de supermacht van de Farao. Nee, die vrijheid is hen van Godswege geschonken. Op een heel wonderlijke wijze zijn ze bevrijd. En zo is het nu ook in het leven van het geloof. Een gelovige kan moeilijke tijden meemaken. Nooit zal hij of zij zich bij de bestaande situatie neerleggen, als dat geen leven is. Maar er is de stille verwachting op de Heere, dat Hij op Zijn tijd en wijze uitkomst zal schenken. Meestal gebeurt dat op een ongedachte en onverwachte manier. Zo werkt de Heere en van Hem verwachten wij al ons heil ook in de huidige, moeizame, uitputtende en voortdurende coronatijd.  

Van de opgestane Heere Jezus staat er niet dat Hij de Enige is die opgestaan is uit de doden. Er is ook niet sprake van een Enkeling. Hij is niet de grote uitzondering op de regel. Er staat van Hem geschreven dat Hij de Eersteling is. Het Joodse Pascha had van oudsher ook een agrarische betekenis. De eerste rijpe halm van de gerstenoogst werd in de tempel aan God voorgehouden als een hefoffer. De priester zwaaide met die korenaar heen en weer voor het aangezicht van de Heere. Door middel van die ene aar werd de hele oogst aan de Heere toegewijd. Die ene stond voor het geheel. En zo staat de Heere Jezus Christus voor heel Zijn Kerk. Hij is de Eersteling en al de Zijnen zullen Hem eenmaal volgen in de opstanding uit de doden. Wat bevat de voorstelling van de Eersteling zo een rijke belofte in zich. De Heere Christus is de Eerste van een lange rij, van een hele reeks, van een grote serie. Uiteindelijk wordt het een schare die niemand  tellen kan.

Paulus betitelt in zijn brieven de eerste die in een bepaalde plaats of landstreek tot geloof was gekomen ook als een eersteling. De werfkracht van het Evangelie was groot. Het zou in dat dorp of in die stad of in die streek of regio niet bij die ene blijven. Maar een was er toch de eerste die tot geloof gekomen was. Paulus noemt hen bij name in zijn brieven. Maar die eerstelingen staan voor al degenen die volgen in hun omgeving. Het is het begin. Zo is Pasen het voorgoed begonnen begin. 

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn.

Paulus drukt zich in dit tekstvers heel fijnzinnig uit over de gestorvenen. In elke gemeente zijn gelovigen door de Heere weggenomen en tot Zich genomen. Hun plaatsen zijn leeg en ze worden door hun broeders en zusters gemist. Dat is best moeilijk. Paulus duidt de gelovigen die zijn heengegaan aan als degenen die ontslapen zijn. Ze zijn in Christus gestorven. Ze zijn hier voorgoed ingeslapen, maar op de jongste dag zullen ze opgewekt worden. Maarten Luther verwoordde zijn hoop op de opstanding uit de doden als volgt: “Op de dag der dagen zal de Heere op mijn grafsteen kloppen en mij wakker roepen en zeggen: ‘Dr. Martinus Luther, Ik zeg u: sta op!’ En dan zal mijn graf niet anders zijn dan een slaapkamertje, waarvan Hij de deur zal opendoen”.

Gelovigen kunnen soms erg tegen de dood opzien. Ook al hebben ze een vast vertrouwen in de Heere, toch kan de dood hen schrik aanjagen. Zeker in onze dagen waarin de dood rondwaart. De angst voor de dood kan hen gaan beheersen. Ze kunnen zichzelf kwellen met de vraag: ‘Zal ik ook geveld worden door het coronavirus?’

Het kan in het leven enorm tegenzitten. Er kan veel op ons afkomen. Het leed en het kwaad kan je in deze crisistijd verwarren en desoriënteren. Zo ben je soms je geloof helemaal kwijt. En als je dan zo ronddwaalt in de bossen of langs de heide en de velden en je komt langs een korenveld. Pluk dan eens zo’n rijpe halm af en houd die voor ogen. En denk aan het beeld van de Eersteling. Het is een klein begin, maar Hij staat voor de volle oogst!

Ds. P.B. Verspuij 

Zondag 18 april 

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 22)

Coll. 1. Kerk

 1. Pastorie

Zondag 25 april

09.30: Ds. P.B. Verspuij  

19.00: Cand. J. Mulder, Nijkerkerveen

Coll. 1. Diaconie

 1. Onderhoud

Zondag 2 mei

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij

19.00 uur: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 23)

Coll. 1. Kerk

 1. Onderhoud

Zingen voor de dienst

Zondag   18/04      v.m.  Ps. 30 : 3 en 8

                             n.m.  Ps. 122 : 1 en 2

Zondag    25/04      v.m.  Ps. 105 : 1 en 3

                             n.m.  Ps. 123 : 1 en 2

Zondag  02/05       v.m.  Ps. 124 : 1 en 4

                             n.m.  Ps. 125 : 1 en 2

 Agenda

15/04 Kerkenraad

Zieken

Ook in de gemeente en in ons dorp zijn er mensen ziek van het coronavirus. Anderen hebben zichzelf laten testen en hebben het gelukkig niet. We bidden om herstel en bewaring.

Bert van Beek van het Mosselspad 37, 6731 SL Otterlo, belandde na een val binnenshuis op Tweede Paasdag in het ziekenhuis te Ede. Voor observatie werd hij opgenomen. De volgende dag is hij weer ontslagen. Hij moet thuis de nodige rust in acht nemen. Zijn vrouw Dettie staat haar man terzijde en ook hun kinderen Corné en Melanie zijn hem behulpzaam.

Aart-Jan Pluim van de Harskamperweg 48, 6731 AC Otterlo, heeft op donderdag 1 april de vierde chemokuur van de tweede serie gehad. Totaal bestaat deze reeks uit zes chemokuren. De vierde kuur heeft hij goed doorstaan. De volgende dag was hij al weer aan het werk. De volgende kuur staat gepland op donderdag 22 april. We bevelen Aart-Jan en zijn vrouw Sonja aan in uw gebeden.

Gerrit Hol is op dinsdag 6 april opgenomen in het ziekenhuis te Ede. Zijn rechterbeen is gedotterd. De volgende dag mocht hij weer terug naar Norschoten. Zijn adres is: Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld. Hij verblijft in woning 7. Zijn kamernummer is: 01.40. We hopen dat deze ingreep afdoende is geweest om van de pijn af te komen en de doorbloeding te verbeteren.

Een kleinzoon van Wouter en Leny Jansen van de Dorpsstraat 138A, 6732 AH Harskamp heeft leukemie. Op dinsdag 30 maart is hij thuis gekomen uit het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Hij is een week thuis geweest bij zijn ouders Erik en Emmely en zijn zusje Elena. Het jongetje van drie jaar was blij dat hij weer met zijn eigen speelgoed kon spelen. De eerste kuur is aangeslagen en na twee keer bloedprikken blijkt dat de leukemie is weggebleven. Hier zijn we erg dankbaar voor. Op woensdag 7 april is hij weer opgenomen in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht voor de tweede reeks chemokuren. Misschien mag hij begin deze week enkele dagen naar huis toe. Aan het eind van de week moet hij waarschijnlijk weer opgenomen worden. We leven mee met zijn grootouders en met zijn ouders en met zijn zusje. Het adres van dit gezin is Wolweg 128, 3776 LS Stroe. Laat er veel gebed voor zijn genezing zijn.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere gedenke al de zieken thuis en elders naar Zijn goedgunstigheid.     

Kerkvoogdij

In maart is er (inclusief bidstond) € 5.468,- aan collectegeld binnengekomen voor de kerk. We danken een ieder voor het schenken en het overmaken van de gelden.

 Diaconie

De collectes van de maand maart hebben in totaal € 1660,60 euro opgebracht. De collecte van de Pasen voor het Studiefonds van de Gereformeerde Bond heeft tot nu toe € 119,- opgebracht. Allen die hieraan hebben bijgedragen zeggen we hartelijk dank.  

 Giften

Ds. P.B. Verspuij ontving € 20,- voor het orgelfonds, € 20,-, € 50,- en € 100,- voor de kerk, tweemaal € 20,- voor het verjaringsfonds en € 20,- voor Goede Vrijdag, € 20,- voor Paaszondag en € 20,- voor Paasmaandag. Jannie van Voorthuizen ontving € 15,-. Het verjaringsfonds heeft in maart € 94,- opgebracht. We zeggen de gevers en de geefsters na de Heere hartelijk dank.

 Zending

Op het zendingsveld in Tunesië is op dinsdag 6 april ds. Cees van Duijn plotseling overleden op de leeftijd van 60 jaar. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw en hun kinderen en kleinkinderen en verdere familie. We denken ook aan de vroegere gemeenten, die ds. Van Duijn gediend heeft: Hei- en Boeicop, Krimpen aan den IJssel, Amsterdam, Gouda en Delft. Cees van Duijn is opgegroeid in Katwijk aan Zee en heeft daar ook zijn vrouw Mery Visser leren kennen. De Heere vertrooste al de nabestaanden met Zijn genade in Christus Jezus.  

 VBW 2021

We zijn er bijna al aan gewend, na 2 keer een Vakantie Bijbel Week in Otterlo wordt er ook dit jaar weer een VBW week georganiseerd voor de kinderen en tieners van Otterlo. Thema voor dit jaar is “Hallo, contact?!”. Een bekende zin die we vaak horen als er contact gezocht wordt. Nu in de 1,5 meter samenleving hebben deze woorden een andere lading gekregen, fysiek contact was en is niet altijd mogelijk. Er is letterlijk afstand en wat missen we dan het fysieke contact. Want wat is het belangrijk om echt contact te kunnen maken. In deze VBW week wordt hier verder op ingegaan en ook op de vraag of je wel echt contact met God kunt maken en hoe God contact met ons maakt. De voorbereidingen voor deze week zijn ondertussen begonnen. Belangrijk werk wat ook de nodige kosten met zich meebrengt. Via dit bericht willen we dan ook de aandacht vragen voor de diaconie collecte van zondag 9 mei die voor dit werk bedoeld is. Voor dit mooie en belangrijke werk onder de jeugd van Otterlo kunnen we altijd wel vrijwilligers gebruiken die 1 of meerdere dagen hiervoor tijd willen vrij maken. Is het wat voor u of jou en wilt u meer informatie neem dan contact op met Lydia Heij, 06 – 20685502.  

 Vrijwillige hulpdienst

Juist in deze weken waarin verzocht is zoveel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen, kunnen wij wellicht iets voor u betekenen. De hulp die u van ons kunt verwachten kan divers zijn, van het doen van een boodschap, ophalen van medicijnen, vervoer naar het ziekenhuis of huisarts, of een keer bij ziekte koken. U kunt hiervoor contact opnemen met Bas Dirksen, telefoon: 06 – 12866272. Voor andere diaconale zaken kunt u zoals gewoonlijk de diaconie benaderen via email diaconie@hervormdotterlo.nl In alle gevallen kunt u verzekerd zijn van geheimhouding van uw hulpvraag.

 Kerkdiensten

De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op www.hervormdotterlo.nl of op www.kerkdienstgemist.nl. Het is ook mogelijk de diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken. Op dit moment, tijdens de zware lock down, is het niet mogelijk om kerkdiensten te bezoeken. Alleen medewerkers zijn in de kerk tijdens de live uitzendingen van de diensten. Wie wil komen zingen kan zich aanmelden bij de koster. Het makkelijks is dat via de app (06 – 51659756) of mail (koster@hervormdotterlo.nl) te doen. Uw bijdragen voor de collecten voor de kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de collecten voor de diaconie naar rekening NL56 RABO 03685 06800.

 

Zingen

Met elkaar zouden we heel graag diensten als vanouds houden in de kerk. Het is duidelijk dat de behoefte groot is om samen te komen en ook om samen te zingen. Gezien de actuele situatie (lockdown) blijft het echter goed om terughoudendheid te betrachten. De diensten gaan online gelukkig door en het is heel fijn dat er iedere dienst voor ons wordt gezongen in de kerk door één of enkele gemeenteleden. We horen ook dat er gemeenteleden zijn, die wel willen komen, maar die liever samen met enkele anderen willen zingen in plaats van alleen. Daarom willen we graag de gelegenheid geven aan vier huishoudens per dienst om te komen zingen. Dat kan met de nodige onderlinge afstand. Wilt u naar de dienst komen en zingen, dan kunt u zich aanmelden bij de koster, die u zal indelen. Het makkelijkst is dat te doen via de app (06-51659756) of anders via de mail (koster@hervormdotterlo.nl). Voor de goede orde, een huishouden, of pastorale eenheid zoals dat in de kerk heet, kan bestaan uit één lid, een stel of een gezin met kinderen. De oproep om u aan te melden is dus breed en niet beperkt tot een bepaalde omvang per huishouden. De enige beperking is dat u zich aan de maatregelen houdt en niet komt bij klachten, maar dat natuurlijk ten overvloede.

 Wilhelmus

Op zondagmorgen 25 april zingen we aan het eind van de dienst in verband met Koningsdag het eerste en het zesde couplet van ons volkslied. Koning Willem-Alexander hoopt op dinsdag 27 april 54 jaar te worden. Een week later, op zondagmorgen 2 mei, heffen wij na de zegen opnieuw ons volkslied aan en dat in verband met de dodenherdenking op dinsdag 4 mei en bevrijdingsdag op woensdag 5 mei. Het is goed om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te gedenken. Opnieuw sieren de portretten van de gesneuvelden in Otterlo onze Dorpsstraat. Daar is destijds ook fel gestreden. Het is goed om stil te staan bij 76 jaar bevrijding. We kunnen dat ook dit jaar niet uitgebreid vieren. Toch is er reden tot dankbaarheid dat wij als natie al zolang in vrijheid mogen leven. In de ochtenddienst op zondag 2 mei hopen we daaraan ook aandacht te schenken.

 Jarige

Op donderdag 1 april is mw. E. van Dijk – Meijer van de Barneveldseweg 6 A, 6731 EK Otterlo, negentig jaar geworden. We feliciteren ook via het kerkblad Eef van Dijk van harte met het bereiken van deze mijlpaal. Ze maakt het naar omstandigheden goed. We zien haar geregeld aan het werk in de tuin. Op zondag luistert en kijkt ze mee naar de kerkdiensten. De Heere zegene haar in het nieuwe levensjaar dat zij mocht ingaan.

 Meeleven

We betuigen ook via het kerkblad ons meeleven met mw. Wijntje Konstapel van de Kerklaan 28, 6731 BB Otterlo. Op donderdag 25 maart stierf in de Klinkenberg te Ede haar zoon Erik Konstapel op de leeftijd van 64 jaar. Zijn begrafenis vond plaats op de Heidepol te Arnhem op woensdag 31 maart.                      

Mw. Konstapel heeft in het verleden ook al een kindje verloren: Joris, die stierf op de leeftijd van twee en een half jaar. Dat gaat haar aan haar moederhart. De Heere vertrooste haar en haar familie met Zijn genade in Jezus Christus.

 Examens

De examentijd in het voortgezet onderwijs breekt aan na de meivakantie. Dit zal ongetwijfeld een spannende tijd zijn. Het vraagt veel voorbereiding en geeft misschien een hoop spanning, zeker gezien het afgelopen jaar met alle diverse manieren van les die jullie gekregen hebben. We wensen de examenkandidaten daarom extra veel sterkte toe bij het maken van de examenopgaven. We hopen dat het resulteert in het verkrijgen van het felbegeerde diploma. De Heere zegene al jullie studie-inspanningen. Vraag om gezondheid, kracht, sterkte en wijsheid van Hem!

 

Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kerkblad kan tot maandag 3 mei om 8.30 uur digitaal worden ingeleverd op het e-mail adres: dominee@hervormdotterlo.nl  Het negende nummer van jaargang 57 verschijnt op donderdag 6 mei.

 D.V.

Voor al de genoemde activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

Tenslotte

Op vrijdagmorgen 2 april deden mijn vrouw en ik mee aan de Paas – challenge. Het was voor ons een avontuurlijk gebeuren. We begaven ons buiten onze comfortzone en gingen samen op pad. Het was heel spannend om de puzzels op te lossen. We werden door de stem uit de smartphone in gedachten rondgeleid over de via dolorosa, de lijdensweg van Christus, en we konden ons met een van de Bijbelse figuren vereenzelvigen. We vonden het fijn om mee te doen. Het was een hele belevenis. Op Tweede Paasdag waren mijn vrouw en ik in de kerk aanwezig bij de Paasgezinsdienst. Daar hebben we erg van genoten. Ook van anderen begreep ik dat ze met veel genoegen hadden gekeken en geluisterd. Het programma is ook achteraf te bezien via de website van onze gemeente hervormdotterlo.nl Het is zeker de moeite waard om daarvan kennis te nemen. Op zondagmiddag 11 april zaten mijn vrouw en ik in de kerk te Wekerom. Ds. H.M. Burggraaf ging er voor de laatste keer voor als eigen herder en leraar. Het was een mooie dienst en een waardig afscheid. Aan het eind gekomen van onze berichten wensen we de jongens en de meisjes en hun leerkrachten een fijne meivakantie toe. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. P.B. Verspuij

Algemeen

Training ‘Meiden in beweging’

Vind jij het lastig om voor jezelf op te komen? Je grenzen aan te geven? Zou jij sterker in je schoenen willen staan? Kom je uit de omgeving van Harskamp, Wekerom, Otterlo of de Valk? Zit je in groep 7 of 8 en ben je tussen de 10 en de 12 jaar oud? Dan is ‘Meiden in Beweging’ echt iets voor jou!  Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgeven kan tot vrijdag 23 april. Wij houden ons aan de maatregelen met betrekking tot Corona. Bij deze cursus werken we onder andere aan het opkomen voor jezelf, leren ‘nee’ te zeggen en zelfverzekerder te worden. Om met meer zelfvertrouwen jezelf voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Op woensdagmiddag 12 mei start er in Wekerom of Harskamp (locatie nader te bepalen) een groep waar wij jou leren om meer vertrouwen in jezelf te krijgen. We maken het gezellig met elkaar, doen weerbaarheidsoefeningen en sportieve samenwerkingsspellen. Tijdens iedere training gaan we ook met elkaar in gesprek. En is er ruimte voor al jouw vragen. Je kunt je eenvoudig aanmelden door een mailtje te sturen naar mail@knowlimits.nu onder vermelding van Meiden in beweging. Meld je snel aan want vol is vol. Wil je informatie neem dan contact op met Nelske Vink, mobiel 06-27869966. Kan je een keer niet? Dan is dat geen probleem. Het is wel fijn als je het ons laat weten. De acht bijeenkomsten zijn gepland op woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Van 12 mei tot en met 30 juni.

HGJB

De HGJB biedt in april verschillende online bijeenkomsten aan om jou toe te rusten in het werken met kinderen, tieners en jongeren.

Op 12 april is er een instructieavond Kinderwerk. Een avond waar de HGJB-kinderwerkmethoden Opstap (3-6 jaar) en Clik (6-12 jaar) centraal staan. Of je nu net met één van deze methoden werkt of al wat langer, tijdens deze avond ontdek je frisse ideeën voor hoe je nóg meer uit deze methoden kunt halen! Kijk op HGJB.nl/instructie.

Voor jeugdambtsdragers biedt de HGJB een online bijeenkomst op 13 en 15 april. Ontmoet elkaar en bespreek actuele thema’s tijdens deze online meeting. Het thema: ‘Zorg voor jongeren’. Ook andere betrokkenen op het jeugdwerk, zoals jeugdraadsleden of jeugdleiders, zijn van harte uitgenodigd. Meer informatie op HGJB.nl/ja-event/

Tenslotte is er een online avond voor het Vakantie Bijbel Werk. De maatregelen rond het coronavirus roepen steeds opnieuw vragen op voor het Vakantie Bijbel Werk. Vorig jaar hebben we ontdekt dat er tóch een heleboel mogelijk is, zowel online als fysiek. De HGJB organiseert een online meeting voor Vakantie Bijbel Werk-commissieleden om deze ervaringen met elkaar te delen. Kijk op HGJB.nl/vbw-online-meeting/.

Gebed voor het jeugdwerk

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

– Dank voor alle manieren en momenten waarop het Paasevangelie heeft geklonken. Bid dat de betekenis van Pasen ook voor kinderen en tieners een vaste basis in hun leven mag zijn en blijven.

-Dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Opnieuw was het een seizoen dat veel van hen heeft gevraagd aan flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Bid voor hen in het bijzonder om rust en ontspanning.

-Bid voor het werk van de HGJB. Door alle coronamaatregelen konden diverse activiteiten niet doorgaan. Bid voor inzicht en wijsheid om te zoeken naar nieuwe manieren om van betekenis te zijn voor alle tieners en jongeren in de gemeente.

 

De HGJB bestaat 110 jaar

Al 110 jaar zet de HGJB zich in voor jongeren en hun gemeente. Dit jubileum wil de jeugdorganisatie niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom brengt de HGJB een jubileummagazine uit met verhalen over de afgelopen jaren, waaronder een interview met Adrian Roest (Sela) en Tiemen Westerduin. Het magazine verschijnt eind april en is gratis te bestellen op HGJB.nl/110. Het jubileummagazine van de HGJB laat de jarenlange geschiedenis van de HGJB zien. Al sinds 1910 wil de organisatie een houvast zijn voor jongeren en hun gemeenten. Een tijdlijn geeft de oprichtingsgeschiedenis van de organisatie weer, maar ook het ontstaan van de vele inspirerende activiteiten en materialen. Naast de geschiedenis van de HGJB is het magazine ook gevuld met verschillende verhalen. Onderwerpen variëren van vriendengroepen die zijn ontstaan op de vakanties tot vrijwilligers die de liefde hebben gevonden op één van de activiteiten van de HGJB. In deze verhalen wordt duidelijk hoe de HGJB impact heeft op de levens van jongeren.

 

HGJB-Bijbelleesfolder

Jaarlijks brengt de HGJB de Bijbelleesfolder uit. Dit jaar is het thema ‘Goed om te horen!’ In zeven Bijbelgedeelten ontdek je hoe God van Zich laat horen: door de schepping en vooral door Zijn Woord. De folder is ontwikkeld bij het HGJB-Jaarthema ‘Goed om te horen!’, maar is ook los daarvan te gebruiken. Zowel geschikt voor persoonlijke stille tijd als voor gezamenlijke momenten, bijvoorbeeld aan tafel. Bestel de folder op HGJB.nl/bijbelleesfolder/

 Magazine

‘In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid voorbij, maar de maakbaarheid nog niet.’ Het was één van de stellingen die een predikant de GZB, HGJB en IZB aanreikte toen de organisaties startten met de campagne #daaromzijnwekerk. In deze bijzondere periode zijn de drie bonden op verschillende manieren bezig geweest met de vraag: wat is nu de kern van kerk-zijn als het erop aankomt? In een speciaal magazine hebben ze de gemaakte materialen voor de campagne #daaromzijnwekerk verwerkt. In het blad van de GZB, HGJB en IZB staan inspirerende artikelen van diverse predikanten en reacties uit het land. De organisatie hopen dat dit magazine zijn weg vindt naar gemeenten en gemeenteleden die geloven dat ze in gesprek moeten blijven over samen kerk-zijn.

Bestel het magazine nu voor jezelf of om uit te delen op je Bijbelkring of in de gemeente op: daaromzijnwekerk.nl

 

Zondag 18 april 

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 22)

Coll. 1. Kerk

 1. Pastorie

Zondag 25 april

09.30: Ds. P.B. Verspuij  

19.00: Cand. J. Mulder, Nijkerkerveen

Coll. 1. Diaconie

 1. Onderhoud

Zondag 2 mei

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij

19.00 uur: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 23)

Coll. 1. Kerk

 1. Onderhoud

Zingen voor de dienst

Zondag   18/04      v.m.  Ps. 30 : 3 en 8

                             n.m.  Ps. 122 : 1 en 2

Zondag    25/04      v.m.  Ps. 105 : 1 en 3

                             n.m.  Ps. 123 : 1 en 2

Zondag  02/05       v.m.  Ps. 124 : 1 en 4

                             n.m.  Ps. 125 : 1 en 2

 

Agenda

15/04 Kerkenraad

Ook in de gemeente en in ons dorp zijn er mensen ziek van het coronavirus. Anderen hebben zichzelf laten testen en hebben het gelukkig niet. We bidden om herstel en bewaring.

Bert van Beek van het Mosselspad 37, 6731 SL Otterlo, belandde na een val binnenshuis op Tweede Paasdag in het ziekenhuis te Ede. Voor observatie werd hij opgenomen. De volgende dag is hij weer ontslagen. Hij moet thuis de nodige rust in acht nemen. Zijn vrouw Dettie staat haar man terzijde en ook hun kinderen Corné en Melanie zijn hem behulpzaam.

Aart-Jan Pluim van de Harskamperweg 48, 6731 AC Otterlo, heeft op donderdag 1 april de vierde chemokuur van de tweede serie gehad. Totaal bestaat deze reeks uit zes chemokuren. De vierde kuur heeft hij goed doorstaan. De volgende dag was hij al weer aan het werk. De volgende kuur staat gepland op donderdag 22 april. We bevelen Aart-Jan en zijn vrouw Sonja aan in uw gebeden.

Gerrit Hol is op dinsdag 6 april opgenomen in het ziekenhuis te Ede. Zijn rechterbeen is gedotterd. De volgende dag mocht hij weer terug naar Norschoten. Zijn adres is: Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld. Hij verblijft in woning 7. Zijn kamernummer is: 01.40. We hopen dat deze ingreep afdoende is geweest om van de pijn af te komen en de doorbloeding te verbeteren.

Een kleinzoon van Wouter en Leny Jansen van de Dorpsstraat 138A, 6732 AH Harskamp heeft leukemie. Op dinsdag 30 maart is hij thuis gekomen uit het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Hij is een week thuis geweest bij zijn ouders Erik en Emmely en zijn zusje Elena. Het jongetje van drie jaar was blij dat hij weer met zijn eigen speelgoed kon spelen. De eerste kuur is aangeslagen en na twee keer bloedprikken blijkt dat de leukemie is weggebleven. Hier zijn we erg dankbaar voor. Op woensdag 7 april is hij weer opgenomen in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht voor de tweede reeks chemokuren. Misschien mag hij begin deze week enkele dagen naar huis toe. Aan het eind van de week moet hij waarschijnlijk weer opgenomen worden. We leven mee met zijn grootouders en met zijn ouders en met zijn zusje. Het adres van dit gezin is Wolweg 128, 3776 LS Stroe. Laat er veel gebed voor zijn genezing zijn.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere gedenke al de zieken thuis en elders naar Zijn goedgunstigheid.    

 

0.     Woord vooraf

Voor u ziet u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo, een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland en waar men zich rekent tot de Gereformeerde Bond.

In artikel 3 lid van de Kerkorde staat dat: “vanwege Gods genade en krachtens zijn verbond gemeenten worden vergaderd rondom Woord en sacramenten”. Het is onze opdracht en onze doelstelling om ons bij het beleid te baseren op de Bijbel, zijnde Gods Woord waaraan wij ons gebonden weten en waarmee we ons verbonden weten.

Het belijden van onze gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van ons voorgeslacht, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze gemeente  zijn in dat kader bovendien een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden” en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam” Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo vastgesteld.

Tegen deze achtergrond en met inachtneming daarvan, leggen we in dit beleidsplan verder vast wat onze grondslag is, op welke manier we invulling geven aan het kerkelijke leven in onze gemeente en welke aandachtspunten er zijn voor de komende jaren. Het beleidsplan wordt opgemaakt in overeenstemming met ordinantie 4 artikel 8 lid 5 van de kerkorde.

Dit beleidsplan ziet op de jaren 2018 tot 2022 en is het vierde beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo. Eerdere plannen zijn vastgesteld in 2003, 2009 en 2013. Een beleidsplan ziet in principe op een periode van 4 jaar, maar kan eens per jaar worden bijgesteld indien daartoe aanleiding bestaat. Het beleidsplan is in overleg binnen de kerkenraad tot stand gekomen, dit na consultatie van relevante organen en na het geven van gelegenheid aan gemeenteleden om hun mening kenbaar te maken. Vervolgens is het beleidsplan definitief vastgesteld door de kerkenraad.

Bij het lezen van dit plan is het goed te beseffen dat wij afhankelijk zijn van Gods zegen bij alle plannen die wij maken. Deze zegen bidden en wensen we elkaar van harte toe. Moge dit beleidsplan en alles wat er op basis hiervan nog gedaan wordt dan ook een (kleine) bijdrage zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus, gericht op de lofprijzing van God en de dienst in de wereld.

o-o-o-o-o 

Inhoudsopgave

0.. Woord vooraf 1

 1. De Gemeente. 3
 2. Het belijden van de gemeente. 3
 3. Profielschets gemeente. 3
 4. De Eredienst 5
 5. Diensten. 5
 6. Liturgie. 5
 7. Prediking. 6
 8. Kinderoppas. 6
 9. Bijzondere Diensten. 7
 10. Heilige Doop. 7
 11. Heilig Avondmaal 7
 12. Huwelijken. 7
 13. Rouwdiensten. 8
 14. Bevestigingsdiensten. 8
 15. Kerkenraad en Pastoraat 9
 16. Kerkenraad. 9
 17. Pastoraat 9
 18. Diaconie. 10
 19. Algemeen. 10
 20. Samenstelling. 10
 21. Financiën. 10
 22. College van Kerkrentmeesters. 11
 23. Algemeen. 11
 24. Samenstelling. 11
 25. Financieel beheer en geldwerving. 11
 26. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen. 12
 27. Personele zaken. 12
 28. Ledenregistratie. 12
 29. Informatie. 13
 30. Kerkblad. 13
 31. Website. 13
 32. Verenigingsleven. 14
 33. Zondagsschool 14
 34. Catechese. 14
 35. Verenigings- en Kringwerk. 15
 36. Jeugdwerk. 16
 37. Doel 16
 38. Jeugdraad. 16
 39. Samenstelling. 16
 40. Bijeenkomsten. 16
 41. Werkwijze. 17
 42. Ondersteuning. 17
 43. Overige Commissies. 19
 44. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) 19
 45. Woord & Daad commissie. 19
 46. Vrouwendienst 19
 47. Lentefaircommissie. 19
 48. Orgelcommissie. 19
 49. Beleid voor de toekomst 20
 50. Kerkenraad. 20
 51. Diaconie. 20
 52. College van kerkrentmeesters. 20
 53. Slotwoord. 21

 1. De Gemeente

a. Het belijden van de gemeente

De Hervormde Gemeente Otterlo hanteert de volgende uitgangspunten voor haar belijden:

 • Wij zijn gemeente in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Ook willen we overeenstemmen met de belijdenissen en leerregels der vaderen zoals die vervat zijn in:
 • De apostolische geloofsbelijdenis;
 • De geloofsbelijdenis van Nicéa;
 • De geloofsbelijdenis van Athanasius;
 • De Heidelberger catechismus;
 • De catechismus van Genève;
 • De Nederlandse geloofsbelijdenis;
 • De Dordtse leerregels;
 • In al ons kerkelijk spreken en handelen, zowel binnen onze gemeente als in het geheel van de kerk, weten we ons gehouden aan de Bijbel en aan voornoemde gereformeerde belijdenisgeschriften;
 • Deze gereformeerde belijdenisgeschriften zijn voor ons niet op te geven, omdat zij gegrond op het Woord van God de waarachtige en volkomen leer der zaligheid bevatten;
 • Wij kunnen geen belijdenissen en/of opvattingen aanvaarden die in strijd zijn met de voornoemde grondslagen, ook niet als deze in de kerkorde zijn omschreven;
 • We zullen ons derhalve als gehele gemeente in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus, de Koning der Kerk en met het oog op het Heil van de gemeente aan de voornoemde grondslagen houden;

Ten tijde van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onze gemeente een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden ”en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam”. Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo (ook afgekort als Plaatselijke Regeling) vastgesteld. Deze verklaringen en de Plaatselijke Regeling zijn separaat beschikbaar.

b. Profielschets gemeente

Otterlo is een dorp op de Veluwe met circa 2.500 inwoners, het buitengebied meegerekend. Het dorp ligt met Harskamp en Wekerom in een driehoek ten noorden van Ede. Aangenomen wordt dat Otterlo sinds het jaar 855 na Christus bestaat. Er is één kerk in Otterlo en die staat midden in het centrum. De oudste mededeling over de kerk in Otterlo stamt uit het jaar 1215 na Christus. Naast de kerk staat zowel de pastorie als het verenigingsgebouw Eben–Haëzer. De Hervormde Gemeente Otterlo is een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij maakt deel uit van de classis Ede (binnenkort classis Veluwe) en zij rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. In Otterlo speelt recreatie een belangrijke rol en het dorp kent zowel (mini)campings als kampeerboerderijen. Er zijn dan ook regelmatig vakantiegasten in de dienst en ook regelmatig groepen, zoals jeugdverenigingen et cetera.

In de afgelopen jaren waren de volgende predikanten verbonden aan Otterlo:

 • van Leijen (1986-1994), gekomen van Wilnis en met emeritaat gegaan in Otterlo;
 • H. Adriaanse (1995-2002) als kandidaat gekomen en vertrokken naar Dinteloord;
 • B. Verspuij (2003-heden) gekomen van Boven-Hardinxveld. 

De samenstelling van de gemeente en de ontwikkeling daarin is als volgt weer te geven:

 ongedooptGedooptbelijdendtotaal
 20172012201720122017201220172012
Leeftijdscategorie        
00-09203451003651
10-19223901230092146
20-2931328098174128134
30-3924235767122593115
40-49294070934455143188
50-59546172685957185186
60-69483858526472170162
70-7924203220595311593
80-89131110834305749
90-993711871215
         
Totaal23025550458129730310311139
         
Man/vrouw        
Man126140276318130133532591
Vrouw104127228263167169499559
         
Totalen        
Totaal (2017)230 504 297 1031 
Totaal (2012)255 581 303 1139 
Totaal (2009)223 617 338 1178 
         
2017 tov 2009+3% -/-18% -/- 12% -/-12% 
2017 tov 2012-/-10% -/-13% -/-   2% -/- 9% 
2012 tov 2009+13% -/-  5% -/- 10% -/- 3% 

Ten aanzien van de samenstelling is het volgende op te merken:

 • Het aantal ingeschrevenen is lager dan 50% van het aantal inwoners van Otterlo;
 • Van het totaal aantal gemeenteleden zijn er circa 150 woonachtig in Harskamp, deels binnen de kerkelijke grenzen van Otterlo en deels geperforeerd. Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden uit omringende plaatsen als Wekerom en Arnhem;
 • De meelevende kern van de gemeente wordt geschat op circa 400 leden. Daarnaast is er een groep randkerkelijken van circa 150 leden. Met hen is contact, onder meer rondom doop, huwelijk en overlijden. De overige ingeschrevenen geven geen blijk van betrokkenheid. Van een kleine 100 ingeschreven staat geregistreerd dat zij geen contact willen. In de ochtenddienst zijn er gemiddeld 250 aanwezigen en in de avonddienst naar schatting circa 150 (de aantallen dalen). Er zijn circa 50 gemeenteleden die aan het Heilig Avondmaal deelnemen;
 • De ontwikkeling van het aantal leden volgt in grote lijnen de landelijke trend. Landelijk is in 2017 circa 1/3 van het aantal leden jonger dan 40 jaar en dat is ook in Otterlo het geval. In de periode 2009-2017 is het aantal ingeschreven landelijk met circa 14% gedaald en in Otterlo met circa 12,5%. Desalniettemin is de ledenontwikkeling een belangrijk thema.
 • Belangrijkste verschil met de landelijke trend is dat het aantal belijdende leden in Otterlo de laatste jaren relatief stabiel is gebleven. In de leeftijdscategorie 20-29 is zelfs sprake van een stijging. Dit thema heeft ook de nodige aandacht gehad;
 • Bedacht moet worden dat de ledenregistratie een zekere vervuiling kent (aandachtspunt);

Mede gezien voorgaande wil de kerkenraad voor de komende periode inzetten op enerzijds geloofsopvoeding en daarnaast op professionele ondersteuning (in eerste instantie via visitatoren en later zou gedacht kunnen worden aan bijv. focustrajecten van de IZB).

2. De Eredienst

a. Diensten

Op de zondagen komt de gemeente om 09.30 uur en om 19.00 uur bijeen in de kerk. Verder zijn er de volgende diensten:

 • Kerst: Eerste kerstdag is er twee maal een dienst en op tweede kerstdag wordt de kerstviering van de zondagsschool gehouden. In het geval tweede kerstdag op zondag valt, worden de reguliere diensten gehouden en is de kerstviering van de zondagsschool op eerste kerstdag om 19.00 uur;
 • Oud&Nieuw: Op oudejaarsdag is er een dienst om 19.30 uur (tenzij deze dag op een zondag valt, dan is er een reguliere avonddienst om 19.00 uur). Op nieuwjaarsdag is er een dienst om 09.30 uur.;
 • Goede Vrijdag: dienst om 19.30 uur;
 • Tweede Paasdag: dienst om 9.30 uur;
 • Hemelvaart: dienst om 9.30 uur;
 • Tweede Pinksterdag: dienst om 9.30 uur;
 • Bid-/Dankdag: dienst om 19.30 uur.

In het geval er meer kerkgangers zijn dan zitplaatsen in de kerk, bestaat er gelegenheid de dienst te volgen in Verenigingsgebouw Eben Haëzer via een camera- en geluidverbinding

b. Liturgie

De indeling van de samenkomsten in de gewone kerkdiensten is als volgt:

 • Voorganger en kerkenraad komen op de aanvangstijd de kerk binnen;
 • Voorzang;
 • Stil gebed;
 • Welkom heten (“goedemorgen”) en afkondigingen door de dienstdoende predikant;
 • Votum en Groet;
 • Zingen;
 • Voorlezing van de Wet (ochtenddienst) / Geloofsbelijdenis (avonddienst);
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Schriftlezing;
 • Orgelspel / Collecte (geen collecte op biddag, dankdag en oudjaarsdienst);
 • Zingen;
 • Prediking;
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Zingen (eventueel staande);
 • Zegen (Na de Zegen verlaat voorganger met kerkenraad de kerk);
 • Collecte bij de uitgang.

In onze gemeente wordt de Bijbel gelezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Het is ook mogelijk om de Klassieke Statenvertaling (GBS of Jongbloed-editie) te gebruiken.

In bijzondere diensten, zoals bij de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, huwelijksdiensten en bevestiging van lidmaten, ambtsdragers en predikanten, worden de hertaalde formulieren gebruikt. In overleg met betrokkenen kan er eventueel ook voor worden gekozen om de klassieke formulieren te gebruiken.

Tijdens de diensten kunnen naast psalmen ook liederen worden gezongen die passen bij de dienst en voor zover deze ook passen binnen de gereformeerde Bijbelse lijn. Aan de kerkvoogdij is in dit kader de vraag meegegeven om de tekstuele ondersteuning (ook voor luisteraars van de kerktelefoon) te bezien.

De psalmen en overige liederen die in de diensten worden gezongen worden begeleid op het orgel. In de diensten worden psalmen ritmisch gezongen. Bij trouw- en rouwdiensten kan er in overleg met betrokkenen ook voor worden gekozen om op hele noten te zingen.

Verder worden volgende liederen staande gezongen na de Zegen:

 • Zondag voor of na koningsdag: eerste en zesde couplet van het Wilhelmus;
 • Zondag voor of na hervormingsdag: eerste en tweede couplet van het Lutherlied;
 • Eerste kerstdag: Ere zij God.

Na de herdenking van overledenen wordt psalm 103 vers 8 en 9 staande gezongen en bij een doop-, belijdenis- of bevestigingsdienst wordt psalm 134 vers 3 staande gezongen.

De ambtsdragers dragen tijdens de diensten een zwart kostuum met bijpassende stropdas.

c. Prediking

De prediking dient een voluit Bijbelse verkondiging te zijn, waarin waarschuwing én nodiging tot uiting komen en de doorvertaling naar de hedendaagse praktijk . Tenminste 2 maal per maand worden door de eigen predikant leerdiensten gehouden, waarbij bijv. de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De leerdiensten worden in de regel in de avonddiensten gehouden, maar kunnen ook in de morgendiensten plaatsvinden. Deze leerdiensten kunnen worden onderbroken met Kerst, Pasen, Pinksteren, Heilig Avondmaal, Heilige Doop en in de zomervakantie. Op de kansel worden geen vrouwelijke voorgangers of voorgangers die samenleven met iemand van gelijk geslacht toegestaan.

d. Kinderoppas

Tijdens de erediensten die ’s morgens worden gehouden, is er kinderoppas in Eben Haëzer. Ouders kunnen hun kinderen, die nog geen kerkdienst kunnen bijwonen, daar vanaf 9.00 uur brengen. Er wordt een Bijbelverhaal uit de Kinderbijbel verteld, er is drinken voor de kinderen en er is gelegenheid tot spelen of slapen. Er zijn in de regel 3 begeleiders aanwezig, waarvan tenminste 2 volwassenen. Er is tenminste één coördinator, die het oppasrooster maakt en praktische zaken afstemt (eventueel in overleg met de kerkvoogdij).

3. Bijzondere Diensten

a. Heilige Doop

De Heilige Doop wordt bediend, in overleg met de Kerkenraad. De bediening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te geven. De bediening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Van de doopouders wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn en dat zij ook regelmatig de diensten bezoeken;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders van gelijk geslacht zijn;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders samenwonen;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend in het geval de moeder bewust alleenstaand is.

Circa 10 dagen voor de bediening van de Heilige Doop wordt een doopzitting gehouden met de predikant en één van de ouderlingen (bij toerbeurt). Voor deze doopzitting worden de beide doopouders (met trouwboekje) uitgenodigd. In de week voor de bediening van de Heilige Doop wordt het gezin bezocht door twee kerkenraadsleden. De doopouders ontvangen het boekje: “Van doopzitting naar doopvont”. De Heilige Doop wordt bediend in de ochtenddienst of avonddienst op zondag. De keuze voor de ochtend of avond wordt gemaakt in overleg met de doopouders.

Tijdens de doopdiensten zullen voorin de kerk een drietal rijen worden gereserveerd voor ouders met kinderen om hen heel specifiek te betrekken bij de Heilige Doop. De dopelingen kunnen in de kerk blijven tot na de toespraak. Aan doopouders wordt de gelegenheid gegeven om na de dienst bij de deur te gaan staan (na de collectant), zodat gemeenteleden hen de hand kunnen drukken.

b. Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd in onze gemeente. Belijdende leden hebben in principe toegang tot de avondmaalstafel. Van hen die deelnemen aan de viering wordt een Bijbelse levenswijze verwacht. De kerkenraad kan belijdende leden uit de eigen gemeente of van elders vermanen zich van de viering van het avondmaal te onthouden, gelet op hun leer en leven. In de week voor de zondag waarop de viering wordt gehouden kan Censura Morum worden aangevraagd bij de scriba. Gemeenteleden kunnen dan eventuele bezwaren tegen leer en leven van gemeenteleden kenbaar maken.

Op de zondag voor de viering, wordt een voorbereidingsdienst gehouden, waarin wordt stilgestaan bij (de betekenis van) het Heilig Avondmaal en waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. Aansluitend is er voor alle gemeenteleden een week van voorbereiding ter beproeving van onszelf en ter overdenking van de roeping. De viering wordt de volgende zondag gehouden in de morgendienst. De avonddienst op deze zondag staat in het teken van nabetrachting en dankzegging.

c. Huwelijken

In het geval een aanstaand bruidspaar hun huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen, dient het daartoe tijdig een verzoek in te dienen bij de predikant (of zijn vervanger). De inzegening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te verlenen.

De inzegening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Huwelijken van hen die van gelijk geslacht zijn, niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Huwelijken van hen die voorafgaand samenwonen, op dat moment niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Als sprake is van hertrouwen van één of beide huwelijkspartners na een echtscheiding, zal per geval door de Kerkenraad worden bekeken of het huwelijk in de kerk kan worden ingezegend en wordt terughoudendheid betracht;
 • Huwelijken, waarbij sprake is (geweest) van een zwangerschap, worden alleen ingezegend na voorafgaande schuldbelijdenis tijdens het trouwgesprek.

Verder is de Kerkenraad van mening dat de invulling van de huwelijksdag moet passen binnen de lijn van de Bijbel. Als dit niet het geval is, zal dit worden besproken met het aanstaande bruidspaar.

Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor huwelijksdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

d. Rouwdiensten

In het geval van het overlijden wordt er in overleg met de nabestaanden en de predikant (of zijn vervanger) een rouwdienst en kerkelijke begrafenis gehouden. In de dienst op de zondag na de begrafenis is er de mogelijkheid voor de naasten om de rouw in de kerk te brengen.

Het centrale uitgangspunt daarbij is respect voor de overledene en een zekere soberheid. In lijn met de Bijbel en de christelijke traditie wordt alleen meegewerkt aan begrafenissen en wordt niet meegewerkt aan crematies. Evenmin wordt verenigingsgebouw Eben Haëzer beschikbaar gesteld voor opbaren, condoleren en andere rouwbijeenkomsten voor of na crematies. Dit is eveneens van toepassing als de kerkelijke gebouwen worden gebruikt voor de begrafenis van leden van andere kerkelijke gemeenten of als het verenigingsgebouw Eben Haëzer wordt gebruikt bij de begrafenis van niet gemeenteleden. Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor rouwdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

e. Bevestigingsdiensten

De bevestiging of herbevestiging van een ouderling of diaken gebeurt in de regel in de morgendienst op de eerste dan wel tweede zondag in het nieuwe jaar.

De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel in de morgendienst plaats, terwijl de intrede indien mogelijk in een middagdienst gebeurt. In dat geval is er geen avonddienst.

De afscheidsdienst van een predikant wordt in de regel in een middagdienst gedaan. In dat geval is er geen avonddienst.

4. Kerkenraad en Pastoraat

a. Kerkenraad

De uitgangspunten voor de samenstelling en verkiezing van de Kerkenraad zijn vastgelegd in de Plaatselijke regeling. De kerkenraad bestaat zo mogelijk tenminste uit:

 • de predikant;
 • vijf ouderlingen;
 • twee ouderling-kerkrentmeesters;
 • drie diakenen.

De kerkenraad benoemt uit haar midden jaarlijks een moderamen. Het moderamen bestaat tenminste uit een preses, scriba en assessor. De predikant is preses van de kerkenraad. In vacaturetijd of in geval van enige andere verhindering treedt de door de kerkenraad benoemde assessor of de consulent op als preses.

Eén van de kerkenraadsleden heeft de functie van scriba. Ook hiervoor wordt een secundus aangesteld. Het is in beginsel niet mogelijk dat er vermenging van de functie van preses en scriba bestaat, De kerkenraad wijst uit haar midden een notulist aan. Van de ouderlingen zal er één ouderling worden aangesteld als jeugdouderling. Deze is tevens voorzitter van de Jeugdraad. De kerkenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar. De kerkenraad vergadert in beginsel tenminste eenmaal per jaar samen met het college van kerkrentmeesters en de commissie van bijstand.

Conform hetgeen vastgelegd in de Plaatselijke regeling, worden er geen vrouwelijke ambtsdragers toegelaten in onze kerkenraad. Voorts is uitgangspunt om familiebanden in de eerste of tweede graad in de kerkenraad zo mogelijk te vermijden. De kerkenraadsleden dienen belijdend lid van onze gemeente te zijn. De eerste benoemingsperiode van ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters is 4 jaar en zij zijn daarna herkiesbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Ook kan gekozen worden voor een termijn van 1, 2 of 3 jaar. De totale ambtstermijn is maximaal 12 jaar. De kerkenraad is eind 2016 gemachtigd om voor een periode van 6 jaar (dus tot eind 2022) na kennisneming van ingekomen aanbevelingen zelf een dubbeltal vast te stellen voor de verkiezing van ambtsdragers. De kerkenraad is voornemens uiterlijk eind 2022 de gemeente te raadplegen over het verlengen van deze machtiging.

b. Pastoraat

De predikant bezoekt in de regel de zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis, de jarigen van 80 jaar en ouder en hen die pastorale bijstand nodig hebben. Wanneer nodig wordt hij hierin bijgestaan door de ouderlingen.

De gemeente is verdeeld in vier wijken. Aan de ouderlingen (behalve de jeugdouderling) is een wijk toegewezen, waarvan hij wijkouderling is. De vier wijkouderlingen worden allen bijgestaan door een door de kerkenraad benoemde bezoekbroeder. De ouderlingen bezoeken de leden van hun wijk periodiek (tenzij er geen prijs op wordt gesteld), waarbij de doelstelling is de leden zo mogelijk eens per twee jaar te bezoeken. Het doel is de gemeente op te bouwen, toe te rusten in het geloof en opzicht te houden. Punt van aandacht is ook de geloofsopvoeding.

Gemeenteleden worden voorts zo mogelijk bezocht bij het bereiken van de 12- en 18-jarige leeftijd (zij ontvangen dan een dagboek van de kerkenraad), alsmede bij een aanstaand huwelijk, openbare geloofsbelijdenis, doop, overlijden in de nabije omgeving of een andere omstandigheid die vraagt om bezoek.

5. Diaconie

a. Algemeen

Het doel van de diaconie is in eerste instantie de zorg van de armen plaatselijk, provinciaal, landelijk en wereldwijd. De diaconie werkt nauw samen met de overige kerkenraadsleden en bezoekt eventueel op advies van hen, mensen in de gemeente.

b. Samenstelling

De diaconie bestaat uit tenminste drie diakenen welke allen zitting hebben in de kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). De diakenen benoemen in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies bij één persoon is niet toegestaan. De voorzitter is tevens financieel controleur en houd toezicht op de geldstromen. De diaconie vergadert tenminste vier maal per jaar.

c. Financiën

De inkomsten van de diaconie komen met name uit:

 • pacht/huur van aan de diaconie toebehorende onroerende zaken;
 • rentebaten;
 • collectes welke in de diensten worden gehouden: elke laatste zondag van de maand is er in de dienst een collecte voor de diaconie. Verder is er elke tweede zondag van de maand een collecte bij de uitgang voor een speciale bestemming. Deze bestemming wordt van tevoren bekendgemaakt in de kerkbode en in de afkondigingen op zondag. Tenslotte zijn er collecten tijdens de avondmaalsviering, welke zijn bestemd voor een door diaconie jaarlijks vooraf vastgesteld doel;

De diaconie zorgt voor de financiële middelen van:

 • Vrouwendienst;
 • Zendings- en evangelisatiecommissie.

De diaconie zorgt voorts voor het beheer van de Kerkbode en het beheer van de aansluitingen op de kerktelefoon. De kosten voor de kerktelefonie worden gedragen door de kerkvoogdij, waar nodig is er onderling overleg..

6. College van Kerkrentmeesters

a. Algemeen

De zorg voor alle “stoffelijke” aangelegenheden van onze gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Uitgangspunt daarbij is het voorzien in de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken in de Gemeente en de instandhouding van de Woordverkondiging.Tot de (kerkordelijke) taken van het College behoren onder meer:

-Financieel beheer en zorg dragen voor de geldwerving;
-Beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen en inventarissen, alsmede overige goederen van de gemeente;
-Zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden (predikant en koster);
-Bijhouden van kerkelijke registers, archieven et cetera.

b. Samenstelling

De samenstelling en werkwijze van het college van kerkrentmeesters zijn met inachtneming van het bepaalde in de betreffende ordinanties van de kerkorde vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Voor het College van Kerkrentmeesters (incl. de kerkrentmeester) zijn dezelfde uitgangspunten ter zake benoemingen van toepassing als voor de Kerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester, zij worden bijgestaan door een commissie van bijstand, bestaande uit 8 personen. De ouderling-kerkrentmeesters hebben zitting in de Kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). Het college van kerkrentmeesters kiest in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies is niet toegestaan. De voorzitter dient ouderling-kerkrentmeester te zijn en de secretaris dient ouderling-kerkrentmeester of kerkrentmeester te zijn. De penningmeester kan een lid van het College van Kerkrentmeesters zijn of een lid van de Commissie van Bijstand.

De leden van de Commissie van Bijstand worden door de kerkrentmeesters voorgedragen aan de Kerkenraad die zijn goedkeuring aan de benoeming door het College van Kerkrentmeesters moet geven. De voorgedragen personen moeten lid van onze gemeente zijn. Commissieleden worden aangesteld voor een termijn van vier jaar, na elke termijn kan deze opnieuw worden verlengd voor vier jaar.

c. Financieel beheer en geldwerving

Het financiële beheer is erop gericht om de verkondiging van het Woord van God, ook op langere termijn, in stand te houden in Otterlo. De gelden moeten daartoe zo worden beheerd dat de gemeente aan haar verplichtingen kan (blijven) voldoen. Een prudent financieel beleid is dan ook het uitgangspunt. Speculatieve beleggingen passen daar niet bij. Er wordt binnen het College een financieel controleur aangesteld (doorgaans de voorzitter) die toezicht houdt op alle geldstromen van de gemeente.

Waar het gaat om de inkomsten is het doel om deze vast te houden of zo mogelijk nog uit te bouwen. Waar het gaat om de uitgaven is het doel om de noodzakelijke uitgaven te doen en predikantsplaats, pastoraal werk en overig kerkenwerk in stand te houden. Geconstateerd moeten worden dat de gemeente weliswaar de nodige middelen heeft, maar dat de begroting thans niet sluitend is. Dit is een punt van voortdurende aandacht.

De basis van een financieel gezonde gemeente is het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levend geld”. Hieronder worden de inkomsten uit de “Actie Kerkbalans”, de collectes en giften, als ook de inkomsten uit acties en fondsen. De Actie Kerkbalans wordt al tientallen jaren gehouden en daarbij worden de leden benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage te geven, zodat het werk in de kerkelijke gemeente voortgang kan vinden.

Het college van kerkrentmeesters streeft er naar om de overige inkomsten met hulp van commissies te realiseren, waaronder het verjaringsfonds. Alle leden die 18 jaar of ouder worden ontvangen een kaart met envelop van één van de leden van het verjaringsfonds. De bijdragen die worden ontvangen zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters ter financiering van bijzondere uitgaven. Het fonds heeft een penningmeester die één en ander coördineert. De gemeente is ingedeeld in 14 wijken voor het verjaringsfonds.

d. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen

Als gebouwen zijn binnen de gemeente onder meer het Kerkgebouw (Kerklaan 8) en het Verenigingsgebouw (Kerklaan 6) in gebruik. Voorts beschikt de gemeente over een pastorie (Van Broekhuizenstraat 2) en een kosterswoning (Dorpsstraat 8/10). De kerkvoogdij beschikt voorts over de nodige landbouwgrond, welke in pacht wordt uitgegeven. Het beheer vindt plaats in samenspraak met het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Een deel van de bezittingen, welke uit nalatenschappen zijn verkregen, wordt gehouden samen met de Hervormde Gemeente van Harskamp. In dat kader is sprake van periodiek overleg met het College van deze buurgemeente.

Het kerkgebouw is krachtens de Monumentenwet aangewezen als beschermd rijksmonument, de toren is eigendom van de Gemeente Ede. Om het onderhoud van het kerkgebouw gestructureerd te laten plaats vinden en eventuele grote uitgaven tijdig te signaleren is, in samenwerking met de monumentenwacht een jaarlijkse inspectie afgesproken. Bij verhuur van de kerk of verenigingsgebouw aan derden moet het gebruik in overeenstemming zijn met het doel waarvoor het gebouw tot stand gekomen is. Er is toestemming van het college van kerkrentmeesters nodig.

f. Personele zaken

De Hervormde Gemeente van Otterlo heeft één fulltime predikantsplaats en een parttime koster. Daarnaast zijn er organisten en schoonmaakhulpen aangesteld en zijn er vele vrijwilligers in de gemeente actief. Voor een levende gemeente en ter beperking van uitgaven is het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in eigen beheer van aanzienlijk belang. De koster draagt zorg voor de gang van zaken tijdens de erediensten en het beheer van het verenigingsgebouw.

g. Ledenregistratie

De ledenadministratie van de gemeente wordt bijgehouden door de ledenadministrateur met behulp van LRP (LedenRegistratieProgramma van de PKN). De ledenadministrateur is zo mogelijk een lid van de kerkvoogdij. De voorzitter van de kerkvoogdij is lokaal beheerder. De predikant en ouderlingen hebben toegang tot LRP voor het raadplegen van gegevens over de gemeenteleden. De ledenadministrateur krijgt de mutaties zo mogelijk via LRP (op basis van koppeling met de GBA, GemeenteBasisAdministratie). Daarnaast is het wenselijk dat ook kerkenraadsleden én gemeenteleden zelf mutaties doorgeven. De ledenadministrateur houdt tevens doop-, belijdenis- en trouwboeken bij en verwerkt deze gegevens ook in LRP.

7. Informatie

a. Kerkblad

Samen met Harskamp en Wekerom geven we het kerkblad “Kerkklanken” uit dat eens in de twee weken verschijnt en in de vakantieperiodes eens in de drie weken. De predikant of diens vervanger verzorgt de kerkbodeberichten voor Otterlo, in overleg met het Moderamen.

De meditaties op de voorpagina van “Kerkklanken” worden door de predikant of diens vervanger verzorgd. Eens per drie nummers is dus de predikant of diens vervanger van Otterlo aan de beurt, dit loopt volgens een vooraf opgesteld schema.

b. Website

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft haar website via: www.hervormdotterlo.nl, waar veel informatie te vinden is. Ook het kerkblad wordt na verschijning op de website gezet en de kerktelefoon is via de website te beluisteren.

De bijdragen die voor plaatsing worden aangeleverd op de website worden beoordeeld door de website beheerder. In twijfelgevallen over de te plaatsen tekst vindt voorafgaand overleg plaats met het moderamen.

8. Verenigingsleven

a. Zondagsschool

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft een zondagsschool, genaamd “David” voor de jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschool). Het doel van de zondagsschool is om kinderen op een eenvoudige wijze in contact te brengen met de Bijbel en het aanleren van een psalm of Bijbeltekst.

Voor wat betreft de Zondagsschool verder het volgende:

 • De zondagsschool begint zondags na de kerkdienst om 11.00 uur, en duurt tot 12.00 uur;
 • Voor de voorbereiding, uitleg en als schets voor de vertelling wordt het blad “Onze Hervormde Zondagsschool” gebruikt. Voor de kinderen is er een rooster met werkboekjes, uitgegeven door het Hervormd Bondsbureau;
 • De psalmen die de kinderen moeten leren worden tevens opgegeven als voorzang in ochtenddienst in de kerk;
 • Met kerst is er een kerstviering van de zondagsschool in de kerk;
 • Na het winterseizoen is er een uitje van de leiding en kinderen van de zondagsschool;
 • Bij het verlaten van de zondagsschool (doorgaans met kerst) krijgen de kinderen een Bijbeltje als aandenken.

b. Catechese

Aan de jonge leden van de gemeente en aan allen dit verlangen wordt kerkelijk onderricht gegeven in de vorm van catechese. Tijdens het huisbezoek van de ouderlingen wordt hier, indien van toepassing, ook aandacht voor gevraagd.

Voor de jonge leden is er in het winterseizoen catechisatie op dinsdagavond. De catechese wordt verzorgd door de predikant samen met een aantal door de kerkenraad benoemde mentoren.

Jaarlijks wordt aan het begin van het winterseizoen ook de mogelijkheid van belijdeniscatechisatie aangeboden aan de leden van de gemeente. De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant op de in onderling overleg met de catechisanten vast te stellen tijdstippen. Aan het einde van het seizoen is er dan de mogelijkheid tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Daaraan voorafgaand zal met een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van het geloof worden gehouden, teneinde hen tot deze belijdenis te kunnen toelaten. Als er geen verhinderingen zijn, zal de openbare geloofsbelijdenis in een eredienst plaatsvinden aan de hand van het daarvoor geldende formulier, waarna zij worden opgenomen onder de belijdende leden van de gemeente.

Aan aanstaande bruidsparen en aan pas getrouwden wordt periodiek de mogelijkheid van huwelijkscatechese geboden.

c. Verenigings- en Kringwerk

De gemeente kent voorts diverse vormen van verenigings- en kringwerk in het winterseizoen, waaronder:

 • Bejaardenmiddagen (eens per maand in de middag);
 • Bijbelkring (tweemaal per maand);
 • Bijbelgespreksgroep (eens per maand);
 • Vrouwenvereniging Tabitha (eens per 14 dagen).

Het winterwerk wordt begin oktober geopend met een openingsdienst op zondag en wordt rond de Pasen afgesloten met een afsluitingsdienst op zondag. Verder wordt aan het begin van het winterseizoen een openingsweekend gehouden en aan het einde van het seizoen een afsluitingsavond.

De bejaardenmiddagen, Bijbelkring en bijbelgespreksgroep worden geleid door de eigen predikant (dan wel een vervanger bij zijn afwezigheid of tijdens een vacante periode). De predikant of vervanger verzorgt onder meer de opening en sluiting van de bijeenkomsten.

De Vrouwenvereniging heeft een eigen bestuur en zorgt zelf voor de invulling van de avonden aan de hand van Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”

Verder zijn er jeugdclubs, een jongerenvereniging en open jeugdwerk in onze gemeente. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

9. Jeugdwerk

a. Doel

Het doel van het jeugdwerk in de gemeente is, de jeugd van jongs af aan kennis te laten maken met God en Zijn Woord. Zowel kerkelijk als niet kerkelijk meelevende jongeren op een ontspannen manier, gezamenlijk in de club of vereniging het Evangelie meegeven, overeenkomstig de leer zoals die in onze kerk uitgedragen wordt. Verder is het doel daarmee de verbondenheid van de jeugd met het jeugdwerk te stimuleren en zo mede de jongeren te behouden bij het geheel van de kerk.

b. Jeugdraad

De gemeente kent een jeugdraad waarin de jeugdouderling, de dominee en een afvaardiging van de leidinggevende van het jeugdwerk, zondagschool, catechese zitting hebben. Tenminste eens per jaar worden lopende zaken, onder voorzitterschap van de jeugdouderling besproken.

c. Leiding

Aan iedere groep wordt door minimaal twee personen leiding gegeven. Het kunnen er ook meer zijn als de groep te groot wordt voor twee personen, of als de situatie daarom vraagt (bijv. gelet op de gewenste orde). Van de leiding wordt verwacht dat zij geregeld de kerkdiensten bezoeken, mede gezien hun voorbeeldfunctie naar de jeugd en gezien hun opvoedkundige taak. Ook is het wenselijk dat ze de Bijbelstudieavonden voor de jeugdleiding bezoeken (tweemaal per seizoen). Hierin worden de leidinggevenden ondersteund en toegerust in het werk dat ze mogen doen.

d. Samenstelling

Het jeugdwerk is verdeeld in de volgende groepen:

 • Esther: meisjesclub uit groep 5 en 6;
 • Ruth: meisjesclub uit groep 7 en 8;
 • Daniël: jongensclub uit groep 5 en 6;
 • Jonathan: jongensclub uit groep 7 en 8;
 • Samuël:  jongens en meisjesclub uit klas 1 en 2;
 • Deborah & Barak: jongens en meisjesclub uit klas 3 en 4;
 • Nicodémus: jongeren vereniging vanaf ongeveer 16 jaar;
 • Open Jeugdwerk: jongeren vanaf 14 jaar.

In voorkomende gevallen kunnen groepen eventueel gecombineerd worden.

e. Bijeenkomsten

Tijdens het winterseizoen komen de clubs Esther, Ruth, Daniël, Jonathan en Samuël op elke vrijdagavond bij elkaar. De clubavonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Tijdens het winterseizoen komt de club Deborah & Barak eens per 2 weken op vrijdagavond bij elkaar, van 19.00 tot 20.30 uur.

De jongerenvereniging Nicodémus komt tijdens het winterseizoen eens per 2 weken op donderdagavond bijeen, vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Voor het OJW staan eens per maand op zaterdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur, de deuren van Eben-Haëzer open. Dit betreft de eerste zaterdag van de maand.

De avonden worden verantwoord gegeven, zo wordt er geen alcohol geschonken en/of genuttigd, en worden geen andere verslavende middelen gebruikt. Ook is er verantwoord gebruik van muziek/film of andere media.

f. Werkwijze

Iedere club of verenigingsavond (uitgezonderd OJW) bestaat uit 2 delen.

Als eerste is er een bezinningsgedeelte. Hierin gaat de Bijbel open om te lezen, uitleg te ontvangen of te geven. Vanaf de tienerleeftijd wordt de discussie over diverse onderwerpen gestimuleerd. Hierdoor mag het geloof gaan groeien en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven een fundament krijgen. Ook het zingen, openings- en afsluitings gebed tijdens de avonden is een vast onderdeel. Voor (Bijbel) programma’s maken we gebruik van de HGJB methodes.

Tijdens het tweede deel van de avond wordt er door de jongsten veelal geknutseld en spellen gedaan. Vanaf de tienerleeftijd is er meer tijd voor onderling gesprek en activiteiten buiten het gebouw, zoals b.v. sportavonden.

Buiten deze activiteiten worden ook de jaarlijkse TOV avond van de HGJB door de jeugd bezocht. Rond de voorjaarsvakantie wordt er een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor een diaconaal doel, het ene jaar voor het project van de HGJB, het andere jaar een nader te bepalen doel. Het seizoen wordt gewoonlijk afgesloten met een meerdaags kamp in de maand april/mei (meivakantie).

g. Jeugdvereniging “Nicodemus”

Op JV Nicodemus is er voor de 16+ jeugd gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op deze avonden worden er diverse actuele thema’s besproken met de Bijbel als uitgangspunt. Daarmee wordt er geprobeerd om de jongeren te helpen om als Christen hun plaats in de samenleving in te nemen en het gebedsleven verder te stimuleren.

h. Open Jeugd Werk

Het Open Jeugdwerk biedt aan jongeren een gelegenheid om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten. In het verenigingsgebouw zijn de jongerenzalen hiervoor sfeervol ingericht en kan er dart, tafelvoetbal, pool, biljart e.d. gespeeld worden. De avonden hebben een open karakter waarin de ontspannen ontmoeting met elkaar centraal staat. De avond wordt afgesloten met gebed. Hiermee wordt de jeugd een alternatief geboden ten opzichte van de reguliere uitgaansgelegenheden.

i. Ondersteuning

De gemeente is samen met de jeugdverenigingen lid van de HGJB. Deze landelijke organisatie is gespecialiseerd in kerkelijk jeugdwerk. Wij maken gebruik van haar expertise door de mogelijkheid tot het volgen van cursussen voor leidinggevenden, de Kim methode voor kinderen, de Tim methode voor de tieners, en de Jim methode voor de jongeren. Als leidinggevenden organiseren we tweemaal per jaar een Bezinning/Bijbelstudieavond om ons te verdiepen in het geloof en hoe we dat geloof mogen uitdragen naar onze jeugd.

 j. Stappenplan

Dit plan geeft weer hoe we de geloofsgroei van de jeugd voor ogen hebben en hoe we dit kunnen proberen te bewerken

 • Club: Esther en Daniël: Op deze leeftijd is het belangrijk om de kinderen het leuk te laten hebben op de club, zodat ze vertrouwd raken met de Bijbel en de verhalen leren kennen. Verder wordt er geprobeerd ze actief te betrekken bij het kringgebed.
 • Club: Ruth en Jonathan: Deze groep heeft al meer clubervaring. Maar ook hier geldt nog steeds dat het leuk mag zijn. Verder wordt kringgebed nog steeds gestimuleerd en wordt er door de jeugd zelf uit de Bijbel gelezen. Hierdoor leren ze ook teksten in de Bijbel te zoeken.(Bijbelkennis)
 • Club: Samuël: Hier begint het clubwerk toch al wat serieus te worden. Buiten het feit dat de jeugd er voor elkaar komt mag er ook inhoudelijk dieper op de thema’s ingegaan worden. Ook mag de jeugd gestimuleerd worden om mee te denken over het thema door ze in te schakelen bij de voorbereiding hiervan. Verder blijft het kringgebed en het zelf lezen ook in deze groep van toepassing.
 • Club: Debora en Barak: Deze jongeren zijn al wat ouder en er wordt doorgegaan met wat er bij de voorgaande clubs al “geleerd” is. Dit kan uitgebreid worden met het evt. zelf voorbereiden van de avond en ze hierbij een stuk verantwoordelijkheid te geven.( evt. onderwerp aanreiken)
 • : Nicodemus: Zie voorgaande, Bij de jeugdvereniging kan de avond geheel geleid worden door de jongeren.

Deze punten betreffen algemene richtlijnen. Te allen tijde dient rekening gehouden wordt met het niveau van de jongeren en de samenstelling van de groep. 

10. Overige Commissies

a. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

In Otterlo is een zendings- en evangelisatiecommissie aangesteld. De ZEC bestaat uit zes leden en één ambtsdrager uit de kerkenraad. Doel van de commissie is bij te dragen aan de verspreiding van Gods boodschap. De commissie doet dat in de eigen gemeente door onder meer de verspreiding van het dagboek “Een Handvol Koren “ dat jaarlijks uitgegeven wordt door de GZB. Verder wordt er elk jaar in samenwerking met Harskamp en Wekerom bij toerbeurt een zendingsavond belegd in een van de drie dorpen. Deze avond wordt op de derde woensdag in september gehouden. Ook behartigen de commissieleden zaken die zich in ons dorp voordoen ten aanzien van de zending, zoals verspreiding van het kerst en/of paasnummer van het blad “Echo”. Voorts is de ZEC betrokken bij het project “Deelgenoten” en worden collectes gehouden voor de GZB en IZB. In de komende periode zal worden bezien hoe verdere evangelisatie ingevuld kan worden.

b. Woord & Daad commissie

Stichting Woord en Daad heeft een lokaal comité in de dorpen Wekerom, Harskamp en Otterlo. Dit gezamenlijke comité heeft 12 vaste vrijwilligers in de commissie. Deze comitéleden zijn afkomstig uit de Hervormde Gemeenten van Wekerom, Harskamp en Otterlo en de Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp. Er zijn 4 comitéleden uit Otterlo. Doel is om door middel van acties geld in te zamelen voor projecten van Woord en Daad. Het comité van Wekerom, Harskamp en Otterlo doet dit onder meer door bijdragen van gemeenten, personen en bedrijven uit het werkgebied te vragen en organiseert ook activiteiten zoals statiegeldbonnen, verkoop krentenbroden, fietstochten et cetera.

c. Vrouwendienst

De Hervormde Gemeente Otterlo kent een vrouwendienst, bestaande uit een aantal vrouwen uit de gemeente, die nieuw ingekomenen en eventueel langdurig zieken bezoeken. Voor de kerst bezorgen zij ook kerstbakjes bij de ouderen en langdurig of ernstig zieken en bij hen die in een verpleeghuis verblijven. Deze bakjes worden in Woonzorghuis Eureka op elk adres bezorgd.

d. Lentefaircommissie

De Lentefaircommissie heeft als doel om jaarlijks door middel van de Lentefair geld in te zamelen voor de plaatselijke gemeente en voor Woord en Daad. De zaterdag na Hemelvaartsdag wordt de Lentefair gehouden. De opbrengsten worden verdeeld: 1/3 Woord & Daad, 1/3 Jeugdwerk en 1/3 Plaatselijke gemeente (kerkvoogdij). De Lentefaircommissie wordt samengesteld uit leden namens Woord en Daad, het Jeugdwerk en de plaatselijke gemeente. De voorzitter is afkomstig uit de kerkvoogdij.

e. Orgelcommissie

De commissie draagt zorg voor het orgel, de organisten en stelt het rooster voor de organisten op. De commissieleden doen dit onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De orgelcommissie heeft één voorzitter en twee commissieleden. Tenminste één van deze leden komt uit de kerkvoogdij. De commissie vergadert minimaal eens per jaar met de organisten.

11. Beleid voor de toekomst

a. Kerkenraad

De Kerkenraad heeft tot doel om op een consistente wijze, gebaseerd op Gods Woord, rekening houdend met de plaatselijke gebruiken, leiding te geven aan de Gemeente. Een evenwichtige samenstelling en taakverdeling binnen de Kerkenraad is daarbij het uitgangspunt.

Gelet op de beoogde continuïteit van en samenhang in de gemeente en het gemeenteleven wordt in de komende periode de focus gelegd op c.q. zal aandacht worden gegeven aan:

 • Een Bijbelse prediking met waarschuwing én nodiging. Het daarbij te voeren beleid ten aanzien van Bijbelvertaling, formulieren en gemeentezang zal in de komende periode nader worden bezien;
 • Het afleggen van huisbezoeken, waarbij in de gesprekken ook de kerkgang, geloofsopvoeding (voorbeeldfunctie), gebed en Bijbellezen, belijdeniscatechisatie en sacramenten onder de aandacht kunnen worden gebracht;
 • Bijdragen aan groei van de gemeente en betrokkenheid bij en zichtbaarheid in het dorp, rekening houdend met tendensen van vergrijzing en ontkerkelijking. In dat licht zal het te voeren beleid ten aanzien van geloofsopvoeding en het evangelisatiewerk in de komende periode nader worden bezien. Daarbij zal mede professionele ondersteuning worden gevraagd. Voorts is het onderhouden en stimuleren van jeugd- en kringwerk in brede zin een punt van aandacht.

b. Diaconie

De diaconie wil zorg bieden aan de naaste die deze zorg nodig heeft. De diaconie wil de gemeente, waaronder ook jongeren, bewustmaken van onze diaconale verantwoordelijkheid ten aanzien van onze naaste, dit met name bij de bijzondere collectes die worden gehouden bij de uitgang. De doelstelling is om elk jaar de in dat jaar ontvangen middelen volledig te besteden aan diaconale doelen.

c. College van kerkrentmeesters

De kerkvoogdij wil de materiële en financiële voorwaarden in stand houden en scheppen voor het leven en werken in de gemeente en de Woordverkonding. Zij staat daarbij een lange termijn beleid voor. Dit betekent dat een prudent financieel beleid wordt beoogd, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de middelen die wij van onze voorouders hebben gekregen en een sluitende exploitatie het doel is. Tegelijkertijd wordt het belang gezien om zaken mogelijk te maken en te investeren in gemeente en dorp.

12. Slotwoord

In Ordinantie 4-8-5 is het volgende bepaald:

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

Mede tegen deze achtergrond is het voorliggende beleidsplan opgemaakt. Doel is hiermee vast te leggen hoe we samen gemeente zijn en de gemeente blijvend gestalte geven voor de toekomst gebaseerd op de Bijbel. Het beleidsplan is geen marsroute die van a tot z vastlegt wat er in de toekomst wel en niet gedaan zal worden en dat alles afwijst wat daarmee niet overeenkomt. Het beleidsplan beoogd te dienen als basis voor besluiten die genomen moeten worden om de doelstellingen van het gemeentelijke leven te verwezenlijken.

We hopen en bidden dat het gemeenteleven mag zijn tot eer van God en tot ons heil.

Getekend voor goedkeuring op 05 juli 2018 te Otterlo,

Preses:

Scriba: