“Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.”

(Jesaja 54 : 4a)

  Jesaja 53 schets ons de achtergrond van de lijdensgeschiedenis. De evangelisten hebben het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus beschreven met woorden en uitdrukkingen en voorstellingen die ontleend zijn aan Jesaja 53. Zelfs in de beschrijving van de rechtszaak tegen Jezus klinkt het idioom van Jesaja 53 door. Het is dan ook heel leerzaam en nuttig om ons in dit Bijbelgedeelte te verdiepen. In het Nieuwe Testament wordt er op twaalf plaatsen letterlijk uit geciteerd. Maar op tal van plaatsen klinkt het door. Jezus is de lijdende Knecht des Heeren, waarover Jesaja profeteert.

Het hoofdstuk ligt ons na aan het hart. Het is een belijdenis en een lied. De evangelisten kenden het niet alleen uit het hoofd, maar ze kenden het ook met hun hart.

De zeggingskracht van het hoofdstuk is groot. Wat er staat is waar. En in Christus zijn deze woorden vlees en bloed geworden. De stootkracht van de Heilige Geest wordt voelbaar, als we ons erin verdiepen. Het is meer waar dan onze ervaringen. We zouden soms tegen willen sputteren of het in sommige opzichten beter willen weten, maar al onze tegenargumenten worden door de tekst ontkracht.

Misschien vraagt iemand zich af: Wat zou je er tegen in kunnen brengen? Wel als we dan letten op de woorden boven deze meditatie, dan kunnen die behalve instemming, ook weerstand oproepen. Niet zozeer bij gezonde mensen, maar wel bij zieke mensen. In het bijzonder bij hen die chronisch ziek zijn of ongeneeslijk ziek zijn. Wat moeten zij zich voorstellen bij deze woorden: “Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen”? Zij dragen toch zelf de last van hun ziek zijn? Ze staan er toch iedere morgen mee op en ze gaan er ieder avond mee naar bed. Of als je gehandicapt bent en dat al sinds jaar en dag. Anderen hebben er nog nauwelijks erg in, ze kennen je niet anders. Maar zelf moet je er iedere dag weer aan wennen en je erop instellen. En je kunt je zo goed voorstellen dat je gezond zou zijn en hoe je je dan zou voelen. Wat betekenen dan deze woorden van onze tekst voor je? Kun je je er iets bij voorstellen?

We moeten maar eerlijk zeggen dat wij ons er niets bij voor kunnen stellen. Dat ziek zijn en ziek blijven ons voor vele raadselen stelt en diepe vragen in ons oproept, waar wij niet uitkomen.

Toch is dat niet het laatste en zouden we tekort doen aan de Schrift als we hem nu zouden dichtslaan.

Wij kunnen ons er namelijk wel Iemand bij voorstellen, bij de lijdende Knecht des Heeren en bij Zijn genezingsmacht. Daarvan staan vele voorbeelden in het Nieuwe Testament. En Mattheüs schrijft ook met zoveel woorden dat daarmee deze profetie in vervulling is gegaan: “en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen” (Mattheüs 8 : 16 en 17).

“Onze ziekten heeft Hij op Zich genomen.” We geloven niet in onze eigen onaantastbaarheid of onkwetsbaarheid. En de pijn en het verdriet wat wij voelen laat ons niet onberoerd. Maar boven alles gaat de Heere Jezus Christus. In Hem geloven wij. Van Hem verwachten wij genezing en heling. Hij is onze grote Heelmeester naar lichaam en ziel beide.

Maar zegt u: ik blijf ziek, ik blijf gehandicapt, ik word nooit meer beter. En niet alleen oude mensen kunnen ziek worden en sterven, maar ook jonge mensen en zelfs kleine kinderen kunnen van alles krijgen. Ja dat blijft allemaal staan en het kan niet weersproken worden. Maar er is er Eén Die boven dit alles uitgaat. Die de dood heeft overwonnen. Die de duivel heeft verslagen. Voor wie de ziekten en de boze machten moeten wijken. Straks breekt Zijn Rijk aan en daarin zal niemand meer ziek zijn.

Onze weg door dit leven kan een weg van beproeving zijn. En het kan zijn dat u zichzelf kunt typeren als een mens van smarten. Dat u haast uw eigen beeld in de lijdende Knecht geschilderd ziet. Houd het er maar op dat wie één is in Zijn lijden ook één met Hem zal zijn in Zijn heerlijkheid.

Zo is er perspectief en uitzicht zelfs in de meest uitzichtloze situaties. Het is de nieuwe werkelijkheid die zich baan breekt en die straks in zijn geheel doorbreekt. De lijdenstijd van de Kerk houdt eenmaal op. Intussen mogen we elkaar bijstaan en oog hebben voor elkaars leed. En zullen we er alles aan doen om de pijn te verzachten. We gaan gebukt onder het kruis, maar we geloven in de opstanding, of nog beter gezegd: in de opgestane Heere Jezus Christus.

Het is een hele worsteling in ons geloofsleven. En soms zijn we bang dat we het onderspit delven en totaal ten gronde gaan. Het ligt er soms ook zo duim en dik bovenop dat het er zo naar uitziet dat de Heere niet voor ons, maar tegen ons is. Dat dacht men ook van de lijdende Knecht des Heeren. Aan alles kon je zien en merken dat Hij de Heere God niet meehad. Maar dat leek maar zo. En zo moeten wij ons ook niet laten bedriegen door de schijn in ons leven, maar ons onvoorwaardelijk overgeven aan de God van ons leven.

Ds. P.B. Verspuij

Zondag 7 maart

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 20)

Coll. 1. Kerk

 1. Onderhoud

Woensdag 10 maart Biddag

19.30: Ds. P.B. Verspuij

Coll. Kerk

Zondag 14 maart

09.30: Ds. A. Bloemendal, Ederveen

19.00: Drs. G.C. Visser, Kootwijkerbroek

Coll.  1. Kerk

 1. Diaconie

Zingen voor de dienst

Zondag  07/03      

v.m.  Ps. 31 : 4 en 5

n.m.  Ps. 115 : 1 en 5 

Woensdag 10/03

n.m. Ps. 123 : 1 en 2

Zondag  14/03      

v.m.  Ps. 116 : 7 en 8

n.m.  Ps. 116 : 10 en 11 

 Agenda

04/03 Kerkenraad

16/03 Catechisatie

Zieken

Ook in de gemeente en in ons dorp zijn er mensen ziek van het coronavirus. Anderen hebben zichzelf laten testen en hebben het gelukkig niet. We bidden om herstel en bewaring.

Eva van Dorland, Eikenzoom 2, 6731 BH Otterlo, heeft op vrijdag 12 februari een nieuwe rechterknie gekregen in Ede. Haar revalidatieproces verloopt voorspoedig. Ook haar man Gerrit is heel dankbaar voor de vorderingen die ze maakt. Al duurt het nog wel even voor ze weer samen het kerkblad kunnen rondbrengen. Tot die tijd doet Gerrit dat alleen. Dat is een hele prestatie en als lezers en lezeressen zijn we hem daar ook dankbaar voor.

Gerrit Hol, die verblijft in woning 7 in Norschoten aan de Kweekweg 5, 3773 BH te Barneveld, vierde op zaterdag 27 februari zijn 84ste verjaardag. Hij was goed te spreken op zijn verjaardag. De Heere zegene hem in het nieuwe levensjaar dat hij mocht ingaan.

Marry van Santen van de Boumanlaan 11, 6731 AL Otterlo, heeft op maandag 15 februari een darmoperatie ondergaan in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede. Op woensdagavond 17 februari  kon ze weer naar huis toe. De operatie is geslaagd. Het kost nog enige tijd om op te knappen, maar haar vooruitzichten zijn goed. Haar man Wim staat haar thuis ter zijde en het gezin van een van hun  dochters woont naast hen. Dus Marry staat goed gesteld als er hulp nodig is. En ze is dankbaar voor alle kaarten die ze vanuit de gemeente ontvangen heeft.

Aart-Jan Pluim van de Harskamperweg 48, 6731 AC Otterlo, kon in de afgelopen twee weken geen chemokuur krijgen, omdat zijn bloedwaarden aan de lage kant waren. Ook kreeg hij meer moeite met slikken. Het is jammer dat het op dit moment zo tegenzit. Op vrijdag 26 februari heeft Aart-Jan Pluim  een scan gehad in het ziekenhuis te Ede. Op dinsdag 2 maart krijgt hij daarvan de uitslag. Het is best spannend wat er aan de dag zal treden. We bevelen Aart-Jan en zijn vrouw Sonja aan in uw gebeden.

Een kleinzoon van Wouter en Leny Jansen van de Dorpsstraat 138, 6732 AH Harskamp heeft leukemie. Evani Jansen is op zaterdag 27 januari opgenomen in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Het jongetje is drie jaar. We leven mee met zijn grootouders en met zijn ouders Erik en Emmely Jansen en met zijn zusje Elena. Het adres van dit gezin is Wolweg 128, 3776 LS Stroe. Laat er veel gebed voor hen zijn.

Gerrit van Butselaar op de Hartenberg mag nauwelijks bezoek ontvangen. Een kaartje zal hem goed doen. Zijn adres is: De Hartenberg /  Mezenhof 21, Apeldoornseweg 60, 6733 GC Wekerom.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere gedenke al de zieken thuis en elders naar Zijn goedgunstigheid.    
 Kerkvoogdij

De opbrengst van de offerblokken in de maand februari was € 47,-.

 Diaconie

De opbrengst van de IZB collecte bedraagt tot nu toe: € 285,-.

 Giften

Ds. P.B. Verspuij ontving een gift van € 500,- voor de diaconie. Het verjaringsfonds heeft in de maand februari € 125,20 opgebracht. We zeggen de gevers en de geefsters na de Heere hartelijk dank.

 Word Zendingsmaatje

Het ​afgelopen jaar lanceerde de GZB een nieuw initiatief: Zendingsmaatje. Wellicht heeft u hier al van gelezen in het dagboek ‘Een Handvol Koren’. Als Zendingsmaatje bent u onderdeel van het wereldwijde zendingswerk, door voor de zendingswerkers te bidden, mee te leven en mee te geven. U bent al voor € 5,- per maand verbonden met zendingswerkers, zoals Robert en Danja Duits, die wij vanuit onze Hervormde gemeente Otterlo ondersteunen. Ook kunt u natuurlijk Zendingsmaatje worden van een andere zendingswerker of van zending in algemene zin. U kunt Zendingsmaatje worden via www.zendingsmaatje.nl of door het invullen van de antwoordkaart die u in het dagboekje ‘Een Handvol Koren’ kunt vinden. Word Zendingsmaatje en bid, leef en geef mee!

Als Zendingsmaatje zorgt u ervoor dat de GZB wereldwijd meer mensen bereikt met het Evangelie. Daarom van harte aanbevolen.

 Diaconie collecte

De diaconiecollecte die zondag 14 maart gehouden wordt is bestemd voor Stichting Messias belijdende Joden. De Stichting steunt de Messias belijdende Joden met hun gebeden en gaven. Zij willen de christelijke gemeenten in Nederland wijzen op hun joodse wortels en de verbondenheid van de gemeenten met de Messias belijdende Joden bevorderen. Zij willen de Messias belijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelisatieverkondiging onder hun volksgenoten. Het is een heel takenpakket waarmee deze Stichting bezig is. Ook geeft zij het orgaan ‘Immanuël’ uit voor de communicatie met haar leden. We bevelen de collecte voor deze stichting dan ook van harte bij u aan.

 Vrijwillige hulpdienst

Juist in deze weken waarin verzocht is zoveel mogelijk thuis te blijven om de verspreiding van het Coronavirus een halt toe te roepen, kunnen wij wellicht iets voor u betekenen. De hulp die u van ons kunt verwachten kan divers zijn, van het doen van een boodschap, ophalen van medicijnen, vervoer naar het ziekenhuis of huisarts, of een keer bij ziekte koken. U kunt hiervoor contact opnemen met Bas Dirksen, telefoon: 06 – 12866272. Voor andere diaconale zaken kunt u zoals gewoonlijk de diaconie benaderen via email diaconie@hervormdotterlo.nl In alle gevallen kunt u verzekerd zijn van geheimhouding van uw hulpvraag.

 Kerkdiensten

De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op www.hervormdotterlo.nl of op www.kerkdienstgemist.nl. Het is ook mogelijk de diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken. Op dit moment, tijdens de zware lock down, is het niet mogelijk om kerkdiensten te bezoeken. Alleen medewerkers zijn in de kerk tijdens de live uitzendingen van de diensten. Wie wil komen zingen kan zich aanmelden bij de koster. Het makkelijks is dat via de app (06 – 51659756) of mail (koster@hervormdotterlo.nl) te doen. Uw bijdragen voor de collecten voor de kerkvoogdij kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de collecten voor de diaconie naar rekening NL56 RABO 03685 06800.

 Thuisonderwijs

Op vrijdag 19 februari zag ik de kinderen met een mooi cadeau uit school komen. Het was een bakje viooltjes met een pak stroopwafels met daarop het woord “kanjers”. Ik vroeg me af wie ze daarmee gingen verassen. Van enkele leerlingen begreep ik dat dit een cadeau was voor hun ouders als blijk van waardering van de Ericaschool voor het onderwijs wat in de afgelopen tijd thuis gegeven was. Het initiatief werd mede mogelijk gemaakt door de ondernemingsvereniging van Otterlo O 2 en gedragen door de ouderraad. Een mooi gebaar wat de vaders en de moeders ongetwijfeld goed heeft gedaan. Het is een mooi voorbeeld van een actie die de mensen in deze coronatijd goed doet. Waarvan acte.

 Gedoopt

Op zondagmorgen 28 februari is het teken en zegel van de Heilige Doop bediend aan Fleur van Roekel, geboren op 23 december 2020 te Ede, dochtertje van Berry en Rinske van Roekel – van Omme, Molenweg 57, 6732 BJ Harskamp. De dooppreek ging over Jesaja 53 vers 4: “Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.” Als dooptekst kreeg Fleur de volgende woorden van Jezus uit Markus 10 vers 14 mee: “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.” De Heere zegene Berry en Rinske bij de opvoeding van hun kinderen Thijmen en Fleur.

 

Heilig Avondmaal

De bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 7 maart komt te vervallen vanwege de coronacrisis. Het is jammer dat de avondmaalsviering dit keer geen doorgang kan vinden. We kijken uit en leven toe naar de volgende keer. Deze staat gepland op zondag 20 juni. In de tussentijd zullen  de leefomstandigheden hopelijk verbeteren en ook de diensten weer toegankelijk worden.

 Overleden

Op dinsdag 16 februari is dhr. Gerrit Dirk Bastiaan van Houwelingen van de Dorpsstraat 28C, 6731 AT Otterlo, overleden op de leeftijd van 78 jaar. Zijn begrafenis heeft plaats gevonden op maandag 22 februari vanuit de Ericakerk te Ede op de natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem. Dick van Houwelingen was een echte natuurliefhebber. In het verleden is hij weleens te gast geweest op de bejaardenkring om te vertellen over de bijen. We zullen hem ook in de buurt missen. We condoleren via het kerkblad zijn kinderen en kleinkinderen met dit verlies en wensen hen veel kracht en sterkte toe.

 Meeleven

We betuigen ons meeleven met Hennie Harmsen. Zij verloor haar broer Jan Pluimers. Jan Pluimers  stierf op dinsdag 23 februari op de leeftijd van 85 jaar. Zijn begrafenis heeft op maandag 1 maart in besloten kring plaats gevonden te Ede. We condoleren zijn kinderen en kleinkinderen en de verdere verwanten. Jan was een zwager van Henk en Riek Groters. Ook Henk en Riek en hun kinderen en kleinkinderen condoleren we via het kerkblad met het verlies van deze zwager, oom en oudoom.

 Overleden

Op donderdag 18 februari overleed de vader van Huib van Essen. Evert van Essen ging heen op de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde aan de Westerhuisweg 8, 6732 GK Harskamp. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Zijn begrafenis vond plaats op woensdag 24 februari te Wekerom, na een rouwdienst in de kerk van de Gereformeerde Gemeente te Kootwijkerbroek. Evert van Essen heeft een arbeidzaam leven gehad. Hij was vroeger melkrijder. Hij haalde bij de boeren de melkbussen op. Toen die door de opkomst van de melktank verdwenen heeft hij nog tien jaar bij de gebroeders Van de Haar gewerkt in het grondwerk en de sloop. Evert van Essen was verknocht aan zijn woning en het erf eromheen. Hij hield als hobby kippen en was een trouwe bezoeker van de kleine dierenmarkt op woensdag in Barneveld. Evert van Essen was ook een gedreven jager. Het buitenleven paste goed bij hem. Met zijn vrouw Roelie was hij 63 jaar samen. Wat zal ze hem missen. Voor zijn kinderen was hij een vader op wie zij aankonden. Zijn aangetrouwde kinderen waren zeer op hem gesteld. Er heerst een goede harmonie in het gezin en ook in de toekomst hopen ze met z’n allen hun (schoon)moeder bij te staan. En natuurlijk zullen de kleinkinderen met de achterkleinkinderen naar haar blijven omzien. We bevelen al de nabestaanden aan in de hoede en de genade van de Heere Jezus Christus.  

Geboren

Verdriet en vreugde liggen soms heel dichtbij elkaar. Op woensdag 24 februari begroeven Huib en Jannie van Essen hun vader en schoonvader. Op de avond van dezelfde dag kregen ze er een kleinkind bij. Evert en Christel van Essen werden verblijd door de komst van een dochtertje. Haar naam is: Maartje. Maartje is het zusje van Suze. Het adres van dit gezin is: Walhuisweg 42, 3774 TA Kootwijkerbroek. We feliciteren Evert en Christel met de komst van Maartje. De Heere zegene hen bij de opvoeding van hun kinderen. Ook de grootouders doen we een hartelijke gelukwens toekomen evenals de verdere verwanten van de boreling. Zo gaat het ene geslacht en het andere komt.

 Biddag

Op woensdag 10 maart is het biddag. De bidstond die vorig jaar werd gehouden was de laatste eredienst die toegankelijk was voor de hele gemeente. We hadden het ons toen niet in kunnen denken dat ons dit te wachten stond. Er zijn zelfs enkele oudere en zwakke gemeenteleden, die sindsdien geen enkele kerkdienst meer hebben bijgewoond. Het is haast niet voor te stellen. Gelukkig kan een ieder thuis meeluisteren en meekijken via de laptop. Zo kan de band bewaard blijven met jongeren en ouderen. We leven in deze tijd van de biddag in heel bijzondere omstandigheden, die zijn weerslag hebben op alle facetten van ons leven. Niet enkel het kerkelijk leven is er door gedupeerd. Ook de economie heeft een flinke aderlating gelaten. Gelukkig is er nu weer enige verruiming gekomen in de maatregels. Als we zo in deze situatie biddag houden dan mogen we de troon van Gods genade wel aanlopen om te smeken om behoud en redding. We denken aan alle verliezen die er geleden zijn. Ook aan hen die zijn heengegaan in de afgelopen tijd. Wat heeft de coronacrisis een wissel op ons getrokken. Wat zien we uit naar het gewone leven. Naar licht aan het eind van de tunnel. De Heere geve dat het licht van het Evangelie ook op biddag 2021 heerlijk in onze harten zal schijnen.

 Gouden huwelijksjubileum

Op donderdag 11 maart zijn bij leven en welzijn Dick en Gerdi Pol, H.P. Prangsmalaan 9, 6731 BL Otterlo, vijftig jaar getrouwd. Hun huwelijk is destijds ingezegend in de Hervormde Kerk te Wekerom door ds. P. Bouw uit Ede. Als trouwtekst gaf hij aan het bruidspaar de woorden uit Johannes 2 vers 5b mee: “Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doe dat.” Dick en Gerdi hebben ruim vijf jaar op de Westenengerdijk gewoond en daarna tot ruim twee en een half jaar geleden aan De Dries. Sinds de zomer van 2018 wonen ze op hun huidige adres. Door de coronaregels kunnen ze hun gouden huwelijksjubileum niet uitgebreid vieren. We feliciteren Dick en Gerdi Pol van harte met hun gouden huwelijksjubileum. In onze felicitaties betrekken we ook hun kinderen en kleinkinderen: hun zoon Wilfred, en hun dochter Mariëlle met hun schoonzoon Danny Orth en hun kleinkinderen Tim, Amber en Jade. We gaan natuurlijk een hele mooie kaart sturen naar het gouden bruidspaar. Als we niets meer in voorraad hebben dan kunnen we even bij hen langs gaan om voor dit doel een zelfgemaakte kaart van Gerdi aan te schaffen. Als we heel creatief zijn lukt het ons wellicht om zelf een kaart te ontwerpen voor deze speciale gelegenheid en hen daarmee te verrassen!

Diverse Israëlproducten

Er is weer een nieuwe Israëlcatalogus uit met veel nieuwe artikelen. Bijvoorbeeld de Sonovia mondkapjes, een technologie uit Israël: 99,34% effectief tegen COVID-19, 99,99% antibacteriële werkzaamheid, 99,89 % virus dodende werkzaamheid, herbruikbaar en wasbaar. De prijs bedraagt € 42,-. De mondkapjes zijn verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en wit met zwarte bies.

Voor pijnlijke voeten hebben we onze Gofix leren inlegzolen voor € 24,50. Twee paar kosten slechts € 39,95. Deze steunzolen voorkomen pijnlijke voeten, en pijn in de heup en de rug.

Nieuw is ook de leren armband met een metalen plaatje met daarop de tekst: ‘De Heere zegene u en behoede u.’ De prijs bedraagt € 29,95.

Mooie nieuwe zeepjes, ook om cadeau te geven.

Lekkere Israëlwijnen. In verband met de hoge waarde van de shekel worden de Barkan wijnen in juni tot 40% verhoogd, dus bestel nu uw wijnen nog voor de oude prijs.

We hebben onze verzorgingsproducten met mineralen uit de Dode Zee, en verzorgingsproducten met Aloë Vera.

Een Israëlspel: ‘Op naar Jeruzalem’ en nog veel meer.

Nieuw is ook de Hummus, Beetje water toevoegen en klaar.

Bel voor een afspraak of geef u bestelling op bij de familie Alers, Laarweg 57, 6732 BM Harskamp. Telefoon: 0318 – 457120. Email: henniealers@gmail.com

 Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kerkblad kan tot maandag 15 maart om 8.30 uur digitaal worden ingeleverd op het e-mail adres: dominee@hervormdotterlo.nl  Het zesde nummer van jaargang 57 verschijnt op donderdag 18 maart.

 D.V.

Voor al de genoemde activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

Tenslotte

De verkiezingen staan voor de deur. Door de persconferenties van de laatste tijd over de coronaregels heb ik enkele staatsmannen beter leren kennen. Hun leiderschap vind ik wel imponerend. De maatregels die ze afkondigen zijn verstrekkend. En de een wordt daar veel meer door getroffen dan de ander. We lijden er allemaal onder. Het is in deze tijd zeker belangrijk om onze stem uit te gaan brengen. Behalve ons lichamelijk en economisch welzijn is ook ons geestelijk welbevinden van belang. Het is zoals onlangs ds. Kos uit Lunteren in een kerkdienst in Otterlo opmerkte: “Alleen samen met de Heere kunnen we eruit komen.” Laat er veel gebed zijn voor de overheid in deze crisistijd. Ook jonge mensen van achttien jaar roep ik op om meteen van hun stemrecht gebruik te maken. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. P.B. Verspuij

Algemeen

Impressie Generale Synode

Op 29 januari 2021 was er een digitale bijeenkomst tussen het moderamen van de Generale Synode en de leden van de Generale Synode. Formeel was het geen vergadering van de Generale Synode, maar, vanwege corona, een buitengewone vergadering van het moderamen. Maar voor deze impressie maakt het, praktisch gezien, geen verschil. Als ouderling en afgevaardigde van de classis Veluwe was het voor mij de tweede keer om mee te doen met gedachtevorming en voorbereidende besluitvorming. In deze impressie beperk ik mij tot twee agendapunten: Beleidskader Dienstenorganisatie en het rapport Lichter ingevuld.

Beleidskader Dienstenorganisatie

Het beleidskader voor de dienstenorganisatie heeft als titel “De toekomst open tegemoet” en hoort bij de visienota “Van U is de toekomst”. De toekomst is niet van ons, maar van God. Het is goed om periodiek na te denken over de toekomst. Niet alleen landelijk en regionaal, maar ook binnen de gemeente. Door het coronavirus worden we er nog extra bij bepaald dat we kwetsbare mensen zijn en we in al ons werk voor de kerk afhankelijk zijn van Gods genade. De dienstenorganisatie ondersteunt gemeenten bij het kerk-zijn en omschrijft haar missie als volgt: “De dienstenorganisatie draagt bij aan een toekomstgerichte kerk: betrokken op God, elkaar en de wereld. Zij ondersteunt lokale gemeenten, andere kerkplekken, classes en het geheel van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde”. In samenwerking met de classicale vergaderingen wordt gezocht naar ondersteuning. Ondersteuning aan predikanten en andere betaalde krachten, maar ook op het terrein van financieel beheer, arbeidsvoorwaarden en dergelijke. De visienota en het beleidskader kunnen, op hoofdlijnen, een nuttig hulpmiddel zijn voor beleidsvorming op lokaal en classicaal niveau.

 

Lichter ingevuld

De rapportage “Lichter ingevuld” is een vervolg op de rapportage “Lichter verkend” en richt zich vooral op het kerk-zijn van kleinere gemeenten. De rapportage biedt een uitgebreide analyse van knelpunten maar ook van de huidige (kerkordelijke) mogelijkheden die er nu al zijn. Mede door de uitgebreide analyse is de rapportage ook een goed hulpmiddel voor beleidsvorming door grotere gemeenten. Het is wel belangrijk dat de basistaken (prediking, eredienst, doop, avondmaal, gebeden, diaconaat, missionair, herderlijke zorg, geestelijke vorming) zoals genoemd in de kerkorde Artikel IV voldoende ingevuld kunnen worden. In de rapportage komt men tot vier conclusies.

 1. Er zijn al veel mogelijkheden.
 2. Er is ruimte voor creatieve invulling.
 3. Gemeenteleden zonder ambt als stemhebbend lid van de kerkenraad.
 4. Andere mogelijkheden voor beheer.

Bij de conclusies 1 en 2 is het volgende op te merken. Er zijn nu al veel mogelijkheden voor gemeenten om op vrijwillige basis met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld op het terrein van het jeugdwerk, diaconaat en missionair. Gemeenten kunnen door samenwerking elkaar versterken. De samenwerking kan een voorbode zijn om met elkaar samen te gaan.  

Conclusie 3 verdient nog verdere studie. Om gemeenteleden zonder ambt een stem te geven in de kerkenraad geeft nogal wat vragen. Over conclusie 3 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Er wordt gewacht op de resultaten van de werkgroep Ambt. Het betekent dat vooralsnog de huidige situatie dat een kerkenraad uit minimaal zeven ambtsdragers moet bestaan gehandhaafd blijft.

Conclusie 4. Andere mogelijkheden voor beheer. Er wordt bijvoorbeeld aan gedacht om het beheer van diaconale gelden en gelden van kerkrentmeesters onder één college (kerkrentmeesters en diakenen) of de kerkenraad te brengen. Er blijven dan wel afzonderlijke jaarrekeningen en begrotingen voor diaconale gelden en gelden van kerkrentmeesters bestaan. Het minimum aantal ambtsdragers voor een kerkenraad van nu zeven (één predikant, twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters, twee diakenen) zou dan lager kunnen zijn. Er zou, bij het voornemen om tot minder dan zeven ambtsdragers te komen, wel instemming nodig zijn van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken (CCBB) en het breed moderamen classicale vergadering (BMCV). Het CCBB en het BMCV moeten dan vooral beoordelen of nog aan de normen van goed bestuur (good governance) en het op een adequate manier kerk-zijn (invulling basistaken) kan worden voldaan. Normen van goed bestuur (good governance) worden vooral bepaald door de maatschappij waarin we leven. Een voorbeeld is de ANBI-regelgeving. In de ANBI-regelgeving gaat het onder meer om de publicatieplicht van een staat van baten en lasten op een website die voor iedereen toegankelijk is. De gedachten over andere mogelijkheden voor beheer vind ik nog extra interessant omdat ik vanaf 2014 lid en beoordelaar ben van het CCBB Gelderland. Het CCBB Gelderland heeft onder meer tot taak om de jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen van de classis Veluwe en de classis Gelderland Zuid en Oost te beoordelen. Mijn beoordelingen beperken zich tot de ringen Hattem, Harderwijk en Nijkerk.

In de rapportage “Lichter ingevuld” is ook een paragraaf opgenomen met de veelzeggende titel “Wie doet het licht uit”. Bij gemeenten met een tekort aan ambtsdragers en / of deskundige vrijwilligers kan een “chronische vermoeidheid” ontstaan die het zicht op de toekomst volledig belemmert. Het BMCV Veluwe en het CCBB Gelderland zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te proberen “chronische vermoeidheid” te voorkomen. Gelukkig zijn er in de classis Veluwe veel gemeenten die hun kerk-zijn goed op orde hebben en waar ambtsdragers met blijdschap hun werk doen.

Er zijn ook gemeenten die moeite hebben om toekomstgericht te denken. Mijn advies is dan: stel je open voor hulp. Dat kan een buurgemeente zijn maar ook regionaal (classis, CCBB) of landelijk (dienstenorganisatie).

Tenslotte

Mijn tweede ervaring met de generale synode is ook positief. Corona biedt tijd om na te denken over de toekomst van je leven. Wat betekent geloof voor je? Wat betekent vraag en antwoord 1 (het eigendom zijn van Jezus Christus in leven en sterven) van de Heidelbergse Catechismus voor je? Wat betekent Romeinen 12 vers 6 tot en met 10 (verschillende gaven, elkaar liefhebben) voor je? Laten we met blijdschap geestelijk leiding geven. God is mijn Vader en de kerk (PKN breed) is mijn moeder.  

Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen

 

 

 

Zondag 7 maart

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 20)

Coll. 1. Kerk

 1. Onderhoud

Woensdag 10 maart Biddag

19.30: Ds. P.B. Verspuij

Coll. Kerk

Zondag 14 maart

09.30: Ds. A. Bloemendal, Ederveen

19.00: Drs. G.C. Visser, Kootwijkerbroek

Coll.  1. Kerk

 1. Diaconie

Zingen voor de dienst

Zondag  07/03      

v.m.  Ps. 31 : 4 en 5

n.m.  Ps. 115 : 1 en 5 

Woensdag 10/03

n.m. Ps. 123 : 1 en 2

Zondag  14/03      

v.m.  Ps. 116 : 7 en 8

n.m.  Ps. 116 : 10 en 11 

Ook in de gemeente en in ons dorp zijn er mensen ziek van het coronavirus. Anderen hebben zichzelf laten testen en hebben het gelukkig niet. We bidden om herstel en bewaring.

Eva van Dorland, Eikenzoom 2, 6731 BH Otterlo, heeft op vrijdag 12 februari een nieuwe rechterknie gekregen in Ede. Haar revalidatieproces verloopt voorspoedig. Ook haar man Gerrit is heel dankbaar voor de vorderingen die ze maakt. Al duurt het nog wel even voor ze weer samen het kerkblad kunnen rondbrengen. Tot die tijd doet Gerrit dat alleen. Dat is een hele prestatie en als lezers en lezeressen zijn we hem daar ook dankbaar voor.

Gerrit Hol, die verblijft in woning 7 in Norschoten aan de Kweekweg 5, 3773 BH te Barneveld, vierde op zaterdag 27 februari zijn 84ste verjaardag. Hij was goed te spreken op zijn verjaardag. De Heere zegene hem in het nieuwe levensjaar dat hij mocht ingaan.

Marry van Santen van de Boumanlaan 11, 6731 AL Otterlo, heeft op maandag 15 februari een darmoperatie ondergaan in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede. Op woensdagavond 17 februari  kon ze weer naar huis toe. De operatie is geslaagd. Het kost nog enige tijd om op te knappen, maar haar vooruitzichten zijn goed. Haar man Wim staat haar thuis ter zijde en het gezin van een van hun  dochters woont naast hen. Dus Marry staat goed gesteld als er hulp nodig is. En ze is dankbaar voor alle kaarten die ze vanuit de gemeente ontvangen heeft.

Aart-Jan Pluim van de Harskamperweg 48, 6731 AC Otterlo, kon in de afgelopen twee weken geen chemokuur krijgen, omdat zijn bloedwaarden aan de lage kant waren. Ook kreeg hij meer moeite met slikken. Het is jammer dat het op dit moment zo tegenzit. Op vrijdag 26 februari heeft Aart-Jan Pluim  een scan gehad in het ziekenhuis te Ede. Op dinsdag 2 maart krijgt hij daarvan de uitslag. Het is best spannend wat er aan de dag zal treden. We bevelen Aart-Jan en zijn vrouw Sonja aan in uw gebeden.

Een kleinzoon van Wouter en Leny Jansen van de Dorpsstraat 138, 6732 AH Harskamp heeft leukemie. Evani Jansen is op zaterdag 27 januari opgenomen in het Prinses Maxima Centrum te Utrecht. Het jongetje is drie jaar. We leven mee met zijn grootouders en met zijn ouders Erik en Emmely Jansen en met zijn zusje Elena. Het adres van dit gezin is Wolweg 128, 3776 LS Stroe. Laat er veel gebed voor hen zijn.

Gerrit van Butselaar op de Hartenberg mag nauwelijks bezoek ontvangen. Een kaartje zal hem goed doen. Zijn adres is: De Hartenberg /  Mezenhof 21, Apeldoornseweg 60, 6733 GC Wekerom.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere gedenke al de zieken thuis en elders naar Zijn goedgunstigheid.     

0.     Woord vooraf

Voor u ziet u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo, een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland en waar men zich rekent tot de Gereformeerde Bond.

In artikel 3 lid van de Kerkorde staat dat: “vanwege Gods genade en krachtens zijn verbond gemeenten worden vergaderd rondom Woord en sacramenten”. Het is onze opdracht en onze doelstelling om ons bij het beleid te baseren op de Bijbel, zijnde Gods Woord waaraan wij ons gebonden weten en waarmee we ons verbonden weten.

Het belijden van onze gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van ons voorgeslacht, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze gemeente  zijn in dat kader bovendien een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden” en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam” Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo vastgesteld.

Tegen deze achtergrond en met inachtneming daarvan, leggen we in dit beleidsplan verder vast wat onze grondslag is, op welke manier we invulling geven aan het kerkelijke leven in onze gemeente en welke aandachtspunten er zijn voor de komende jaren. Het beleidsplan wordt opgemaakt in overeenstemming met ordinantie 4 artikel 8 lid 5 van de kerkorde.

Dit beleidsplan ziet op de jaren 2018 tot 2022 en is het vierde beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo. Eerdere plannen zijn vastgesteld in 2003, 2009 en 2013. Een beleidsplan ziet in principe op een periode van 4 jaar, maar kan eens per jaar worden bijgesteld indien daartoe aanleiding bestaat. Het beleidsplan is in overleg binnen de kerkenraad tot stand gekomen, dit na consultatie van relevante organen en na het geven van gelegenheid aan gemeenteleden om hun mening kenbaar te maken. Vervolgens is het beleidsplan definitief vastgesteld door de kerkenraad.

Bij het lezen van dit plan is het goed te beseffen dat wij afhankelijk zijn van Gods zegen bij alle plannen die wij maken. Deze zegen bidden en wensen we elkaar van harte toe. Moge dit beleidsplan en alles wat er op basis hiervan nog gedaan wordt dan ook een (kleine) bijdrage zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus, gericht op de lofprijzing van God en de dienst in de wereld.

o-o-o-o-o 

Inhoudsopgave

0.. Woord vooraf 1

 1. De Gemeente. 3
 2. Het belijden van de gemeente. 3
 3. Profielschets gemeente. 3
 4. De Eredienst 5
 5. Diensten. 5
 6. Liturgie. 5
 7. Prediking. 6
 8. Kinderoppas. 6
 9. Bijzondere Diensten. 7
 10. Heilige Doop. 7
 11. Heilig Avondmaal 7
 12. Huwelijken. 7
 13. Rouwdiensten. 8
 14. Bevestigingsdiensten. 8
 15. Kerkenraad en Pastoraat 9
 16. Kerkenraad. 9
 17. Pastoraat 9
 18. Diaconie. 10
 19. Algemeen. 10
 20. Samenstelling. 10
 21. Financiën. 10
 22. College van Kerkrentmeesters. 11
 23. Algemeen. 11
 24. Samenstelling. 11
 25. Financieel beheer en geldwerving. 11
 26. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen. 12
 27. Personele zaken. 12
 28. Ledenregistratie. 12
 29. Informatie. 13
 30. Kerkblad. 13
 31. Website. 13
 32. Verenigingsleven. 14
 33. Zondagsschool 14
 34. Catechese. 14
 35. Verenigings- en Kringwerk. 15
 36. Jeugdwerk. 16
 37. Doel 16
 38. Jeugdraad. 16
 39. Samenstelling. 16
 40. Bijeenkomsten. 16
 41. Werkwijze. 17
 42. Ondersteuning. 17
 43. Overige Commissies. 19
 44. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) 19
 45. Woord & Daad commissie. 19
 46. Vrouwendienst 19
 47. Lentefaircommissie. 19
 48. Orgelcommissie. 19
 49. Beleid voor de toekomst 20
 50. Kerkenraad. 20
 51. Diaconie. 20
 52. College van kerkrentmeesters. 20
 53. Slotwoord. 21

 1. De Gemeente

a. Het belijden van de gemeente

De Hervormde Gemeente Otterlo hanteert de volgende uitgangspunten voor haar belijden:

 • Wij zijn gemeente in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Ook willen we overeenstemmen met de belijdenissen en leerregels der vaderen zoals die vervat zijn in:
 • De apostolische geloofsbelijdenis;
 • De geloofsbelijdenis van Nicéa;
 • De geloofsbelijdenis van Athanasius;
 • De Heidelberger catechismus;
 • De catechismus van Genève;
 • De Nederlandse geloofsbelijdenis;
 • De Dordtse leerregels;
 • In al ons kerkelijk spreken en handelen, zowel binnen onze gemeente als in het geheel van de kerk, weten we ons gehouden aan de Bijbel en aan voornoemde gereformeerde belijdenisgeschriften;
 • Deze gereformeerde belijdenisgeschriften zijn voor ons niet op te geven, omdat zij gegrond op het Woord van God de waarachtige en volkomen leer der zaligheid bevatten;
 • Wij kunnen geen belijdenissen en/of opvattingen aanvaarden die in strijd zijn met de voornoemde grondslagen, ook niet als deze in de kerkorde zijn omschreven;
 • We zullen ons derhalve als gehele gemeente in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus, de Koning der Kerk en met het oog op het Heil van de gemeente aan de voornoemde grondslagen houden;

Ten tijde van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onze gemeente een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden ”en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam”. Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo (ook afgekort als Plaatselijke Regeling) vastgesteld. Deze verklaringen en de Plaatselijke Regeling zijn separaat beschikbaar.

b. Profielschets gemeente

Otterlo is een dorp op de Veluwe met circa 2.500 inwoners, het buitengebied meegerekend. Het dorp ligt met Harskamp en Wekerom in een driehoek ten noorden van Ede. Aangenomen wordt dat Otterlo sinds het jaar 855 na Christus bestaat. Er is één kerk in Otterlo en die staat midden in het centrum. De oudste mededeling over de kerk in Otterlo stamt uit het jaar 1215 na Christus. Naast de kerk staat zowel de pastorie als het verenigingsgebouw Eben–Haëzer. De Hervormde Gemeente Otterlo is een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij maakt deel uit van de classis Ede (binnenkort classis Veluwe) en zij rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. In Otterlo speelt recreatie een belangrijke rol en het dorp kent zowel (mini)campings als kampeerboerderijen. Er zijn dan ook regelmatig vakantiegasten in de dienst en ook regelmatig groepen, zoals jeugdverenigingen et cetera.

In de afgelopen jaren waren de volgende predikanten verbonden aan Otterlo:

 • van Leijen (1986-1994), gekomen van Wilnis en met emeritaat gegaan in Otterlo;
 • H. Adriaanse (1995-2002) als kandidaat gekomen en vertrokken naar Dinteloord;
 • B. Verspuij (2003-heden) gekomen van Boven-Hardinxveld. 

De samenstelling van de gemeente en de ontwikkeling daarin is als volgt weer te geven:

 ongedooptGedooptbelijdendtotaal
 20172012201720122017201220172012
Leeftijdscategorie        
00-09203451003651
10-19223901230092146
20-2931328098174128134
30-3924235767122593115
40-49294070934455143188
50-59546172685957185186
60-69483858526472170162
70-7924203220595311593
80-89131110834305749
90-993711871215
         
Totaal23025550458129730310311139
         
Man/vrouw        
Man126140276318130133532591
Vrouw104127228263167169499559
         
Totalen        
Totaal (2017)230 504 297 1031 
Totaal (2012)255 581 303 1139 
Totaal (2009)223 617 338 1178 
         
2017 tov 2009+3% -/-18% -/- 12% -/-12% 
2017 tov 2012-/-10% -/-13% -/-   2% -/- 9% 
2012 tov 2009+13% -/-  5% -/- 10% -/- 3% 

Ten aanzien van de samenstelling is het volgende op te merken:

 • Het aantal ingeschrevenen is lager dan 50% van het aantal inwoners van Otterlo;
 • Van het totaal aantal gemeenteleden zijn er circa 150 woonachtig in Harskamp, deels binnen de kerkelijke grenzen van Otterlo en deels geperforeerd. Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden uit omringende plaatsen als Wekerom en Arnhem;
 • De meelevende kern van de gemeente wordt geschat op circa 400 leden. Daarnaast is er een groep randkerkelijken van circa 150 leden. Met hen is contact, onder meer rondom doop, huwelijk en overlijden. De overige ingeschrevenen geven geen blijk van betrokkenheid. Van een kleine 100 ingeschreven staat geregistreerd dat zij geen contact willen. In de ochtenddienst zijn er gemiddeld 250 aanwezigen en in de avonddienst naar schatting circa 150 (de aantallen dalen). Er zijn circa 50 gemeenteleden die aan het Heilig Avondmaal deelnemen;
 • De ontwikkeling van het aantal leden volgt in grote lijnen de landelijke trend. Landelijk is in 2017 circa 1/3 van het aantal leden jonger dan 40 jaar en dat is ook in Otterlo het geval. In de periode 2009-2017 is het aantal ingeschreven landelijk met circa 14% gedaald en in Otterlo met circa 12,5%. Desalniettemin is de ledenontwikkeling een belangrijk thema.
 • Belangrijkste verschil met de landelijke trend is dat het aantal belijdende leden in Otterlo de laatste jaren relatief stabiel is gebleven. In de leeftijdscategorie 20-29 is zelfs sprake van een stijging. Dit thema heeft ook de nodige aandacht gehad;
 • Bedacht moet worden dat de ledenregistratie een zekere vervuiling kent (aandachtspunt);

Mede gezien voorgaande wil de kerkenraad voor de komende periode inzetten op enerzijds geloofsopvoeding en daarnaast op professionele ondersteuning (in eerste instantie via visitatoren en later zou gedacht kunnen worden aan bijv. focustrajecten van de IZB).

2. De Eredienst

a. Diensten

Op de zondagen komt de gemeente om 09.30 uur en om 19.00 uur bijeen in de kerk. Verder zijn er de volgende diensten:

 • Kerst: Eerste kerstdag is er twee maal een dienst en op tweede kerstdag wordt de kerstviering van de zondagsschool gehouden. In het geval tweede kerstdag op zondag valt, worden de reguliere diensten gehouden en is de kerstviering van de zondagsschool op eerste kerstdag om 19.00 uur;
 • Oud&Nieuw: Op oudejaarsdag is er een dienst om 19.30 uur (tenzij deze dag op een zondag valt, dan is er een reguliere avonddienst om 19.00 uur). Op nieuwjaarsdag is er een dienst om 09.30 uur.;
 • Goede Vrijdag: dienst om 19.30 uur;
 • Tweede Paasdag: dienst om 9.30 uur;
 • Hemelvaart: dienst om 9.30 uur;
 • Tweede Pinksterdag: dienst om 9.30 uur;
 • Bid-/Dankdag: dienst om 19.30 uur.

In het geval er meer kerkgangers zijn dan zitplaatsen in de kerk, bestaat er gelegenheid de dienst te volgen in Verenigingsgebouw Eben Haëzer via een camera- en geluidverbinding

b. Liturgie

De indeling van de samenkomsten in de gewone kerkdiensten is als volgt:

 • Voorganger en kerkenraad komen op de aanvangstijd de kerk binnen;
 • Voorzang;
 • Stil gebed;
 • Welkom heten (“goedemorgen”) en afkondigingen door de dienstdoende predikant;
 • Votum en Groet;
 • Zingen;
 • Voorlezing van de Wet (ochtenddienst) / Geloofsbelijdenis (avonddienst);
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Schriftlezing;
 • Orgelspel / Collecte (geen collecte op biddag, dankdag en oudjaarsdienst);
 • Zingen;
 • Prediking;
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Zingen (eventueel staande);
 • Zegen (Na de Zegen verlaat voorganger met kerkenraad de kerk);
 • Collecte bij de uitgang.

In onze gemeente wordt de Bijbel gelezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Het is ook mogelijk om de Klassieke Statenvertaling (GBS of Jongbloed-editie) te gebruiken.

In bijzondere diensten, zoals bij de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, huwelijksdiensten en bevestiging van lidmaten, ambtsdragers en predikanten, worden de hertaalde formulieren gebruikt. In overleg met betrokkenen kan er eventueel ook voor worden gekozen om de klassieke formulieren te gebruiken.

Tijdens de diensten kunnen naast psalmen ook liederen worden gezongen die passen bij de dienst en voor zover deze ook passen binnen de gereformeerde Bijbelse lijn. Aan de kerkvoogdij is in dit kader de vraag meegegeven om de tekstuele ondersteuning (ook voor luisteraars van de kerktelefoon) te bezien.

De psalmen en overige liederen die in de diensten worden gezongen worden begeleid op het orgel. In de diensten worden psalmen ritmisch gezongen. Bij trouw- en rouwdiensten kan er in overleg met betrokkenen ook voor worden gekozen om op hele noten te zingen.

Verder worden volgende liederen staande gezongen na de Zegen:

 • Zondag voor of na koningsdag: eerste en zesde couplet van het Wilhelmus;
 • Zondag voor of na hervormingsdag: eerste en tweede couplet van het Lutherlied;
 • Eerste kerstdag: Ere zij God.

Na de herdenking van overledenen wordt psalm 103 vers 8 en 9 staande gezongen en bij een doop-, belijdenis- of bevestigingsdienst wordt psalm 134 vers 3 staande gezongen.

De ambtsdragers dragen tijdens de diensten een zwart kostuum met bijpassende stropdas.

c. Prediking

De prediking dient een voluit Bijbelse verkondiging te zijn, waarin waarschuwing én nodiging tot uiting komen en de doorvertaling naar de hedendaagse praktijk . Tenminste 2 maal per maand worden door de eigen predikant leerdiensten gehouden, waarbij bijv. de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De leerdiensten worden in de regel in de avonddiensten gehouden, maar kunnen ook in de morgendiensten plaatsvinden. Deze leerdiensten kunnen worden onderbroken met Kerst, Pasen, Pinksteren, Heilig Avondmaal, Heilige Doop en in de zomervakantie. Op de kansel worden geen vrouwelijke voorgangers of voorgangers die samenleven met iemand van gelijk geslacht toegestaan.

d. Kinderoppas

Tijdens de erediensten die ’s morgens worden gehouden, is er kinderoppas in Eben Haëzer. Ouders kunnen hun kinderen, die nog geen kerkdienst kunnen bijwonen, daar vanaf 9.00 uur brengen. Er wordt een Bijbelverhaal uit de Kinderbijbel verteld, er is drinken voor de kinderen en er is gelegenheid tot spelen of slapen. Er zijn in de regel 3 begeleiders aanwezig, waarvan tenminste 2 volwassenen. Er is tenminste één coördinator, die het oppasrooster maakt en praktische zaken afstemt (eventueel in overleg met de kerkvoogdij).

3. Bijzondere Diensten

a. Heilige Doop

De Heilige Doop wordt bediend, in overleg met de Kerkenraad. De bediening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te geven. De bediening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Van de doopouders wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn en dat zij ook regelmatig de diensten bezoeken;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders van gelijk geslacht zijn;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders samenwonen;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend in het geval de moeder bewust alleenstaand is.

Circa 10 dagen voor de bediening van de Heilige Doop wordt een doopzitting gehouden met de predikant en één van de ouderlingen (bij toerbeurt). Voor deze doopzitting worden de beide doopouders (met trouwboekje) uitgenodigd. In de week voor de bediening van de Heilige Doop wordt het gezin bezocht door twee kerkenraadsleden. De doopouders ontvangen het boekje: “Van doopzitting naar doopvont”. De Heilige Doop wordt bediend in de ochtenddienst of avonddienst op zondag. De keuze voor de ochtend of avond wordt gemaakt in overleg met de doopouders.

Tijdens de doopdiensten zullen voorin de kerk een drietal rijen worden gereserveerd voor ouders met kinderen om hen heel specifiek te betrekken bij de Heilige Doop. De dopelingen kunnen in de kerk blijven tot na de toespraak. Aan doopouders wordt de gelegenheid gegeven om na de dienst bij de deur te gaan staan (na de collectant), zodat gemeenteleden hen de hand kunnen drukken.

b. Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd in onze gemeente. Belijdende leden hebben in principe toegang tot de avondmaalstafel. Van hen die deelnemen aan de viering wordt een Bijbelse levenswijze verwacht. De kerkenraad kan belijdende leden uit de eigen gemeente of van elders vermanen zich van de viering van het avondmaal te onthouden, gelet op hun leer en leven. In de week voor de zondag waarop de viering wordt gehouden kan Censura Morum worden aangevraagd bij de scriba. Gemeenteleden kunnen dan eventuele bezwaren tegen leer en leven van gemeenteleden kenbaar maken.

Op de zondag voor de viering, wordt een voorbereidingsdienst gehouden, waarin wordt stilgestaan bij (de betekenis van) het Heilig Avondmaal en waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. Aansluitend is er voor alle gemeenteleden een week van voorbereiding ter beproeving van onszelf en ter overdenking van de roeping. De viering wordt de volgende zondag gehouden in de morgendienst. De avonddienst op deze zondag staat in het teken van nabetrachting en dankzegging.

c. Huwelijken

In het geval een aanstaand bruidspaar hun huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen, dient het daartoe tijdig een verzoek in te dienen bij de predikant (of zijn vervanger). De inzegening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te verlenen.

De inzegening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Huwelijken van hen die van gelijk geslacht zijn, niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Huwelijken van hen die voorafgaand samenwonen, op dat moment niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Als sprake is van hertrouwen van één of beide huwelijkspartners na een echtscheiding, zal per geval door de Kerkenraad worden bekeken of het huwelijk in de kerk kan worden ingezegend en wordt terughoudendheid betracht;
 • Huwelijken, waarbij sprake is (geweest) van een zwangerschap, worden alleen ingezegend na voorafgaande schuldbelijdenis tijdens het trouwgesprek.

Verder is de Kerkenraad van mening dat de invulling van de huwelijksdag moet passen binnen de lijn van de Bijbel. Als dit niet het geval is, zal dit worden besproken met het aanstaande bruidspaar.

Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor huwelijksdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

d. Rouwdiensten

In het geval van het overlijden wordt er in overleg met de nabestaanden en de predikant (of zijn vervanger) een rouwdienst en kerkelijke begrafenis gehouden. In de dienst op de zondag na de begrafenis is er de mogelijkheid voor de naasten om de rouw in de kerk te brengen.

Het centrale uitgangspunt daarbij is respect voor de overledene en een zekere soberheid. In lijn met de Bijbel en de christelijke traditie wordt alleen meegewerkt aan begrafenissen en wordt niet meegewerkt aan crematies. Evenmin wordt verenigingsgebouw Eben Haëzer beschikbaar gesteld voor opbaren, condoleren en andere rouwbijeenkomsten voor of na crematies. Dit is eveneens van toepassing als de kerkelijke gebouwen worden gebruikt voor de begrafenis van leden van andere kerkelijke gemeenten of als het verenigingsgebouw Eben Haëzer wordt gebruikt bij de begrafenis van niet gemeenteleden. Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor rouwdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

e. Bevestigingsdiensten

De bevestiging of herbevestiging van een ouderling of diaken gebeurt in de regel in de morgendienst op de eerste dan wel tweede zondag in het nieuwe jaar.

De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel in de morgendienst plaats, terwijl de intrede indien mogelijk in een middagdienst gebeurt. In dat geval is er geen avonddienst.

De afscheidsdienst van een predikant wordt in de regel in een middagdienst gedaan. In dat geval is er geen avonddienst.

4. Kerkenraad en Pastoraat

a. Kerkenraad

De uitgangspunten voor de samenstelling en verkiezing van de Kerkenraad zijn vastgelegd in de Plaatselijke regeling. De kerkenraad bestaat zo mogelijk tenminste uit:

 • de predikant;
 • vijf ouderlingen;
 • twee ouderling-kerkrentmeesters;
 • drie diakenen.

De kerkenraad benoemt uit haar midden jaarlijks een moderamen. Het moderamen bestaat tenminste uit een preses, scriba en assessor. De predikant is preses van de kerkenraad. In vacaturetijd of in geval van enige andere verhindering treedt de door de kerkenraad benoemde assessor of de consulent op als preses.

Eén van de kerkenraadsleden heeft de functie van scriba. Ook hiervoor wordt een secundus aangesteld. Het is in beginsel niet mogelijk dat er vermenging van de functie van preses en scriba bestaat, De kerkenraad wijst uit haar midden een notulist aan. Van de ouderlingen zal er één ouderling worden aangesteld als jeugdouderling. Deze is tevens voorzitter van de Jeugdraad. De kerkenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar. De kerkenraad vergadert in beginsel tenminste eenmaal per jaar samen met het college van kerkrentmeesters en de commissie van bijstand.

Conform hetgeen vastgelegd in de Plaatselijke regeling, worden er geen vrouwelijke ambtsdragers toegelaten in onze kerkenraad. Voorts is uitgangspunt om familiebanden in de eerste of tweede graad in de kerkenraad zo mogelijk te vermijden. De kerkenraadsleden dienen belijdend lid van onze gemeente te zijn. De eerste benoemingsperiode van ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters is 4 jaar en zij zijn daarna herkiesbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Ook kan gekozen worden voor een termijn van 1, 2 of 3 jaar. De totale ambtstermijn is maximaal 12 jaar. De kerkenraad is eind 2016 gemachtigd om voor een periode van 6 jaar (dus tot eind 2022) na kennisneming van ingekomen aanbevelingen zelf een dubbeltal vast te stellen voor de verkiezing van ambtsdragers. De kerkenraad is voornemens uiterlijk eind 2022 de gemeente te raadplegen over het verlengen van deze machtiging.

b. Pastoraat

De predikant bezoekt in de regel de zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis, de jarigen van 80 jaar en ouder en hen die pastorale bijstand nodig hebben. Wanneer nodig wordt hij hierin bijgestaan door de ouderlingen.

De gemeente is verdeeld in vier wijken. Aan de ouderlingen (behalve de jeugdouderling) is een wijk toegewezen, waarvan hij wijkouderling is. De vier wijkouderlingen worden allen bijgestaan door een door de kerkenraad benoemde bezoekbroeder. De ouderlingen bezoeken de leden van hun wijk periodiek (tenzij er geen prijs op wordt gesteld), waarbij de doelstelling is de leden zo mogelijk eens per twee jaar te bezoeken. Het doel is de gemeente op te bouwen, toe te rusten in het geloof en opzicht te houden. Punt van aandacht is ook de geloofsopvoeding.

Gemeenteleden worden voorts zo mogelijk bezocht bij het bereiken van de 12- en 18-jarige leeftijd (zij ontvangen dan een dagboek van de kerkenraad), alsmede bij een aanstaand huwelijk, openbare geloofsbelijdenis, doop, overlijden in de nabije omgeving of een andere omstandigheid die vraagt om bezoek.

5. Diaconie

a. Algemeen

Het doel van de diaconie is in eerste instantie de zorg van de armen plaatselijk, provinciaal, landelijk en wereldwijd. De diaconie werkt nauw samen met de overige kerkenraadsleden en bezoekt eventueel op advies van hen, mensen in de gemeente.

b. Samenstelling

De diaconie bestaat uit tenminste drie diakenen welke allen zitting hebben in de kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). De diakenen benoemen in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies bij één persoon is niet toegestaan. De voorzitter is tevens financieel controleur en houd toezicht op de geldstromen. De diaconie vergadert tenminste vier maal per jaar.

c. Financiën

De inkomsten van de diaconie komen met name uit:

 • pacht/huur van aan de diaconie toebehorende onroerende zaken;
 • rentebaten;
 • collectes welke in de diensten worden gehouden: elke laatste zondag van de maand is er in de dienst een collecte voor de diaconie. Verder is er elke tweede zondag van de maand een collecte bij de uitgang voor een speciale bestemming. Deze bestemming wordt van tevoren bekendgemaakt in de kerkbode en in de afkondigingen op zondag. Tenslotte zijn er collecten tijdens de avondmaalsviering, welke zijn bestemd voor een door diaconie jaarlijks vooraf vastgesteld doel;

De diaconie zorgt voor de financiële middelen van:

 • Vrouwendienst;
 • Zendings- en evangelisatiecommissie.

De diaconie zorgt voorts voor het beheer van de Kerkbode en het beheer van de aansluitingen op de kerktelefoon. De kosten voor de kerktelefonie worden gedragen door de kerkvoogdij, waar nodig is er onderling overleg..

6. College van Kerkrentmeesters

a. Algemeen

De zorg voor alle “stoffelijke” aangelegenheden van onze gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Uitgangspunt daarbij is het voorzien in de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken in de Gemeente en de instandhouding van de Woordverkondiging.Tot de (kerkordelijke) taken van het College behoren onder meer:

-Financieel beheer en zorg dragen voor de geldwerving;
-Beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen en inventarissen, alsmede overige goederen van de gemeente;
-Zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden (predikant en koster);
-Bijhouden van kerkelijke registers, archieven et cetera.

b. Samenstelling

De samenstelling en werkwijze van het college van kerkrentmeesters zijn met inachtneming van het bepaalde in de betreffende ordinanties van de kerkorde vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Voor het College van Kerkrentmeesters (incl. de kerkrentmeester) zijn dezelfde uitgangspunten ter zake benoemingen van toepassing als voor de Kerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester, zij worden bijgestaan door een commissie van bijstand, bestaande uit 8 personen. De ouderling-kerkrentmeesters hebben zitting in de Kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). Het college van kerkrentmeesters kiest in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies is niet toegestaan. De voorzitter dient ouderling-kerkrentmeester te zijn en de secretaris dient ouderling-kerkrentmeester of kerkrentmeester te zijn. De penningmeester kan een lid van het College van Kerkrentmeesters zijn of een lid van de Commissie van Bijstand.

De leden van de Commissie van Bijstand worden door de kerkrentmeesters voorgedragen aan de Kerkenraad die zijn goedkeuring aan de benoeming door het College van Kerkrentmeesters moet geven. De voorgedragen personen moeten lid van onze gemeente zijn. Commissieleden worden aangesteld voor een termijn van vier jaar, na elke termijn kan deze opnieuw worden verlengd voor vier jaar.

c. Financieel beheer en geldwerving

Het financiële beheer is erop gericht om de verkondiging van het Woord van God, ook op langere termijn, in stand te houden in Otterlo. De gelden moeten daartoe zo worden beheerd dat de gemeente aan haar verplichtingen kan (blijven) voldoen. Een prudent financieel beleid is dan ook het uitgangspunt. Speculatieve beleggingen passen daar niet bij. Er wordt binnen het College een financieel controleur aangesteld (doorgaans de voorzitter) die toezicht houdt op alle geldstromen van de gemeente.

Waar het gaat om de inkomsten is het doel om deze vast te houden of zo mogelijk nog uit te bouwen. Waar het gaat om de uitgaven is het doel om de noodzakelijke uitgaven te doen en predikantsplaats, pastoraal werk en overig kerkenwerk in stand te houden. Geconstateerd moeten worden dat de gemeente weliswaar de nodige middelen heeft, maar dat de begroting thans niet sluitend is. Dit is een punt van voortdurende aandacht.

De basis van een financieel gezonde gemeente is het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levend geld”. Hieronder worden de inkomsten uit de “Actie Kerkbalans”, de collectes en giften, als ook de inkomsten uit acties en fondsen. De Actie Kerkbalans wordt al tientallen jaren gehouden en daarbij worden de leden benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage te geven, zodat het werk in de kerkelijke gemeente voortgang kan vinden.

Het college van kerkrentmeesters streeft er naar om de overige inkomsten met hulp van commissies te realiseren, waaronder het verjaringsfonds. Alle leden die 18 jaar of ouder worden ontvangen een kaart met envelop van één van de leden van het verjaringsfonds. De bijdragen die worden ontvangen zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters ter financiering van bijzondere uitgaven. Het fonds heeft een penningmeester die één en ander coördineert. De gemeente is ingedeeld in 14 wijken voor het verjaringsfonds.

d. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen

Als gebouwen zijn binnen de gemeente onder meer het Kerkgebouw (Kerklaan 8) en het Verenigingsgebouw (Kerklaan 6) in gebruik. Voorts beschikt de gemeente over een pastorie (Van Broekhuizenstraat 2) en een kosterswoning (Dorpsstraat 8/10). De kerkvoogdij beschikt voorts over de nodige landbouwgrond, welke in pacht wordt uitgegeven. Het beheer vindt plaats in samenspraak met het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Een deel van de bezittingen, welke uit nalatenschappen zijn verkregen, wordt gehouden samen met de Hervormde Gemeente van Harskamp. In dat kader is sprake van periodiek overleg met het College van deze buurgemeente.

Het kerkgebouw is krachtens de Monumentenwet aangewezen als beschermd rijksmonument, de toren is eigendom van de Gemeente Ede. Om het onderhoud van het kerkgebouw gestructureerd te laten plaats vinden en eventuele grote uitgaven tijdig te signaleren is, in samenwerking met de monumentenwacht een jaarlijkse inspectie afgesproken. Bij verhuur van de kerk of verenigingsgebouw aan derden moet het gebruik in overeenstemming zijn met het doel waarvoor het gebouw tot stand gekomen is. Er is toestemming van het college van kerkrentmeesters nodig.

f. Personele zaken

De Hervormde Gemeente van Otterlo heeft één fulltime predikantsplaats en een parttime koster. Daarnaast zijn er organisten en schoonmaakhulpen aangesteld en zijn er vele vrijwilligers in de gemeente actief. Voor een levende gemeente en ter beperking van uitgaven is het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in eigen beheer van aanzienlijk belang. De koster draagt zorg voor de gang van zaken tijdens de erediensten en het beheer van het verenigingsgebouw.

g. Ledenregistratie

De ledenadministratie van de gemeente wordt bijgehouden door de ledenadministrateur met behulp van LRP (LedenRegistratieProgramma van de PKN). De ledenadministrateur is zo mogelijk een lid van de kerkvoogdij. De voorzitter van de kerkvoogdij is lokaal beheerder. De predikant en ouderlingen hebben toegang tot LRP voor het raadplegen van gegevens over de gemeenteleden. De ledenadministrateur krijgt de mutaties zo mogelijk via LRP (op basis van koppeling met de GBA, GemeenteBasisAdministratie). Daarnaast is het wenselijk dat ook kerkenraadsleden én gemeenteleden zelf mutaties doorgeven. De ledenadministrateur houdt tevens doop-, belijdenis- en trouwboeken bij en verwerkt deze gegevens ook in LRP.

7. Informatie

a. Kerkblad

Samen met Harskamp en Wekerom geven we het kerkblad “Kerkklanken” uit dat eens in de twee weken verschijnt en in de vakantieperiodes eens in de drie weken. De predikant of diens vervanger verzorgt de kerkbodeberichten voor Otterlo, in overleg met het Moderamen.

De meditaties op de voorpagina van “Kerkklanken” worden door de predikant of diens vervanger verzorgd. Eens per drie nummers is dus de predikant of diens vervanger van Otterlo aan de beurt, dit loopt volgens een vooraf opgesteld schema.

b. Website

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft haar website via: www.hervormdotterlo.nl, waar veel informatie te vinden is. Ook het kerkblad wordt na verschijning op de website gezet en de kerktelefoon is via de website te beluisteren.

De bijdragen die voor plaatsing worden aangeleverd op de website worden beoordeeld door de website beheerder. In twijfelgevallen over de te plaatsen tekst vindt voorafgaand overleg plaats met het moderamen.

8. Verenigingsleven

a. Zondagsschool

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft een zondagsschool, genaamd “David” voor de jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschool). Het doel van de zondagsschool is om kinderen op een eenvoudige wijze in contact te brengen met de Bijbel en het aanleren van een psalm of Bijbeltekst.

Voor wat betreft de Zondagsschool verder het volgende:

 • De zondagsschool begint zondags na de kerkdienst om 11.00 uur, en duurt tot 12.00 uur;
 • Voor de voorbereiding, uitleg en als schets voor de vertelling wordt het blad “Onze Hervormde Zondagsschool” gebruikt. Voor de kinderen is er een rooster met werkboekjes, uitgegeven door het Hervormd Bondsbureau;
 • De psalmen die de kinderen moeten leren worden tevens opgegeven als voorzang in ochtenddienst in de kerk;
 • Met kerst is er een kerstviering van de zondagsschool in de kerk;
 • Na het winterseizoen is er een uitje van de leiding en kinderen van de zondagsschool;
 • Bij het verlaten van de zondagsschool (doorgaans met kerst) krijgen de kinderen een Bijbeltje als aandenken.

b. Catechese

Aan de jonge leden van de gemeente en aan allen dit verlangen wordt kerkelijk onderricht gegeven in de vorm van catechese. Tijdens het huisbezoek van de ouderlingen wordt hier, indien van toepassing, ook aandacht voor gevraagd.

Voor de jonge leden is er in het winterseizoen catechisatie op dinsdagavond. De catechese wordt verzorgd door de predikant samen met een aantal door de kerkenraad benoemde mentoren.

Jaarlijks wordt aan het begin van het winterseizoen ook de mogelijkheid van belijdeniscatechisatie aangeboden aan de leden van de gemeente. De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant op de in onderling overleg met de catechisanten vast te stellen tijdstippen. Aan het einde van het seizoen is er dan de mogelijkheid tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Daaraan voorafgaand zal met een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van het geloof worden gehouden, teneinde hen tot deze belijdenis te kunnen toelaten. Als er geen verhinderingen zijn, zal de openbare geloofsbelijdenis in een eredienst plaatsvinden aan de hand van het daarvoor geldende formulier, waarna zij worden opgenomen onder de belijdende leden van de gemeente.

Aan aanstaande bruidsparen en aan pas getrouwden wordt periodiek de mogelijkheid van huwelijkscatechese geboden.

c. Verenigings- en Kringwerk

De gemeente kent voorts diverse vormen van verenigings- en kringwerk in het winterseizoen, waaronder:

 • Bejaardenmiddagen (eens per maand in de middag);
 • Bijbelkring (tweemaal per maand);
 • Bijbelgespreksgroep (eens per maand);
 • Vrouwenvereniging Tabitha (eens per 14 dagen).

Het winterwerk wordt begin oktober geopend met een openingsdienst op zondag en wordt rond de Pasen afgesloten met een afsluitingsdienst op zondag. Verder wordt aan het begin van het winterseizoen een openingsweekend gehouden en aan het einde van het seizoen een afsluitingsavond.

De bejaardenmiddagen, Bijbelkring en bijbelgespreksgroep worden geleid door de eigen predikant (dan wel een vervanger bij zijn afwezigheid of tijdens een vacante periode). De predikant of vervanger verzorgt onder meer de opening en sluiting van de bijeenkomsten.

De Vrouwenvereniging heeft een eigen bestuur en zorgt zelf voor de invulling van de avonden aan de hand van Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”

Verder zijn er jeugdclubs, een jongerenvereniging en open jeugdwerk in onze gemeente. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

9. Jeugdwerk

a. Doel

Het doel van het jeugdwerk in de gemeente is, de jeugd van jongs af aan kennis te laten maken met God en Zijn Woord. Zowel kerkelijk als niet kerkelijk meelevende jongeren op een ontspannen manier, gezamenlijk in de club of vereniging het Evangelie meegeven, overeenkomstig de leer zoals die in onze kerk uitgedragen wordt. Verder is het doel daarmee de verbondenheid van de jeugd met het jeugdwerk te stimuleren en zo mede de jongeren te behouden bij het geheel van de kerk.

b. Jeugdraad

De gemeente kent een jeugdraad waarin de jeugdouderling, de dominee en een afvaardiging van de leidinggevende van het jeugdwerk, zondagschool, catechese zitting hebben. Tenminste eens per jaar worden lopende zaken, onder voorzitterschap van de jeugdouderling besproken.

c. Leiding

Aan iedere groep wordt door minimaal twee personen leiding gegeven. Het kunnen er ook meer zijn als de groep te groot wordt voor twee personen, of als de situatie daarom vraagt (bijv. gelet op de gewenste orde). Van de leiding wordt verwacht dat zij geregeld de kerkdiensten bezoeken, mede gezien hun voorbeeldfunctie naar de jeugd en gezien hun opvoedkundige taak. Ook is het wenselijk dat ze de Bijbelstudieavonden voor de jeugdleiding bezoeken (tweemaal per seizoen). Hierin worden de leidinggevenden ondersteund en toegerust in het werk dat ze mogen doen.

d. Samenstelling

Het jeugdwerk is verdeeld in de volgende groepen:

 • Esther: meisjesclub uit groep 5 en 6;
 • Ruth: meisjesclub uit groep 7 en 8;
 • Daniël: jongensclub uit groep 5 en 6;
 • Jonathan: jongensclub uit groep 7 en 8;
 • Samuël:  jongens en meisjesclub uit klas 1 en 2;
 • Deborah & Barak: jongens en meisjesclub uit klas 3 en 4;
 • Nicodémus: jongeren vereniging vanaf ongeveer 16 jaar;
 • Open Jeugdwerk: jongeren vanaf 14 jaar.

In voorkomende gevallen kunnen groepen eventueel gecombineerd worden.

e. Bijeenkomsten

Tijdens het winterseizoen komen de clubs Esther, Ruth, Daniël, Jonathan en Samuël op elke vrijdagavond bij elkaar. De clubavonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Tijdens het winterseizoen komt de club Deborah & Barak eens per 2 weken op vrijdagavond bij elkaar, van 19.00 tot 20.30 uur.

De jongerenvereniging Nicodémus komt tijdens het winterseizoen eens per 2 weken op donderdagavond bijeen, vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Voor het OJW staan eens per maand op zaterdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur, de deuren van Eben-Haëzer open. Dit betreft de eerste zaterdag van de maand.

De avonden worden verantwoord gegeven, zo wordt er geen alcohol geschonken en/of genuttigd, en worden geen andere verslavende middelen gebruikt. Ook is er verantwoord gebruik van muziek/film of andere media.

f. Werkwijze

Iedere club of verenigingsavond (uitgezonderd OJW) bestaat uit 2 delen.

Als eerste is er een bezinningsgedeelte. Hierin gaat de Bijbel open om te lezen, uitleg te ontvangen of te geven. Vanaf de tienerleeftijd wordt de discussie over diverse onderwerpen gestimuleerd. Hierdoor mag het geloof gaan groeien en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven een fundament krijgen. Ook het zingen, openings- en afsluitings gebed tijdens de avonden is een vast onderdeel. Voor (Bijbel) programma’s maken we gebruik van de HGJB methodes.

Tijdens het tweede deel van de avond wordt er door de jongsten veelal geknutseld en spellen gedaan. Vanaf de tienerleeftijd is er meer tijd voor onderling gesprek en activiteiten buiten het gebouw, zoals b.v. sportavonden.

Buiten deze activiteiten worden ook de jaarlijkse TOV avond van de HGJB door de jeugd bezocht. Rond de voorjaarsvakantie wordt er een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor een diaconaal doel, het ene jaar voor het project van de HGJB, het andere jaar een nader te bepalen doel. Het seizoen wordt gewoonlijk afgesloten met een meerdaags kamp in de maand april/mei (meivakantie).

g. Jeugdvereniging “Nicodemus”

Op JV Nicodemus is er voor de 16+ jeugd gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op deze avonden worden er diverse actuele thema’s besproken met de Bijbel als uitgangspunt. Daarmee wordt er geprobeerd om de jongeren te helpen om als Christen hun plaats in de samenleving in te nemen en het gebedsleven verder te stimuleren.

h. Open Jeugd Werk

Het Open Jeugdwerk biedt aan jongeren een gelegenheid om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten. In het verenigingsgebouw zijn de jongerenzalen hiervoor sfeervol ingericht en kan er dart, tafelvoetbal, pool, biljart e.d. gespeeld worden. De avonden hebben een open karakter waarin de ontspannen ontmoeting met elkaar centraal staat. De avond wordt afgesloten met gebed. Hiermee wordt de jeugd een alternatief geboden ten opzichte van de reguliere uitgaansgelegenheden.

i. Ondersteuning

De gemeente is samen met de jeugdverenigingen lid van de HGJB. Deze landelijke organisatie is gespecialiseerd in kerkelijk jeugdwerk. Wij maken gebruik van haar expertise door de mogelijkheid tot het volgen van cursussen voor leidinggevenden, de Kim methode voor kinderen, de Tim methode voor de tieners, en de Jim methode voor de jongeren. Als leidinggevenden organiseren we tweemaal per jaar een Bezinning/Bijbelstudieavond om ons te verdiepen in het geloof en hoe we dat geloof mogen uitdragen naar onze jeugd.

 j. Stappenplan

Dit plan geeft weer hoe we de geloofsgroei van de jeugd voor ogen hebben en hoe we dit kunnen proberen te bewerken

 • Club: Esther en Daniël: Op deze leeftijd is het belangrijk om de kinderen het leuk te laten hebben op de club, zodat ze vertrouwd raken met de Bijbel en de verhalen leren kennen. Verder wordt er geprobeerd ze actief te betrekken bij het kringgebed.
 • Club: Ruth en Jonathan: Deze groep heeft al meer clubervaring. Maar ook hier geldt nog steeds dat het leuk mag zijn. Verder wordt kringgebed nog steeds gestimuleerd en wordt er door de jeugd zelf uit de Bijbel gelezen. Hierdoor leren ze ook teksten in de Bijbel te zoeken.(Bijbelkennis)
 • Club: Samuël: Hier begint het clubwerk toch al wat serieus te worden. Buiten het feit dat de jeugd er voor elkaar komt mag er ook inhoudelijk dieper op de thema’s ingegaan worden. Ook mag de jeugd gestimuleerd worden om mee te denken over het thema door ze in te schakelen bij de voorbereiding hiervan. Verder blijft het kringgebed en het zelf lezen ook in deze groep van toepassing.
 • Club: Debora en Barak: Deze jongeren zijn al wat ouder en er wordt doorgegaan met wat er bij de voorgaande clubs al “geleerd” is. Dit kan uitgebreid worden met het evt. zelf voorbereiden van de avond en ze hierbij een stuk verantwoordelijkheid te geven.( evt. onderwerp aanreiken)
 • : Nicodemus: Zie voorgaande, Bij de jeugdvereniging kan de avond geheel geleid worden door de jongeren.

Deze punten betreffen algemene richtlijnen. Te allen tijde dient rekening gehouden wordt met het niveau van de jongeren en de samenstelling van de groep. 

10. Overige Commissies

a. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

In Otterlo is een zendings- en evangelisatiecommissie aangesteld. De ZEC bestaat uit zes leden en één ambtsdrager uit de kerkenraad. Doel van de commissie is bij te dragen aan de verspreiding van Gods boodschap. De commissie doet dat in de eigen gemeente door onder meer de verspreiding van het dagboek “Een Handvol Koren “ dat jaarlijks uitgegeven wordt door de GZB. Verder wordt er elk jaar in samenwerking met Harskamp en Wekerom bij toerbeurt een zendingsavond belegd in een van de drie dorpen. Deze avond wordt op de derde woensdag in september gehouden. Ook behartigen de commissieleden zaken die zich in ons dorp voordoen ten aanzien van de zending, zoals verspreiding van het kerst en/of paasnummer van het blad “Echo”. Voorts is de ZEC betrokken bij het project “Deelgenoten” en worden collectes gehouden voor de GZB en IZB. In de komende periode zal worden bezien hoe verdere evangelisatie ingevuld kan worden.

b. Woord & Daad commissie

Stichting Woord en Daad heeft een lokaal comité in de dorpen Wekerom, Harskamp en Otterlo. Dit gezamenlijke comité heeft 12 vaste vrijwilligers in de commissie. Deze comitéleden zijn afkomstig uit de Hervormde Gemeenten van Wekerom, Harskamp en Otterlo en de Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp. Er zijn 4 comitéleden uit Otterlo. Doel is om door middel van acties geld in te zamelen voor projecten van Woord en Daad. Het comité van Wekerom, Harskamp en Otterlo doet dit onder meer door bijdragen van gemeenten, personen en bedrijven uit het werkgebied te vragen en organiseert ook activiteiten zoals statiegeldbonnen, verkoop krentenbroden, fietstochten et cetera.

c. Vrouwendienst

De Hervormde Gemeente Otterlo kent een vrouwendienst, bestaande uit een aantal vrouwen uit de gemeente, die nieuw ingekomenen en eventueel langdurig zieken bezoeken. Voor de kerst bezorgen zij ook kerstbakjes bij de ouderen en langdurig of ernstig zieken en bij hen die in een verpleeghuis verblijven. Deze bakjes worden in Woonzorghuis Eureka op elk adres bezorgd.

d. Lentefaircommissie

De Lentefaircommissie heeft als doel om jaarlijks door middel van de Lentefair geld in te zamelen voor de plaatselijke gemeente en voor Woord en Daad. De zaterdag na Hemelvaartsdag wordt de Lentefair gehouden. De opbrengsten worden verdeeld: 1/3 Woord & Daad, 1/3 Jeugdwerk en 1/3 Plaatselijke gemeente (kerkvoogdij). De Lentefaircommissie wordt samengesteld uit leden namens Woord en Daad, het Jeugdwerk en de plaatselijke gemeente. De voorzitter is afkomstig uit de kerkvoogdij.

e. Orgelcommissie

De commissie draagt zorg voor het orgel, de organisten en stelt het rooster voor de organisten op. De commissieleden doen dit onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De orgelcommissie heeft één voorzitter en twee commissieleden. Tenminste één van deze leden komt uit de kerkvoogdij. De commissie vergadert minimaal eens per jaar met de organisten.

11. Beleid voor de toekomst

a. Kerkenraad

De Kerkenraad heeft tot doel om op een consistente wijze, gebaseerd op Gods Woord, rekening houdend met de plaatselijke gebruiken, leiding te geven aan de Gemeente. Een evenwichtige samenstelling en taakverdeling binnen de Kerkenraad is daarbij het uitgangspunt.

Gelet op de beoogde continuïteit van en samenhang in de gemeente en het gemeenteleven wordt in de komende periode de focus gelegd op c.q. zal aandacht worden gegeven aan:

 • Een Bijbelse prediking met waarschuwing én nodiging. Het daarbij te voeren beleid ten aanzien van Bijbelvertaling, formulieren en gemeentezang zal in de komende periode nader worden bezien;
 • Het afleggen van huisbezoeken, waarbij in de gesprekken ook de kerkgang, geloofsopvoeding (voorbeeldfunctie), gebed en Bijbellezen, belijdeniscatechisatie en sacramenten onder de aandacht kunnen worden gebracht;
 • Bijdragen aan groei van de gemeente en betrokkenheid bij en zichtbaarheid in het dorp, rekening houdend met tendensen van vergrijzing en ontkerkelijking. In dat licht zal het te voeren beleid ten aanzien van geloofsopvoeding en het evangelisatiewerk in de komende periode nader worden bezien. Daarbij zal mede professionele ondersteuning worden gevraagd. Voorts is het onderhouden en stimuleren van jeugd- en kringwerk in brede zin een punt van aandacht.

b. Diaconie

De diaconie wil zorg bieden aan de naaste die deze zorg nodig heeft. De diaconie wil de gemeente, waaronder ook jongeren, bewustmaken van onze diaconale verantwoordelijkheid ten aanzien van onze naaste, dit met name bij de bijzondere collectes die worden gehouden bij de uitgang. De doelstelling is om elk jaar de in dat jaar ontvangen middelen volledig te besteden aan diaconale doelen.

c. College van kerkrentmeesters

De kerkvoogdij wil de materiële en financiële voorwaarden in stand houden en scheppen voor het leven en werken in de gemeente en de Woordverkonding. Zij staat daarbij een lange termijn beleid voor. Dit betekent dat een prudent financieel beleid wordt beoogd, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de middelen die wij van onze voorouders hebben gekregen en een sluitende exploitatie het doel is. Tegelijkertijd wordt het belang gezien om zaken mogelijk te maken en te investeren in gemeente en dorp.

12. Slotwoord

In Ordinantie 4-8-5 is het volgende bepaald:

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

Mede tegen deze achtergrond is het voorliggende beleidsplan opgemaakt. Doel is hiermee vast te leggen hoe we samen gemeente zijn en de gemeente blijvend gestalte geven voor de toekomst gebaseerd op de Bijbel. Het beleidsplan is geen marsroute die van a tot z vastlegt wat er in de toekomst wel en niet gedaan zal worden en dat alles afwijst wat daarmee niet overeenkomt. Het beleidsplan beoogd te dienen als basis voor besluiten die genomen moeten worden om de doelstellingen van het gemeentelijke leven te verwezenlijken.

We hopen en bidden dat het gemeenteleven mag zijn tot eer van God en tot ons heil.

Getekend voor goedkeuring op 05 juli 2018 te Otterlo,

Preses:

Scriba: