Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lsw_data_ws_dro/hervormde1/www.hervormdotterlo.nl/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Over de navolging van Jezus

n.a.v. Lukas 9 : 57 – 62

In het aangegeven gedeelte gaat het over de navolging van Christus. Leven in Zijn navolging is geen gerieflijk bestaan. De Heere Jezus wijst de eerste potentiële gegadigde op Zijn onherbergzaam leven. “De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen”. De tweede persoon die Jezus in Zijn navolging roept wil eerst zijn vader begraven, maar krijgt daarvoor geen toestemming van de Heere. De derde wil eerst afscheid nemen van zijn huisgenoten. Maar ook dat wordt van de hand gewezen door de Heiland. Het is geen goede start als je eerst teruggaat. Je moet niet achteruit als je achter Jezus aan wil, maar vooruit.

We staan weer aan de start van een nieuw winterseizoen. Daar heeft dit gedeelte ook wel iets over te zeggen. Jezus roept ons onvoorwaardelijk in Zijn navolging. We kunnen niet zeggen: We willen wel, maar … En dan allerlei slagen om de arm houden. Ik wil wel meedoen aan het winterwerk, maar eerst moet mijn studie af. Ik kom nog wel eens naar de Bijbelkring als de kinderen groot zijn. Allemaal heel redelijke excuses. Zoals de verontschuldigingen in dit Schriftgedeelte heel redelijk zijn. De potentiële volgelingen vragen niets onredelijks. Eerst naar een begrafenis, eerst afscheid nemen en dan pas achter Jezus aangaan. Wij zouden deze verzoeken direct inwilligen. Jezus echter wijst ze radicaal af.

Wat zit daar achter? Daar achter zit dat de navolging van Christus veel dieper ingrijpt in ons leven. Waar Jezus ons in eerste instantie op wil wijzen is dat we in Zijn navolging ons eigen veilige bestaan met al zijn zekerheden in principe los moeten kunnen laten. Dat moeten we er voor over hebben als we Hem willen navolgen. Ten diepste gaat het erom dat we onszelf overhebben voor de dienst aan God en onze naasten, zoals Jezus Zich geheel voor ons opgeofferd heeft. Dit is een belangrijk facet van de navolging van Jezus dat we ons veilige en zekere bestaan ervoor prijsgeven. Daar niet krampachtig aan vastzitten, zodat we er niet van los kunnen komen, wanneer we Jezus willen navolgen.

Het tweede waarop Hij ons wijst, is dat het in Zijn navolging niet gaat om de dood maar om het leven. Wij zijn geroepen om de boodschap van het eeuwige leven te verkondigen. De waarde van het eeuwige leven gaat die van dit kortstondige leven verre te boven. Wij denken soms dat we de tijd aan onszelf hebben en de navolging van Christus voor ons uit kunnen schuiven. Dat is een bedrieglijke gedachte. We weten niet wanneer onze levensdraad zal worden afgesneden. En wanneer we de navolging van Christus steeds maar uitstellen en telkens denken: Later doen we dat wel. Dan kan het op een keer te laat zijn. Ons leven nu moet gedragen worden door de hoop op het eeuwige leven. Pas dan is het werkelijk leven.

In de derde plaats willen we bezien dat de weg achter Jezus aan de weg naar de toekomst is. We moeten niet vastzitten aan het verleden, want dan komen we niet vooruit. “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God”. Een ploeger die achterom ziet, trekt geen rechte voren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben soms zoveel moeite om het verleden te laten rusten. Het komt nogal eens voor dat onze gang in het heden verlamd wordt door onze zonden in het verleden. En dat onze gedachten daar telkens weer omheen cirkelen: die ene misstap, die ene gemiste kans, die verbroken verloving en noem maar op. En dat we dikwijls eraan denken hoe ons leven had kunnen zijn, als we die ziekte niet hadden gekregen, of dat ongeluk ons niet was overkomen en vult uzelf maar verder in. Al die gedachten aan het verleden verhinderen ons dat we voortschrijden in het heden de toekomst tegemoet. Wanneer we onze zonden aan de Heere en aan elkaar hebben beleden, dan mogen we weten dat Hij ze achter Zich heeft geworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. Daar moeten we niet steeds op terugkomen. We moeten verder. We moeten vooruit en we kunnen niet achteruit. We kunnen ons leven niet overdoen. Maar we mogen weten van verzoening door het bloed van de Heere Jezus Christus.

De Heere Christus stelt hoge eisen aan degenen die Hem willen volgen. We moeten ons veilige bestaan, onze gehechtheid aan de aardse banden en ons zondige verleden ervoor prijsgeven. Gelukkig staat daar wel heel wat tegenover. Paulus noemt dat in Filippensen 3 de uitnemendheid van de kennis van Christus. Daarbij vergeleken verliest heel zijn oude bestaan zijn waarde. En vergetende hetgeen achter hem ligt, strekt hij zich uit naar de toekomst van Jezus Christus. Als we het net zo mogen zien als Paulus dan valt het ons niet moeilijk om de dienst des Heeren op waarde te schatten en daar alles voor over te hebben. Dan zullen we van de winter ook de tijd er voor nemen om bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk.

Ds. P.B. Verspuij

Zondag 20 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij

(Bediening van de Heilige Doop)

19.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen

Coll. 1. Kerk

 1. Onderhoud

Zondag 27 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij

(Hervormingsdienst)

19.00: Ds. P.B. Verspuij

Coll. 1. Diaconie

 1. Onderhoud 

Kinderoppas

Zondag 20 oktober

Dettie van Beek, Rosita van Essen, Guido van den Brink

Zondag 27 oktober

Heidy Troost, Gea Rap, Gisella Troost

Zondag 3 november

Lydia Heij, Mariëtte van den Berg, Marit Top

 Zingen voor de dienst

Zondag  20/10       v.m.  Ps. 136 : 3 en 26

n.m.  Ps. 15 : 1 en 2

Zondag  27/10        v.m.  Ps. 105 : 4 en 24

n.m.  Ps. 16 : 3 en 6

 Agenda

17/10 Jongerenvereniging Nicodémus

18/10 Jeugdclubs

20/10 Koffie na de ochtenddienst

27/10 Zondagsschool

28/10 Vrouwenvereniging

29/10 Catechisaties

29/10 Belijdeniscatechisatie

30/10 Bijbelkring

31/10 Jongerenvereniging Nicodémus

01/11 Jeugdclubs

 Zieken

Benhard Theunissen van de Dorpsstraat 30, 6731 AT Otterlo heeft op woensdag 9 oktober een nieuwe rechterheup gekregen. De volgende dag is hij weer thuis gekomen uit de kliniek te Mill.

Jan Peelen van de Lange Heideweg 22, 6731 EG Otterlo heeft longkanker. De bestralingen zijn voorlopig uitgesteld. Hij krijgt wel chemokuren. Deze week moet hij daarvoor weer drie keer naar het ziekenhuis, namelijk op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wilco van den Broek van de Apeldoornseweg 198, 6731 SC Otterlo is op woensdag 9 oktober geopereerd aan zijn rechteroor in het ziekenhuis te Ede. Het betrof een dag opname. Hij krijgt een gehoorapparaat.

Henk van de Craats van de Koeweg 1 A, 6731 SJ Otterlo, krijgt op maandag 21 oktober in het Utrechts Medisch Centrum een operatie aan zijn rechteroor omdat hij rechts doof is geworden door zijn val.

Jaap Morren woont weer thuis bij zijn vrouw en kinderen aan de Houtkampweg 3, 6731 AV Otterlo.

Gerrit Hol, die in Norschoten aan de Kweekweg 5 te Barneveld verblijft, heeft op woensdag 2 oktober een dotterbehandeling ondergaan aan zijn linkerbeen in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere zij al de zieken thuis en elders goed en nabij.
Opbrengst collecten

Zondag 29 september

Diaconie                       € 322,90

HA Diaconie                 € 331,65

Onderhoud                   € 307,30

Zondag 6 oktober

Kerk                              € 350,67

Jeugdwerk                    € 498,43

Giften

Ds. P.B. Verspuij ontving € 20,-; € 25,- en € 50,- voor de kerk. Dirkje Pater en Jannie van Voorthuizen ontvingen € 15,-. Dina Onderstal ontving driemaal € 10,-. Na de Heere zeggen we alle gevers en geefsters hartelijk dank.

 Collectemunten

Deze maand kunt u op woensdag 30 oktober collectemunten kopen tussen 19.30 en 20.00 uur in het verenigingsgebouw. U kunt enkel betalen met pin.

 Spullen inleveren

Op de laatste donderdagochtend van de maand, op donderdag 31 oktober, kunnen er tussen 9.00 en 12.00 uur weer spullen worden ingeleverd voor de rommelmarkt bij het verenigingsgebouw. De koster is aanwezig om ze in ontvangst te nemen.

 Benoeming ambtsdrager

Door de kerkenraad is tot ouderling benoemd: Wim Hendriksen van de Brinkweg 9 te Harskamp. Na een week van intensieve overweging heeft hij er toch van afgezien om het ambt op zich te nemen. We respecteren zijn besluit.

 Van de kerkenraad

In het kader van de verplichte nascholing voor predikanten gaat onze dominee bij Areopagus zich verder bekwamen in de prediking. Hier hoort een traject bij van intervisie: een aantal maandelijkse gesprekken met ds. K. van Meijeren. In een later stadium zal ook de gemeente erbij betrokken worden om het luisteren naar de preken te verbeteren. Marieke Verkerk, die een opleiding tot godsdienstdocent volgt aan de Christelijke Hogeschool in Ede, zal dit winterseizoen het catechisatie-uur van Follow Me op dinsdagavond leiden. Het begint om 19.00 uur en is voor de tieners van 12 tot 15 jaar. Voor het groepswerk wordt ze bijgestaan door de mentoren Martha van der Meer en Bart & Gertrude van Schie. Het catechisatie-uur voor Follow Me Next wordt gegeven door Daniël en Annemieke van Beek. Het vangt aan om 20.00 uur en is bestemd voor jongeren van 16 jaar en ouder. In het winterseizoen hopen de ouderlingen en bezoekbroeders weer bij u op huisbezoek te komen. Vanwege zijn gezondheid lukt het broeder Henk van Leijen niet om dit de komende tijd op te pakken. Voor zijn wijk kunt u contact opnemen met de scriba, ouderling Henri van Omme, via scriba@hervormdotterlo.nl of bel 06 – 51841726 als u graag een bezoek wilt ontvangen. Hij zal een andere ouderling u laten bezoeken. Zie het onderstaande overzicht voor de indeling van de straten over de diverse bezoekwijken.

 Wijkindeling ouderlingen

Ouderling Henri van Omme (mobiel 06 – 51841726) heeft wijk 1:

Arnhemseweg, Bovenweg, Brummelweg, Buurtboslaan, Buurtweg, De Dennen, Edeseweg, Eikenzoom, Egypte, Engweg, Haarweg, Harskamperweg, Harderwijkerweg, Heideweg, Hoefweg, Hoenderloseweg, Karweg, Koeweg, Mosselsepad, Mosselseweg, Onderlangs, H.P. Prangsmalaan, Slingerlaan, Sparrenlaan, Sportlaan, Vijverlaan, Zandingsweg, De Zandhoek.

Ouderling Henk van Leijen (mobiel 06 – 58931360) heeft wijk 2:

Apeldoornseweg, Barneveldseweg, Beekdalseweg, Damakkerweg, Dorpsstraat, Edeseweg (Harskamp), Esserbroekweg, Houtkampweg, Laarweg, Maatweg, Otterloseweg, Roekelse Bosweg, Westenengerdijk, Willinkhuizersteeg.

Ouderling Ronnie Rap (mobiel 06 – 46192880) heeft wijk 3:

Eschoter Engweg, Lange Heideweg, Molenweg, leden en meelevenden vanuit Wekerom, Harskamp en omstreken.

Ouderling Ap Morren (mobiel 06 – 49466497) heeft wijk 4:

Appelplansweg, Dokter Beumerlaan, Boumanlaan, Van Broekhuyzenstraat, De Dries,

Meester Engelenweg, Feenstraweg, Groeneweg, Lontweg, Kerklaan, Maasjessteeg, Pothovenlaan.

Terugblik op het openingsweekend

‘Kom, doe mee!’ Het jaarthema van de HGJB, wat ook het thema was van het openingsweekend van het winterwerkseizoen, werd gelijk in praktijk gebracht door u. De diverse activiteiten werden goed bezocht. We begonnen op vrijdagavond met de Sing Inn, waarbij we onder begeleiding van de muzikale jeugd samen liederen zongen tot eer van God. Daarna ontmoetten we elkaar onder het genot van een bakje koffie of thee en wat lekkers. Op zaterdagmorgen was er weer het vertrouwde mannenontbijt, waarbij we na de opening elkaar (nog) beter hebben leren kennen. Tijdens het ontbijt bevroegen we elkaar over wezenlijke onderwerpen en dat bracht ons dichter bij elkaar. ’s Middags was er de startmiddag van de jeugdclubs. Na de opening hebben we buiten op diverse plekken in het dorp allerlei spellen met de jeugd gedaan. Dankzij het mooie weer werd ook dit een succes. De kinderen hadden veel plezier en waren erg enthousiast. Daarna maakte het uit eten gaan bij de diverse gemeenteleden de middag helemaal compleet voor de kinderen. Ook de gastgezinnen vonden het erg leuk om de kinderen thuis te ontvangen en hen wat lekkers voor te zetten. Na het succes van vorig jaar was er opnieuw de ladiesnight. Deze avond werd bijzonder goed bezocht. Het was een ontspannen avond waarin samen gezongen werd. En onder het genot van lekkere hapjes werd er een workshop gehouden, waarbij er ook ruimte was voor een goed gesprek. Zondagmorgen werd de openingsdienst gehouden. Na afloop was er gelegenheid om samen bijeen te komen en na te praten over de dienst of om elkaar weer even te spreken. ‘s Avonds was er na de dienst de preekbespreking,  waar we met elkaar konden nadenken over de preek en hoe we de oproep ‘Kom, doe mee!’ in ons persoonlijk en gemeentelijk leven kunnen toepassen: laten we dan meedoen en ons inzetten voor het werk in het Koninkrijk van God. Er is altijd wel iets wat je kunt doen. God zal je bekwaam maken. Verder willen we een ieder die zich, op welke manier ook, heeft ingezet bedanken voor hun medewerking, want zonder u en jouw was het allemaal niet mogelijk geweest om dit te organiseren. Zo zie je maar dat we elkaar als gemeente nodig hebben. Onze bijzondere dank gaat uit naar de muzikale begeleiding, de jeugdleiding en de koster voor hun hulp en inzet. Bovenal willen we onze God en HEERE danken voor dit mooie weekend.

 Doopdienst

Op zondagmorgen 20 oktober zal Wilissa Vlastuin het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. We wensen haar ouders Erwin en Miranda en haar zusje en broertje Lisanne en Gerco met hun familie en de gemeente een rijk gezegende dienst toe.

Gasten

Op zondagmorgen 20 oktober kunnen we een heel aantal herfstvakantiegasten in de dienst verwelkomen. Het zijn de leden van een jeugdvereniging van de Hervormde Kerk te Sliedrecht die in dit weekend verblijven in ’t Mussennest te Otterlo. We verwachten ook de leden van de jeugdvereniging van de Hervormde Kerk te Noordeloos. Zij brengen het weekend door op de Nieuwe Hof te Otterlo. Het thema van hun kamp is: ‘Bestemming (on)bekend’. We staan in de doopdienst stil bij de bestemming van Paulus. Hij is voor apostel der heidenen in de wieg gelegd. Hij schrijft daarover in Galaten 1 vers 15 en dat vormt dan ook het uitgangspunt voor de prediking. Na afloop drinken we met onze jonge gasten koffie, thee en limonade in het verenigingsgebouw.

 Zondagsschool

Vanwege het gezamenlijk koffie drinken na de dienst in het verenigingsgebouw op zondagmorgen 20 oktober is er op die ochtend geen zondagsschool.

 Bakkers gezocht

Op zondagmorgen 20 oktober hopen we na de dienst weer gezamenlijk koffie te drinken in Eben-Haëzer. We zijn op zoek naar bakgrage dames en heren die wat maken om bij de koffie te nuttigen. Wilt u een bijdrage leveren geef het dan even door aan de koster. Mailen mag ook naar: koster@hervormdotterlo.nl

 Geboren

Op maandag 7 oktober vond er gezinsuitbreiding plaats bij de familie Roelofsen aan de Boumanlaan 19, 6731 AL Otterlo. Dick en Elles werden verblijd door de komst van een zoontje. Zijn doopnamen luiden Rens Jacob en zijn roepnaam is Rens. Rens is met zijn doopnaam Jacob vernoemd naar de overleden vader van Elles: Jaap van Hunen. Zo leeft diens naam ook in dit kind voort. Tijs is blij met zijn broertje. We wensen deze ouders van harte geluk met de komst van deze boreling. God zegene Dick en Elles bij de opvoeding van hun kinderen.

 Vluchtelingenwerk

Diaken Bas Dirksen gaat samen met zijn vrouw Riet en nog negen andere vrijwilligers de eerste twee weken van november vluchtelingen helpen in kamp Moria op Lesbos. Ze doen dit vrijwilligerswerk in dienst van Christian Refugee Relief. Er zijn duizenden mensen op de vlucht uit Noord-Afrika, Afghanistan en Eritrea. Ze vluchten met boten naar Europa en proberen zo Italië en Griekenland binnen te komen. Helaas gaat dat niet altijd goed en verdrinken er honderden mensen voor de kusten van Europa. Zij, die het wel redden, worden opgevangen in vluchtelingenkampen. Eén van die kampen ligt op het Griekse eiland Lesbos, waar kamp Moria gevestigd is. Het is een opvangkamp voor maximaal 3.000 vluchtelingen, maar het aantal vluchtelingen dat de kust bereikt is nu zo groot dat er 11.000 zijn gehuisvest. Natuurlijk is dit een ondraaglijke situatie wat uiteraard de nodige moeilijkheden met zich meebrengt. Diverse organisaties zijn met vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden, waaronder ook de christelijke organisatie Christian Refugee Relief. Bas en Riet Dirksen gaan samen met de andere vrijwilligers proberen om daar de nood te ledigen. Ze werken mee van 31 oktober tot 12 november.

 Dorcas Voedselactie

Ook dit jaar willen we als Hervormde Gemeente van Otterlo meedoen aan de Dorcas Voedselactie. Er worden voedingsmiddelen en producten ingezameld voor de allerarmste mensen in Oost-Europa en Afrika, die door leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. De actie wordt op meer dan 1.000 locaties gehouden met behulp van vele vrijwilligers. De voedselactie staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van de Dorcas hulpprogramma’s in de betreffende landen. Meer informatie op www.dorcasvoedselactie.nl, daar vindt u ook een bankrekeningnummer als u een gift wilt geven.

Op zondag 27 oktober ontvangt u een boodschappenlijstje bij het uitgaan van de kerk met daarop de artikelen die u / jij voor deze actie kunt kopen. De boodschappen kunt u brengen in het verenigingsgebouw op Dankdag 6 november van 14.00 – 16.00 en van 18.30 – 19.30 uur. Na Dankdag worden de dozen naar een centraal depot gebracht, vanwaar de verzending naar Oost-Europa en Afrika gaat plaatsvinden. We hopen weer heel veel dozen te kunnen vullen!

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de diaconie, Evert Top, telefoon 0318 – 456534.

 Catechisaties

In de herfstvakantie is er op dinsdag 22 oktober geen catechisatie. Een week later, op dinsdag 29 oktober, is er wel catechisatie.

Hervormingsdienst

Op zondagmorgen 27 oktober staat de dienst in het kader van de herdenking van de kerkhervorming. De preek gaat over Romeinen 1. Lees dit hoofdstuk uit de Bijbel van te voren vast door. Aan het eind van de dienst op zondagmorgen 27 oktober zingen we na de zegen twee coupletten van het Lutherlied in verband met de op handen zijnde Hervormingsdag. Voor het gemak publiceren we hier de tekst van de verzen die we willen zingen:

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

Let u erop dat in de nacht van 26 op 27 oktober de wintertijd ingaat. De klok moet een uur achteruit gezet worden.

Themadienst

De themadienst op zondagavond 27 oktober gaat over de verhouding tussen de kerk en Israël. Aan de preek ligt de lezing van Romeinen 9 tot en met 11 ten grondslag. Leest u dit gedeelte thuis van te voren alvast door ter voorbereiding op de dienst.

 Bijbelkring

De Bijbelkring vergadert weer op woensdagavond 30 oktober. We beginnen om 20.00 uur en komen samen in de achterzaal van het verenigingsgebouw. We bespreken hoofdstuk 2 uit het Bijbelstudieboekje dat geschreven is door ds. J.W. Verboom en als titel heeft: ‘Drama, spanning en vernieuwing’. Hoofdstuk 2 gaat over Nehemia 1 : 11b tot en met 2 : 10. Een ieder wordt weer verwacht.

Een handvol koren
Van het dagboekje ’Een handvol koren’ is de uitgave voor 2020 beschikbaar. ‘Een handvol koren’ is een uitgave van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten en zendingswerkers van de GZB. Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. Het dagboek kost € 12,50. Ruim € 8,- gaat naar het zendingswerk. De verspreiding van het dagboekje willen we dit jaar op dezelfde manier doen als vorig jaar. Op woensdag 6 november (Dankdag) kunt u ’s middags in Eben-Haëzer van 14.00 tot 16.00 en van 18.30 tot 19.30 uur tegen betaling het boekje afhalen. Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden het
komen afhalen, zodat wij wat minder werk aan de verspreiding hebben. Bent u niet in de gelegenheid, dan komen we het dagboekje zoals u gewend bent bij u thuis bezorgen. Heeft u het dagboek niet eerder gehad en bent u niet in de gelegenheid het te komen afhalen, bel dan met Gerda Goorhuis 06 – 47816557 of e-mail naar zending@hervormdotterlo.nl om uw exemplaar te bestellen.                              De zendingscommissie

 Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kerkblad kan tot maandag 28 oktober om 8.30 uur digitaal worden ingeleverd op het e-mail adres: dominee@hervormdotterlo.nl Het eenentwintigste nummer van jaargang 55 verschijnt op donderdag 31 oktober.

D.V.

Voor al de genoemde activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte

We leven mee met degenen die in rouw en verdriet gedompeld zijn, zowel in ons dorp als daarbuiten. We bewaren goede herinneringen aan het openingsweekend. Dank aan allen die zich hebben ingezet bij de organisatie of hebben deelgenomen aan de activiteiten. Wat was het goed om elkaar op zoveel verschillende manieren te kunnen ontmoeten. Op maandag 28 oktober wordt bij leven en welzijn Gerrit van Butselaar 67 jaar. Hem staat weer een verjaardagsfeest te wachten. Daar geniet hij altijd enorm van. Gerrit houdt veel van zijn familie en ook de kerk draagt hij een warm hart toe. Als u Gerrit van Butselaar een kaart wil sturen ter gelegenheid van zijn verjaardag kan dat naar zijn adres: De Hartenberg / Mezenhof 21, Apeldoornseweg 60, 6733 GC Wekerom. De herfstvakantie staat voor de deur. De schoolkinderen zijn er helemaal aan toe om een week vrij te hebben. Dat geldt evenzeer voor hun leerkrachten. Volgende week kan iedereen weer een beetje op adem komen en daarna kan met nieuw elan het werk weer opgepakt worden. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. P.B. Verspuij 

Algemeen

Dorcas Voedselactie

Dit jaar willen we de Dorcas Voedselactie organiseren bij de supermarkten in Harskamp (Plus, vrijdag 8 november), Otterlo (Spar, vrijdag 8 en zaterdag 9 november) en Wekerom (Coöp, zaterdag 10 november). Er worden voedingsmiddelen en producten ingezameld voor de allerarmste mensen in Oost-Europa en Afrika, die door leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. De actie wordt op meer dan 1.000 locaties gehouden met behulp van vele vrijwilligers. De voedselactie staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van de Dorcas hulpprogramma’s in de betreffende landen. Meer informatie op www.dorcasvoedselactie.nl, daar vindt u ook een bankrekeningnummer als u een gift wilt geven.

U krijgt in de supermarkten een boodschappenlijstje en u kunt uw boodschappen voor Dorcas doen en ter plekke aan de vrijwilligers overhandigen. Aan het einde van de dag worden de dozen vanuit de supermarkten naar een centraal depot gebracht, vanwaar de verzending naar Oost-Europa en Afrika gaat plaatsvinden. We hopen heel veel dozen te kunnen vullen!

Voor vragen of als u/jij zich als vrijwilliger wilt opgeven kunt u bellen met de contactpersonen; voor Harskamp: Marjan Mosterd (telefoon 0318 – 457365) of Lucy Theunissen (0318 – 457447), voor Otterlo: Ineke Morren (0318 – 591181), voor Wekerom: Ingrid Boer (06 – 30508396).

 

Zondag 20 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij

(Bediening van de Heilige Doop)

19.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen

Coll. 1. Kerk

 1. Onderhoud

Zondag 27 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij

(Hervormingsdienst)

19.00: Ds. P.B. Verspuij

Coll. 1. Diaconie

 1. Onderhoud

 Kinderoppas

Zondag 20 oktober

Dettie van Beek, Rosita van Essen, Guido van den Brink

Zondag 27 oktober

Heidy Troost, Gea Rap, Gisella Troost

Zondag 3 november

Lydia Heij, Mariëtte van den Berg, Marit Top

Opbrengst collecten

Zondag 29 september

Diaconie                       € 322,90

HA Diaconie                 € 331,65

Onderhoud                   € 307,30

Zondag 6 oktober

Kerk                              € 350,67

Jeugdwerk                    € 498,43

 

Giften

Ds. P.B. Verspuij ontving € 20,-; € 25,- en € 50,- voor de kerk. Dirkje Pater en Jannie van Voorthuizen ontvingen € 15,-. Dina Onderstal ontving driemaal € 10,-. Na de Heere zeggen we alle gevers en geefsters hartelijk dank.

 

Zingen voor de dienst

Zondag  20/10       v.m.  Ps. 136 : 3 en 26

n.m.  Ps. 15 : 1 en 2

Zondag  27/10        v.m.  Ps. 105 : 4 en 24

n.m.  Ps. 16 : 3 en 6

 Agenda

17/10 Jongerenvereniging Nicodémus

18/10 Jeugdclubs

20/10 Koffie na de ochtenddienst

27/10 Zondagsschool

28/10 Vrouwenvereniging

29/10 Catechisaties

29/10 Belijdeniscatechisatie

30/10 Bijbelkring

31/10 Jongerenvereniging Nicodémus

01/11 Jeugdclubs

Zieken

Benhard Theunissen van de Dorpsstraat 30, 6731 AT Otterlo heeft op woensdag 9 oktober een nieuwe rechterheup gekregen. De volgende dag is hij weer thuis gekomen uit de kliniek te Mill.

Jan Peelen van de Lange Heideweg 22, 6731 EG Otterlo heeft longkanker. De bestralingen zijn voorlopig uitgesteld. Hij krijgt wel chemokuren. Deze week moet hij daarvoor weer drie keer naar het ziekenhuis, namelijk op dinsdag, woensdag en donderdag.

Wilco van den Broek van de Apeldoornseweg 198, 6731 SC Otterlo is op woensdag 9 oktober geopereerd aan zijn rechteroor in het ziekenhuis te Ede. Het betrof een dag opname. Hij krijgt een gehoorapparaat.

Henk van de Craats van de Koeweg 1 A, 6731 SJ Otterlo, krijgt op maandag 21 oktober in het Utrechts Medisch Centrum een operatie aan zijn rechteroor omdat hij rechts doof is geworden door zijn val.

Jaap Morren woont weer thuis bij zijn vrouw en kinderen aan de Houtkampweg 3, 6731 AV Otterlo.

Gerrit Hol, die in Norschoten aan de Kweekweg 5 te Barneveld verblijft, heeft op woensdag 2 oktober een dotterbehandeling ondergaan aan zijn linkerbeen in het Gelderse Vallei Ziekenhuis te Ede.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente en daar buiten. De Heere zij al de zieken thuis en elders goed en nabij.

Over de navolging van Jezus

n.a.v. Lukas 9 : 57 – 62

In het aangegeven gedeelte gaat het over de navolging van Christus. Leven in Zijn navolging is geen gerieflijk bestaan. De Heere Jezus wijst de eerste potentiële gegadigde op Zijn onherbergzaam leven. “De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen”. De tweede persoon die Jezus in Zijn navolging roept wil eerst zijn vader begraven, maar krijgt daarvoor geen toestemming van de Heere. De derde wil eerst afscheid nemen van zijn huisgenoten. Maar ook dat wordt van de hand gewezen door de Heiland. Het is geen goede start als je eerst teruggaat. Je moet niet achteruit als je achter Jezus aan wil, maar vooruit.

We staan weer aan de start van een nieuw winterseizoen. Daar heeft dit gedeelte ook wel iets over te zeggen. Jezus roept ons onvoorwaardelijk in Zijn navolging. We kunnen niet zeggen: We willen wel, maar … En dan allerlei slagen om de arm houden. Ik wil wel meedoen aan het winterwerk, maar eerst moet mijn studie af. Ik kom nog wel eens naar de Bijbelkring als de kinderen groot zijn. Allemaal heel redelijke excuses. Zoals de verontschuldigingen in dit Schriftgedeelte heel redelijk zijn. De potentiële volgelingen vragen niets onredelijks. Eerst naar een begrafenis, eerst afscheid nemen en dan pas achter Jezus aangaan. Wij zouden deze verzoeken direct inwilligen. Jezus echter wijst ze radicaal af.

Wat zit daar achter? Daar achter zit dat de navolging van Christus veel dieper ingrijpt in ons leven. Waar Jezus ons in eerste instantie op wil wijzen is dat we in Zijn navolging ons eigen veilige bestaan met al zijn zekerheden in principe los moeten kunnen laten. Dat moeten we er voor over hebben als we Hem willen navolgen. Ten diepste gaat het erom dat we onszelf overhebben voor de dienst aan God en onze naasten, zoals Jezus Zich geheel voor ons opgeofferd heeft. Dit is een belangrijk facet van de navolging van Jezus dat we ons veilige en zekere bestaan ervoor prijsgeven. Daar niet krampachtig aan vastzitten, zodat we er niet van los kunnen komen, wanneer we Jezus willen navolgen.

Het tweede waarop Hij ons wijst, is dat het in Zijn navolging niet gaat om de dood maar om het leven. Wij zijn geroepen om de boodschap van het eeuwige leven te verkondigen. De waarde van het eeuwige leven gaat die van dit kortstondige leven verre te boven. Wij denken soms dat we de tijd aan onszelf hebben en de navolging van Christus voor ons uit kunnen schuiven. Dat is een bedrieglijke gedachte. We weten niet wanneer onze levensdraad zal worden afgesneden. En wanneer we de navolging van Christus steeds maar uitstellen en telkens denken: Later doen we dat wel. Dan kan het op een keer te laat zijn. Ons leven nu moet gedragen worden door de hoop op het eeuwige leven. Pas dan is het werkelijk leven.

In de derde plaats willen we bezien dat de weg achter Jezus aan de weg naar de toekomst is. We moeten niet vastzitten aan het verleden, want dan komen we niet vooruit. “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God”. Een ploeger die achterom ziet, trekt geen rechte voren. Dat geldt ook voor ons. Wij hebben soms zoveel moeite om het verleden te laten rusten. Het komt nogal eens voor dat onze gang in het heden verlamd wordt door onze zonden in het verleden. En dat onze gedachten daar telkens weer omheen cirkelen: die ene misstap, die ene gemiste kans, die verbroken verloving en noem maar op. En dat we dikwijls eraan denken hoe ons leven had kunnen zijn, als we die ziekte niet hadden gekregen, of dat ongeluk ons niet was overkomen en vult uzelf maar verder in. Al die gedachten aan het verleden verhinderen ons dat we voortschrijden in het heden de toekomst tegemoet. Wanneer we onze zonden aan de Heere en aan elkaar hebben beleden, dan mogen we weten dat Hij ze achter Zich heeft geworpen in de zee van de eeuwige vergetelheid. Daar moeten we niet steeds op terugkomen. We moeten verder. We moeten vooruit en we kunnen niet achteruit. We kunnen ons leven niet overdoen. Maar we mogen weten van verzoening door het bloed van de Heere Jezus Christus.

De Heere Christus stelt hoge eisen aan degenen die Hem willen volgen. We moeten ons veilige bestaan, onze gehechtheid aan de aardse banden en ons zondige verleden ervoor prijsgeven. Gelukkig staat daar wel heel wat tegenover. Paulus noemt dat in Filippensen 3 de uitnemendheid van de kennis van Christus. Daarbij vergeleken verliest heel zijn oude bestaan zijn waarde. En vergetende hetgeen achter hem ligt, strekt hij zich uit naar de toekomst van Jezus Christus. Als we het net zo mogen zien als Paulus dan valt het ons niet moeilijk om de dienst des Heeren op waarde te schatten en daar alles voor over te hebben. Dan zullen we van de winter ook de tijd er voor nemen om bezig te zijn met de dingen van Gods Koninkrijk.

Ds. P.B. Verspuij

Collectemunten

Deze maand kunt u op woensdag 30 oktober collectemunten kopen tussen 19.30 en 20.00 uur in het verenigingsgebouw. U kunt enkel betalen met pin.

 Spullen inleveren

Op de laatste donderdagochtend van de maand, op donderdag 31 oktober, kunnen er tussen 9.00 en 12.00 uur weer spullen worden ingeleverd voor de rommelmarkt bij het verenigingsgebouw. De koster is aanwezig om ze in ontvangst te nemen.

 Benoeming ambtsdrager

Door de kerkenraad is tot ouderling benoemd: Wim Hendriksen van de Brinkweg 9 te Harskamp. Na een week van intensieve overweging heeft hij er toch van afgezien om het ambt op zich te nemen. We respecteren zijn besluit.

 Van de kerkenraad

In het kader van de verplichte nascholing voor predikanten gaat onze dominee bij Areopagus zich verder bekwamen in de prediking. Hier hoort een traject bij van intervisie: een aantal maandelijkse gesprekken met ds. K. van Meijeren. In een later stadium zal ook de gemeente erbij betrokken worden om het luisteren naar de preken te verbeteren. Marieke Verkerk, die een opleiding tot godsdienstdocent volgt aan de Christelijke Hogeschool in Ede, zal dit winterseizoen het catechisatie-uur van Follow Me op dinsdagavond leiden. Het begint om 19.00 uur en is voor de tieners van 12 tot 15 jaar. Voor het groepswerk wordt ze bijgestaan door de mentoren Martha van der Meer en Bart & Gertrude van Schie. Het catechisatie-uur voor Follow Me Next wordt gegeven door Daniël en Annemieke van Beek. Het vangt aan om 20.00 uur en is bestemd voor jongeren van 16 jaar en ouder. In het winterseizoen hopen de ouderlingen en bezoekbroeders weer bij u op huisbezoek te komen. Vanwege zijn gezondheid lukt het broeder Henk van Leijen niet om dit de komende tijd op te pakken. Voor zijn wijk kunt u contact opnemen met de scriba, ouderling Henri van Omme, via scriba@hervormdotterlo.nl of bel 06 – 51841726 als u graag een bezoek wilt ontvangen. Hij zal een andere ouderling u laten bezoeken. Zie het onderstaande overzicht voor de indeling van de straten over de diverse bezoekwijken.

 Wijkindeling ouderlingen

Ouderling Henri van Omme (mobiel 06 – 51841726) heeft wijk 1:

Arnhemseweg, Bovenweg, Brummelweg, Buurtboslaan, Buurtweg, De Dennen, Edeseweg, Eikenzoom, Egypte, Engweg, Haarweg, Harskamperweg, Harderwijkerweg, Heideweg, Hoefweg, Hoenderloseweg, Karweg, Koeweg, Mosselsepad, Mosselseweg, Onderlangs, H.P. Prangsmalaan, Slingerlaan, Sparrenlaan, Sportlaan, Vijverlaan, Zandingsweg, De Zandhoek.

Ouderling Henk van Leijen (mobiel 06 – 58931360) heeft wijk 2:

Apeldoornseweg, Barneveldseweg, Beekdalseweg, Damakkerweg, Dorpsstraat, Edeseweg (Harskamp), Esserbroekweg, Houtkampweg, Laarweg, Maatweg, Otterloseweg, Roekelse Bosweg, Westenengerdijk, Willinkhuizersteeg.

Ouderling Ronnie Rap (mobiel 06 – 46192880) heeft wijk 3:

Eschoter Engweg, Lange Heideweg, Molenweg, leden en meelevenden vanuit Wekerom, Harskamp en omstreken.

Ouderling Ap Morren (mobiel 06 – 49466497) heeft wijk 4:

Appelplansweg, Dokter Beumerlaan, Boumanlaan, Van Broekhuyzenstraat, De Dries,

Meester Engelenweg, Feenstraweg, Groeneweg, Lontweg, Kerklaan, Maasjessteeg, Pothovenlaan.

Terugblik op het openingsweekend

‘Kom, doe mee!’ Het jaarthema van de HGJB, wat ook het thema was van het openingsweekend van het winterwerkseizoen, werd gelijk in praktijk gebracht door u. De diverse activiteiten werden goed bezocht. We begonnen op vrijdagavond met de Sing Inn, waarbij we onder begeleiding van de muzikale jeugd samen liederen zongen tot eer van God. Daarna ontmoetten we elkaar onder het genot van een bakje koffie of thee en wat lekkers. Op zaterdagmorgen was er weer het vertrouwde mannenontbijt, waarbij we na de opening elkaar (nog) beter hebben leren kennen. Tijdens het ontbijt bevroegen we elkaar over wezenlijke onderwerpen en dat bracht ons dichter bij elkaar. ’s Middags was er de startmiddag van de jeugdclubs. Na de opening hebben we buiten op diverse plekken in het dorp allerlei spellen met de jeugd gedaan. Dankzij het mooie weer werd ook dit een succes. De kinderen hadden veel plezier en waren erg enthousiast. Daarna maakte het uit eten gaan bij de diverse gemeenteleden de middag helemaal compleet voor de kinderen. Ook de gastgezinnen vonden het erg leuk om de kinderen thuis te ontvangen en hen wat lekkers voor te zetten. Na het succes van vorig jaar was er opnieuw de ladiesnight. Deze avond werd bijzonder goed bezocht. Het was een ontspannen avond waarin samen gezongen werd. En onder het genot van lekkere hapjes werd er een workshop gehouden, waarbij er ook ruimte was voor een goed gesprek. Zondagmorgen werd de openingsdienst gehouden. Na afloop was er gelegenheid om samen bijeen te komen en na te praten over de dienst of om elkaar weer even te spreken. ‘s Avonds was er na de dienst de preekbespreking,  waar we met elkaar konden nadenken over de preek en hoe we de oproep ‘Kom, doe mee!’ in ons persoonlijk en gemeentelijk leven kunnen toepassen: laten we dan meedoen en ons inzetten voor het werk in het Koninkrijk van God. Er is altijd wel iets wat je kunt doen. God zal je bekwaam maken. Verder willen we een ieder die zich, op welke manier ook, heeft ingezet bedanken voor hun medewerking, want zonder u en jouw was het allemaal niet mogelijk geweest om dit te organiseren. Zo zie je maar dat we elkaar als gemeente nodig hebben. Onze bijzondere dank gaat uit naar de muzikale begeleiding, de jeugdleiding en de koster voor hun hulp en inzet. Bovenal willen we onze God en HEERE danken voor dit mooie weekend.

 Doopdienst

Op zondagmorgen 20 oktober zal Wilissa Vlastuin het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. We wensen haar ouders Erwin en Miranda en haar zusje en broertje Lisanne en Gerco met hun familie en de gemeente een rijk gezegende dienst toe.

Gasten

Op zondagmorgen 20 oktober kunnen we een heel aantal herfstvakantiegasten in de dienst verwelkomen. Het zijn de leden van een jeugdvereniging van de Hervormde Kerk te Sliedrecht die in dit weekend verblijven in ’t Mussennest te Otterlo. We verwachten ook de leden van de jeugdvereniging van de Hervormde Kerk te Noordeloos. Zij brengen het weekend door op de Nieuwe Hof te Otterlo. Het thema van hun kamp is: ‘Bestemming (on)bekend’. We staan in de doopdienst stil bij de bestemming van Paulus. Hij is voor apostel der heidenen in de wieg gelegd. Hij schrijft daarover in Galaten 1 vers 15 en dat vormt dan ook het uitgangspunt voor de prediking. Na afloop drinken we met onze jonge gasten koffie, thee en limonade in het verenigingsgebouw.

 Zondagsschool

Vanwege het gezamenlijk koffie drinken na de dienst in het verenigingsgebouw op zondagmorgen 20 oktober is er op die ochtend geen zondagsschool.

 Bakkers gezocht

Op zondagmorgen 20 oktober hopen we na de dienst weer gezamenlijk koffie te drinken in Eben-Haëzer. We zijn op zoek naar bakgrage dames en heren die wat maken om bij de koffie te nuttigen. Wilt u een bijdrage leveren geef het dan even door aan de koster. Mailen mag ook naar: koster@hervormdotterlo.nl

 Geboren

Op maandag 7 oktober vond er gezinsuitbreiding plaats bij de familie Roelofsen aan de Boumanlaan 19, 6731 AL Otterlo. Dick en Elles werden verblijd door de komst van een zoontje. Zijn doopnamen luiden Rens Jacob en zijn roepnaam is Rens. Rens is met zijn doopnaam Jacob vernoemd naar de overleden vader van Elles: Jaap van Hunen. Zo leeft diens naam ook in dit kind voort. Tijs is blij met zijn broertje. We wensen deze ouders van harte geluk met de komst van deze boreling. God zegene Dick en Elles bij de opvoeding van hun kinderen.

 Vluchtelingenwerk

Diaken Bas Dirksen gaat samen met zijn vrouw Riet en nog negen andere vrijwilligers de eerste twee weken van november vluchtelingen helpen in kamp Moria op Lesbos. Ze doen dit vrijwilligerswerk in dienst van Christian Refugee Relief. Er zijn duizenden mensen op de vlucht uit Noord-Afrika, Afghanistan en Eritrea. Ze vluchten met boten naar Europa en proberen zo Italië en Griekenland binnen te komen. Helaas gaat dat niet altijd goed en verdrinken er honderden mensen voor de kusten van Europa. Zij, die het wel redden, worden opgevangen in vluchtelingenkampen. Eén van die kampen ligt op het Griekse eiland Lesbos, waar kamp Moria gevestigd is. Het is een opvangkamp voor maximaal 3.000 vluchtelingen, maar het aantal vluchtelingen dat de kust bereikt is nu zo groot dat er 11.000 zijn gehuisvest. Natuurlijk is dit een ondraaglijke situatie wat uiteraard de nodige moeilijkheden met zich meebrengt. Diverse organisaties zijn met vrijwilligers actief om alles in goede banen te leiden, waaronder ook de christelijke organisatie Christian Refugee Relief. Bas en Riet Dirksen gaan samen met de andere vrijwilligers proberen om daar de nood te ledigen. Ze werken mee van 31 oktober tot 12 november.

 Dorcas Voedselactie

Ook dit jaar willen we als Hervormde Gemeente van Otterlo meedoen aan de Dorcas Voedselactie. Er worden voedingsmiddelen en producten ingezameld voor de allerarmste mensen in Oost-Europa en Afrika, die door leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. De actie wordt op meer dan 1.000 locaties gehouden met behulp van vele vrijwilligers. De voedselactie staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van de Dorcas hulpprogramma’s in de betreffende landen. Meer informatie op www.dorcasvoedselactie.nl, daar vindt u ook een bankrekeningnummer als u een gift wilt geven.

Op zondag 27 oktober ontvangt u een boodschappenlijstje bij het uitgaan van de kerk met daarop de artikelen die u / jij voor deze actie kunt kopen. De boodschappen kunt u brengen in het verenigingsgebouw op Dankdag 6 november van 14.00 – 16.00 en van 18.30 – 19.30 uur. Na Dankdag worden de dozen naar een centraal depot gebracht, vanwaar de verzending naar Oost-Europa en Afrika gaat plaatsvinden. We hopen weer heel veel dozen te kunnen vullen!

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de diaconie, Evert Top, telefoon 0318 – 456534.

Catechisaties

In de herfstvakantie is er op dinsdag 22 oktober geen catechisatie. Een week later, op dinsdag 29 oktober, is er wel catechisatie.

Hervormingsdienst

Op zondagmorgen 27 oktober staat de dienst in het kader van de herdenking van de kerkhervorming. De preek gaat over Romeinen 1. Lees dit hoofdstuk uit de Bijbel van te voren vast door. Aan het eind van de dienst op zondagmorgen 27 oktober zingen we na de zegen twee coupletten van het Lutherlied in verband met de op handen zijnde Hervormingsdag. Voor het gemak publiceren we hier de tekst van de verzen die we willen zingen:

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

Let u erop dat in de nacht van 26 op 27 oktober de wintertijd ingaat. De klok moet een uur achteruit gezet worden.

Themadienst

De themadienst op zondagavond 27 oktober gaat over de verhouding tussen de kerk en Israël. Aan de preek ligt de lezing van Romeinen 9 tot en met 11 ten grondslag. Leest u dit gedeelte thuis van te voren alvast door ter voorbereiding op de dienst.

 Bijbelkring

De Bijbelkring vergadert weer op woensdagavond 30 oktober. We beginnen om 20.00 uur en komen samen in de achterzaal van het verenigingsgebouw. We bespreken hoofdstuk 2 uit het Bijbelstudieboekje dat geschreven is door ds. J.W. Verboom en als titel heeft: ‘Drama, spanning en vernieuwing’. Hoofdstuk 2 gaat over Nehemia 1 : 11b tot en met 2 : 10. Een ieder wordt weer verwacht.

Een handvol koren
Van het dagboekje ’Een handvol koren’ is de uitgave voor 2020 beschikbaar. ‘Een handvol koren’ is een uitgave van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Dit dagboek is geschreven door (buitenlandse) predikanten en zendingswerkers van de GZB. Het dagboek biedt extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. Het dagboek kost € 12,50. Ruim € 8,- gaat naar het zendingswerk. De verspreiding van het dagboekje willen we dit jaar op dezelfde manier doen als vorig jaar. Op woensdag 6 november (Dankdag) kunt u ’s middags in Eben-Haëzer van 14.00 tot 16.00 en van 18.30 tot 19.30 uur tegen betaling het boekje afhalen. Het zou fijn zijn als veel gemeenteleden het
komen afhalen, zodat wij wat minder werk aan de verspreiding hebben. Bent u niet in de gelegenheid, dan komen we het dagboekje zoals u gewend bent bij u thuis bezorgen. Heeft u het dagboek niet eerder gehad en bent u niet in de gelegenheid het te komen afhalen, bel dan met Gerda Goorhuis 06 – 47816557 of e-mail naar zending@hervormdotterlo.nl om uw exemplaar te bestellen.                          De zendingscommissie

 Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kerkblad kan tot maandag 28 oktober om 8.30 uur digitaal worden ingeleverd op het e-mail adres: dominee@hervormdotterlo.nl Het eenentwintigste nummer van jaargang 55 verschijnt op donderdag 31 oktober.

D.V.

Voor al de genoemde activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte

We leven mee met degenen die in rouw en verdriet gedompeld zijn, zowel in ons dorp als daarbuiten. We bewaren goede herinneringen aan het openingsweekend. Dank aan allen die zich hebben ingezet bij de organisatie of hebben deelgenomen aan de activiteiten. Wat was het goed om elkaar op zoveel verschillende manieren te kunnen ontmoeten. Op maandag 28 oktober wordt bij leven en welzijn Gerrit van Butselaar 67 jaar. Hem staat weer een verjaardagsfeest te wachten. Daar geniet hij altijd enorm van. Gerrit houdt veel van zijn familie en ook de kerk draagt hij een warm hart toe. Als u Gerrit van Butselaar een kaart wil sturen ter gelegenheid van zijn verjaardag kan dat naar zijn adres: De Hartenberg / Mezenhof 21, Apeldoornseweg 60, 6733 GC Wekerom. De herfstvakantie staat voor de deur. De schoolkinderen zijn er helemaal aan toe om een week vrij te hebben. Dat geldt evenzeer voor hun leerkrachten. Volgende week kan iedereen weer een beetje op adem komen en daarna kan met nieuw elan het werk weer opgepakt worden. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. P.B. Verspuij 

Algemeen

Dorcas Voedselactie

Dit jaar willen we de Dorcas Voedselactie organiseren bij de supermarkten in Harskamp (Plus, vrijdag 8 november), Otterlo (Spar, vrijdag 8 en zaterdag 9 november) en Wekerom (Coöp, zaterdag 10 november). Er worden voedingsmiddelen en producten ingezameld voor de allerarmste mensen in Oost-Europa en Afrika, die door leeftijd, ziekte of een beperking zelf amper nog de deur uitkomen. De actie wordt op meer dan 1.000 locaties gehouden met behulp van vele vrijwilligers. De voedselactie staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van de Dorcas hulpprogramma’s in de betreffende landen. Meer informatie op www.dorcasvoedselactie.nl, daar vindt u ook een bankrekeningnummer als u een gift wilt geven.

U krijgt in de supermarkten een boodschappenlijstje en u kunt uw boodschappen voor Dorcas doen en ter plekke aan de vrijwilligers overhandigen. Aan het einde van de dag worden de dozen vanuit de supermarkten naar een centraal depot gebracht, vanwaar de verzending naar Oost-Europa en Afrika gaat plaatsvinden. We hopen heel veel dozen te kunnen vullen!

Voor vragen of als u/jij zich als vrijwilliger wilt opgeven kunt u bellen met de contactpersonen; voor Harskamp: Marjan Mosterd (telefoon 0318 – 457365) of Lucy Theunissen (0318 – 457447), voor Otterlo: Ineke Morren (0318 – 591181), voor Wekerom: Ingrid Boer (06 – 30508396).

 

 

0.     Woord vooraf

Voor u ziet u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo, een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland en waar men zich rekent tot de Gereformeerde Bond.

In artikel 3 lid van de Kerkorde staat dat: “vanwege Gods genade en krachtens zijn verbond gemeenten worden vergaderd rondom Woord en sacramenten”. Het is onze opdracht en onze doelstelling om ons bij het beleid te baseren op de Bijbel, zijnde Gods Woord waaraan wij ons gebonden weten en waarmee we ons verbonden weten.

Het belijden van onze gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van ons voorgeslacht, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze gemeente  zijn in dat kader bovendien een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden” en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam” Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo vastgesteld.

Tegen deze achtergrond en met inachtneming daarvan, leggen we in dit beleidsplan verder vast wat onze grondslag is, op welke manier we invulling geven aan het kerkelijke leven in onze gemeente en welke aandachtspunten er zijn voor de komende jaren. Het beleidsplan wordt opgemaakt in overeenstemming met ordinantie 4 artikel 8 lid 5 van de kerkorde.

Dit beleidsplan ziet op de jaren 2018 tot 2022 en is het vierde beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo. Eerdere plannen zijn vastgesteld in 2003, 2009 en 2013. Een beleidsplan ziet in principe op een periode van 4 jaar, maar kan eens per jaar worden bijgesteld indien daartoe aanleiding bestaat. Het beleidsplan is in overleg binnen de kerkenraad tot stand gekomen, dit na consultatie van relevante organen en na het geven van gelegenheid aan gemeenteleden om hun mening kenbaar te maken. Vervolgens is het beleidsplan definitief vastgesteld door de kerkenraad.

Bij het lezen van dit plan is het goed te beseffen dat wij afhankelijk zijn van Gods zegen bij alle plannen die wij maken. Deze zegen bidden en wensen we elkaar van harte toe. Moge dit beleidsplan en alles wat er op basis hiervan nog gedaan wordt dan ook een (kleine) bijdrage zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus, gericht op de lofprijzing van God en de dienst in de wereld.

o-o-o-o-o 

Inhoudsopgave

0.. Woord vooraf 1

 1. De Gemeente. 3
 2. Het belijden van de gemeente. 3
 3. Profielschets gemeente. 3
 4. De Eredienst 5
 5. Diensten. 5
 6. Liturgie. 5
 7. Prediking. 6
 8. Kinderoppas. 6
 9. Bijzondere Diensten. 7
 10. Heilige Doop. 7
 11. Heilig Avondmaal 7
 12. Huwelijken. 7
 13. Rouwdiensten. 8
 14. Bevestigingsdiensten. 8
 15. Kerkenraad en Pastoraat 9
 16. Kerkenraad. 9
 17. Pastoraat 9
 18. Diaconie. 10
 19. Algemeen. 10
 20. Samenstelling. 10
 21. Financiën. 10
 22. College van Kerkrentmeesters. 11
 23. Algemeen. 11
 24. Samenstelling. 11
 25. Financieel beheer en geldwerving. 11
 26. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen. 12
 27. Personele zaken. 12
 28. Ledenregistratie. 12
 29. Informatie. 13
 30. Kerkblad. 13
 31. Website. 13
 32. Verenigingsleven. 14
 33. Zondagsschool 14
 34. Catechese. 14
 35. Verenigings- en Kringwerk. 15
 36. Jeugdwerk. 16
 37. Doel 16
 38. Jeugdraad. 16
 39. Samenstelling. 16
 40. Bijeenkomsten. 16
 41. Werkwijze. 17
 42. Ondersteuning. 17
 43. Overige Commissies. 19
 44. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) 19
 45. Woord & Daad commissie. 19
 46. Vrouwendienst 19
 47. Lentefaircommissie. 19
 48. Orgelcommissie. 19
 49. Beleid voor de toekomst 20
 50. Kerkenraad. 20
 51. Diaconie. 20
 52. College van kerkrentmeesters. 20
 53. Slotwoord. 21

 1. De Gemeente

a. Het belijden van de gemeente

De Hervormde Gemeente Otterlo hanteert de volgende uitgangspunten voor haar belijden:

 • Wij zijn gemeente in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Ook willen we overeenstemmen met de belijdenissen en leerregels der vaderen zoals die vervat zijn in:
 • De apostolische geloofsbelijdenis;
 • De geloofsbelijdenis van Nicéa;
 • De geloofsbelijdenis van Athanasius;
 • De Heidelberger catechismus;
 • De catechismus van Genève;
 • De Nederlandse geloofsbelijdenis;
 • De Dordtse leerregels;
 • In al ons kerkelijk spreken en handelen, zowel binnen onze gemeente als in het geheel van de kerk, weten we ons gehouden aan de Bijbel en aan voornoemde gereformeerde belijdenisgeschriften;
 • Deze gereformeerde belijdenisgeschriften zijn voor ons niet op te geven, omdat zij gegrond op het Woord van God de waarachtige en volkomen leer der zaligheid bevatten;
 • Wij kunnen geen belijdenissen en/of opvattingen aanvaarden die in strijd zijn met de voornoemde grondslagen, ook niet als deze in de kerkorde zijn omschreven;
 • We zullen ons derhalve als gehele gemeente in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus, de Koning der Kerk en met het oog op het Heil van de gemeente aan de voornoemde grondslagen houden;

Ten tijde van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onze gemeente een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden ”en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam”. Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo (ook afgekort als Plaatselijke Regeling) vastgesteld. Deze verklaringen en de Plaatselijke Regeling zijn separaat beschikbaar.

b. Profielschets gemeente

Otterlo is een dorp op de Veluwe met circa 2.500 inwoners, het buitengebied meegerekend. Het dorp ligt met Harskamp en Wekerom in een driehoek ten noorden van Ede. Aangenomen wordt dat Otterlo sinds het jaar 855 na Christus bestaat. Er is één kerk in Otterlo en die staat midden in het centrum. De oudste mededeling over de kerk in Otterlo stamt uit het jaar 1215 na Christus. Naast de kerk staat zowel de pastorie als het verenigingsgebouw Eben–Haëzer. De Hervormde Gemeente Otterlo is een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij maakt deel uit van de classis Ede (binnenkort classis Veluwe) en zij rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. In Otterlo speelt recreatie een belangrijke rol en het dorp kent zowel (mini)campings als kampeerboerderijen. Er zijn dan ook regelmatig vakantiegasten in de dienst en ook regelmatig groepen, zoals jeugdverenigingen et cetera.

In de afgelopen jaren waren de volgende predikanten verbonden aan Otterlo:

 • van Leijen (1986-1994), gekomen van Wilnis en met emeritaat gegaan in Otterlo;
 • H. Adriaanse (1995-2002) als kandidaat gekomen en vertrokken naar Dinteloord;
 • B. Verspuij (2003-heden) gekomen van Boven-Hardinxveld. 

De samenstelling van de gemeente en de ontwikkeling daarin is als volgt weer te geven:

ongedoopt Gedoopt belijdend totaal
2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
Leeftijdscategorie
00-09 2 0 34 51 0 0 36 51
10-19 2 23 90 123 0 0 92 146
20-29 31 32 80 98 17 4 128 134
30-39 24 23 57 67 12 25 93 115
40-49 29 40 70 93 44 55 143 188
50-59 54 61 72 68 59 57 185 186
60-69 48 38 58 52 64 72 170 162
70-79 24 20 32 20 59 53 115 93
80-89 13 11 10 8 34 30 57 49
90-99 3 7 1 1 8 7 12 15
Totaal 230 255 504 581 297 303 1031 1139
Man/vrouw
Man 126 140 276 318 130 133 532 591
Vrouw 104 127 228 263 167 169 499 559
Totalen
Totaal (2017) 230 504 297 1031
Totaal (2012) 255 581 303 1139
Totaal (2009) 223 617 338 1178
2017 tov 2009 +3% -/-18% -/- 12% -/-12%
2017 tov 2012 -/-10% -/-13% -/-   2% -/- 9%
2012 tov 2009 +13% -/-  5% -/- 10% -/- 3%

Ten aanzien van de samenstelling is het volgende op te merken:

 • Het aantal ingeschrevenen is lager dan 50% van het aantal inwoners van Otterlo;
 • Van het totaal aantal gemeenteleden zijn er circa 150 woonachtig in Harskamp, deels binnen de kerkelijke grenzen van Otterlo en deels geperforeerd. Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden uit omringende plaatsen als Wekerom en Arnhem;
 • De meelevende kern van de gemeente wordt geschat op circa 400 leden. Daarnaast is er een groep randkerkelijken van circa 150 leden. Met hen is contact, onder meer rondom doop, huwelijk en overlijden. De overige ingeschrevenen geven geen blijk van betrokkenheid. Van een kleine 100 ingeschreven staat geregistreerd dat zij geen contact willen. In de ochtenddienst zijn er gemiddeld 250 aanwezigen en in de avonddienst naar schatting circa 150 (de aantallen dalen). Er zijn circa 50 gemeenteleden die aan het Heilig Avondmaal deelnemen;
 • De ontwikkeling van het aantal leden volgt in grote lijnen de landelijke trend. Landelijk is in 2017 circa 1/3 van het aantal leden jonger dan 40 jaar en dat is ook in Otterlo het geval. In de periode 2009-2017 is het aantal ingeschreven landelijk met circa 14% gedaald en in Otterlo met circa 12,5%. Desalniettemin is de ledenontwikkeling een belangrijk thema.
 • Belangrijkste verschil met de landelijke trend is dat het aantal belijdende leden in Otterlo de laatste jaren relatief stabiel is gebleven. In de leeftijdscategorie 20-29 is zelfs sprake van een stijging. Dit thema heeft ook de nodige aandacht gehad;
 • Bedacht moet worden dat de ledenregistratie een zekere vervuiling kent (aandachtspunt);

Mede gezien voorgaande wil de kerkenraad voor de komende periode inzetten op enerzijds geloofsopvoeding en daarnaast op professionele ondersteuning (in eerste instantie via visitatoren en later zou gedacht kunnen worden aan bijv. focustrajecten van de IZB).

2. De Eredienst

a. Diensten

Op de zondagen komt de gemeente om 09.30 uur en om 19.00 uur bijeen in de kerk. Verder zijn er de volgende diensten:

 • Kerst: Eerste kerstdag is er twee maal een dienst en op tweede kerstdag wordt de kerstviering van de zondagsschool gehouden. In het geval tweede kerstdag op zondag valt, worden de reguliere diensten gehouden en is de kerstviering van de zondagsschool op eerste kerstdag om 19.00 uur;
 • Oud&Nieuw: Op oudejaarsdag is er een dienst om 19.30 uur (tenzij deze dag op een zondag valt, dan is er een reguliere avonddienst om 19.00 uur). Op nieuwjaarsdag is er een dienst om 09.30 uur.;
 • Goede Vrijdag: dienst om 19.30 uur;
 • Tweede Paasdag: dienst om 9.30 uur;
 • Hemelvaart: dienst om 9.30 uur;
 • Tweede Pinksterdag: dienst om 9.30 uur;
 • Bid-/Dankdag: dienst om 19.30 uur.

In het geval er meer kerkgangers zijn dan zitplaatsen in de kerk, bestaat er gelegenheid de dienst te volgen in Verenigingsgebouw Eben Haëzer via een camera- en geluidverbinding

b. Liturgie

De indeling van de samenkomsten in de gewone kerkdiensten is als volgt:

 • Voorganger en kerkenraad komen op de aanvangstijd de kerk binnen;
 • Voorzang;
 • Stil gebed;
 • Welkom heten (“goedemorgen”) en afkondigingen door de dienstdoende predikant;
 • Votum en Groet;
 • Zingen;
 • Voorlezing van de Wet (ochtenddienst) / Geloofsbelijdenis (avonddienst);
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Schriftlezing;
 • Orgelspel / Collecte (geen collecte op biddag, dankdag en oudjaarsdienst);
 • Zingen;
 • Prediking;
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Zingen (eventueel staande);
 • Zegen (Na de Zegen verlaat voorganger met kerkenraad de kerk);
 • Collecte bij de uitgang.

In onze gemeente wordt de Bijbel gelezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Het is ook mogelijk om de Klassieke Statenvertaling (GBS of Jongbloed-editie) te gebruiken.

In bijzondere diensten, zoals bij de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, huwelijksdiensten en bevestiging van lidmaten, ambtsdragers en predikanten, worden de hertaalde formulieren gebruikt. In overleg met betrokkenen kan er eventueel ook voor worden gekozen om de klassieke formulieren te gebruiken.

Tijdens de diensten kunnen naast psalmen ook liederen worden gezongen die passen bij de dienst en voor zover deze ook passen binnen de gereformeerde Bijbelse lijn. Aan de kerkvoogdij is in dit kader de vraag meegegeven om de tekstuele ondersteuning (ook voor luisteraars van de kerktelefoon) te bezien.

De psalmen en overige liederen die in de diensten worden gezongen worden begeleid op het orgel. In de diensten worden psalmen ritmisch gezongen. Bij trouw- en rouwdiensten kan er in overleg met betrokkenen ook voor worden gekozen om op hele noten te zingen.

Verder worden volgende liederen staande gezongen na de Zegen:

 • Zondag voor of na koningsdag: eerste en zesde couplet van het Wilhelmus;
 • Zondag voor of na hervormingsdag: eerste en tweede couplet van het Lutherlied;
 • Eerste kerstdag: Ere zij God.

Na de herdenking van overledenen wordt psalm 103 vers 8 en 9 staande gezongen en bij een doop-, belijdenis- of bevestigingsdienst wordt psalm 134 vers 3 staande gezongen.

De ambtsdragers dragen tijdens de diensten een zwart kostuum met bijpassende stropdas.

c. Prediking

De prediking dient een voluit Bijbelse verkondiging te zijn, waarin waarschuwing én nodiging tot uiting komen en de doorvertaling naar de hedendaagse praktijk . Tenminste 2 maal per maand worden door de eigen predikant leerdiensten gehouden, waarbij bijv. de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De leerdiensten worden in de regel in de avonddiensten gehouden, maar kunnen ook in de morgendiensten plaatsvinden. Deze leerdiensten kunnen worden onderbroken met Kerst, Pasen, Pinksteren, Heilig Avondmaal, Heilige Doop en in de zomervakantie. Op de kansel worden geen vrouwelijke voorgangers of voorgangers die samenleven met iemand van gelijk geslacht toegestaan.

d. Kinderoppas

Tijdens de erediensten die ’s morgens worden gehouden, is er kinderoppas in Eben Haëzer. Ouders kunnen hun kinderen, die nog geen kerkdienst kunnen bijwonen, daar vanaf 9.00 uur brengen. Er wordt een Bijbelverhaal uit de Kinderbijbel verteld, er is drinken voor de kinderen en er is gelegenheid tot spelen of slapen. Er zijn in de regel 3 begeleiders aanwezig, waarvan tenminste 2 volwassenen. Er is tenminste één coördinator, die het oppasrooster maakt en praktische zaken afstemt (eventueel in overleg met de kerkvoogdij).

3. Bijzondere Diensten

a. Heilige Doop

De Heilige Doop wordt bediend, in overleg met de Kerkenraad. De bediening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te geven. De bediening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Van de doopouders wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn en dat zij ook regelmatig de diensten bezoeken;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders van gelijk geslacht zijn;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders samenwonen;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend in het geval de moeder bewust alleenstaand is.

Circa 10 dagen voor de bediening van de Heilige Doop wordt een doopzitting gehouden met de predikant en één van de ouderlingen (bij toerbeurt). Voor deze doopzitting worden de beide doopouders (met trouwboekje) uitgenodigd. In de week voor de bediening van de Heilige Doop wordt het gezin bezocht door twee kerkenraadsleden. De doopouders ontvangen het boekje: “Van doopzitting naar doopvont”. De Heilige Doop wordt bediend in de ochtenddienst of avonddienst op zondag. De keuze voor de ochtend of avond wordt gemaakt in overleg met de doopouders.

Tijdens de doopdiensten zullen voorin de kerk een drietal rijen worden gereserveerd voor ouders met kinderen om hen heel specifiek te betrekken bij de Heilige Doop. De dopelingen kunnen in de kerk blijven tot na de toespraak. Aan doopouders wordt de gelegenheid gegeven om na de dienst bij de deur te gaan staan (na de collectant), zodat gemeenteleden hen de hand kunnen drukken.

b. Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd in onze gemeente. Belijdende leden hebben in principe toegang tot de avondmaalstafel. Van hen die deelnemen aan de viering wordt een Bijbelse levenswijze verwacht. De kerkenraad kan belijdende leden uit de eigen gemeente of van elders vermanen zich van de viering van het avondmaal te onthouden, gelet op hun leer en leven. In de week voor de zondag waarop de viering wordt gehouden kan Censura Morum worden aangevraagd bij de scriba. Gemeenteleden kunnen dan eventuele bezwaren tegen leer en leven van gemeenteleden kenbaar maken.

Op de zondag voor de viering, wordt een voorbereidingsdienst gehouden, waarin wordt stilgestaan bij (de betekenis van) het Heilig Avondmaal en waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. Aansluitend is er voor alle gemeenteleden een week van voorbereiding ter beproeving van onszelf en ter overdenking van de roeping. De viering wordt de volgende zondag gehouden in de morgendienst. De avonddienst op deze zondag staat in het teken van nabetrachting en dankzegging.

c. Huwelijken

In het geval een aanstaand bruidspaar hun huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen, dient het daartoe tijdig een verzoek in te dienen bij de predikant (of zijn vervanger). De inzegening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te verlenen.

De inzegening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Huwelijken van hen die van gelijk geslacht zijn, niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Huwelijken van hen die voorafgaand samenwonen, op dat moment niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Als sprake is van hertrouwen van één of beide huwelijkspartners na een echtscheiding, zal per geval door de Kerkenraad worden bekeken of het huwelijk in de kerk kan worden ingezegend en wordt terughoudendheid betracht;
 • Huwelijken, waarbij sprake is (geweest) van een zwangerschap, worden alleen ingezegend na voorafgaande schuldbelijdenis tijdens het trouwgesprek.

Verder is de Kerkenraad van mening dat de invulling van de huwelijksdag moet passen binnen de lijn van de Bijbel. Als dit niet het geval is, zal dit worden besproken met het aanstaande bruidspaar.

Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor huwelijksdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

d. Rouwdiensten

In het geval van het overlijden wordt er in overleg met de nabestaanden en de predikant (of zijn vervanger) een rouwdienst en kerkelijke begrafenis gehouden. In de dienst op de zondag na de begrafenis is er de mogelijkheid voor de naasten om de rouw in de kerk te brengen.

Het centrale uitgangspunt daarbij is respect voor de overledene en een zekere soberheid. In lijn met de Bijbel en de christelijke traditie wordt alleen meegewerkt aan begrafenissen en wordt niet meegewerkt aan crematies. Evenmin wordt verenigingsgebouw Eben Haëzer beschikbaar gesteld voor opbaren, condoleren en andere rouwbijeenkomsten voor of na crematies. Dit is eveneens van toepassing als de kerkelijke gebouwen worden gebruikt voor de begrafenis van leden van andere kerkelijke gemeenten of als het verenigingsgebouw Eben Haëzer wordt gebruikt bij de begrafenis van niet gemeenteleden. Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor rouwdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

e. Bevestigingsdiensten

De bevestiging of herbevestiging van een ouderling of diaken gebeurt in de regel in de morgendienst op de eerste dan wel tweede zondag in het nieuwe jaar.

De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel in de morgendienst plaats, terwijl de intrede indien mogelijk in een middagdienst gebeurt. In dat geval is er geen avonddienst.

De afscheidsdienst van een predikant wordt in de regel in een middagdienst gedaan. In dat geval is er geen avonddienst.

4. Kerkenraad en Pastoraat

a. Kerkenraad

De uitgangspunten voor de samenstelling en verkiezing van de Kerkenraad zijn vastgelegd in de Plaatselijke regeling. De kerkenraad bestaat zo mogelijk tenminste uit:

 • de predikant;
 • vijf ouderlingen;
 • twee ouderling-kerkrentmeesters;
 • drie diakenen.

De kerkenraad benoemt uit haar midden jaarlijks een moderamen. Het moderamen bestaat tenminste uit een preses, scriba en assessor. De predikant is preses van de kerkenraad. In vacaturetijd of in geval van enige andere verhindering treedt de door de kerkenraad benoemde assessor of de consulent op als preses.

Eén van de kerkenraadsleden heeft de functie van scriba. Ook hiervoor wordt een secundus aangesteld. Het is in beginsel niet mogelijk dat er vermenging van de functie van preses en scriba bestaat, De kerkenraad wijst uit haar midden een notulist aan. Van de ouderlingen zal er één ouderling worden aangesteld als jeugdouderling. Deze is tevens voorzitter van de Jeugdraad. De kerkenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar. De kerkenraad vergadert in beginsel tenminste eenmaal per jaar samen met het college van kerkrentmeesters en de commissie van bijstand.

Conform hetgeen vastgelegd in de Plaatselijke regeling, worden er geen vrouwelijke ambtsdragers toegelaten in onze kerkenraad. Voorts is uitgangspunt om familiebanden in de eerste of tweede graad in de kerkenraad zo mogelijk te vermijden. De kerkenraadsleden dienen belijdend lid van onze gemeente te zijn. De eerste benoemingsperiode van ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters is 4 jaar en zij zijn daarna herkiesbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Ook kan gekozen worden voor een termijn van 1, 2 of 3 jaar. De totale ambtstermijn is maximaal 12 jaar. De kerkenraad is eind 2016 gemachtigd om voor een periode van 6 jaar (dus tot eind 2022) na kennisneming van ingekomen aanbevelingen zelf een dubbeltal vast te stellen voor de verkiezing van ambtsdragers. De kerkenraad is voornemens uiterlijk eind 2022 de gemeente te raadplegen over het verlengen van deze machtiging.

b. Pastoraat

De predikant bezoekt in de regel de zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis, de jarigen van 80 jaar en ouder en hen die pastorale bijstand nodig hebben. Wanneer nodig wordt hij hierin bijgestaan door de ouderlingen.

De gemeente is verdeeld in vier wijken. Aan de ouderlingen (behalve de jeugdouderling) is een wijk toegewezen, waarvan hij wijkouderling is. De vier wijkouderlingen worden allen bijgestaan door een door de kerkenraad benoemde bezoekbroeder. De ouderlingen bezoeken de leden van hun wijk periodiek (tenzij er geen prijs op wordt gesteld), waarbij de doelstelling is de leden zo mogelijk eens per twee jaar te bezoeken. Het doel is de gemeente op te bouwen, toe te rusten in het geloof en opzicht te houden. Punt van aandacht is ook de geloofsopvoeding.

Gemeenteleden worden voorts zo mogelijk bezocht bij het bereiken van de 12- en 18-jarige leeftijd (zij ontvangen dan een dagboek van de kerkenraad), alsmede bij een aanstaand huwelijk, openbare geloofsbelijdenis, doop, overlijden in de nabije omgeving of een andere omstandigheid die vraagt om bezoek.

5. Diaconie

a. Algemeen

Het doel van de diaconie is in eerste instantie de zorg van de armen plaatselijk, provinciaal, landelijk en wereldwijd. De diaconie werkt nauw samen met de overige kerkenraadsleden en bezoekt eventueel op advies van hen, mensen in de gemeente.

b. Samenstelling

De diaconie bestaat uit tenminste drie diakenen welke allen zitting hebben in de kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). De diakenen benoemen in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies bij één persoon is niet toegestaan. De voorzitter is tevens financieel controleur en houd toezicht op de geldstromen. De diaconie vergadert tenminste vier maal per jaar.

c. Financiën

De inkomsten van de diaconie komen met name uit:

 • pacht/huur van aan de diaconie toebehorende onroerende zaken;
 • rentebaten;
 • collectes welke in de diensten worden gehouden: elke laatste zondag van de maand is er in de dienst een collecte voor de diaconie. Verder is er elke tweede zondag van de maand een collecte bij de uitgang voor een speciale bestemming. Deze bestemming wordt van tevoren bekendgemaakt in de kerkbode en in de afkondigingen op zondag. Tenslotte zijn er collecten tijdens de avondmaalsviering, welke zijn bestemd voor een door diaconie jaarlijks vooraf vastgesteld doel;

De diaconie zorgt voor de financiële middelen van:

 • Vrouwendienst;
 • Zendings- en evangelisatiecommissie.

De diaconie zorgt voorts voor het beheer van de Kerkbode en het beheer van de aansluitingen op de kerktelefoon. De kosten voor de kerktelefonie worden gedragen door de kerkvoogdij, waar nodig is er onderling overleg..

6. College van Kerkrentmeesters

a. Algemeen

De zorg voor alle “stoffelijke” aangelegenheden van onze gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Uitgangspunt daarbij is het voorzien in de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken in de Gemeente en de instandhouding van de Woordverkondiging.Tot de (kerkordelijke) taken van het College behoren onder meer:

-Financieel beheer en zorg dragen voor de geldwerving;
-Beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen en inventarissen, alsmede overige goederen van de gemeente;
-Zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden (predikant en koster);
-Bijhouden van kerkelijke registers, archieven et cetera.

b. Samenstelling

De samenstelling en werkwijze van het college van kerkrentmeesters zijn met inachtneming van het bepaalde in de betreffende ordinanties van de kerkorde vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Voor het College van Kerkrentmeesters (incl. de kerkrentmeester) zijn dezelfde uitgangspunten ter zake benoemingen van toepassing als voor de Kerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester, zij worden bijgestaan door een commissie van bijstand, bestaande uit 8 personen. De ouderling-kerkrentmeesters hebben zitting in de Kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). Het college van kerkrentmeesters kiest in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies is niet toegestaan. De voorzitter dient ouderling-kerkrentmeester te zijn en de secretaris dient ouderling-kerkrentmeester of kerkrentmeester te zijn. De penningmeester kan een lid van het College van Kerkrentmeesters zijn of een lid van de Commissie van Bijstand.

De leden van de Commissie van Bijstand worden door de kerkrentmeesters voorgedragen aan de Kerkenraad die zijn goedkeuring aan de benoeming door het College van Kerkrentmeesters moet geven. De voorgedragen personen moeten lid van onze gemeente zijn. Commissieleden worden aangesteld voor een termijn van vier jaar, na elke termijn kan deze opnieuw worden verlengd voor vier jaar.

c. Financieel beheer en geldwerving

Het financiële beheer is erop gericht om de verkondiging van het Woord van God, ook op langere termijn, in stand te houden in Otterlo. De gelden moeten daartoe zo worden beheerd dat de gemeente aan haar verplichtingen kan (blijven) voldoen. Een prudent financieel beleid is dan ook het uitgangspunt. Speculatieve beleggingen passen daar niet bij. Er wordt binnen het College een financieel controleur aangesteld (doorgaans de voorzitter) die toezicht houdt op alle geldstromen van de gemeente.

Waar het gaat om de inkomsten is het doel om deze vast te houden of zo mogelijk nog uit te bouwen. Waar het gaat om de uitgaven is het doel om de noodzakelijke uitgaven te doen en predikantsplaats, pastoraal werk en overig kerkenwerk in stand te houden. Geconstateerd moeten worden dat de gemeente weliswaar de nodige middelen heeft, maar dat de begroting thans niet sluitend is. Dit is een punt van voortdurende aandacht.

De basis van een financieel gezonde gemeente is het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levend geld”. Hieronder worden de inkomsten uit de “Actie Kerkbalans”, de collectes en giften, als ook de inkomsten uit acties en fondsen. De Actie Kerkbalans wordt al tientallen jaren gehouden en daarbij worden de leden benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage te geven, zodat het werk in de kerkelijke gemeente voortgang kan vinden.

Het college van kerkrentmeesters streeft er naar om de overige inkomsten met hulp van commissies te realiseren, waaronder het verjaringsfonds. Alle leden die 18 jaar of ouder worden ontvangen een kaart met envelop van één van de leden van het verjaringsfonds. De bijdragen die worden ontvangen zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters ter financiering van bijzondere uitgaven. Het fonds heeft een penningmeester die één en ander coördineert. De gemeente is ingedeeld in 14 wijken voor het verjaringsfonds.

d. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen

Als gebouwen zijn binnen de gemeente onder meer het Kerkgebouw (Kerklaan 8) en het Verenigingsgebouw (Kerklaan 6) in gebruik. Voorts beschikt de gemeente over een pastorie (Van Broekhuizenstraat 2) en een kosterswoning (Dorpsstraat 8/10). De kerkvoogdij beschikt voorts over de nodige landbouwgrond, welke in pacht wordt uitgegeven. Het beheer vindt plaats in samenspraak met het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Een deel van de bezittingen, welke uit nalatenschappen zijn verkregen, wordt gehouden samen met de Hervormde Gemeente van Harskamp. In dat kader is sprake van periodiek overleg met het College van deze buurgemeente.

Het kerkgebouw is krachtens de Monumentenwet aangewezen als beschermd rijksmonument, de toren is eigendom van de Gemeente Ede. Om het onderhoud van het kerkgebouw gestructureerd te laten plaats vinden en eventuele grote uitgaven tijdig te signaleren is, in samenwerking met de monumentenwacht een jaarlijkse inspectie afgesproken. Bij verhuur van de kerk of verenigingsgebouw aan derden moet het gebruik in overeenstemming zijn met het doel waarvoor het gebouw tot stand gekomen is. Er is toestemming van het college van kerkrentmeesters nodig.

f. Personele zaken

De Hervormde Gemeente van Otterlo heeft één fulltime predikantsplaats en een parttime koster. Daarnaast zijn er organisten en schoonmaakhulpen aangesteld en zijn er vele vrijwilligers in de gemeente actief. Voor een levende gemeente en ter beperking van uitgaven is het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in eigen beheer van aanzienlijk belang. De koster draagt zorg voor de gang van zaken tijdens de erediensten en het beheer van het verenigingsgebouw.

g. Ledenregistratie

De ledenadministratie van de gemeente wordt bijgehouden door de ledenadministrateur met behulp van LRP (LedenRegistratieProgramma van de PKN). De ledenadministrateur is zo mogelijk een lid van de kerkvoogdij. De voorzitter van de kerkvoogdij is lokaal beheerder. De predikant en ouderlingen hebben toegang tot LRP voor het raadplegen van gegevens over de gemeenteleden. De ledenadministrateur krijgt de mutaties zo mogelijk via LRP (op basis van koppeling met de GBA, GemeenteBasisAdministratie). Daarnaast is het wenselijk dat ook kerkenraadsleden én gemeenteleden zelf mutaties doorgeven. De ledenadministrateur houdt tevens doop-, belijdenis- en trouwboeken bij en verwerkt deze gegevens ook in LRP.

7. Informatie

a. Kerkblad

Samen met Harskamp en Wekerom geven we het kerkblad “Kerkklanken” uit dat eens in de twee weken verschijnt en in de vakantieperiodes eens in de drie weken. De predikant of diens vervanger verzorgt de kerkbodeberichten voor Otterlo, in overleg met het Moderamen.

De meditaties op de voorpagina van “Kerkklanken” worden door de predikant of diens vervanger verzorgd. Eens per drie nummers is dus de predikant of diens vervanger van Otterlo aan de beurt, dit loopt volgens een vooraf opgesteld schema.

b. Website

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft haar website via: www.hervormdotterlo.nl, waar veel informatie te vinden is. Ook het kerkblad wordt na verschijning op de website gezet en de kerktelefoon is via de website te beluisteren.

De bijdragen die voor plaatsing worden aangeleverd op de website worden beoordeeld door de website beheerder. In twijfelgevallen over de te plaatsen tekst vindt voorafgaand overleg plaats met het moderamen.

8. Verenigingsleven

a. Zondagsschool

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft een zondagsschool, genaamd “David” voor de jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschool). Het doel van de zondagsschool is om kinderen op een eenvoudige wijze in contact te brengen met de Bijbel en het aanleren van een psalm of Bijbeltekst.

Voor wat betreft de Zondagsschool verder het volgende:

 • De zondagsschool begint zondags na de kerkdienst om 11.00 uur, en duurt tot 12.00 uur;
 • Voor de voorbereiding, uitleg en als schets voor de vertelling wordt het blad “Onze Hervormde Zondagsschool” gebruikt. Voor de kinderen is er een rooster met werkboekjes, uitgegeven door het Hervormd Bondsbureau;
 • De psalmen die de kinderen moeten leren worden tevens opgegeven als voorzang in ochtenddienst in de kerk;
 • Met kerst is er een kerstviering van de zondagsschool in de kerk;
 • Na het winterseizoen is er een uitje van de leiding en kinderen van de zondagsschool;
 • Bij het verlaten van de zondagsschool (doorgaans met kerst) krijgen de kinderen een Bijbeltje als aandenken.

b. Catechese

Aan de jonge leden van de gemeente en aan allen dit verlangen wordt kerkelijk onderricht gegeven in de vorm van catechese. Tijdens het huisbezoek van de ouderlingen wordt hier, indien van toepassing, ook aandacht voor gevraagd.

Voor de jonge leden is er in het winterseizoen catechisatie op dinsdagavond. De catechese wordt verzorgd door de predikant samen met een aantal door de kerkenraad benoemde mentoren.

Jaarlijks wordt aan het begin van het winterseizoen ook de mogelijkheid van belijdeniscatechisatie aangeboden aan de leden van de gemeente. De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant op de in onderling overleg met de catechisanten vast te stellen tijdstippen. Aan het einde van het seizoen is er dan de mogelijkheid tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Daaraan voorafgaand zal met een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van het geloof worden gehouden, teneinde hen tot deze belijdenis te kunnen toelaten. Als er geen verhinderingen zijn, zal de openbare geloofsbelijdenis in een eredienst plaatsvinden aan de hand van het daarvoor geldende formulier, waarna zij worden opgenomen onder de belijdende leden van de gemeente.

Aan aanstaande bruidsparen en aan pas getrouwden wordt periodiek de mogelijkheid van huwelijkscatechese geboden.

c. Verenigings- en Kringwerk

De gemeente kent voorts diverse vormen van verenigings- en kringwerk in het winterseizoen, waaronder:

 • Bejaardenmiddagen (eens per maand in de middag);
 • Bijbelkring (tweemaal per maand);
 • Bijbelgespreksgroep (eens per maand);
 • Vrouwenvereniging Tabitha (eens per 14 dagen).

Het winterwerk wordt begin oktober geopend met een openingsdienst op zondag en wordt rond de Pasen afgesloten met een afsluitingsdienst op zondag. Verder wordt aan het begin van het winterseizoen een openingsweekend gehouden en aan het einde van het seizoen een afsluitingsavond.

De bejaardenmiddagen, Bijbelkring en bijbelgespreksgroep worden geleid door de eigen predikant (dan wel een vervanger bij zijn afwezigheid of tijdens een vacante periode). De predikant of vervanger verzorgt onder meer de opening en sluiting van de bijeenkomsten.

De Vrouwenvereniging heeft een eigen bestuur en zorgt zelf voor de invulling van de avonden aan de hand van Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”

Verder zijn er jeugdclubs, een jongerenvereniging en open jeugdwerk in onze gemeente. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

9. Jeugdwerk

a. Doel

Het doel van het jeugdwerk in de gemeente is, de jeugd van jongs af aan kennis te laten maken met God en Zijn Woord. Zowel kerkelijk als niet kerkelijk meelevende jongeren op een ontspannen manier, gezamenlijk in de club of vereniging het Evangelie meegeven, overeenkomstig de leer zoals die in onze kerk uitgedragen wordt. Verder is het doel daarmee de verbondenheid van de jeugd met het jeugdwerk te stimuleren en zo mede de jongeren te behouden bij het geheel van de kerk.

b. Jeugdraad

De gemeente kent een jeugdraad waarin de jeugdouderling, de dominee en een afvaardiging van de leidinggevende van het jeugdwerk, zondagschool, catechese zitting hebben. Tenminste eens per jaar worden lopende zaken, onder voorzitterschap van de jeugdouderling besproken.

c. Leiding

Aan iedere groep wordt door minimaal twee personen leiding gegeven. Het kunnen er ook meer zijn als de groep te groot wordt voor twee personen, of als de situatie daarom vraagt (bijv. gelet op de gewenste orde). Van de leiding wordt verwacht dat zij geregeld de kerkdiensten bezoeken, mede gezien hun voorbeeldfunctie naar de jeugd en gezien hun opvoedkundige taak. Ook is het wenselijk dat ze de Bijbelstudieavonden voor de jeugdleiding bezoeken (tweemaal per seizoen). Hierin worden de leidinggevenden ondersteund en toegerust in het werk dat ze mogen doen.

d. Samenstelling

Het jeugdwerk is verdeeld in de volgende groepen:

 • Esther: meisjesclub uit groep 5 en 6;
 • Ruth: meisjesclub uit groep 7 en 8;
 • Daniël: jongensclub uit groep 5 en 6;
 • Jonathan: jongensclub uit groep 7 en 8;
 • Samuël:  jongens en meisjesclub uit klas 1 en 2;
 • Deborah & Barak: jongens en meisjesclub uit klas 3 en 4;
 • Nicodémus: jongeren vereniging vanaf ongeveer 16 jaar;
 • Open Jeugdwerk: jongeren vanaf 14 jaar.

In voorkomende gevallen kunnen groepen eventueel gecombineerd worden.

e. Bijeenkomsten

Tijdens het winterseizoen komen de clubs Esther, Ruth, Daniël, Jonathan en Samuël op elke vrijdagavond bij elkaar. De clubavonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Tijdens het winterseizoen komt de club Deborah & Barak eens per 2 weken op vrijdagavond bij elkaar, van 19.00 tot 20.30 uur.

De jongerenvereniging Nicodémus komt tijdens het winterseizoen eens per 2 weken op donderdagavond bijeen, vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Voor het OJW staan eens per maand op zaterdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur, de deuren van Eben-Haëzer open. Dit betreft de eerste zaterdag van de maand.

De avonden worden verantwoord gegeven, zo wordt er geen alcohol geschonken en/of genuttigd, en worden geen andere verslavende middelen gebruikt. Ook is er verantwoord gebruik van muziek/film of andere media.

f. Werkwijze

Iedere club of verenigingsavond (uitgezonderd OJW) bestaat uit 2 delen.

Als eerste is er een bezinningsgedeelte. Hierin gaat de Bijbel open om te lezen, uitleg te ontvangen of te geven. Vanaf de tienerleeftijd wordt de discussie over diverse onderwerpen gestimuleerd. Hierdoor mag het geloof gaan groeien en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven een fundament krijgen. Ook het zingen, openings- en afsluitings gebed tijdens de avonden is een vast onderdeel. Voor (Bijbel) programma’s maken we gebruik van de HGJB methodes.

Tijdens het tweede deel van de avond wordt er door de jongsten veelal geknutseld en spellen gedaan. Vanaf de tienerleeftijd is er meer tijd voor onderling gesprek en activiteiten buiten het gebouw, zoals b.v. sportavonden.

Buiten deze activiteiten worden ook de jaarlijkse TOV avond van de HGJB door de jeugd bezocht. Rond de voorjaarsvakantie wordt er een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor een diaconaal doel, het ene jaar voor het project van de HGJB, het andere jaar een nader te bepalen doel. Het seizoen wordt gewoonlijk afgesloten met een meerdaags kamp in de maand april/mei (meivakantie).

g. Jeugdvereniging “Nicodemus”

Op JV Nicodemus is er voor de 16+ jeugd gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op deze avonden worden er diverse actuele thema’s besproken met de Bijbel als uitgangspunt. Daarmee wordt er geprobeerd om de jongeren te helpen om als Christen hun plaats in de samenleving in te nemen en het gebedsleven verder te stimuleren.

h. Open Jeugd Werk

Het Open Jeugdwerk biedt aan jongeren een gelegenheid om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten. In het verenigingsgebouw zijn de jongerenzalen hiervoor sfeervol ingericht en kan er dart, tafelvoetbal, pool, biljart e.d. gespeeld worden. De avonden hebben een open karakter waarin de ontspannen ontmoeting met elkaar centraal staat. De avond wordt afgesloten met gebed. Hiermee wordt de jeugd een alternatief geboden ten opzichte van de reguliere uitgaansgelegenheden.

i. Ondersteuning

De gemeente is samen met de jeugdverenigingen lid van de HGJB. Deze landelijke organisatie is gespecialiseerd in kerkelijk jeugdwerk. Wij maken gebruik van haar expertise door de mogelijkheid tot het volgen van cursussen voor leidinggevenden, de Kim methode voor kinderen, de Tim methode voor de tieners, en de Jim methode voor de jongeren. Als leidinggevenden organiseren we tweemaal per jaar een Bezinning/Bijbelstudieavond om ons te verdiepen in het geloof en hoe we dat geloof mogen uitdragen naar onze jeugd.

 j. Stappenplan

Dit plan geeft weer hoe we de geloofsgroei van de jeugd voor ogen hebben en hoe we dit kunnen proberen te bewerken

 • Club: Esther en Daniël: Op deze leeftijd is het belangrijk om de kinderen het leuk te laten hebben op de club, zodat ze vertrouwd raken met de Bijbel en de verhalen leren kennen. Verder wordt er geprobeerd ze actief te betrekken bij het kringgebed.
 • Club: Ruth en Jonathan: Deze groep heeft al meer clubervaring. Maar ook hier geldt nog steeds dat het leuk mag zijn. Verder wordt kringgebed nog steeds gestimuleerd en wordt er door de jeugd zelf uit de Bijbel gelezen. Hierdoor leren ze ook teksten in de Bijbel te zoeken.(Bijbelkennis)
 • Club: Samuël: Hier begint het clubwerk toch al wat serieus te worden. Buiten het feit dat de jeugd er voor elkaar komt mag er ook inhoudelijk dieper op de thema’s ingegaan worden. Ook mag de jeugd gestimuleerd worden om mee te denken over het thema door ze in te schakelen bij de voorbereiding hiervan. Verder blijft het kringgebed en het zelf lezen ook in deze groep van toepassing.
 • Club: Debora en Barak: Deze jongeren zijn al wat ouder en er wordt doorgegaan met wat er bij de voorgaande clubs al “geleerd” is. Dit kan uitgebreid worden met het evt. zelf voorbereiden van de avond en ze hierbij een stuk verantwoordelijkheid te geven.( evt. onderwerp aanreiken)
 • : Nicodemus: Zie voorgaande, Bij de jeugdvereniging kan de avond geheel geleid worden door de jongeren.

Deze punten betreffen algemene richtlijnen. Te allen tijde dient rekening gehouden wordt met het niveau van de jongeren en de samenstelling van de groep. 

10. Overige Commissies

a. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

In Otterlo is een zendings- en evangelisatiecommissie aangesteld. De ZEC bestaat uit zes leden en één ambtsdrager uit de kerkenraad. Doel van de commissie is bij te dragen aan de verspreiding van Gods boodschap. De commissie doet dat in de eigen gemeente door onder meer de verspreiding van het dagboek “Een Handvol Koren “ dat jaarlijks uitgegeven wordt door de GZB. Verder wordt er elk jaar in samenwerking met Harskamp en Wekerom bij toerbeurt een zendingsavond belegd in een van de drie dorpen. Deze avond wordt op de derde woensdag in september gehouden. Ook behartigen de commissieleden zaken die zich in ons dorp voordoen ten aanzien van de zending, zoals verspreiding van het kerst en/of paasnummer van het blad “Echo”. Voorts is de ZEC betrokken bij het project “Deelgenoten” en worden collectes gehouden voor de GZB en IZB. In de komende periode zal worden bezien hoe verdere evangelisatie ingevuld kan worden.

b. Woord & Daad commissie

Stichting Woord en Daad heeft een lokaal comité in de dorpen Wekerom, Harskamp en Otterlo. Dit gezamenlijke comité heeft 12 vaste vrijwilligers in de commissie. Deze comitéleden zijn afkomstig uit de Hervormde Gemeenten van Wekerom, Harskamp en Otterlo en de Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp. Er zijn 4 comitéleden uit Otterlo. Doel is om door middel van acties geld in te zamelen voor projecten van Woord en Daad. Het comité van Wekerom, Harskamp en Otterlo doet dit onder meer door bijdragen van gemeenten, personen en bedrijven uit het werkgebied te vragen en organiseert ook activiteiten zoals statiegeldbonnen, verkoop krentenbroden, fietstochten et cetera.

c. Vrouwendienst

De Hervormde Gemeente Otterlo kent een vrouwendienst, bestaande uit een aantal vrouwen uit de gemeente, die nieuw ingekomenen en eventueel langdurig zieken bezoeken. Voor de kerst bezorgen zij ook kerstbakjes bij de ouderen en langdurig of ernstig zieken en bij hen die in een verpleeghuis verblijven. Deze bakjes worden in Woonzorghuis Eureka op elk adres bezorgd.

d. Lentefaircommissie

De Lentefaircommissie heeft als doel om jaarlijks door middel van de Lentefair geld in te zamelen voor de plaatselijke gemeente en voor Woord en Daad. De zaterdag na Hemelvaartsdag wordt de Lentefair gehouden. De opbrengsten worden verdeeld: 1/3 Woord & Daad, 1/3 Jeugdwerk en 1/3 Plaatselijke gemeente (kerkvoogdij). De Lentefaircommissie wordt samengesteld uit leden namens Woord en Daad, het Jeugdwerk en de plaatselijke gemeente. De voorzitter is afkomstig uit de kerkvoogdij.

e. Orgelcommissie

De commissie draagt zorg voor het orgel, de organisten en stelt het rooster voor de organisten op. De commissieleden doen dit onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De orgelcommissie heeft één voorzitter en twee commissieleden. Tenminste één van deze leden komt uit de kerkvoogdij. De commissie vergadert minimaal eens per jaar met de organisten.

11. Beleid voor de toekomst

a. Kerkenraad

De Kerkenraad heeft tot doel om op een consistente wijze, gebaseerd op Gods Woord, rekening houdend met de plaatselijke gebruiken, leiding te geven aan de Gemeente. Een evenwichtige samenstelling en taakverdeling binnen de Kerkenraad is daarbij het uitgangspunt.

Gelet op de beoogde continuïteit van en samenhang in de gemeente en het gemeenteleven wordt in de komende periode de focus gelegd op c.q. zal aandacht worden gegeven aan:

 • Een Bijbelse prediking met waarschuwing én nodiging. Het daarbij te voeren beleid ten aanzien van Bijbelvertaling, formulieren en gemeentezang zal in de komende periode nader worden bezien;
 • Het afleggen van huisbezoeken, waarbij in de gesprekken ook de kerkgang, geloofsopvoeding (voorbeeldfunctie), gebed en Bijbellezen, belijdeniscatechisatie en sacramenten onder de aandacht kunnen worden gebracht;
 • Bijdragen aan groei van de gemeente en betrokkenheid bij en zichtbaarheid in het dorp, rekening houdend met tendensen van vergrijzing en ontkerkelijking. In dat licht zal het te voeren beleid ten aanzien van geloofsopvoeding en het evangelisatiewerk in de komende periode nader worden bezien. Daarbij zal mede professionele ondersteuning worden gevraagd. Voorts is het onderhouden en stimuleren van jeugd- en kringwerk in brede zin een punt van aandacht.

b. Diaconie

De diaconie wil zorg bieden aan de naaste die deze zorg nodig heeft. De diaconie wil de gemeente, waaronder ook jongeren, bewustmaken van onze diaconale verantwoordelijkheid ten aanzien van onze naaste, dit met name bij de bijzondere collectes die worden gehouden bij de uitgang. De doelstelling is om elk jaar de in dat jaar ontvangen middelen volledig te besteden aan diaconale doelen.

c. College van kerkrentmeesters

De kerkvoogdij wil de materiële en financiële voorwaarden in stand houden en scheppen voor het leven en werken in de gemeente en de Woordverkonding. Zij staat daarbij een lange termijn beleid voor. Dit betekent dat een prudent financieel beleid wordt beoogd, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de middelen die wij van onze voorouders hebben gekregen en een sluitende exploitatie het doel is. Tegelijkertijd wordt het belang gezien om zaken mogelijk te maken en te investeren in gemeente en dorp.

12. Slotwoord

In Ordinantie 4-8-5 is het volgende bepaald:

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

Mede tegen deze achtergrond is het voorliggende beleidsplan opgemaakt. Doel is hiermee vast te leggen hoe we samen gemeente zijn en de gemeente blijvend gestalte geven voor de toekomst gebaseerd op de Bijbel. Het beleidsplan is geen marsroute die van a tot z vastlegt wat er in de toekomst wel en niet gedaan zal worden en dat alles afwijst wat daarmee niet overeenkomt. Het beleidsplan beoogd te dienen als basis voor besluiten die genomen moeten worden om de doelstellingen van het gemeentelijke leven te verwezenlijken.

We hopen en bidden dat het gemeenteleven mag zijn tot eer van God en tot ons heil.

Getekend voor goedkeuring op 05 juli 2018 te Otterlo,

Preses:

Scriba:

Oud Hollandse spelletjes