ANBI -informatie

De Protestantse Kerk Nederland en haar gemeenten zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) via een zogenaamde “groepsbeschikking”. Wie aan zo’n gemeente een gift geeft, mag dat bedrag onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en kunnen bedragen dus belastingvrij aan de kerk worden nagelaten. Informatie hierover kunt u bij het College van Kerkrentmeesters verkrijgen. Op basis van de fiscale regels moet er online transparantie zijn over een aantal aspecten van de gemeente. Onderstaand geven wij daarom (naast hetgeen op de rest van onze website vermeld) de betreffende informatie, zowel voor de Plaatselijke kerk, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters, als ook voor de Diaconie.

Plaatselijke kerk

 1. Naam van de gemeente: Hervormde Gemeente Otterlo
 2. RSIN, zijnde het fiscaal nummer, van de Kerk(rentmeesters) is 002569693.
 3. Contactgegevens Hervormde Gemeente: Verenigingsgebouw Eben Haëzer, Kerklaan 6, 6731 BB, Otterlo. Telefoon 0318-591887. Email: kerkvoogdij@hervormdotterlo.nl.
 4. Bestuur: de Hervormde Gemeente wordt bestuurd door een Kerkenraad, bestaande uit 11 personen, zijnde 1 predikant, 5 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale- aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters, bestaande uit 3 personen, zijnde 2 ouderling-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester. Het College van Kerkrentmeesters wordt bijgestaan door een Commissie van Bijstand, bestaande uit 8 personen. Tot de taken van het College van Kerkrentmeesters behoren onder meer het financiële beheer en het zorg dragen voor de geldwerving, het beheer en onderhoud van kerkelijke en overige gebouwen en goederen van de gemeente, het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke zaken en het bijhouden van kerkelijke registers. Op de gemeente is de Kerkorde met ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. Zie www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/paginas/default.aspx.De gemeente heeft een Plaatselijke Regeling vastgesteld, welke op verzoek is in te zien.
 5. Beloningsbeleid: De leden van de collega’s verrichten hun bestuurswerk pro deo, dat is onbezoldigd. De predikant en koster worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
 6. Doelstelling: de Hervormde Gemeente Otterlo is een zelfstandige geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten (Kerkorde, ordinantie 2 artikel 1). De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis voor de kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Hetgeen zij gelooft en belijdt is als volgt samen te vatten: De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delen in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 7. Beleidsplan: de Hervormde Gemeente kent een beleidsplan voor de periode 2018-2022. Hierin is onder meer vastgelegd het werk wat de gemeente doet, de manier waarop de gemeente geld werft, het beheer van het vermogen van de gemeente en de besteding van het vermogen van de gemeente. De Gemeente heeft geen financieel winstoogmerk. Het gehele beleidsplan is via deze link in te zien.

 8. Verslag activiteiten: De gemeente houdt wekelijks op zondag 2 erediensten. Verder zijn er kerkdiensten op de christelijke feestdagen en is er een dienst op biddag en dankdag en kunnen er bijzondere diensten zijn, zoals bij onder meer huwelijk en overlijden. In de diensten kunnen de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal) worden bediend. De gemeente onderhoudt daarnaast een verenigingsleven in de vorm van zondagsschool, catechese, verenigings- en kringwerk, waaronder ook jeugdwerk. Daarnaast zijn er diverse commissies actief. Zie voor de activiteiten ook hetgeen vermeld onder “gemeenteleven” op deze website.
 9. Financiële verantwoording 2021
  Baten: totaal ad 169.959 (2020: 169.329), bestaande uit:
  – EUR 56.203 (2020: 60.608) uit verhuur, pacht en rente
  – EUR 109.756 (2020: 108.721) uit “levend geld” zoals aktie kerkbalans, giften, collecten en acties
  Lasten: totaal ad EUR 174.571 (2020: 189.066), bestaande uit:
  – EUR 47.017 (2020: 58.607) voor regulier onderhoud, energie en afschrijving
  – EUR 93.042 (2020: 96.365) voor de kosten van predikant, gastpredikanten en bijdragen aan landelijke organen
  – EUR 34.512 (2020: 34.094) voor jeugdwerk, catechese, kerktelefoon, koster en organisten, drukwerk en administratie
  De jaarrekening wordt jaarlijks voor gemeenteleden ter inzage gelegd
 10. Voorgenomen bestedingen 2022
  Baten: totaal ad 168.000, bestaande uit:
  – EUR 58.000 uit verhuur, pacht en rente
  – EUR 110.000 uit “levend geld” zoals aktie kerkbalans, giften, collecten en acties
  Lasten: totaal ad EUR 183.000, bestaande uit:
  – EUR 43.500 voor regulier onderhoud, energie en afschrijving
  – EUR 103.000 voor de kosten van predikant, gastpredikanten en bijdragen aan landelijke organen
  – EUR 36.500 voor jeugdwerk, catechese, kerktelefoon, koster en organisten, drukwerk en administratie
  De begroting wordt jaarlijks voor gemeenteleden ter inzage gelegd, de begroting gaat uit van een grote mate van continuïteit.

Diaconie

 1. Naam: Diaconie der Hervormde Gemeente Otterlo
 2. RSIN, zijnde het fiscaal nummer, van de Diaconie is 824106489.
 3. Contactgegevens: zie plaatselijke kerk. Het e-mailadres is diaconie@hervormdotterlo.nl
 4. Bestuur: zie plaatselijke kerk. Het College van Diakenen bestaat uit 3 personen.
 5. Beloningsbeleid: zie plaatselijke kerk. De diakenen zijn onbezoldigd
 6. Doel: zie plaatselijke kerk. Het doel van de diaconie is in eerste instantie de zorg voor de armen plaatselijk, provinciaal, landelijk en wereldwijd
 7. Beleidsplan: de Hervormde Gemeente kent een beleidsplan voor de periode 2018-2022. Hierin is onder meer vastgelegd het werk wat de gemeente doet, de manier waarop de gemeente geld werft, het beheer van het vermogen van de gemeente en de besteding van het vermogen van de gemeente. De Gemeente heeft geen financieel winstoogmerk. Het gehele beleidsplan is via deze link in te zien.

 8. Verslag activiteiten: zie plaatselijke kerk
 9. Financiële verantwoording 2021
  Baten:  Totaal ad euro 44.312 bestaande uit :
  Euro 9.855 uit verhuur, pacht en rente
  Euro 34.457 uit levend geld zoals giften en collecten, zowel algemeen als voor een bijzonder doel (door te zenden collectes)
  Lasten: Totaal ad euro 32.898 bestaande uit :
  Euro 1.605 voor regulier onderhoud en afschrijving
  Euro 3.012 voor bijdragen aan landelijke organen, beheerskosten en bankkostenEuro  28.281 voor diaconaal werk (plaatselijk, regionaal en wereldwijd en ondersteuning van gemeenteleden.
  De jaarrekening wordt jaarlijks voor gemeenteleden ter inzage gelegd

 10. Voorgenomen bestedingen 2023
  Baten: totaal ad 25.875, bestaande uit:
  – EUR 9.525 uit verhuur, pacht en rente
  – EUR 16.350 uit “levend geld” zoals giften en collecten, zowel algemeen als voor een bijzonder doel (door te zenden collectes)
  Lasten: totaal ad EUR 25.660, bestaande uit:
  – EUR 1.750 voor regulier onderhoud en afschrijving
  – EUR 3.360 voor bijdragen aan landelijke organen, beheerskosten en bankkosten
  – EUR 20.550 voor diaconaal werk (plaatselijk, regionaal en wereldwijd) en ondersteuning van gemeenteleden.
  De begroting wordt jaarlijks voor gemeenteleden ter inzage gelegd, de begroting gaat uit van een grote mate van
  continuïteit. Doelstelling is om het bestaande kapitaal intact te laten en hulpverlening te financieren uit de opbrengsten
  van het kapitaal. Uitgaves kunnen per jaar verschillen, afhankelijk van de mate van ondersteuning van gemeenteleden.