ANBI -informatie

De Protestantse Kerk Nederland en haar gemeenten zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) via een zogenaamde “groepsbeschikking”. Wie aan zo’n gemeente een gift geeft, mag dat bedrag onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en kunnen bedragen dus belastingvrij aan de kerk worden nagelaten. Informatie hierover kunt u bij het College van Kerkrentmeesters verkrijgen. Op basis van de fiscale regels moet er online transparantie zijn over een aantal aspecten van de gemeente. Onderstaand geven wij daarom (naast hetgeen op de rest van onze website vermeld) de betreffende informatie, zowel voor de Plaatselijke kerk, vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters, als ook voor de Diaconie.

Plaatselijke kerk

 1. Naam van de gemeente: Hervormde Gemeente Otterlo
 2. RSIN, zijnde het fiscaal nummer, van de Kerk(rentmeesters) is 002569693. KvK nummer: 76466698.
 3. Contactgegevens Hervormde Gemeente: Verenigingsgebouw Eben Haëzer, Kerklaan 6, 6731 BB, Otterlo. Telefoon 0318-591887. Email: kerkvoogdij@hervormdotterlo.nl.
 4. Bestuur: de Hervormde Gemeente wordt bestuurd door een Kerkenraad, bestaande uit 11 personen, zijnde 1 predikant, 5 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. De verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale- aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters, bestaande uit 3 personen, zijnde 2 ouderling-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester. Het College van Kerkrentmeesters wordt bijgestaan door een Commissie van Bijstand, bestaande uit 8 personen. Tot de taken van het College van Kerkrentmeesters behoren onder meer het financiële beheer en het zorg dragen voor de geldwerving, het beheer en onderhoud van kerkelijke en overige gebouwen en goederen van de gemeente, het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke zaken en het bijhouden van kerkelijke registers. Op de gemeente is de Kerkorde met ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. Zie www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/paginas/default.aspx.De gemeente heeft een Plaatselijke Regeling vastgesteld, welke op verzoek is in te zien.
 5. Beloningsbeleid: De leden van de collega’s verrichten hun bestuurswerk pro deo, dat is onbezoldigd. De predikant en koster worden gehonoreerd volgens landelijke richtlijnen van de kerk. Zie www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
 6. Doelstelling: de Hervormde Gemeente Otterlo is een zelfstandige geloofsgemeenschap, die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten (Kerkorde, ordinantie 2 artikel 1). De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis voor de kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Hetgeen zij gelooft en belijdt is als volgt samen te vatten: De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delen in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.
 7. Beleidsplan: de Hervormde Gemeente kent een beleidsplan voor de periode 2023-2026. Hierin is onder meer vastgelegd het werk wat de gemeente doet, de manier waarop de gemeente geld werft, het beheer van het vermogen van de gemeente en de besteding van het vermogen van de gemeente. De Gemeente heeft geen financieel winstoogmerk. Het gehele beleidsplan is via deze link in te zien.

 8. Verslag activiteiten: De gemeente houdt wekelijks op zondag 2 erediensten. Verder zijn er kerkdiensten op de christelijke feestdagen en is er een dienst op biddag en dankdag en kunnen er bijzondere diensten zijn, zoals bij onder meer huwelijk en overlijden. In de diensten kunnen de sacramenten (Heilige Doop en Heilig Avondmaal) worden bediend. De gemeente onderhoudt daarnaast een verenigingsleven in de vorm van zondagsschool, catechese, verenigings- en kringwerk, waaronder ook jeugdwerk. Daarnaast zijn er diverse commissies actief. Zie voor de activiteiten ook hetgeen vermeld onder “gemeenteleven” op deze website.
 9. Financiële verantwoording  

  De jaarrekening wordt jaarlijks voor gemeenteleden ter inzage gelegd. De uitkomsten zijn als volgt samen te vatten: 

   

  2022

  2021

  Baten

   

   

  Opbrengsten uit verhuur, pacht en rente (“oud geld”)

  55.502

  56.203

  Opbrengsten uit aktie kerkbalans, collecten, giften en acties (“levend geld”)

  114.883

  107.956

   

  170.385

  165.959

     

  Lasten

   

   

  Regulier onderhoud, energie en afschrijving

  56.424

  47.017

  Predikant, gastpredikanten en bijdragen aan landelijke organen

  100.400

  93.042

  Jeugdwerk, catechese, kerktelefoon, koster en organisten, drukwerk en administratie

  39.188

  34.512

   

  196.012

  174.571

   

 10. Voorgenomen bestedingen

  De begroting wordt jaarlijks voor gemeenteleden ter inzage gelegd. De uitkomsten zijn als volgt samen te vatten: 

   

  2023

  2022

  Baten

   

   

  Opbrengsten uit verhuur, pacht en rente (“oud geld”)

  75.000

  58.000

  Opbrengsten uit aktie kerkbalans, collecten, giften en acties (“levend geld”)

  111.500

  110.000

   

  186.500

  168.000

     

  Lasten

   

   

  Regulier onderhoud, energie en afschrijving

  56.000

  43.000

  Predikant, gastpredikanten en bijdragen aan landelijke organen

  110.500

  103.000

  Jeugdwerk, catechese, kerktelefoon, koster en organisten, drukwerk en administratie

  40.000

  37.000

   

  206.500

  183.000

Diaconie

 1. Naam: Diaconie der Hervormde Gemeente Otterlo
 2. RSIN, zijnde het fiscaal nummer, van de Diaconie is 824106489. KvK: 76466760.
 3. Contactgegevens: zie plaatselijke kerk. Het e-mailadres is diaconie@hervormdotterlo.nl
 4. Bestuur: zie plaatselijke kerk. Het College van Diakenen bestaat uit 3 personen.
 5. Beloningsbeleid: zie plaatselijke kerk. De diakenen zijn onbezoldigd
 6. Doel: zie plaatselijke kerk. Het doel van de diaconie is in eerste instantie de zorg voor de armen plaatselijk, provinciaal, landelijk en wereldwijd
 7. Beleidsplan: de Hervormde Gemeente kent een beleidsplan voor de periode 2023-2026. Hierin is onder meer vastgelegd het werk wat de gemeente doet, de manier waarop de gemeente geld werft, het beheer van het vermogen van de gemeente en de besteding van het vermogen van de gemeente. De Gemeente heeft geen financieel winstoogmerk. Het gehele beleidsplan is via deze link in te zien.

 8. Verslag activiteiten: zie plaatselijke kerk
 9. Financiële verantwoording 2023

  Baten:  Totaal ad euro 46.172 bestaande uit :

  Euro 11.853  uit verhuur, pacht en rente

  Euro 34.319 uit levend geld zoals giften en collecten, zowel algemeen als voor een bijzonder doel (door te zenden collectes)

  Lasten: Totaal ad euro 45.712 bestaande uit :

  Euro 2.481 voor regulier onderhoud en afschrijving

  Euro 6.041 voor bijdragen aan landelijke organen, beheerskosten en bankkosten

  Euro  37.190 voor diaconaal werk (plaatselijk, regionaal en wereldwijd en ondersteuning van gemeenteleden )

 10. Voorgenomen Bestedingen 2024
  Baten: Totaal ad euro 28.750 bestaande uit:
  Euro 9.800 uit verhuur, pacht en rente
  Euro 18.700 uit levend geld zoals giften en collecten, zowel algemeen als voor een bijzonder doel (door te zenden collectes)
  Lasten: Totaal ad euro 28.485 bestaande uit :
  Euro 1.925 voor regulier onderhoud en afschrijving
  Euro 3.760 voor bijdrage aan landelijke organen, beheerskosten en bankkosten
  Euro 22.800 voor diaconaal werk (plaatselijk, regionaal en wereldwijd en ondersteuning van gemeenteleden )

  De begroting wordt jaarlijks voor gemeenteleden ter inzage gelegd, de begroting gaat uit van een grote mate van
  continuïteit. Doelstelling is om het bestaande kapitaal intact te laten en hulpverlening te financieren uit de opbrengsten
  van het kapitaal. Uitgaves kunnen per jaar verschillen, afhankelijk van de mate van ondersteuning van gemeenteleden.