Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lsw_data_ws_dro/hervormde1/www.hervormdotterlo.nl/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

“Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. (Romeinen 12 : 12)

Verblijd u in de hoop. Dat is het eerste wat de apostel Paulus in onze tekst zegt. Paulus bedoelt de hoop op God. Het gaat daarbij om vastigheid en om betrouwbaarheid. Dat we in alle omstandigheden op de Heere aankunnen. Op God hopen. Hoop op God. Dat je leven daardoor hoopvol mag zijn. Dat je doelgericht mag leven. Met het oog op God en met het oog op Zijn toekomst. Dat deze hoop richting geeft aan je bestaan. En dat je je daarin verblijdt.

De hoop is geloof dat zich uitstrekt naar de toekomst. Jonge mensen hebben dikwijls veel hoop, omdat ze nog een grote toekomst in het vooruitzicht hebben. Zeker wanneer jonge mensen verkering krijgen, zijn ze hoopvol en blij. Dat geeft hen veel toekomstperspectief en verandert heel hun leven. Al bij het eerste afspraakje denken ze aan trouwen. Als ze eenmaal verkering krijgen, gaan ze niet meer met anderen uit. Het is ook niet zo dat ze in hun verkeringstijd met volle teugen genieten van het vrijgezellenbestaan zolang het nog kan. Nee, daar hebben ze geen behoefte aan. Ze zijn elkaar trouw en willen elkaar altijd trouw blijven. Ze maken ook niet zoveel mogelijk geld op in hun verkeringstijd, maar ze gaan sparen voor een huis. Ze leven toekomstgericht, blij en hoopvol.

Zo is ook het leven met de hemelse Bruidegom voor Zijn bruidsgemeente. En dan is het de Heere Jezus Christus Zelf Die de hoop belichaamt. Hij is dood geweest. Hij is gestorven voor onze zonden. En Hij leeft. We verblijden ons in de hoop met het oog op Hem.

We zien een voorbeeld van het verblijden in de hoop in het leven van Jakob. Als hij een oogje krijgt op Rachel dan moet hij zeven jaar voor haar vader Laban werken om haar als bruid te verwerven, maar die tijd vliegt voorbij, omdat hij doelgericht en hoopvol leeft.

Het tweede waar de tekst ons op wijst, is: Wees geduldig in de verdrukking. Met verdrukking hebben we allemaal te maken in ons leven. Het betekent dat we geduld moeten oefenen om het uit te houden. We zien dat ook in het leven van Jakob. Hij werkte twintig jaar bij Laban, zijn schoonvader. En Laban buitte hem uit. Maar Jakob was niet in Paddan Aram om daar altijd te blijven. Jakob wist: eenmaal keer ik terug naar het beloofde land. En de Heere gaf Jakob te kennen dat Hij afwist van alles wat Laban hem aandeed. “Ik heb alles gezien wat Laban u aandoet.” In de verdrukking stond Jakob er niet alleen voor. Het viel hem zwaar, maar hij wist: de Heere weet ervan. Zo kon hij geduld opbrengen.

En zo geldt het ook voor ons in de druk van het leven. Ook als we er nauwelijks tegen opgewassen zijn. Om dan te beseffen: de Heere weet ervan. Het gaat niet aan Hem voorbij. En daarom moeten we ook in onze druk opzien tot Hem, de levende God en het van Hem alleen verwachten.

Het derde punt waar we op letten is: Volhard in het gebed. Aan het gebed kunnen we veel kracht ontlenen. Als ons gebedsleven gaat verslappen en we alleen nog maar vormelijk bidden aan tafel en bij het naar bed gaan en het opstaan, en het persoonlijk gebed ophoudt, dan raken we helemaal aangewezen op onszelf, dan worden we terug geworpen op onszelf. We moeten bidden vanuit het geloof. Vanuit de overtuiging dat God naar ons hoort. En ook al verhoort Hij ons gebed niet altijd meteen, we moeten volharden in het gebed. Het bidden volhouden en in afhankelijkheid van de Heere leven. Niet moedeloos worden, het bidden niet opgeven als het tegen zit. Maar worstelen met de Heere in het gebed.

Zoals Jakob worstelde in het gebed met de Heere te Pniël en zei: “Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent.”

Dit zijn in kort bestek de woorden van onze tekst geïllustreerd aan het leven van Jakob. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Woorden die ons veel te zeggen hebben.

Hoop, geduld en gebed. Het zijn drie schakels van een ketting, waarvan er niet één gemist kan worden. Hoop geeft uitzicht. Het is de hoop op de heerlijkheid. Verdrukking doet pijn, maar werkt lijdzaamheid en de lijdzaamheid werkt bevinding. Het is tot ons eeuwig welzijn om dit alles te verduren. We moeten het eronder uithouden in Gods kracht. Alleen door de bezieling met de Heilige Geest kunnen we ons verblijden in de hoop, geduldig zijn in de verdrukking en volharden in het gebed. God geve dat we zo hoopvol, geduldig en biddend mogen leven in Zijn dienst. Tot eer van Zijn Naam en tot zaligheid van onze zielen.

Zalig hij die, in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft!
Hij, die, door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop in ‘t hach’lijkst lot
Vestigt op den HEER’, zijn God.

Ds. P.B. Verspuij

Diensten

Zondag 8  september

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. J.A. van den Berg, Amersfoort

Coll. 1. Kerk

 1. IZB

Zondag 15 september

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. P.B. Verspuij (Themadienst over de schepping)

Coll. 1. Kerk

 1. Verenigingsgebouw

Kinderoppas

Zondag 8 september

Henriëtte Roelofsen, Anneloes van Grootheest, Evianne Morren

Zondag 15 september

Annette Ruitenbeek, Cindy Hooijer, Rutger Top

Zondag 22 september

Gera van Omme, Elles Roelofsen, Anne-Marie Morren

 Zingen voor de dienst

Zondag  08/09       v.m.  Ps. 5 : 1 en 2

n.m.  Ps. 6 : 1 en 8

Zondag  15/09        v.m.  Ps. 7 : 5 en 9

n.m.  Ps. 8 : 3 en 4

 Agenda

05/09 Kerkenraad

10/09 Jeugdraad

11/09 Koffie ochtend

12/09 Kerkvoogdij

16/09 Vrouwendienst

Zieken

Marie Top van de Sportlaan 20 is op dinsdag 20 augustus geopereerd in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Ze kreeg een nieuwe linkerknie. Op donderdag 22 augustus kwam ze weer uit het ziekenhuis. Thuis wordt ze bijgestaan door haar man Gert. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Jaap Morren was op donderdag 29 augustus thuis bij zijn vrouw en kinderen. Toen ik na afloop van de kinderweek het terrein afliep, zag ik hem buiten zitten. Ik heb hem toen gegroet. Zijn vrouw Ella ving mij goed op. Rowan en Lieke waren er ook. Het was een goed weerzien met Jaap in zijn huiselijke omgeving. Jaap Morren verblijft nu nog in Randerode te Apeldoorn. Zijn adres is: Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn. Hij verblijft op afdeling de Zwaanspreng in kamer 225. Het is de bedoeling dat hij in oktober thuis komt wonen bij zijn vrouw en kinderen.

Ineke Morren heeft een kijkoperatie in haar rechterknie ondergaan in het Rijnstate ziekenhuis te Zevenaar op vrijdag 16 augustus. Ze gaat vooruit. Inmiddels kan ze weer naar school fietsen. Het adres van Ineke Morren en haar gezin is: Arnhemseweg 55, 6731 BP Otterlo.

Gerrit Hol is, als alles volgens plan verlopen is, op maandag 2 september binnen Norschoten verhuisd. Van de locatie aan de Klaverweide 1 is hij overgeplaatst naar de locatie aan de Kweekweg 5. Hij verblijft daar in woning 7. Zijn kamernummer is 01.40. Zijn nieuwe adres is: Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld. We wensen hem daar nog een goede en gezegende tijd toe.

Henk en Maayke van de Craats zijn op donderdag 29 augustus teruggekeerd uit de Verenigde Staten. Henk is opgeknapt van de behandeling die hij daar heeft ondergaan in een hersenkliniek in het stadje Provo in de staat Utah. Hij heeft goede vooruitgang geboekt en we hopen en bidden dat het herstel zich op de langere duur voortzet. Het adres van Henk en Maayke is: Koeweg 1 A, 6731 SJ Otterlo.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente. De Heere zij al de zieken thuis en elders goed en nabij.

 Collecteopbrengst

De diaconiecollecte die op zondag 25 augustus is gehouden heeft € 387,35 opgebracht. De gevers en geefsters zeggen we na de Heere hartelijk dank.

Collectemunten

Deze maand kunt u op woensdag 25 september collectemunten kopen tussen 19.30 en 20.00 uur in het verenigingsgebouw. U kunt enkel betalen met pin.

 Spullen inleveren

Op de laatste donderdagochtend van de maand, op donderdag 26 september, kunnen er tussen 9.00 en 12.00 uur weer spullen worden ingeleverd voor de rommelmarkt bij het verenigingsgebouw. De koster is aanwezig om ze in ontvangst te nemen.

 Rekening Kerkklanken

Bij deze kerkbode treffen de abonnees in Otterlo een rekening aan. Het jaarabonnement kost € 17,50. U wordt gevraagd het bedrag over te maken. Vermeld u daarbij niet alleen uw naam, maar ook uw adresgegevens, zodat we kunnen nagaan welke abonnees aan hun verplichting hebben voldaan. Bij voorbaat dank voor ieders medewerking.                                                                                                  Gerrit en Eva van Dorland

 IZB collecte

De diaconie collecte op zondag 8 september is bestemd voor het missionaire werk van de IZB, en dan speciaal voor de toerusting van kleine gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Begin dit jaar is Jaap van den Born aangesteld door de IZB als regio coördinator om ambtsdragers en gemeenteleden te inspireren. De gemeenten zijn klein. Elke gemeente, hoe klein ook, is wel een plaats van hoop. Want waar het Woord van God klinkt, wordt het geloof gevoed, de verwachting gewekt en het verlangen aangewakkerd. Ook een kleine kerk kan betekenisvol zijn. Paulus schrijft: ”Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten”. Een gift is zoveel meer dan geld, ze is ook “een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God” (2 Korinthe 9). In de avonddienst van 8 september hoopt Dr. J. A. van den Berg voor te gaan. Hij was in het verleden gemeente predikant in kleine gemeenten in Groningen. Nu is hij algemeen directeur van de IZB. We bidden om zegen over de diensten, hier in Otterlo en ook voor de kerken in het noorden. Opdat de verkondiging van het Evangelie vrucht mag dragen.

Vrouwenvereniging Tabitha

Op woensdag 11 september hebben we onze koffie-ochtend bij Leni Janssen – van Butselaar. Haar adres is: Harskamperweg 138 te Harskamp. We zijn bij haar welkom vanaf 9.30 uur. Als u mee wilt rijden, kunt u contact opnemen met mw. Verspuij, telefoon 06 – 34268524.

 Open Monumentendag

Op zaterdag 14 september is het open Monumentendag. Het kerkgebouw in Otterlo is ook een Rijksmonument, dat zelfs iedere zondag is geopend voor een tweetal erediensten. Op zaterdag 14 september stellen we de kerk dit jaar eens extra open voor gasten die de kerk willen bezichtigen en geven enkele vrijwilligers tussen 10.00 en 17.00 uur graag meer informatie. Het kerkorgel zal worden  bespeeld door onze organisten. Uiteraard bent u ook welkom, en wellicht is het een mooie gelegenheid om iemand eens op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de kerk.

 Kerkschoonmaak

Op dinsdag 24 en woensdag 25 september wordt de kerk schoon gemaakt. Bij deze jaarlijkse schoonmaak rekenen we weer op uw medewerking. We beginnen dinsdagmiddag om 13.30 uur en dan is iedereen welkom. Op dinsdagavond vanaf 19.00 uur komen de leden van de commissie van bijstand helpen maar ook dan mogen alle gemeenteleden komen helpen. Op woensdagmorgen vanaf 8.30 uur bent u opnieuw welkom om de handen uit de mouwen te steken. We rekenen weer op de inzet van veel vrijwillig(st)ers. Want u weet: vele handen maken licht werk. Heel graag wil de koster weten wanneer u komt. Laat het even weten op 06 – 51659756 of mail koster@hervormotterlo.nl.

 Weeksluiting

Op vrijdag 6 september ben ik weer aan de beurt om de weeksluiting te verzorgen in Metje. De Heere gebiede Zijn zegen over de overdenking van Zijn Woord.

 Huwelijk

Op vrijdag 13 september treden Alex van Geerenstein en Woutrina van Ginkel met elkaar in het huwelijk. De huwelijkssluiting vindt plaats in Thematuin de Heihut te Kootwijkerbroek en vangt aan om 12.00 uur. Hun huwelijk wordt ingezegend in de Gereformeerde Kerk van Kootwijk. De dienst begint om 14.30 uur en wordt geleid door ds. W.G. van den Top uit Ede. We wensen Alex en Woutrina samen met hun familie en vrienden een onvergetelijke trouwdag toe. Wie het bruidspaar een felicitatiekaart wil sturen kan dat doen naar het adres: De Meenthorsterweg 5, 6741 GH Lunteren.

 Vrouwendienst

Op maandag 16 september komt om 19.00 uur de vrouwendienst bijeen. Ditmaal wordt de vergadering bij Dicky van den Broek thuis gehouden. We wensen de bezoekdames een goede en opbouwende bijeenkomst toe. We zijn dankbaar voor het bezoekwerk wat zij in onze gemeente verrichten.

 Bejaardenuitje

Op woensdagmiddag 18 september gaan we uit. Om 13.30 uur verzamelen we bij het verenigingsgebouw. De reisbestemming is de Herberg in Oosterbeek. We zullen daar ook de broodmaaltijd gebruiken. Op woensdag 18 september wordt er om 9.00 uur in het verenigingsgebouw overleg gepleegd met de commissieleden Dicky van den Broek en Emmy van Baalen. We stellen tijdens dit beraad de indeling van de auto’s op. We vernemen graag zo spoedig mogelijk van u of u meegaat of niet. Het belooft een heel boeiende middag te worden die u niet mag missen. Na aankomst in het koetshuis van de Herberg drinken we eerst koffie en praten we bij. Daarna zal Alide van Snitselaar ons informeren over de Herberg. Na de pauze zal zij ons het een en ander vertellen en laten zien over wat er 75 jaar geleden op 18 september in Oosterbeek en op de Pietersberg is gebeurd. Het is namelijk een memorabele datum waarop wij op bezoek komen in de Herberg. De hele historie komt weer tot leven als wij er zijn. Dus probeer erbij te zijn en meld u aan via de mail dominee@hervormdotterlo.nl telefoon 0318 – 591292 of mobiel 06 – 42375008.

 Gezamenlijke zendingsavond

Op woensdag 18 september wordt de gezamenlijke zendingsavond gehouden in Wekerom. Voor deze avond is ds. L. Schaafsma uitgenodigd. Hij zal ons informeren over het werk dat hij samen met zijn vrouw in Malawi heeft gedaan. De bijeenkomst in de kerk vangt aan om 19.30 uur. Alle drie de plaatselijke predikanten zullen op deze avond aanwezig zijn. Een ieder wordt hartelijk uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

 Gasten

Op zondagmorgen 25 augustus waren de tieners van een HGJB kamp te gast in de dienst. Ze verbleven in die week in tenten op het Mussennest in Otterlo. Ze waren op de fiets naar de kerk gekomen. Het was een grote groep. Het thema van hun vakantieweek was ‘Jozef’. Ze verdiepten zich in zijn leven en in Gods leiding in zijn bestaan. Het was fijn dat er zoveel jongeren in de kerk waren en dat ds. Bijl uit Waddinxveen ook goed aandacht aan hen besteedde in de preek.

 V.B.W.

Voor de eerste keer zijn de vakantie Bijbel dagen gehouden in Otterlo. Wat was het voor ons als commissie spannend, hebben we alles goed georganiseerd, en hoeveel kinderen / tieners komen er naar de witte tent. Nou gemeente we mogen met gepaste trots terugkijken op drie zeer geslaagde morgens. Al moeten we niet vergeten dat we het niet zonder Gods hulp hebben mogen doen. Iedere morgen mochten we vijf tieners en zo’n dertig kinderen ontvangen in de tenten aan de Houtkampweg, om daar samen te zingen en te luisteren, alles rondom het thema ‘SchatRijk’. Na het Bijbelgedeelte en de uitwerking ervan via een sketchje was het tijd voor een knabbel en een babbel, wat we buiten op een kleedje in groepjes hebben gedaan. Dit alles was mogelijk ook door het zonnige weer. Hierna gingen ze allemaal creatief aan de slag. De jongsten, meest meisjes gingen aan het plakken, schilderen of het maken van een hartendrager met kralen en knopen. De jongens met wat stoere meiden gingen met pallets en planken aan het bouwen. Met na drie morgens prachtige bouwwerken die weer met elkaar verbonden werden via een loopbrug. Ondertussen werd iedereen elke morgen voorzien van limonade, koek, snoep en een ijsje. Op de derde dag hebben we als afsluiting pannenkoeken met stroop en suiker gegeten. Wat een eetlust hadden onze jongeren. En wat leuk om te zien dat ze dat in hun eigen bouwhut opaten. Bij het afscheid kregen de kinderen een cd met daarop de geoefende liedjes mee, terwijl de tieners een boekje meekregen. Gemeente, wij als commissie willen nogmaals iedereen bedanken, die meegeholpen heeft om deze vakantie Bijbel dagen tot een succes te maken. Zonder al jullie hulp was het ons niet gelukt. Wij hopen dat op deze eerste Vakantie Bijbel Week volgend jaar een tweede mag volgen.      De commissie

Welkomstdienst

Ter afsluiting van de Vakantie Bijbel Week werd er op zondagmorgen 1 september een welkomstdienst gehouden in de kerk te Otterlo. Het thema van de dienst luidde: “SchatRijk”. De kinderen zaten met hun leidinggevenden voor in de kerk. Het was fijn dat er zoveel gekomen waren en dat er ook ouders meekwamen. De preek ging over de gelijkenissen van de schat in de akker en de parel van grote waarde uit Mattheüs 13 : 44 – 46. De dienst sloot mooi aan bij het thema van de Vakantie Bijbel Week. Na afloop dronken we gezamenlijk koffie, thee en limonade in het verenigingsgebouw. Het was een mooie afsluiting van de Vakantie Bijbel Week.

 Themadienst

In de themadienst op zondagavond 15 september gaat het over de schepping. We staan daar bij stil aan de hand van Genesis 1 en Genesis 2 : 1 – 3. Het geloof in de schepping wordt aangevochten in onze tijd. De evolutietheorie verslaat zijn duizenden. Daarom is het goed om met elkaar te bezien wat voor ons het geloof in de Schepper van hemel en aarde inhoudt en ook wat het voor ons betekent om een schepsel van God te zijn. De Heere zegene het onderwijs naar Schrift en Belijdenis aan onze harten.

 Openingsweekend

“De gemeente is maar geen toevallige gemeenschap, waarbij het je vrij staat om je ermee verbonden te voelen of niet. Wat dat betreft, is het net als bij een gezin. Zoals je bij je geboorte door bloedbanden verbonden wordt aan een gezin, word je bij je doop door een geestelijke band verbonden aan een kerkelijke gemeente – of je je daarvan nu bewust bent of niet. God beschouwt je als onderdeel van een gemeente waarmee Hij een speciale band heeft. We noemen dat ‘het verbond van God’. Dat sluit Hij weliswaar met individuen, maar niet met individuen los van elkaar. Het zijn de kinderen van de gemeente die gedoopt worden! Kinderen en jongeren zijn zich daarvan lang niet altijd bewust, zoals veel ouderen zich daarvan vaak óók niet bewust zijn. Twee dingen worden te weinig beseft: dat het een voorrecht is om deel uit te maken van een gemeente waaraan God Zijn beloften verbindt; en dat het verplichtingen met zich meebrengt om deel uit te maken van een gemeente waaraan God Zijn beloften heeft verbonden. Je kunt maar niet aan de zijlijn gaan staan en afwachten of de gemeente dingen doet die je wel of niet leuk vindt. Je hebt de verantwoordelijkheid om zelf mee te bouwen aan de gemeente. Als jaarthema hebben we daarom gekozen voor: Kom, doe mee!” Bovenstaand gedeelte komt vanuit de HGJB, waarin zij uitlegt waarom voor dit thema is gekozen. Het is een mooi thema, waarbij we opgeroepen worden om actief aan het gemeente werk en aan de gemeente opbouw mee te werken. In het openingsweekend, wat op 4 tot en met 6 oktober gepland staat, kunt u dat gelijk in praktijk brengen door met de diverse activiteiten mee te doen, zoals de sing in, het mannenontbijt, de ladies night, de preekbespreking enzovoorts. Ook kunt u zich weer opgeven om de kinderen een lekkere maaltijd voor te zetten. Het programma met alle info wordt binnenkort uitgedeeld.  Het themalied is: ‘U maakt ons één’.

 Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kerkblad kan tot maandag 16 september om 8.30 uur digitaal worden ingeleverd op het e-mail adres: dominee@hervormdotterlo.nl Het achttiende nummer van jaargang 55 verschijnt op donderdag 19 september.

D.V.

Voor al de genoemde activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte

Het gewone leven vraagt weer onze aandacht. De zomervakantie is voorbij. De scholen zijn weer begonnen. Met dankbaarheid zien we terug op de Vakantie Bijbel Week. Fijn dat zovelen zich er voor hebben ingezet. De Heere achtervolge al deze arbeid met Zijn zegen! Nu vrijwel iedereen de draad van de arbeid weer heeft opgepakt vormt de zondag een mooie onderbreking van de werkweek. Die ene rustdag per week heeft de Heere ons gegeven. Laten we die benutten om op adem te komen in Zijn huis. Om Hem en elkaar te ontmoeten in Zijn woning. Zo wordt iedere zondag een hoogtijdag. Niet zozeer omdat het onze rustdag is, maar bovenal omdat het dag des Heeren is. De opstandings-dag van de Heere Jezus Christus. Met Hem opstaan tot een nieuw leven. Dat kan door de kracht van het Evangelie en door de werking van de Heilige Geest. Breken met de zonden. Niet langer jezelf moeten bedoelen, maar de eer van God mogen beogen. Het is een heel ander leven, een heel nieuw leven. Een leven met de Heere. Een leven zonder Hem is een verloren bestaan. Behoud is er alleen in Christus. En daarom sporen we elkaar aan om Hem te zoeken. Want we lezen deze belofte in de Schrift: “Zoek de Heere en leef!” Er is veel verdriet, in ons dorp en ook daarbuiten. De nabijheid van de Heere hebben niet alleen de rouwdragenden, maar hebben we allemaal nodig in ons leven. In Gods hoede en genade bevelen we elkaar aan voor de tijd en de eeuwigheid beiden. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ds. P.B. Verspuij

Algemeen 

Gezamenlijke zendingsavond

Woensdagavond 18 september is weer de traditionele gezamenlijke zendingsavond van Harskamp, Otterlo en Wekerom, de zogenaamde drie dorpen zendingsavond. Dit jaar wordt de zendingsavond gehouden in de hervormde kerk van Wekerom.
De invulling van de avond is als volgt:
We beginnen om 19.30 uur. Ds. P.B. Verspuij uit Otterlo zal de avond met ons openen.
De meditatie wordt verzorgd door ds. L. Schaafsma.
Voordat we pauzeren (ca. 20.15 uur) om met elkaar een kopje koffie, thee of fris te drinken, zal er een collecte plaatsvinden met als bestemming het werk van Kees en Claudia Geluk in Costa Rica.
Aansluitend om ca. 20.30 uur zal ds. Schaafsma in de kerk een presentatie geven waarin het werk dat hij en zijn vrouw in Malawi gedaan hebben centraal zal staan. Ds. Schaafsma en zijn vrouw zijn voor een periode van ruim vier jaar door de GZB uitgezonden geweest naar Malawi. Eind vorig jaar hebben zij deze periode afgesloten en zijn ze weer terug in Nederland.
Ds. M.C. Schreur uit Harskamp zal om ongeveer 21.15 / 21.30 uur de avond met ons afsluiten.
Het belooft weer een goede en interessante zendingsavond te worden.
Wij verwachten u allen woensdagavond 18 september om 19.30 uur in de hervormde kerk van Wekerom.
De ZEC

 

Zondag 8 september

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. J.A. van den Berg, Amersfoort

Coll. 1. Kerk

 1. IZB

Zondag 15 september

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. P.B. Verspuij (Themadienst over de schepping)

Coll. 1. Kerk

 1. Verenigingsgebouw  

Kinderoppas

Zondag 8 september

Henriëtte Roelofsen, Anneloes van Grootheest, Evianne Morren

Zondag 15 september

Annette Ruitenbeek, Cindy Hooijer, Rutger Top

Zondag 22 september

Gera van Omme, Elles Roelofsen, Anne-Marie Morren 

 

Collecteopbrengst

De diaconiecollecte die op zondag 25 augustus is gehouden heeft € 387,35 opgebracht. De gevers en geefsters zeggen we na de Heere hartelijk dank.

Collectemunten

Deze maand kunt u op woensdag 25 september collectemunten kopen tussen 19.30 en 20.00 uur in het verenigingsgebouw. U kunt enkel betalen met pin. 

Spullen inleveren

Op de laatste donderdagochtend van de maand, op donderdag 26 september, kunnen er tussen 9.00 en 12.00 uur weer spullen worden ingeleverd voor de rommelmarkt bij het verenigingsgebouw. De koster is aanwezig om ze in ontvangst te nemen.

 Rekening Kerkklanken

Bij deze kerkbode treffen de abonnees in Otterlo een rekening aan. Het jaarabonnement kost € 17,50. U wordt gevraagd het bedrag over te maken. Vermeld u daarbij niet alleen uw naam, maar ook uw adresgegevens, zodat we kunnen nagaan welke abonnees aan hun verplichting hebben voldaan. Bij voorbaat dank voor ieders medewerking.                                                                                                      Gerrit en Eva van Dorland

 IZB collecte

De diaconie collecte op zondag 8 september is bestemd voor het missionaire werk van de IZB, en dan speciaal voor de toerusting van kleine gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Begin dit jaar is Jaap van den Born aangesteld door de IZB als regio coördinator om ambtsdragers en gemeenteleden te inspireren. De gemeenten zijn klein. Elke gemeente, hoe klein ook, is wel een plaats van hoop. Want waar het Woord van God klinkt, wordt het geloof gevoed, de verwachting gewekt en het verlangen aangewakkerd. Ook een kleine kerk kan betekenisvol zijn. Paulus schrijft: ”Wie zegenrijk zaait, zal zegenrijk oogsten”. Een gift is zoveel meer dan geld, ze is ook “een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God” (2 Korinthe 9). In de avonddienst van 8 september hoopt Dr. J. A. van den Berg voor te gaan. Hij was in het verleden gemeente predikant in kleine gemeenten in Groningen. Nu is hij algemeen directeur van de IZB. We bidden om zegen over de diensten, hier in Otterlo en ook voor de kerken in het noorden. Opdat de verkondiging van het Evangelie vrucht mag dragen.

Zingen voor de dienst

Zondag  08/09       v.m.  Ps. 5 : 1 en 2

n.m.  Ps. 6 : 1 en 8

Zondag  15/09        v.m.  Ps. 7 : 5 en 9

n.m.  Ps. 8 : 3 en 4

 Agenda

05/09 Kerkenraad

10/09 Jeugdraad

11/09 Koffie ochtend

12/09 Kerkvoogdij

16/09 Vrouwendienst

 

Zieken

Marie Top van de Sportlaan 20 is op dinsdag 20 augustus geopereerd in het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Ze kreeg een nieuwe linkerknie. Op donderdag 22 augustus kwam ze weer uit het ziekenhuis. Thuis wordt ze bijgestaan door haar man Gert. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Jaap Morren was op donderdag 29 augustus thuis bij zijn vrouw en kinderen. Toen ik na afloop van de kinderweek het terrein afliep, zag ik hem buiten zitten. Ik heb hem toen gegroet. Zijn vrouw Ella ving mij goed op. Rowan en Lieke waren er ook. Het was een goed weerzien met Jaap in zijn huiselijke omgeving. Jaap Morren verblijft nu nog in Randerode te Apeldoorn. Zijn adres is: Zuster Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn. Hij verblijft op afdeling de Zwaanspreng in kamer 225. Het is de bedoeling dat hij in oktober thuis komt wonen bij zijn vrouw en kinderen.

Ineke Morren heeft een kijkoperatie in haar rechterknie ondergaan in het Rijnstate ziekenhuis te Zevenaar op vrijdag 16 augustus. Ze gaat vooruit. Inmiddels kan ze weer naar school fietsen. Het adres van Ineke Morren en haar gezin is: Arnhemseweg 55, 6731 BP Otterlo.

Gerrit Hol is, als alles volgens plan verlopen is, op maandag 2 september binnen Norschoten verhuisd. Van de locatie aan de Klaverweide 1 is hij overgeplaatst naar de locatie aan de Kweekweg 5. Hij verblijft daar in woning 7. Zijn kamernummer is 01.40. Zijn nieuwe adres is: Kweekweg 5, 3773 BH Barneveld. We wensen hem daar nog een goede en gezegende tijd toe.

Henk en Maayke van de Craats zijn op donderdag 29 augustus teruggekeerd uit de Verenigde Staten. Henk is opgeknapt van de behandeling die hij daar heeft ondergaan in een hersenkliniek in het stadje Provo in de staat Utah. Hij heeft goede vooruitgang geboekt en we hopen en bidden dat het herstel zich op de langere duur voortzet. Het adres van Henk en Maayke is: Koeweg 1 A, 6731 SJ Otterlo.

We weten nog van meer zieken in ons dorp en in onze gemeente. De Heere zij al de zieken thuis en elders goed en nabij.

Vrouwenvereniging Tabitha

Op woensdag 11 september hebben we onze koffie-ochtend bij Leni Janssen – van Butselaar. Haar adres is: Harskamperweg 138 te Harskamp. We zijn bij haar welkom vanaf 9.30 uur. Als u mee wilt rijden, kunt u contact opnemen met mw. Verspuij, telefoon 06 – 34268524. 

Open monumentendag

Op zaterdag 14 september is het open monumentendag. Het kerkgebouw in Otterlo is ook een Rijksmonument, dat zelfs iedere zondag is geopend voor een tweetal erediensten. Op zaterdag 14 september stellen we de kerk dit jaar eens extra open voor gasten die de kerk willen bezichtigen en geven enkele vrijwilligers tussen 10.00 en 17.00 uur graag meer informatie. Het kerkorgel zal worden  bespeeld door onze organisten. Uiteraard bent u ook welkom, en wellicht is het een mooie gelegenheid om iemand eens op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de kerk.

 Kerkschoonmaak

Op dinsdag 24 en woensdag 25 september wordt de kerk schoon gemaakt. Bij deze jaarlijkse schoonmaak rekenen we weer op uw medewerking. We beginnen dinsdagmiddag om 13.30 uur en dan is iedereen welkom. Op dinsdagavond vanaf 19.00 uur komen de leden van de commissie van bijstand helpen maar ook dan mogen alle gemeenteleden komen helpen. Op woensdagmorgen vanaf 8.30 uur bent u opnieuw welkom om de handen uit de mouwen te steken. We rekenen weer op de inzet van veel vrijwillig(st)ers. Want u weet: vele handen maken licht werk. Heel graag wil de koster weten wanneer u komt. Laat het even weten op 06 – 51659756 of mail koster@hervormotterlo.nl.

 Weeksluiting

Op vrijdag 6 september ben ik weer aan de beurt om de weeksluiting te verzorgen in Metje. De Heere gebiede Zijn zegen over de overdenking van Zijn Woord. 

Huwelijk

Op vrijdag 13 september treden Alex van Geerenstein en Woutrina van Ginkel met elkaar in het huwelijk. De huwelijkssluiting vindt plaats in Thematuin de Heihut te Kootwijkerbroek en vangt aan om 12.00 uur. Hun huwelijk wordt ingezegend in de Gereformeerde Kerk van Kootwijk. De dienst begint om 14.30 uur en wordt geleid door ds. W.G. van den Top uit Ede. We wensen Alex en Woutrina samen met hun familie en vrienden een onvergetelijke trouwdag toe. Wie het bruidspaar een felicitatiekaart wil sturen kan dat doen naar het adres: De Meenthorsterweg 5, 6741 GH Lunteren.

 Vrouwendienst

Op maandag 16 september komt om 19.00 uur de vrouwendienst bijeen. Ditmaal wordt de vergadering bij Dicky van den Broek thuis gehouden. We wensen de bezoekdames een goede en opbouwende bijeenkomst toe. We zijn dankbaar voor het bezoekwerk wat zij in onze gemeente verrichten.

 Bejaardenuitje

Op woensdagmiddag 18 september gaan we uit. Om 13.30 uur verzamelen we bij het verenigingsgebouw. De reisbestemming is de Herberg in Oosterbeek. We zullen daar ook de broodmaaltijd gebruiken. Op woensdag 18 september wordt er om 9.00 uur in het verenigingsgebouw overleg gepleegd met de commissieleden Dicky van den Broek en Emmy van Baalen. We stellen tijdens dit beraad de indeling van de auto’s op. We vernemen graag zo spoedig mogelijk van u of u meegaat of niet. Het belooft een heel boeiende middag te worden die u niet mag missen. Na aankomst in het koetshuis van de Herberg drinken we eerst koffie en praten we bij. Daarna zal Alide van Snitselaar ons informeren over de Herberg. Na de pauze zal zij ons het een en ander vertellen en laten zien over wat er 75 jaar geleden op 18 september in Oosterbeek en op de Pietersberg is gebeurd. Het is namelijk een memorabele datum waarop wij op bezoek komen in de Herberg. De hele historie komt weer tot leven als wij er zijn. Dus probeer erbij te zijn en meld u aan via de mail dominee@hervormdotterlo.nl telefoon 0318 – 591292 of mobiel 06 – 42375008.

 Gezamenlijke zendingsavond

Op woensdag 18 september wordt de gezamenlijke zendingsavond gehouden in Wekerom. Voor deze avond is ds. L. Schaafsma uitgenodigd. Hij zal ons informeren over het werk dat hij samen met zijn vrouw in Malawi heeft gedaan. De bijeenkomst in de kerk vangt aan om 19.30 uur. Alle drie de plaatselijke predikanten zullen op deze avond aanwezig zijn. Een ieder wordt hartelijk uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

 Gasten

Op zondagmorgen 25 augustus waren de tieners van een HGJB kamp te gast in de dienst. Ze verbleven in die week in tenten op het Mussennest in Otterlo. Ze waren op de fiets naar de kerk gekomen. Het was een grote groep. Het thema van hun vakantieweek was ‘Jozef’. Ze verdiepten zich in zijn leven en in Gods leiding in zijn bestaan. Het was fijn dat er zoveel jongeren in de kerk waren en dat ds. Bijl uit Waddinxveen ook goed aandacht aan hen besteedde in de preek.

 V.B.W.

Voor de eerste keer zijn de vakantie Bijbel dagen gehouden in Otterlo. Wat was het voor ons als commissie spannend, hebben we alles goed georganiseerd, en hoeveel kinderen / tieners komen er naar de witte tent. Nou gemeente we mogen met gepaste trots terugkijken op drie zeer geslaagde morgens. Al moeten we niet vergeten dat we het niet zonder Gods hulp hebben mogen doen.

Iedere morgen mochten we vijf tieners en zo’n dertig kinderen ontvangen in de tenten aan de Houtkampweg, om daar samen te zingen en te luisteren, alles rondom het thema ‘SchatRijk’. Na het Bijbelgedeelte en de uitwerking ervan via een sketchje was het tijd voor een knabbel en een babbel, wat we buiten op een kleedje in groepjes hebben gedaan. Dit alles was mogelijk ook door het zonnige weer. Hierna gingen ze allemaal creatief aan de slag. De jongsten, meest meisjes gingen aan het plakken, schilderen of het maken van een hartendrager met kralen en knopen. De jongens met wat stoere meiden gingen met pallets en planken aan het bouwen. Met na drie morgens prachtige bouwwerken die weer met elkaar verbonden werden via een loopbrug. Ondertussen werd iedereen elke morgen voorzien van limonade, koek, snoep en een ijsje. Op de derde dag hebben we als afsluiting pannenkoeken met stroop en suiker gegeten. Wat een eetlust hadden onze jongeren. En wat leuk om te zien dat ze dat in hun eigen bouwhut opaten. Bij het afscheid kregen de kinderen een CD met daarop de geoefende liedjes mee, terwijl de tieners een boekje meekregen. Gemeente, wij als commissie willen nogmaals iedereen bedanken, die meegeholpen heeft om deze vakantie Bijbel dagen tot een succes te maken. Zonder al jullie hulp was het ons niet gelukt. Wij hopen dat op deze eerste Vakantie Bijbel Week volgend jaar een tweede mag volgen.      De commissie

Welkomstdienst

Ter afsluiting van de Vakantie Bijbel Week werd er op zondagmorgen 1 september een welkomstdienst gehouden in de kerk te Otterlo. Het thema van de dienst luidde: “SchatRijk”. De kinderen zaten met hun leidinggevenden voor in de kerk. Het was fijn dat er zoveel gekomen waren en dat er ook ouders meekwamen. De preek ging over de gelijkenissen van de schat in de akker en de parel van grote waarde uit Mattheüs 13 : 44 – 46. De dienst sloot mooi aan bij het thema van de Vakantie Bijbel Week. Na afloop dronken we gezamenlijk koffie, thee en limonade in het verenigingsgebouw. Het was een mooie afsluiting van de Vakantie Bijbel Week.

 

Themadienst

In de themadienst op zondagavond 15 september gaat het over de schepping. We staan daar bij stil aan de hand van Genesis 1 en Genesis 2 : 1 – 3. Het geloof in de schepping wordt aangevochten in onze tijd. De evolutietheorie verslaat zijn duizenden. Daarom is het goed om met elkaar te bezien wat voor ons het geloof in de Schepper van hemel en aarde inhoudt en ook wat het voor ons betekent om een schepsel van God te zijn. De Heere zegene het onderwijs naar Schrift en Belijdenis aan onze harten.

 Openingsweekend

“De gemeente is maar geen toevallige gemeenschap, waarbij het je vrij staat om je ermee verbonden te voelen of niet. Wat dat betreft, is het net als bij een gezin. Zoals je bij je geboorte door bloedbanden verbonden wordt aan een gezin, word je bij je doop door een geestelijke band verbonden aan een kerkelijke gemeente – of je je daarvan nu bewust bent of niet. God beschouwt je als onderdeel van een gemeente waarmee Hij een speciale band heeft. We noemen dat ‘het verbond van God’. Dat sluit Hij weliswaar met individuen, maar niet met individuen los van elkaar. Het zijn de kinderen van de gemeente die gedoopt worden! Kinderen en jongeren zijn zich daarvan lang niet altijd bewust, zoals veel ouderen zich daarvan vaak óók niet bewust zijn. Twee dingen worden te weinig beseft: dat het een voorrecht is om deel uit te maken van een gemeente waaraan God Zijn beloften verbindt; en dat het verplichtingen met zich meebrengt om deel uit te maken van een gemeente waaraan God Zijn beloften heeft verbonden. Je kunt maar niet aan de zijlijn gaan staan en afwachten of de gemeente dingen doet die je wel of niet leuk vindt. Je hebt de verantwoordelijkheid om zelf mee te bouwen aan de gemeente. Als jaarthema hebben we daarom gekozen voor: Kom, doe mee!” Bovenstaand gedeelte komt vanuit de HGJB, waarin zij uitlegt waarom voor dit thema is gekozen. Het is een mooi thema, waarbij we opgeroepen worden om actief aan het gemeente werk en aan de gemeente opbouw mee te werken. In het openingsweekend, wat op 4 tot en met 6 oktober gepland staat, kunt u dat gelijk in praktijk brengen door met de diverse activiteiten mee te doen, zoals de sing in, het mannenontbijt, de ladies night, de preekbespreking enzovoorts. Ook kunt u zich weer opgeven om de kinderen een lekkere maaltijd voor te zetten. Het programma met alle info wordt binnenkort uitgedeeld.  Het themalied is: ‘U maakt ons één’.

 Inleveren kopij

Kopij voor het volgende kerkblad kan tot maandag 16 september om 8.30 uur digitaal worden ingeleverd op het e-mail adres: dominee@hervormdotterlo.nl Het achttiende nummer van jaargang 55 verschijnt op donderdag 19 september.

D.V.

Voor al de genoemde activiteiten geldt: Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven.

Ten slotte

Het gewone leven vraagt weer onze aandacht. De zomervakantie is voorbij. De scholen zijn weer begonnen. Met dankbaarheid zien we terug op de Vakantie Bijbel Week. Fijn dat zovelen zich er voor hebben ingezet. De Heere achtervolge al deze arbeid met Zijn zegen! Nu vrijwel iedereen de draad van de arbeid weer heeft opgepakt vormt de zondag een mooie onderbreking van de werkweek. Die ene rustdag per week heeft de Heere ons gegeven. Laten we die benutten om op adem te komen in Zijn huis. Om Hem en elkaar te ontmoeten in Zijn woning. Zo wordt iedere zondag een hoogtijdag. Niet zozeer omdat het onze rustdag is, maar bovenal omdat het dag des Heeren is. De opstandings-dag van de Heere Jezus Christus. Met Hem opstaan tot een nieuw leven. Dat kan door de kracht van het Evangelie en door de werking van de Heilige Geest. Breken met de zonden. Niet langer jezelf moeten bedoelen, maar de eer van God mogen beogen. Het is een heel ander leven, een heel nieuw leven. Een leven met de Heere. Een leven zonder Hem is een verloren bestaan. Behoud is er alleen in Christus. En daarom sporen we elkaar aan om Hem te zoeken. Want we lezen deze belofte in de Schrift: “Zoek de Heere en leef!” Er is veel verdriet, in ons dorp en ook daarbuiten. De nabijheid van de Heere hebben niet alleen de rouwdragenden, maar hebben we allemaal nodig in ons leven. In Gods hoede en genade bevelen we elkaar aan voor de tijd en de eeuwigheid beiden. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen. Ds. P.B. Verspuij

 

 

Algemeen

 

Gezamenlijke zendingsavond

Woensdagavond 18 september is weer de traditionele gezamenlijke zendingsavond van Harskamp, Otterlo en Wekerom, de zogenaamde drie dorpen zendingsavond. Dit jaar wordt de zendingsavond gehouden in de hervormde kerk van Wekerom.

De invulling van de avond is als volgt.

We beginnen om 19.30 uur. Ds. P.B. Verspuij uit Otterlo zal de avond met ons openen. De meditatie wordt verzorgd door ds. L. Schaafsma.

Voordat we pauzeren (ca. 20.15 uur) om met elkaar een kopje koffie, thee of fris te drinken, zal er een collecte plaatsvinden met als bestemming het werk van Kees en Claudia Geluk in Costa Rica.

Aansluitend om ca. 20.30 uur zal ds. Schaafsma in de kerk een presentatie geven waarin het werk dat hij en zijn vrouw in Malawi gedaan hebben centraal zal staan. Ds. Schaafsma en zijn vrouw zijn voor een periode van ruim vier jaar door de GZB uitgezonden geweest naar Malawi. Eind vorig jaar hebben zij deze periode afgesloten en zijn ze weer terug in Nederland.

Ds. M.C. Schreur uit Harskamp zal om ongeveer 21.15 / 21.30 uur de avond met ons afsluiten.

Het belooft weer een goede en interessante zendingsavond te worden.

Wij verwachten u allen woensdagavond 18 september om 19.30 uur in de hervormde kerk van Wekerom. de ZEC

 

0.     Woord vooraf

Voor u ziet u het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo, een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland en waar men zich rekent tot de Gereformeerde Bond.

In artikel 3 lid van de Kerkorde staat dat: “vanwege Gods genade en krachtens zijn verbond gemeenten worden vergaderd rondom Woord en sacramenten”. Het is onze opdracht en onze doelstelling om ons bij het beleid te baseren op de Bijbel, zijnde Gods Woord waaraan wij ons gebonden weten en waarmee we ons verbonden weten.

Het belijden van onze gemeente geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van ons voorgeslacht, zoals verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. In onze gemeente  zijn in dat kader bovendien een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden” en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam” Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo vastgesteld.

Tegen deze achtergrond en met inachtneming daarvan, leggen we in dit beleidsplan verder vast wat onze grondslag is, op welke manier we invulling geven aan het kerkelijke leven in onze gemeente en welke aandachtspunten er zijn voor de komende jaren. Het beleidsplan wordt opgemaakt in overeenstemming met ordinantie 4 artikel 8 lid 5 van de kerkorde.

Dit beleidsplan ziet op de jaren 2018 tot 2022 en is het vierde beleidsplan van de Hervormde Gemeente Otterlo. Eerdere plannen zijn vastgesteld in 2003, 2009 en 2013. Een beleidsplan ziet in principe op een periode van 4 jaar, maar kan eens per jaar worden bijgesteld indien daartoe aanleiding bestaat. Het beleidsplan is in overleg binnen de kerkenraad tot stand gekomen, dit na consultatie van relevante organen en na het geven van gelegenheid aan gemeenteleden om hun mening kenbaar te maken. Vervolgens is het beleidsplan definitief vastgesteld door de kerkenraad.

Bij het lezen van dit plan is het goed te beseffen dat wij afhankelijk zijn van Gods zegen bij alle plannen die wij maken. Deze zegen bidden en wensen we elkaar van harte toe. Moge dit beleidsplan en alles wat er op basis hiervan nog gedaan wordt dan ook een (kleine) bijdrage zijn aan de opbouw van het lichaam van Christus, gericht op de lofprijzing van God en de dienst in de wereld.

o-o-o-o-o 

Inhoudsopgave

0.. Woord vooraf 1

 1. De Gemeente. 3
 2. Het belijden van de gemeente. 3
 3. Profielschets gemeente. 3
 4. De Eredienst 5
 5. Diensten. 5
 6. Liturgie. 5
 7. Prediking. 6
 8. Kinderoppas. 6
 9. Bijzondere Diensten. 7
 10. Heilige Doop. 7
 11. Heilig Avondmaal 7
 12. Huwelijken. 7
 13. Rouwdiensten. 8
 14. Bevestigingsdiensten. 8
 15. Kerkenraad en Pastoraat 9
 16. Kerkenraad. 9
 17. Pastoraat 9
 18. Diaconie. 10
 19. Algemeen. 10
 20. Samenstelling. 10
 21. Financiën. 10
 22. College van Kerkrentmeesters. 11
 23. Algemeen. 11
 24. Samenstelling. 11
 25. Financieel beheer en geldwerving. 11
 26. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen. 12
 27. Personele zaken. 12
 28. Ledenregistratie. 12
 29. Informatie. 13
 30. Kerkblad. 13
 31. Website. 13
 32. Verenigingsleven. 14
 33. Zondagsschool 14
 34. Catechese. 14
 35. Verenigings- en Kringwerk. 15
 36. Jeugdwerk. 16
 37. Doel 16
 38. Jeugdraad. 16
 39. Samenstelling. 16
 40. Bijeenkomsten. 16
 41. Werkwijze. 17
 42. Ondersteuning. 17
 43. Overige Commissies. 19
 44. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) 19
 45. Woord & Daad commissie. 19
 46. Vrouwendienst 19
 47. Lentefaircommissie. 19
 48. Orgelcommissie. 19
 49. Beleid voor de toekomst 20
 50. Kerkenraad. 20
 51. Diaconie. 20
 52. College van kerkrentmeesters. 20
 53. Slotwoord. 21

 1. De Gemeente

a. Het belijden van de gemeente

De Hervormde Gemeente Otterlo hanteert de volgende uitgangspunten voor haar belijden:

 • Wij zijn gemeente in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Ook willen we overeenstemmen met de belijdenissen en leerregels der vaderen zoals die vervat zijn in:
 • De apostolische geloofsbelijdenis;
 • De geloofsbelijdenis van Nicéa;
 • De geloofsbelijdenis van Athanasius;
 • De Heidelberger catechismus;
 • De catechismus van Genève;
 • De Nederlandse geloofsbelijdenis;
 • De Dordtse leerregels;
 • In al ons kerkelijk spreken en handelen, zowel binnen onze gemeente als in het geheel van de kerk, weten we ons gehouden aan de Bijbel en aan voornoemde gereformeerde belijdenisgeschriften;
 • Deze gereformeerde belijdenisgeschriften zijn voor ons niet op te geven, omdat zij gegrond op het Woord van God de waarachtige en volkomen leer der zaligheid bevatten;
 • Wij kunnen geen belijdenissen en/of opvattingen aanvaarden die in strijd zijn met de voornoemde grondslagen, ook niet als deze in de kerkorde zijn omschreven;
 • We zullen ons derhalve als gehele gemeente in gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus Christus, de Koning der Kerk en met het oog op het Heil van de gemeente aan de voornoemde grondslagen houden;

Ten tijde van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft onze gemeente een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden ”en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam”. Verder heeft onze gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo (ook afgekort als Plaatselijke Regeling) vastgesteld. Deze verklaringen en de Plaatselijke Regeling zijn separaat beschikbaar.

b. Profielschets gemeente

Otterlo is een dorp op de Veluwe met circa 2.500 inwoners, het buitengebied meegerekend. Het dorp ligt met Harskamp en Wekerom in een driehoek ten noorden van Ede. Aangenomen wordt dat Otterlo sinds het jaar 855 na Christus bestaat. Er is één kerk in Otterlo en die staat midden in het centrum. De oudste mededeling over de kerk in Otterlo stamt uit het jaar 1215 na Christus. Naast de kerk staat zowel de pastorie als het verenigingsgebouw Eben–Haëzer. De Hervormde Gemeente Otterlo is een zelfstandige gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij maakt deel uit van de classis Ede (binnenkort classis Veluwe) en zij rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. In Otterlo speelt recreatie een belangrijke rol en het dorp kent zowel (mini)campings als kampeerboerderijen. Er zijn dan ook regelmatig vakantiegasten in de dienst en ook regelmatig groepen, zoals jeugdverenigingen et cetera.

In de afgelopen jaren waren de volgende predikanten verbonden aan Otterlo:

 • van Leijen (1986-1994), gekomen van Wilnis en met emeritaat gegaan in Otterlo;
 • H. Adriaanse (1995-2002) als kandidaat gekomen en vertrokken naar Dinteloord;
 • B. Verspuij (2003-heden) gekomen van Boven-Hardinxveld. 

De samenstelling van de gemeente en de ontwikkeling daarin is als volgt weer te geven:

ongedoopt Gedoopt belijdend totaal
2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
Leeftijdscategorie
00-09 2 0 34 51 0 0 36 51
10-19 2 23 90 123 0 0 92 146
20-29 31 32 80 98 17 4 128 134
30-39 24 23 57 67 12 25 93 115
40-49 29 40 70 93 44 55 143 188
50-59 54 61 72 68 59 57 185 186
60-69 48 38 58 52 64 72 170 162
70-79 24 20 32 20 59 53 115 93
80-89 13 11 10 8 34 30 57 49
90-99 3 7 1 1 8 7 12 15
Totaal 230 255 504 581 297 303 1031 1139
Man/vrouw
Man 126 140 276 318 130 133 532 591
Vrouw 104 127 228 263 167 169 499 559
Totalen
Totaal (2017) 230 504 297 1031
Totaal (2012) 255 581 303 1139
Totaal (2009) 223 617 338 1178
2017 tov 2009 +3% -/-18% -/- 12% -/-12%
2017 tov 2012 -/-10% -/-13% -/-   2% -/- 9%
2012 tov 2009 +13% -/-  5% -/- 10% -/- 3%

Ten aanzien van de samenstelling is het volgende op te merken:

 • Het aantal ingeschrevenen is lager dan 50% van het aantal inwoners van Otterlo;
 • Van het totaal aantal gemeenteleden zijn er circa 150 woonachtig in Harskamp, deels binnen de kerkelijke grenzen van Otterlo en deels geperforeerd. Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden uit omringende plaatsen als Wekerom en Arnhem;
 • De meelevende kern van de gemeente wordt geschat op circa 400 leden. Daarnaast is er een groep randkerkelijken van circa 150 leden. Met hen is contact, onder meer rondom doop, huwelijk en overlijden. De overige ingeschrevenen geven geen blijk van betrokkenheid. Van een kleine 100 ingeschreven staat geregistreerd dat zij geen contact willen. In de ochtenddienst zijn er gemiddeld 250 aanwezigen en in de avonddienst naar schatting circa 150 (de aantallen dalen). Er zijn circa 50 gemeenteleden die aan het Heilig Avondmaal deelnemen;
 • De ontwikkeling van het aantal leden volgt in grote lijnen de landelijke trend. Landelijk is in 2017 circa 1/3 van het aantal leden jonger dan 40 jaar en dat is ook in Otterlo het geval. In de periode 2009-2017 is het aantal ingeschreven landelijk met circa 14% gedaald en in Otterlo met circa 12,5%. Desalniettemin is de ledenontwikkeling een belangrijk thema.
 • Belangrijkste verschil met de landelijke trend is dat het aantal belijdende leden in Otterlo de laatste jaren relatief stabiel is gebleven. In de leeftijdscategorie 20-29 is zelfs sprake van een stijging. Dit thema heeft ook de nodige aandacht gehad;
 • Bedacht moet worden dat de ledenregistratie een zekere vervuiling kent (aandachtspunt);

Mede gezien voorgaande wil de kerkenraad voor de komende periode inzetten op enerzijds geloofsopvoeding en daarnaast op professionele ondersteuning (in eerste instantie via visitatoren en later zou gedacht kunnen worden aan bijv. focustrajecten van de IZB).

2. De Eredienst

a. Diensten

Op de zondagen komt de gemeente om 09.30 uur en om 19.00 uur bijeen in de kerk. Verder zijn er de volgende diensten:

 • Kerst: Eerste kerstdag is er twee maal een dienst en op tweede kerstdag wordt de kerstviering van de zondagsschool gehouden. In het geval tweede kerstdag op zondag valt, worden de reguliere diensten gehouden en is de kerstviering van de zondagsschool op eerste kerstdag om 19.00 uur;
 • Oud&Nieuw: Op oudejaarsdag is er een dienst om 19.30 uur (tenzij deze dag op een zondag valt, dan is er een reguliere avonddienst om 19.00 uur). Op nieuwjaarsdag is er een dienst om 09.30 uur.;
 • Goede Vrijdag: dienst om 19.30 uur;
 • Tweede Paasdag: dienst om 9.30 uur;
 • Hemelvaart: dienst om 9.30 uur;
 • Tweede Pinksterdag: dienst om 9.30 uur;
 • Bid-/Dankdag: dienst om 19.30 uur.

In het geval er meer kerkgangers zijn dan zitplaatsen in de kerk, bestaat er gelegenheid de dienst te volgen in Verenigingsgebouw Eben Haëzer via een camera- en geluidverbinding

b. Liturgie

De indeling van de samenkomsten in de gewone kerkdiensten is als volgt:

 • Voorganger en kerkenraad komen op de aanvangstijd de kerk binnen;
 • Voorzang;
 • Stil gebed;
 • Welkom heten (“goedemorgen”) en afkondigingen door de dienstdoende predikant;
 • Votum en Groet;
 • Zingen;
 • Voorlezing van de Wet (ochtenddienst) / Geloofsbelijdenis (avonddienst);
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Schriftlezing;
 • Orgelspel / Collecte (geen collecte op biddag, dankdag en oudjaarsdienst);
 • Zingen;
 • Prediking;
 • Zingen;
 • Gebed;
 • Zingen (eventueel staande);
 • Zegen (Na de Zegen verlaat voorganger met kerkenraad de kerk);
 • Collecte bij de uitgang.

In onze gemeente wordt de Bijbel gelezen vanuit de Herziene Statenvertaling. Het is ook mogelijk om de Klassieke Statenvertaling (GBS of Jongbloed-editie) te gebruiken.

In bijzondere diensten, zoals bij de Heilige Doop, het Heilig Avondmaal, huwelijksdiensten en bevestiging van lidmaten, ambtsdragers en predikanten, worden de hertaalde formulieren gebruikt. In overleg met betrokkenen kan er eventueel ook voor worden gekozen om de klassieke formulieren te gebruiken.

Tijdens de diensten kunnen naast psalmen ook liederen worden gezongen die passen bij de dienst en voor zover deze ook passen binnen de gereformeerde Bijbelse lijn. Aan de kerkvoogdij is in dit kader de vraag meegegeven om de tekstuele ondersteuning (ook voor luisteraars van de kerktelefoon) te bezien.

De psalmen en overige liederen die in de diensten worden gezongen worden begeleid op het orgel. In de diensten worden psalmen ritmisch gezongen. Bij trouw- en rouwdiensten kan er in overleg met betrokkenen ook voor worden gekozen om op hele noten te zingen.

Verder worden volgende liederen staande gezongen na de Zegen:

 • Zondag voor of na koningsdag: eerste en zesde couplet van het Wilhelmus;
 • Zondag voor of na hervormingsdag: eerste en tweede couplet van het Lutherlied;
 • Eerste kerstdag: Ere zij God.

Na de herdenking van overledenen wordt psalm 103 vers 8 en 9 staande gezongen en bij een doop-, belijdenis- of bevestigingsdienst wordt psalm 134 vers 3 staande gezongen.

De ambtsdragers dragen tijdens de diensten een zwart kostuum met bijpassende stropdas.

c. Prediking

De prediking dient een voluit Bijbelse verkondiging te zijn, waarin waarschuwing én nodiging tot uiting komen en de doorvertaling naar de hedendaagse praktijk . Tenminste 2 maal per maand worden door de eigen predikant leerdiensten gehouden, waarbij bijv. de Heidelbergse Catechismus wordt behandeld. De leerdiensten worden in de regel in de avonddiensten gehouden, maar kunnen ook in de morgendiensten plaatsvinden. Deze leerdiensten kunnen worden onderbroken met Kerst, Pasen, Pinksteren, Heilig Avondmaal, Heilige Doop en in de zomervakantie. Op de kansel worden geen vrouwelijke voorgangers of voorgangers die samenleven met iemand van gelijk geslacht toegestaan.

d. Kinderoppas

Tijdens de erediensten die ’s morgens worden gehouden, is er kinderoppas in Eben Haëzer. Ouders kunnen hun kinderen, die nog geen kerkdienst kunnen bijwonen, daar vanaf 9.00 uur brengen. Er wordt een Bijbelverhaal uit de Kinderbijbel verteld, er is drinken voor de kinderen en er is gelegenheid tot spelen of slapen. Er zijn in de regel 3 begeleiders aanwezig, waarvan tenminste 2 volwassenen. Er is tenminste één coördinator, die het oppasrooster maakt en praktische zaken afstemt (eventueel in overleg met de kerkvoogdij).

3. Bijzondere Diensten

a. Heilige Doop

De Heilige Doop wordt bediend, in overleg met de Kerkenraad. De bediening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te geven. De bediening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Van de doopouders wordt verwacht dat zij kerkelijk meelevend zijn en dat zij ook regelmatig de diensten bezoeken;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders van gelijk geslacht zijn;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend als de ouders samenwonen;
 • De Heilige Doop niet wordt bediend in het geval de moeder bewust alleenstaand is.

Circa 10 dagen voor de bediening van de Heilige Doop wordt een doopzitting gehouden met de predikant en één van de ouderlingen (bij toerbeurt). Voor deze doopzitting worden de beide doopouders (met trouwboekje) uitgenodigd. In de week voor de bediening van de Heilige Doop wordt het gezin bezocht door twee kerkenraadsleden. De doopouders ontvangen het boekje: “Van doopzitting naar doopvont”. De Heilige Doop wordt bediend in de ochtenddienst of avonddienst op zondag. De keuze voor de ochtend of avond wordt gemaakt in overleg met de doopouders.

Tijdens de doopdiensten zullen voorin de kerk een drietal rijen worden gereserveerd voor ouders met kinderen om hen heel specifiek te betrekken bij de Heilige Doop. De dopelingen kunnen in de kerk blijven tot na de toespraak. Aan doopouders wordt de gelegenheid gegeven om na de dienst bij de deur te gaan staan (na de collectant), zodat gemeenteleden hen de hand kunnen drukken.

b. Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier maal per jaar gevierd in onze gemeente. Belijdende leden hebben in principe toegang tot de avondmaalstafel. Van hen die deelnemen aan de viering wordt een Bijbelse levenswijze verwacht. De kerkenraad kan belijdende leden uit de eigen gemeente of van elders vermanen zich van de viering van het avondmaal te onthouden, gelet op hun leer en leven. In de week voor de zondag waarop de viering wordt gehouden kan Censura Morum worden aangevraagd bij de scriba. Gemeenteleden kunnen dan eventuele bezwaren tegen leer en leven van gemeenteleden kenbaar maken.

Op de zondag voor de viering, wordt een voorbereidingsdienst gehouden, waarin wordt stilgestaan bij (de betekenis van) het Heilig Avondmaal en waarin het eerste deel van het avondmaalsformulier wordt gelezen. Aansluitend is er voor alle gemeenteleden een week van voorbereiding ter beproeving van onszelf en ter overdenking van de roeping. De viering wordt de volgende zondag gehouden in de morgendienst. De avonddienst op deze zondag staat in het teken van nabetrachting en dankzegging.

c. Huwelijken

In het geval een aanstaand bruidspaar hun huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen, dient het daartoe tijdig een verzoek in te dienen bij de predikant (of zijn vervanger). De inzegening kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door de Kerkenraad. De Kerkenraad is niet verplicht deze goedkeuring te verlenen.

De inzegening dient te passen in de lijn van de Bijbel, hetgeen onder meer betekent dat:

 • Huwelijken van hen die van gelijk geslacht zijn, niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Huwelijken van hen die voorafgaand samenwonen, op dat moment niet worden ingezegend en ook wordt het kerkgebouw niet beschikbaar gesteld voor een inzegening;
 • Als sprake is van hertrouwen van één of beide huwelijkspartners na een echtscheiding, zal per geval door de Kerkenraad worden bekeken of het huwelijk in de kerk kan worden ingezegend en wordt terughoudendheid betracht;
 • Huwelijken, waarbij sprake is (geweest) van een zwangerschap, worden alleen ingezegend na voorafgaande schuldbelijdenis tijdens het trouwgesprek.

Verder is de Kerkenraad van mening dat de invulling van de huwelijksdag moet passen binnen de lijn van de Bijbel. Als dit niet het geval is, zal dit worden besproken met het aanstaande bruidspaar.

Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor huwelijksdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

d. Rouwdiensten

In het geval van het overlijden wordt er in overleg met de nabestaanden en de predikant (of zijn vervanger) een rouwdienst en kerkelijke begrafenis gehouden. In de dienst op de zondag na de begrafenis is er de mogelijkheid voor de naasten om de rouw in de kerk te brengen.

Het centrale uitgangspunt daarbij is respect voor de overledene en een zekere soberheid. In lijn met de Bijbel en de christelijke traditie wordt alleen meegewerkt aan begrafenissen en wordt niet meegewerkt aan crematies. Evenmin wordt verenigingsgebouw Eben Haëzer beschikbaar gesteld voor opbaren, condoleren en andere rouwbijeenkomsten voor of na crematies. Dit is eveneens van toepassing als de kerkelijke gebouwen worden gebruikt voor de begrafenis van leden van andere kerkelijke gemeenten of als het verenigingsgebouw Eben Haëzer wordt gebruikt bij de begrafenis van niet gemeenteleden. Het is aan de Kerkenraad om de verdere procedures, voorwaarden en in acht te nemen gebruiken voor rouwdiensten nader uit te werken. De door de Kerkenraad vastgestelde procedures zijn van toepassing.

e. Bevestigingsdiensten

De bevestiging of herbevestiging van een ouderling of diaken gebeurt in de regel in de morgendienst op de eerste dan wel tweede zondag in het nieuwe jaar.

De bevestigingsdienst van een predikant vindt in de regel in de morgendienst plaats, terwijl de intrede indien mogelijk in een middagdienst gebeurt. In dat geval is er geen avonddienst.

De afscheidsdienst van een predikant wordt in de regel in een middagdienst gedaan. In dat geval is er geen avonddienst.

4. Kerkenraad en Pastoraat

a. Kerkenraad

De uitgangspunten voor de samenstelling en verkiezing van de Kerkenraad zijn vastgelegd in de Plaatselijke regeling. De kerkenraad bestaat zo mogelijk tenminste uit:

 • de predikant;
 • vijf ouderlingen;
 • twee ouderling-kerkrentmeesters;
 • drie diakenen.

De kerkenraad benoemt uit haar midden jaarlijks een moderamen. Het moderamen bestaat tenminste uit een preses, scriba en assessor. De predikant is preses van de kerkenraad. In vacaturetijd of in geval van enige andere verhindering treedt de door de kerkenraad benoemde assessor of de consulent op als preses.

Eén van de kerkenraadsleden heeft de functie van scriba. Ook hiervoor wordt een secundus aangesteld. Het is in beginsel niet mogelijk dat er vermenging van de functie van preses en scriba bestaat, De kerkenraad wijst uit haar midden een notulist aan. Van de ouderlingen zal er één ouderling worden aangesteld als jeugdouderling. Deze is tevens voorzitter van de Jeugdraad. De kerkenraad vergadert tenminste zesmaal per jaar. De kerkenraad vergadert in beginsel tenminste eenmaal per jaar samen met het college van kerkrentmeesters en de commissie van bijstand.

Conform hetgeen vastgelegd in de Plaatselijke regeling, worden er geen vrouwelijke ambtsdragers toegelaten in onze kerkenraad. Voorts is uitgangspunt om familiebanden in de eerste of tweede graad in de kerkenraad zo mogelijk te vermijden. De kerkenraadsleden dienen belijdend lid van onze gemeente te zijn. De eerste benoemingsperiode van ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters is 4 jaar en zij zijn daarna herkiesbaar voor een periode van maximaal 4 jaar. Ook kan gekozen worden voor een termijn van 1, 2 of 3 jaar. De totale ambtstermijn is maximaal 12 jaar. De kerkenraad is eind 2016 gemachtigd om voor een periode van 6 jaar (dus tot eind 2022) na kennisneming van ingekomen aanbevelingen zelf een dubbeltal vast te stellen voor de verkiezing van ambtsdragers. De kerkenraad is voornemens uiterlijk eind 2022 de gemeente te raadplegen over het verlengen van deze machtiging.

b. Pastoraat

De predikant bezoekt in de regel de zieken in het ziekenhuis, verpleeghuis of thuis, de jarigen van 80 jaar en ouder en hen die pastorale bijstand nodig hebben. Wanneer nodig wordt hij hierin bijgestaan door de ouderlingen.

De gemeente is verdeeld in vier wijken. Aan de ouderlingen (behalve de jeugdouderling) is een wijk toegewezen, waarvan hij wijkouderling is. De vier wijkouderlingen worden allen bijgestaan door een door de kerkenraad benoemde bezoekbroeder. De ouderlingen bezoeken de leden van hun wijk periodiek (tenzij er geen prijs op wordt gesteld), waarbij de doelstelling is de leden zo mogelijk eens per twee jaar te bezoeken. Het doel is de gemeente op te bouwen, toe te rusten in het geloof en opzicht te houden. Punt van aandacht is ook de geloofsopvoeding.

Gemeenteleden worden voorts zo mogelijk bezocht bij het bereiken van de 12- en 18-jarige leeftijd (zij ontvangen dan een dagboek van de kerkenraad), alsmede bij een aanstaand huwelijk, openbare geloofsbelijdenis, doop, overlijden in de nabije omgeving of een andere omstandigheid die vraagt om bezoek.

5. Diaconie

a. Algemeen

Het doel van de diaconie is in eerste instantie de zorg van de armen plaatselijk, provinciaal, landelijk en wereldwijd. De diaconie werkt nauw samen met de overige kerkenraadsleden en bezoekt eventueel op advies van hen, mensen in de gemeente.

b. Samenstelling

De diaconie bestaat uit tenminste drie diakenen welke allen zitting hebben in de kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). De diakenen benoemen in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies bij één persoon is niet toegestaan. De voorzitter is tevens financieel controleur en houd toezicht op de geldstromen. De diaconie vergadert tenminste vier maal per jaar.

c. Financiën

De inkomsten van de diaconie komen met name uit:

 • pacht/huur van aan de diaconie toebehorende onroerende zaken;
 • rentebaten;
 • collectes welke in de diensten worden gehouden: elke laatste zondag van de maand is er in de dienst een collecte voor de diaconie. Verder is er elke tweede zondag van de maand een collecte bij de uitgang voor een speciale bestemming. Deze bestemming wordt van tevoren bekendgemaakt in de kerkbode en in de afkondigingen op zondag. Tenslotte zijn er collecten tijdens de avondmaalsviering, welke zijn bestemd voor een door diaconie jaarlijks vooraf vastgesteld doel;

De diaconie zorgt voor de financiële middelen van:

 • Vrouwendienst;
 • Zendings- en evangelisatiecommissie.

De diaconie zorgt voorts voor het beheer van de Kerkbode en het beheer van de aansluitingen op de kerktelefoon. De kosten voor de kerktelefonie worden gedragen door de kerkvoogdij, waar nodig is er onderling overleg..

6. College van Kerkrentmeesters

a. Algemeen

De zorg voor alle “stoffelijke” aangelegenheden van onze gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Uitgangspunt daarbij is het voorzien in de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken in de Gemeente en de instandhouding van de Woordverkondiging.Tot de (kerkordelijke) taken van het College behoren onder meer:

-Financieel beheer en zorg dragen voor de geldwerving;
-Beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen en inventarissen, alsmede overige goederen van de gemeente;
-Zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden (predikant en koster);
-Bijhouden van kerkelijke registers, archieven et cetera.

b. Samenstelling

De samenstelling en werkwijze van het college van kerkrentmeesters zijn met inachtneming van het bepaalde in de betreffende ordinanties van de kerkorde vastgelegd in de Plaatselijke Regeling. Voor het College van Kerkrentmeesters (incl. de kerkrentmeester) zijn dezelfde uitgangspunten ter zake benoemingen van toepassing als voor de Kerkenraad.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit twee ouderling-kerkrentmeesters en één kerkrentmeester, zij worden bijgestaan door een commissie van bijstand, bestaande uit 8 personen. De ouderling-kerkrentmeesters hebben zitting in de Kerkenraad (zie ook het bepaalde in hoofdstuk 4). Het college van kerkrentmeesters kiest in onderling overleg een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Vermenging van functies is niet toegestaan. De voorzitter dient ouderling-kerkrentmeester te zijn en de secretaris dient ouderling-kerkrentmeester of kerkrentmeester te zijn. De penningmeester kan een lid van het College van Kerkrentmeesters zijn of een lid van de Commissie van Bijstand.

De leden van de Commissie van Bijstand worden door de kerkrentmeesters voorgedragen aan de Kerkenraad die zijn goedkeuring aan de benoeming door het College van Kerkrentmeesters moet geven. De voorgedragen personen moeten lid van onze gemeente zijn. Commissieleden worden aangesteld voor een termijn van vier jaar, na elke termijn kan deze opnieuw worden verlengd voor vier jaar.

c. Financieel beheer en geldwerving

Het financiële beheer is erop gericht om de verkondiging van het Woord van God, ook op langere termijn, in stand te houden in Otterlo. De gelden moeten daartoe zo worden beheerd dat de gemeente aan haar verplichtingen kan (blijven) voldoen. Een prudent financieel beleid is dan ook het uitgangspunt. Speculatieve beleggingen passen daar niet bij. Er wordt binnen het College een financieel controleur aangesteld (doorgaans de voorzitter) die toezicht houdt op alle geldstromen van de gemeente.

Waar het gaat om de inkomsten is het doel om deze vast te houden of zo mogelijk nog uit te bouwen. Waar het gaat om de uitgaven is het doel om de noodzakelijke uitgaven te doen en predikantsplaats, pastoraal werk en overig kerkenwerk in stand te houden. Geconstateerd moeten worden dat de gemeente weliswaar de nodige middelen heeft, maar dat de begroting thans niet sluitend is. Dit is een punt van voortdurende aandacht.

De basis van een financieel gezonde gemeente is het geld dat jaarlijks door de gemeenteleden wordt opgebracht, het zogenaamde “levend geld”. Hieronder worden de inkomsten uit de “Actie Kerkbalans”, de collectes en giften, als ook de inkomsten uit acties en fondsen. De Actie Kerkbalans wordt al tientallen jaren gehouden en daarbij worden de leden benaderd met het verzoek voor dat jaar een verantwoorde financiële bijdrage te geven, zodat het werk in de kerkelijke gemeente voortgang kan vinden.

Het college van kerkrentmeesters streeft er naar om de overige inkomsten met hulp van commissies te realiseren, waaronder het verjaringsfonds. Alle leden die 18 jaar of ouder worden ontvangen een kaart met envelop van één van de leden van het verjaringsfonds. De bijdragen die worden ontvangen zijn bestemd voor het College van Kerkrentmeesters ter financiering van bijzondere uitgaven. Het fonds heeft een penningmeester die één en ander coördineert. De gemeente is ingedeeld in 14 wijken voor het verjaringsfonds.

d. Beheer gebouwen, inventarissen en overige goederen

Als gebouwen zijn binnen de gemeente onder meer het Kerkgebouw (Kerklaan 8) en het Verenigingsgebouw (Kerklaan 6) in gebruik. Voorts beschikt de gemeente over een pastorie (Van Broekhuizenstraat 2) en een kosterswoning (Dorpsstraat 8/10). De kerkvoogdij beschikt voorts over de nodige landbouwgrond, welke in pacht wordt uitgegeven. Het beheer vindt plaats in samenspraak met het Kantoor der Kerkelijke Goederen. Een deel van de bezittingen, welke uit nalatenschappen zijn verkregen, wordt gehouden samen met de Hervormde Gemeente van Harskamp. In dat kader is sprake van periodiek overleg met het College van deze buurgemeente.

Het kerkgebouw is krachtens de Monumentenwet aangewezen als beschermd rijksmonument, de toren is eigendom van de Gemeente Ede. Om het onderhoud van het kerkgebouw gestructureerd te laten plaats vinden en eventuele grote uitgaven tijdig te signaleren is, in samenwerking met de monumentenwacht een jaarlijkse inspectie afgesproken. Bij verhuur van de kerk of verenigingsgebouw aan derden moet het gebruik in overeenstemming zijn met het doel waarvoor het gebouw tot stand gekomen is. Er is toestemming van het college van kerkrentmeesters nodig.

f. Personele zaken

De Hervormde Gemeente van Otterlo heeft één fulltime predikantsplaats en een parttime koster. Daarnaast zijn er organisten en schoonmaakhulpen aangesteld en zijn er vele vrijwilligers in de gemeente actief. Voor een levende gemeente en ter beperking van uitgaven is het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden in eigen beheer van aanzienlijk belang. De koster draagt zorg voor de gang van zaken tijdens de erediensten en het beheer van het verenigingsgebouw.

g. Ledenregistratie

De ledenadministratie van de gemeente wordt bijgehouden door de ledenadministrateur met behulp van LRP (LedenRegistratieProgramma van de PKN). De ledenadministrateur is zo mogelijk een lid van de kerkvoogdij. De voorzitter van de kerkvoogdij is lokaal beheerder. De predikant en ouderlingen hebben toegang tot LRP voor het raadplegen van gegevens over de gemeenteleden. De ledenadministrateur krijgt de mutaties zo mogelijk via LRP (op basis van koppeling met de GBA, GemeenteBasisAdministratie). Daarnaast is het wenselijk dat ook kerkenraadsleden én gemeenteleden zelf mutaties doorgeven. De ledenadministrateur houdt tevens doop-, belijdenis- en trouwboeken bij en verwerkt deze gegevens ook in LRP.

7. Informatie

a. Kerkblad

Samen met Harskamp en Wekerom geven we het kerkblad “Kerkklanken” uit dat eens in de twee weken verschijnt en in de vakantieperiodes eens in de drie weken. De predikant of diens vervanger verzorgt de kerkbodeberichten voor Otterlo, in overleg met het Moderamen.

De meditaties op de voorpagina van “Kerkklanken” worden door de predikant of diens vervanger verzorgd. Eens per drie nummers is dus de predikant of diens vervanger van Otterlo aan de beurt, dit loopt volgens een vooraf opgesteld schema.

b. Website

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft haar website via: www.hervormdotterlo.nl, waar veel informatie te vinden is. Ook het kerkblad wordt na verschijning op de website gezet en de kerktelefoon is via de website te beluisteren.

De bijdragen die voor plaatsing worden aangeleverd op de website worden beoordeeld door de website beheerder. In twijfelgevallen over de te plaatsen tekst vindt voorafgaand overleg plaats met het moderamen.

8. Verenigingsleven

a. Zondagsschool

De Hervormde Gemeente Otterlo heeft een zondagsschool, genaamd “David” voor de jongeren in de leeftijd van 4 tot 12 jaar (basisschool). Het doel van de zondagsschool is om kinderen op een eenvoudige wijze in contact te brengen met de Bijbel en het aanleren van een psalm of Bijbeltekst.

Voor wat betreft de Zondagsschool verder het volgende:

 • De zondagsschool begint zondags na de kerkdienst om 11.00 uur, en duurt tot 12.00 uur;
 • Voor de voorbereiding, uitleg en als schets voor de vertelling wordt het blad “Onze Hervormde Zondagsschool” gebruikt. Voor de kinderen is er een rooster met werkboekjes, uitgegeven door het Hervormd Bondsbureau;
 • De psalmen die de kinderen moeten leren worden tevens opgegeven als voorzang in ochtenddienst in de kerk;
 • Met kerst is er een kerstviering van de zondagsschool in de kerk;
 • Na het winterseizoen is er een uitje van de leiding en kinderen van de zondagsschool;
 • Bij het verlaten van de zondagsschool (doorgaans met kerst) krijgen de kinderen een Bijbeltje als aandenken.

b. Catechese

Aan de jonge leden van de gemeente en aan allen dit verlangen wordt kerkelijk onderricht gegeven in de vorm van catechese. Tijdens het huisbezoek van de ouderlingen wordt hier, indien van toepassing, ook aandacht voor gevraagd.

Voor de jonge leden is er in het winterseizoen catechisatie op dinsdagavond. De catechese wordt verzorgd door de predikant samen met een aantal door de kerkenraad benoemde mentoren.

Jaarlijks wordt aan het begin van het winterseizoen ook de mogelijkheid van belijdeniscatechisatie aangeboden aan de leden van de gemeente. De belijdeniscatechese wordt gegeven door de predikant op de in onderling overleg met de catechisanten vast te stellen tijdstippen. Aan het einde van het seizoen is er dan de mogelijkheid tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Daaraan voorafgaand zal met een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek over hun motivatie en over de inhoud van het geloof worden gehouden, teneinde hen tot deze belijdenis te kunnen toelaten. Als er geen verhinderingen zijn, zal de openbare geloofsbelijdenis in een eredienst plaatsvinden aan de hand van het daarvoor geldende formulier, waarna zij worden opgenomen onder de belijdende leden van de gemeente.

Aan aanstaande bruidsparen en aan pas getrouwden wordt periodiek de mogelijkheid van huwelijkscatechese geboden.

c. Verenigings- en Kringwerk

De gemeente kent voorts diverse vormen van verenigings- en kringwerk in het winterseizoen, waaronder:

 • Bejaardenmiddagen (eens per maand in de middag);
 • Bijbelkring (tweemaal per maand);
 • Bijbelgespreksgroep (eens per maand);
 • Vrouwenvereniging Tabitha (eens per 14 dagen).

Het winterwerk wordt begin oktober geopend met een openingsdienst op zondag en wordt rond de Pasen afgesloten met een afsluitingsdienst op zondag. Verder wordt aan het begin van het winterseizoen een openingsweekend gehouden en aan het einde van het seizoen een afsluitingsavond.

De bejaardenmiddagen, Bijbelkring en bijbelgespreksgroep worden geleid door de eigen predikant (dan wel een vervanger bij zijn afwezigheid of tijdens een vacante periode). De predikant of vervanger verzorgt onder meer de opening en sluiting van de bijeenkomsten.

De Vrouwenvereniging heeft een eigen bestuur en zorgt zelf voor de invulling van de avonden aan de hand van Bijbelstudies uit het maandblad “De Hervormde Vrouw”

Verder zijn er jeugdclubs, een jongerenvereniging en open jeugdwerk in onze gemeente. Hiervoor wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk.

9. Jeugdwerk

a. Doel

Het doel van het jeugdwerk in de gemeente is, de jeugd van jongs af aan kennis te laten maken met God en Zijn Woord. Zowel kerkelijk als niet kerkelijk meelevende jongeren op een ontspannen manier, gezamenlijk in de club of vereniging het Evangelie meegeven, overeenkomstig de leer zoals die in onze kerk uitgedragen wordt. Verder is het doel daarmee de verbondenheid van de jeugd met het jeugdwerk te stimuleren en zo mede de jongeren te behouden bij het geheel van de kerk.

b. Jeugdraad

De gemeente kent een jeugdraad waarin de jeugdouderling, de dominee en een afvaardiging van de leidinggevende van het jeugdwerk, zondagschool, catechese zitting hebben. Tenminste eens per jaar worden lopende zaken, onder voorzitterschap van de jeugdouderling besproken.

c. Leiding

Aan iedere groep wordt door minimaal twee personen leiding gegeven. Het kunnen er ook meer zijn als de groep te groot wordt voor twee personen, of als de situatie daarom vraagt (bijv. gelet op de gewenste orde). Van de leiding wordt verwacht dat zij geregeld de kerkdiensten bezoeken, mede gezien hun voorbeeldfunctie naar de jeugd en gezien hun opvoedkundige taak. Ook is het wenselijk dat ze de Bijbelstudieavonden voor de jeugdleiding bezoeken (tweemaal per seizoen). Hierin worden de leidinggevenden ondersteund en toegerust in het werk dat ze mogen doen.

d. Samenstelling

Het jeugdwerk is verdeeld in de volgende groepen:

 • Esther: meisjesclub uit groep 5 en 6;
 • Ruth: meisjesclub uit groep 7 en 8;
 • Daniël: jongensclub uit groep 5 en 6;
 • Jonathan: jongensclub uit groep 7 en 8;
 • Samuël:  jongens en meisjesclub uit klas 1 en 2;
 • Deborah & Barak: jongens en meisjesclub uit klas 3 en 4;
 • Nicodémus: jongeren vereniging vanaf ongeveer 16 jaar;
 • Open Jeugdwerk: jongeren vanaf 14 jaar.

In voorkomende gevallen kunnen groepen eventueel gecombineerd worden.

e. Bijeenkomsten

Tijdens het winterseizoen komen de clubs Esther, Ruth, Daniël, Jonathan en Samuël op elke vrijdagavond bij elkaar. De clubavonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur. Tijdens het winterseizoen komt de club Deborah & Barak eens per 2 weken op vrijdagavond bij elkaar, van 19.00 tot 20.30 uur.

De jongerenvereniging Nicodémus komt tijdens het winterseizoen eens per 2 weken op donderdagavond bijeen, vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur. Voor het OJW staan eens per maand op zaterdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur, de deuren van Eben-Haëzer open. Dit betreft de eerste zaterdag van de maand.

De avonden worden verantwoord gegeven, zo wordt er geen alcohol geschonken en/of genuttigd, en worden geen andere verslavende middelen gebruikt. Ook is er verantwoord gebruik van muziek/film of andere media.

f. Werkwijze

Iedere club of verenigingsavond (uitgezonderd OJW) bestaat uit 2 delen.

Als eerste is er een bezinningsgedeelte. Hierin gaat de Bijbel open om te lezen, uitleg te ontvangen of te geven. Vanaf de tienerleeftijd wordt de discussie over diverse onderwerpen gestimuleerd. Hierdoor mag het geloof gaan groeien en de toepassing daarvan in het dagelijkse leven een fundament krijgen. Ook het zingen, openings- en afsluitings gebed tijdens de avonden is een vast onderdeel. Voor (Bijbel) programma’s maken we gebruik van de HGJB methodes.

Tijdens het tweede deel van de avond wordt er door de jongsten veelal geknutseld en spellen gedaan. Vanaf de tienerleeftijd is er meer tijd voor onderling gesprek en activiteiten buiten het gebouw, zoals b.v. sportavonden.

Buiten deze activiteiten worden ook de jaarlijkse TOV avond van de HGJB door de jeugd bezocht. Rond de voorjaarsvakantie wordt er een actie georganiseerd om geld in te zamelen voor een diaconaal doel, het ene jaar voor het project van de HGJB, het andere jaar een nader te bepalen doel. Het seizoen wordt gewoonlijk afgesloten met een meerdaags kamp in de maand april/mei (meivakantie).

g. Jeugdvereniging “Nicodemus”

Op JV Nicodemus is er voor de 16+ jeugd gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Op deze avonden worden er diverse actuele thema’s besproken met de Bijbel als uitgangspunt. Daarmee wordt er geprobeerd om de jongeren te helpen om als Christen hun plaats in de samenleving in te nemen en het gebedsleven verder te stimuleren.

h. Open Jeugd Werk

Het Open Jeugdwerk biedt aan jongeren een gelegenheid om elkaar op zaterdagavond te ontmoeten. In het verenigingsgebouw zijn de jongerenzalen hiervoor sfeervol ingericht en kan er dart, tafelvoetbal, pool, biljart e.d. gespeeld worden. De avonden hebben een open karakter waarin de ontspannen ontmoeting met elkaar centraal staat. De avond wordt afgesloten met gebed. Hiermee wordt de jeugd een alternatief geboden ten opzichte van de reguliere uitgaansgelegenheden.

i. Ondersteuning

De gemeente is samen met de jeugdverenigingen lid van de HGJB. Deze landelijke organisatie is gespecialiseerd in kerkelijk jeugdwerk. Wij maken gebruik van haar expertise door de mogelijkheid tot het volgen van cursussen voor leidinggevenden, de Kim methode voor kinderen, de Tim methode voor de tieners, en de Jim methode voor de jongeren. Als leidinggevenden organiseren we tweemaal per jaar een Bezinning/Bijbelstudieavond om ons te verdiepen in het geloof en hoe we dat geloof mogen uitdragen naar onze jeugd.

 j. Stappenplan

Dit plan geeft weer hoe we de geloofsgroei van de jeugd voor ogen hebben en hoe we dit kunnen proberen te bewerken

 • Club: Esther en Daniël: Op deze leeftijd is het belangrijk om de kinderen het leuk te laten hebben op de club, zodat ze vertrouwd raken met de Bijbel en de verhalen leren kennen. Verder wordt er geprobeerd ze actief te betrekken bij het kringgebed.
 • Club: Ruth en Jonathan: Deze groep heeft al meer clubervaring. Maar ook hier geldt nog steeds dat het leuk mag zijn. Verder wordt kringgebed nog steeds gestimuleerd en wordt er door de jeugd zelf uit de Bijbel gelezen. Hierdoor leren ze ook teksten in de Bijbel te zoeken.(Bijbelkennis)
 • Club: Samuël: Hier begint het clubwerk toch al wat serieus te worden. Buiten het feit dat de jeugd er voor elkaar komt mag er ook inhoudelijk dieper op de thema’s ingegaan worden. Ook mag de jeugd gestimuleerd worden om mee te denken over het thema door ze in te schakelen bij de voorbereiding hiervan. Verder blijft het kringgebed en het zelf lezen ook in deze groep van toepassing.
 • Club: Debora en Barak: Deze jongeren zijn al wat ouder en er wordt doorgegaan met wat er bij de voorgaande clubs al “geleerd” is. Dit kan uitgebreid worden met het evt. zelf voorbereiden van de avond en ze hierbij een stuk verantwoordelijkheid te geven.( evt. onderwerp aanreiken)
 • : Nicodemus: Zie voorgaande, Bij de jeugdvereniging kan de avond geheel geleid worden door de jongeren.

Deze punten betreffen algemene richtlijnen. Te allen tijde dient rekening gehouden wordt met het niveau van de jongeren en de samenstelling van de groep. 

10. Overige Commissies

a. Zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC)

In Otterlo is een zendings- en evangelisatiecommissie aangesteld. De ZEC bestaat uit zes leden en één ambtsdrager uit de kerkenraad. Doel van de commissie is bij te dragen aan de verspreiding van Gods boodschap. De commissie doet dat in de eigen gemeente door onder meer de verspreiding van het dagboek “Een Handvol Koren “ dat jaarlijks uitgegeven wordt door de GZB. Verder wordt er elk jaar in samenwerking met Harskamp en Wekerom bij toerbeurt een zendingsavond belegd in een van de drie dorpen. Deze avond wordt op de derde woensdag in september gehouden. Ook behartigen de commissieleden zaken die zich in ons dorp voordoen ten aanzien van de zending, zoals verspreiding van het kerst en/of paasnummer van het blad “Echo”. Voorts is de ZEC betrokken bij het project “Deelgenoten” en worden collectes gehouden voor de GZB en IZB. In de komende periode zal worden bezien hoe verdere evangelisatie ingevuld kan worden.

b. Woord & Daad commissie

Stichting Woord en Daad heeft een lokaal comité in de dorpen Wekerom, Harskamp en Otterlo. Dit gezamenlijke comité heeft 12 vaste vrijwilligers in de commissie. Deze comitéleden zijn afkomstig uit de Hervormde Gemeenten van Wekerom, Harskamp en Otterlo en de Hersteld Hervormde Gemeente Harskamp. Er zijn 4 comitéleden uit Otterlo. Doel is om door middel van acties geld in te zamelen voor projecten van Woord en Daad. Het comité van Wekerom, Harskamp en Otterlo doet dit onder meer door bijdragen van gemeenten, personen en bedrijven uit het werkgebied te vragen en organiseert ook activiteiten zoals statiegeldbonnen, verkoop krentenbroden, fietstochten et cetera.

c. Vrouwendienst

De Hervormde Gemeente Otterlo kent een vrouwendienst, bestaande uit een aantal vrouwen uit de gemeente, die nieuw ingekomenen en eventueel langdurig zieken bezoeken. Voor de kerst bezorgen zij ook kerstbakjes bij de ouderen en langdurig of ernstig zieken en bij hen die in een verpleeghuis verblijven. Deze bakjes worden in Woonzorghuis Eureka op elk adres bezorgd.

d. Lentefaircommissie

De Lentefaircommissie heeft als doel om jaarlijks door middel van de Lentefair geld in te zamelen voor de plaatselijke gemeente en voor Woord en Daad. De zaterdag na Hemelvaartsdag wordt de Lentefair gehouden. De opbrengsten worden verdeeld: 1/3 Woord & Daad, 1/3 Jeugdwerk en 1/3 Plaatselijke gemeente (kerkvoogdij). De Lentefaircommissie wordt samengesteld uit leden namens Woord en Daad, het Jeugdwerk en de plaatselijke gemeente. De voorzitter is afkomstig uit de kerkvoogdij.

e. Orgelcommissie

De commissie draagt zorg voor het orgel, de organisten en stelt het rooster voor de organisten op. De commissieleden doen dit onder verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters. De orgelcommissie heeft één voorzitter en twee commissieleden. Tenminste één van deze leden komt uit de kerkvoogdij. De commissie vergadert minimaal eens per jaar met de organisten.

11. Beleid voor de toekomst

a. Kerkenraad

De Kerkenraad heeft tot doel om op een consistente wijze, gebaseerd op Gods Woord, rekening houdend met de plaatselijke gebruiken, leiding te geven aan de Gemeente. Een evenwichtige samenstelling en taakverdeling binnen de Kerkenraad is daarbij het uitgangspunt.

Gelet op de beoogde continuïteit van en samenhang in de gemeente en het gemeenteleven wordt in de komende periode de focus gelegd op c.q. zal aandacht worden gegeven aan:

 • Een Bijbelse prediking met waarschuwing én nodiging. Het daarbij te voeren beleid ten aanzien van Bijbelvertaling, formulieren en gemeentezang zal in de komende periode nader worden bezien;
 • Het afleggen van huisbezoeken, waarbij in de gesprekken ook de kerkgang, geloofsopvoeding (voorbeeldfunctie), gebed en Bijbellezen, belijdeniscatechisatie en sacramenten onder de aandacht kunnen worden gebracht;
 • Bijdragen aan groei van de gemeente en betrokkenheid bij en zichtbaarheid in het dorp, rekening houdend met tendensen van vergrijzing en ontkerkelijking. In dat licht zal het te voeren beleid ten aanzien van geloofsopvoeding en het evangelisatiewerk in de komende periode nader worden bezien. Daarbij zal mede professionele ondersteuning worden gevraagd. Voorts is het onderhouden en stimuleren van jeugd- en kringwerk in brede zin een punt van aandacht.

b. Diaconie

De diaconie wil zorg bieden aan de naaste die deze zorg nodig heeft. De diaconie wil de gemeente, waaronder ook jongeren, bewustmaken van onze diaconale verantwoordelijkheid ten aanzien van onze naaste, dit met name bij de bijzondere collectes die worden gehouden bij de uitgang. De doelstelling is om elk jaar de in dat jaar ontvangen middelen volledig te besteden aan diaconale doelen.

c. College van kerkrentmeesters

De kerkvoogdij wil de materiële en financiële voorwaarden in stand houden en scheppen voor het leven en werken in de gemeente en de Woordverkonding. Zij staat daarbij een lange termijn beleid voor. Dit betekent dat een prudent financieel beleid wordt beoogd, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met de middelen die wij van onze voorouders hebben gekregen en een sluitende exploitatie het doel is. Tegelijkertijd wordt het belang gezien om zaken mogelijk te maken en te investeren in gemeente en dorp.

12. Slotwoord

In Ordinantie 4-8-5 is het volgende bepaald:

De kerkenraad stelt telkens voor een periode van vier jaar een beleidsplan op, na daarover overleg gepleegd te hebben met het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en met alle daarvoor in aanmerking komende organen van de gemeente.

Elk jaar pleegt de kerkenraad met dezelfde colleges en organen overleg over eventuele wijziging van het beleidsplan.

Nadat de kerkenraad het beleidsplan of een wijziging daarvan voorlopig heeft vastgesteld, wordt dit in de gemeente gepubliceerd. De kerkenraad stelt de leden van de gemeente in de gelegenheid hun mening over het beleidsplan of de wijziging kenbaar te maken. Daarna stelt de kerkenraad het beleidsplan of de wijziging vast.

Mede tegen deze achtergrond is het voorliggende beleidsplan opgemaakt. Doel is hiermee vast te leggen hoe we samen gemeente zijn en de gemeente blijvend gestalte geven voor de toekomst gebaseerd op de Bijbel. Het beleidsplan is geen marsroute die van a tot z vastlegt wat er in de toekomst wel en niet gedaan zal worden en dat alles afwijst wat daarmee niet overeenkomt. Het beleidsplan beoogd te dienen als basis voor besluiten die genomen moeten worden om de doelstellingen van het gemeentelijke leven te verwezenlijken.

We hopen en bidden dat het gemeenteleven mag zijn tot eer van God en tot ons heil.

Getekend voor goedkeuring op 05 juli 2018 te Otterlo,

Preses:

Scriba:

Oud Hollandse spelletjes