Gemeentegids

Hieronder vindt u de diverse aspecten van onze gemeente benoemd.

Heeft u vragen?  Stel ze via onze contactpagina of kom langs, u bent van harte uitgenodigd!

Woord vooraf                   

Met deze gemeentegids willen wij u praktische informatie en een indruk van onze Hervormde Gemeente geven.

Het doel is om de gemeenteleden te informeren over activiteiten, samenstelling van colleges, besturen en commissies. De gids is ook bedoeld als wegwijzer voor mensen die in Otterlo komen wonen en/of nieuw ingekomen zijn in onze gemeente. Tenslotte biedt de gids een overzicht van ons doen en laten voor de vakantiegasten, die kortere of langere tijd naar Otterlo komen om van de prachtige omgeving te genieten.

Het hart van het gemeenteleven vormen de zondagse kerkdiensten. Daar omheen vinden door de week diverse activiteiten plaats in jeugd- en kringwerk, catechisaties en commissies. Ook daar mag de Bijbel centraal staan. Opvallend is dat het jeugdwerk een belangrijke plaats inneemt in onze gemeente.  Veel jongens en meisjes nemen er aan deel en de leidinggevenden zetten zich er enthousiast voor in. Het is fijn dat ook jongeren zo hun plaats innemen in het midden van de gemeente.

Wat u niet uit deze gids kunt aflezen is de sfeer die er binnen de gemeente heerst en de wijze waarop we met elkaar omgaan. Om daarvan kennis te nemen zult u echt de stap moeten zetten richting de kerk en het verenigingsgebouw. Wat er in dit boekje staat wil u en jou daartoe hartelijk uitnodigen. Dat geldt overigens niet alleen de jeugd. Van jong tot oud is er ruimte om samen bezig te zijn in Gods koninkrijk. We zijn dankbaar dat er een goede belangstelling is voor de kerkdiensten en dat aan het kringwerk trouw wordt deelgenomen.

We schrijven dit resultaat niet toe aan onze eigen inzet, maar beschouwen het als een zegen van de Heere. En we hopen dat het in de toekomst zo blijft of zelfs nog uitbreidt.

Het is onze wens dat deze informatiegids mag dienen als een nuttige wegwijzer voor het kerkelijk leven in Otterlo, maar bovenal dat door al het kerkenwerk ons de weg wordt gewezen naar de Heere Jezus en dat we die weg ook zullen gaan. Met het gebed dat al het kerkenwerk mag zijn tot eer van God en tot heil van onze zielen biedt de kerkenraad u deze informatiegids aan

Achtergrond en historie van Otterlo

Otterlo is een dorp op de Veluwe met, inclusief het buitengebied, circa 2.500 inwoners. Otterlo heeft naar schatting in totaal circa 1.000 woningen. Het dorp ligt met Harskamp en Wekerom in een driehoek ten noorden van Ede. Aangenomen wordt dat Otterlo sinds het jaar 855 na Christus bestaat.

Over de vroegste geschiedenis van Otterlo is weinig bekend. Het is wel zo goed als zeker dat Otterlo het oudste dorp is van de tot de gemeente Ede behorende dorpen. In de tijd van keizer Karel de Grote (768-814) was er al sprake van het Woud Otterlaun en in een oude oorkonde uit die tijd staat het dorp Uttarlo. De aanname dat Otterlo sinds 855 bestaat is gebaseerd op een oorkonde uit dat jaar, waarin wordt vermeld dat een zekere Folckerus een aantal bezittingen, waaronder het Woud Otterlaun schenkt aan het klooster te Werden in Rheinland. In het jaar 2005 is daarom het 1150-jarig bestaan van Otterlo gevierd.

Er is één kerk in Otterlo en die staat midden in het centrum. Naast de kerk is zowel de pastorie als het verenigingsgebouw Eben-Haëzer gelegen. De oudste mededeling over de kerk in Otterlo stamt uit het jaar 1215. Er is dan al sprake van het Kerspel Otterlo: het gebied dat tot de kerk van Otterlo behoorde. Rond 1580 kwam de Veluwe en ook het dorp Otterlo onder invloed van de Reformatie. In 1581 kwam de Wilhelmus van Moers als eerste predikant naar Otterlo. Voor een volledig overzicht van alle predikanten wordt verwezen naar de lijst met predikanten in deze gids. In het jaar 1811 kreeg Otterlo een kerkenraad.

Van het huidige kerkgebouw is het schip het oudste gedeelte. Het is in Romaanse stijl opgetrokken. Het koor, in laatgotische stijl, is wat jonger. De toren is naar aangenomen wordt, rond het jaar 1500 gebouwd. Het kerkgebouw is in de jaren 1968-1973 grondig gerestaureerd en weer zo veel mogelijk teruggebracht in de toestand zoals die bij de Reformatie waarschijnlijk was.

Zo mag in dit historische kerkgebouw, waar door de eeuwen heen de geslachten hun plaats hebben ingenomen onder de verkondiging van het Evangelie, ook nu nog de gemeente van Otterlo samenkomen onder de verkondiging van datzelfde Evangelie. De naam van de Drie-enige God zij daarvoor dank en eer.

De Hervormde Gemeente van Otterlo 

De Hervormde Gemeente van Otterlo is een zelfstandige gemeente, welke deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij maakt deel uit van de classis Ede.  De gemeente rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond. De gemeente van Otterlo weet zich gebonden aan de Gereformeerde belijdenisgeschriften. Ten tijde van de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland heeft de gemeente van Otterlo een tweetal verklaringen ondertekend, te weten de verklaring “Verbonden met het gereformeerd belijden”en de verklaring “Instemming met het convenant van Alblasserdam”.

Verder heeft de gemeente op 9 december 2004 een Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde Gemeente te Otterlo vastgesteld. Tenslotte wordt periodiek een beleidsplan gemaakt en vastgesteld, waarin de grondslag voor de gemeente nader is uitgewerkt. Indien u vragen over één of ander heeft, kunt u terecht bij de predikant of de scriba.

Gemeenteleden                                        

Tot de gemeente behoren de leden die, door het afleggen van openbare belijdenis van het geloof, belijdende leden geworden zijn, alsmede de leden die in de gemeenschap van de kerk zijn ingelijfd door de Heilige Doop (doopleden) en de leden die uit Hervormde ouders zijn geboren (geboorteleden). Daarnaast horen tot  onze gemeente ook zij die uit een andere gemeente overgekomen of geperforeerd zijn. De gemeente heeft zo’n 900 leden, globaal verdeeld in circa 275 belijdende leden, 450 doopleden en 175 geboorteleden.

Kerkenraad(sleden)      

In het kader van de privacywet zijn verdere contactgegevens dan onderstaande op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie”

De gemeente heeft, conform de Kerkorde, een kerkenraad. De taak van de kerkenraad is zorg te dragen voor de bediening van het Woord en sacrament, de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en andere arbeid tot opbouw van de gemeente, de geestelijke vorming en het houden van opzicht over belijdenis en wandel. De kerkenraad bestaat in Otterlo uit uit elf personen, te weten één predikant, vijf ouderlingen, drie diakenen en twee ouderling kerkrentmeesters. De procedures voor verkiezing zijn onder meer in het beleidsplan vastgelegd. De kerkenraadsleden zijn:

Predikant     
Ds. P.B. VerspuijVan Broekhuyzenstraat 26731 AZOtterlo0318-591292dominee@hervormdotterlo.nl
      
Ouderlingen     
      scriba@hervormdotterlo.nl
Dhr. E. van den Berg    ouderlingwijk3@hervormdotterlo.nl
Dhr. J. Brons     ouderlingwijk4@hervormdotterlo.nl
Dhr. G.H.J. Rap     jeugdwerk@hervormdotterlo.nl
Dhr. J. Hendrikse     ouderlingwijk2@hervormdotterlo.nl
Dhr. R. Heij       ouderlingwijk1@hervormdotterlo.nl
Diakenen     
Dhr. H. van Essen    diaconie3@hervormdotterlo.nl
Dhr. B.H. Dirksen    diaconie@hervormdotterlo.nl
Dhr. M. van Dam    diaconie2@hervormdotterlo.nl 
      
Ouderlingen-kerkrentmeester     
Dhr. J. T. Roelofsen    kerkvoogdij@hervormdotterlo.nl
Dhr. P. van Omme    kerkvoogdij1@hervormdotterlo.nl
      
Postadres kerkenraadKerklaan 66731 BBOtterlo  

Diaconie                 

De diaconie draagt zorg voor financiële nood, in eerste instantie in eigen gemeente, alsook bij broeders en zusters in de rest van de wereld. De diaconie zorgt ook voor de middelen van de bezoekdames, zendingscommissie en Vakantie Bijbel Week en zij is verantwoordelijk voor de kerkbode en kerktelefoonaansluitingen.

De middelen van de diaconie worden met name verkregen uit collecten tijdens de eredienst en uit giften en legaten van gemeenteleden. De collecte die tijdens de tweede zondag van iedere maand bij de uitgang wordt gehouden is bestemd voor een speciaal doel. De collectie die tijdens de laatste zondag van de maand in de dienst wordt gehouden is bestemd voor de algemene doeleinden van de diaconie.

De diakenen zijn:     
Dhr. H. van Essendiaconie3@hervormdotterlo.nl    
Dhr. B.H. Dirksen diaconie@hervormdotterlo.nl    
Dhr. M. van Dam diaconie2@hervormdotterlo.nl     
      
Bankrekeningnummer diaconie NL56RABO036.85.06.800    
      
Postadres diaconie Kerklaan 6, 6731 BB Otterlo    

Kerkvoogdij / commissie van bijstand

De kerkrentmeesters dragen zorg voor de materiële aangelegenheden van de gemeente. Zij dragen zorg voor het financieel beheer, de arbeidsrechtelijke aangelegenheden (predikant en koster), geldwerving, behoud van kerkelijke gebouwen (waaronder het kerkgebouw, verenigingsgebouw Eben-Haëzer en de pastorie), registers, archieven etc. Ook dragen zij zorg voor de middelen voor de zondagschool, kinderoppas, clubs, catechese en de kerktelefoon.

De kerkrentmeesters worden in hun werkzaamheden bijgestaan door een commissie van bijstand. De leden van de kerkvoogdij en commissie van bijstand zijn:

Kerkrentmeesters     
Dhr. D. (Derk) Hooijer     
Dhr. J.T. (Jan) Roelofsen (voorzitter kerkvoogdij)    kerkvoogdij@hervormdotterlo.nl
Dhr. P. (Peter) van Omme (secretaris kerkvoogdij)    kerkvoogdij1@hervormdotterlo.nl
      
Commissie van bijstand     
Dhr. M. (Marco) Slingerland      
Mevr. J. A. (Joke) van Lambalgen     
Mevr. R. J. (Jacqueline) Morren     
Dhr. M. (Mark) Janssen     
Dhr. A. A. (Alex) van Geerenstein     
Dhr. G. (Gerbert) van Omme     
Dhr. J. W. (Wim) Hendriksen     
Dhr. J. (Jaap) Peelen (penningmeester kerkvoogdij)    facturen@hervormdotterlo.nl
De bankrekeningnummers van de kerkvoogdij zijn:NL59RABO 036.85.00.926
 NL43RABO 037.37.27.089 (SKG)
  
Het postadres van de kerkvoogdij is:Kerklaan 6, 6731 BB Otterlo

Kerkdiensten                    

Het meest wezenlijke onderdeel van het gemeenteleven is de eredienst. In deze kerkdiensten komt de gemeente samen tot de dienst van het Woord, de dienst der sacramenten, de dienst der gebeden en de dienst der barmhartigheid.

Kerkdiensten worden gehouden op zondag om 9.30 uur en om 19.00 uur. Verder worden er diensten gehouden op de christelijke feestdagen, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen en een avonddienst op bid- en dankdag. De kerkdiensten worden aangekondigd in het kerkblad. Dit kerkblad staat ook op de website van de kerk. De diensten zijn via internet (kerktelefoon) te beluisteren. Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in verenigingsgebouw Eben-Haëzer (zie aparte passages in deze gids)

Heilige Doop                     

Van tijd tot tijd wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend in onze gemeente. Dit sacrament wordt in de regel bediend aan de pasgeboren kinderen in onze gemeente. Ook in andere situaties is bediening van het sacrament soms mogelijk. In dat geval, kunt u contact opnemen met de predikant. Het sacrament wordt bediend in overleg en na toestemming van de kerkenraad.

Voorafgaand aan de reguliere  doopbedieningen worden de (beide) doopouders uitgenodigd voor de doopzitting. Op de doopzitting worden de persoonsgegevens van de dopeling(en) en de doopouders overgenomen uit het (daarvoor mee te nemen) trouwboekje.

Verder wordt er dan uitleg gegeven over het sacrament en de inhoud van het doopformulier. De doopouders krijgen deze avond een boekje over het sacrament. In de week voor de bediening van het sacrament krijgen de doopouders voorts bezoek van enkele kerkenraadsleden. De bediening van het sacrament kan in overleg plaatsvinden in de ochtend- of avonddienst.

In het voorjaar wordt een doopouderavond gehouden, waarvoor alle ouders die de afgelopen periode een kindje ten doop hielden worden uitgenodigd en waar onder onder meer zal worden gesproken over de Heilige Doop en over een christelijke opvoeding.

Heilig Avondmaal                        

Vier keer per jaar wordt in onze gemeente het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. Voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt een dienst en week van (individuele) voorbereiding gehouden. In de avonddienst na de bediening is er dankzegging en nabetrachting. Belijdende leden van de gemeente hebben in principe toegang tot de Avondmaalstafel. Belijdende leden van elders, die het avondmaal met ons willen vieren wordt beleefd verzocht om zich in de week voor de bediening, dan wel voorafgaand aan de betreffende dienst te melden bij de predikant of bij één van de kerkenraadsleden. In de week voor de bediening is er de mogelijkheid van censura morum. Eventuele bezwaren tegen leer en leven van belijdende leden kunnen dan kenbaar worden gemaakt bij de scriba van de kerkenraad.

Huwelijk                 

In het geval een aanstaand bruidspaar hun huwelijk in de kerk wil laten inzegenen, worden zij gevraagd tijdig een verzoek in te dienen bij de predikant voor een voorbereidend gesprek en om een voorlopige datum vast te leggen. De inzegening zelf wordt alleen gehouden in overleg en na toestemming van de kerkenraad. Enkele weken voor de huwelijksdatum zal een huwelijksgesprek worden gehouden met de predikant en wijkouderling, waarin onder meer gesproken zal worden over de waarde en betekenis van het christelijk huwelijk.

Begrafenissen                  

Voor begrafenissen is er gelegenheid om gebruik te maken van het verenigingsgebouw Eben-Haëzer en/of de kerk voor opbaren, condoleren en/of de rouwdienst. De kerkenraad acht het belangrijk dat de invulling van één en ander past binnen de gebruiken hier ter plaatse. Dit betekent onder meer dat de kerkelijke gebouwen niet beschikbaar worden gesteld in het geval van crematies.

Voorafgaand aan het gebruik of medewerking aan een rouwdienst dient er daarom toestemming te worden verkregen en worden afspraken gemaakt over de invulling. De begrafenisondernemer of familie kan daarvoor contact opnemen met de predikant, als vertegenwoordiger van de kerkenraad. De predikant is te bereiken via de telefoonnummers  0318- 591292 of 06-42375008. Bij afwezigheid van de predikant kan contact worden opgenomen met de scriba, de heer Heij (06-23876486).

Kinderoppas                     

Op zon‑ en feestdagen is er tijdens de morgendiensten kinderoppas in de achterzaal boven in verenigingsgebouw “Eben-Haëzer”, waar de jonge kinderen uit de gemeente kunnen worden gebracht. Er is speelgoed beschikbaar en er worden activiteiten met de kinderen gedaan, waaronder ook het lezen van een verhaal uit de Kleuterbijbel.

De kinderoppas wordt volgens een rooster ingevuld door een drietal personen per ochtend (gemiddeld zijn de personen eens per 3 maanden aan de beurt). Het rooster hangt in de oppaszaal en wordt in het kerkblad vermeld. De oppas wordt gecoördineerd door:

Elles Roelofsen – van Hunen    kinderoppas@hervormdotterlo.nl
Gerda Goorhuis-van den Brink (secretaresse)     

De zaal voor de kinderoppas is open vanaf 9 uur. Degenen die oppassen wordt gevraagd dan aanwezig te zijn. In het geval van verhindering wordt gevraagd zelf tijdig te ruilen met iemand anders. Er wordt een reservekracht ingeroosterd, die bij grote drukte zal bijspringen.

Kerktelefoon                    

Voor wie moeilijk in de kerk kan komen, is er de mogelijkheid om een aansluiting te krijgen op de kerktelefoon, zodat op die wijze toch de kerkdiensten gevolgd kunnen worden. Het beluisteren van de diensten kan via een Lucas ontvanger of rechtstreeks via het internet. Het aanvragen voor een aansluiting op de kerktelefoon kan worden geregeld via de heer H. van Essen, Kraatsweg 86a 6732 EW Harskamp, telefoon 0318-456717 of diaconie3@hervormdotterlo.nl. Ook bij eventuele storingen kunt u contact met hem opnemen.

Orgelcommissie en organisten          

Er is in Otterlo een orgelcommissie ingesteld, welke in overleg met kerkvoogdij en organisten zorg dragen voor het orgel. De commissie bestaat uit de volgende personen:

Dhr. K. Langerak (voorzitter)    orgelcommissie@hervormdotterlo.nl
      

Het rooster voor de organisten tijdens de erediensten wordt opgesteld door de heer E.J. van Laar.
De organisten die bij toerbeurt spelen zijn:

Dhr. H. Stolk     
Dhr. R. Koehoorn     
Dhr. E.J. van Laar jr.     
Dhr. J.G.L. Riezebos     
Dhr. G. van Veldhuizen     
Dhr. G.J. Mulder     
Dhr. E.J. van Laar sr. (adviseur)     
      

Koster                     

Dhr. R. van Luttikhuizen is koster van onze gemeente en hij zorgt ervoor dat de kerkdiensten en activiteiten in het verenigingsgebouw in goede orde kunnen verlopen.
Voor het schoonmaken van de gebouwen zijn ook enkele dames uit de gemeente aangesteld.

De koster is te bereiken per telefoon op 06-45008130  of per e-mail koster@hervormdotterlo.nl.

Het telefoonnummer van verenigingsgebouw Eben-Haëzer is: 0318-591887

Pastoraat

Bezoekwerk                      

De ouderlingen (met uitzondering van de jeugdouderling) dragen zorg voor het reguliere bezoekwerk van de gemeenteleden. De gemeente is daartoe verdeeld in vier wijken en aan iedere ouderling is een wijk toebedeeld. Het bezoekwerk wordt samen met een bezoekbroeder gedaan. De wijken en bezoekbroeders zijn:

Ouderling H. van Omme met bezoekbroeder B.H. Dirksen hebben de wijk:

 • Arnhemseweg, Bovenweg, Brummelweg, Buurtboslaan, Buurtweg, De Dennen, Edeseweg, Eikenzoom, Egypte, Engweg, Haarweg, Harskamperweg, Harderwijkerweg, Heideweg, Hoefweg, Hoenderloseweg, Karweg, Koeweg, Mosselsepad, Mosselseweg, Onderlangs, H.P. Prangsmalaan, Slingerlaan, Sparrenlaan, Sportlaan, Vijverlaan, Zandingsweg, De Zandhoek.

Ouderling J. Hendrikse met bezoekbroeder A. Morren hebben de wijk:

 • Apeldoornseweg, Barneveldseweg, Beekdalseweg, Damakkerweg, Dorpsstraat, Edeseweg (Harskamp), Esserbroekweg, Houtkampweg, Laarweg, Maatweg, Otterloseweg, Roekelse Bosweg, Westenengerdijk, Willinkhuizersteeg.

Ouderling E. van den Berg met bezoekbroeder E. van de Ham hebben de wijk:

 • Eschoter Engweg, Lange Heideweg, Molenweg, leden en meelevenden vanuit Wekerom, Harskamp en omstreken

Ouderling J. Brons met bezoekbroeder K. Langerak hebben de wijk:

 • Appelplansweg, Dokter Beumerlaan, Boumanlaan, Van Broekhuyzenstraat, De Dries,
 • Meester Engelenweg, Feenstraweg, Groeneweg, Lontweg, Kerklaan, Maasjessteeg, Pothovenlaan.

Ziekenhuizen, verpleeg-, verzorgingshuizen

Als een gemeentelid in het ziekenhuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft, is het ook goed om als gemeente ons meeleven te laten blijken. Dit kan bijvoorbeeld door een kaartje te sturen. De ervaring leert dat het meeleven van de gemeente zeer op prijs wordt gesteld. Om het u makkelijk te maken, volgen hier de adressen van een aantal zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen in de omgeving:

 Bezoekadres  Postadres  Telefoon
Rijnstate Ziekenhuis ArnhemWagnerlaan 556815 ADArnhemPostbus 95556800 TA Arnhem088-0058888
Rijnstate Ziekenhuis VelpPresident Kennedylaan 1006883 AZVelpPostbus 86880 AA Velp088-0058888
Ziekenhuis Gelderse ValleiWilly Brandtlaan 106716 RPEdePostbus 90256710 HN Ede0318-434343
UMC St. RadboudGeert Grooteplein Zuid 106525 GANijmegenPostbus 91016500 HB Nijmegen024-3611111
Sint Maartenskliniek NijmegenHengstdal 36522 JVNijmegenPostbus 90116500 GM Nijmegen024-3659911
Sint Anthonius ZiekenhuisKoekoekslaan 13435 CMNieuwegeinPostbus 25003430 EM Nieuwegein030-6099111
UMC , Locatie AZUHeidelberglaan 1003584 LXUtrechtPostbus 855003508 GA Utrecht030-2509111
Verpleeghuis NorschotenKlaverweide 13773 AWBarneveld   0342-404000
Verpleeghuis De BreukelderhofRobert Kochlaan 16721 BEBennekom   0318-752222
Woonzorghuis EurekaBrummelweg 436731 SWOtterlo   0318-591872
Verzorgingshuis De StolpeTepelenburgweg 36732 ASHarskamp   0318-752970

Bezoekdames                

Deze groep vrouwen brengen desgewenst bezoekjes aan gemeenteleden. Bent u 80 jaar of ouder geworden dan zoeken zij contact om een verjaardag afspraak te maken en zij komen graag langs na de geboorte van een kindje of bij een 50-jarig of 60 -jarig huwelijksjubileum om namens de gemeente de felicitaties over te brengen. Ook zijn zij er voor de (langdurig) zieken, de eenzamen, mensen met een beperking, alleenstaanden of andere gemeenteleden die een bezoekje waarderen. Ze bieden een luisterend oor, aandacht en/of een pastoraal gesprek. Als u wenst lezen zij een stukje uit de bijbel of een gedicht en/of een gebed. De bezoekdames werken gemeente breed in samenwerking met de diaconie of de wijkouderling.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de volgende personen:

Jannet van den Brink (voorzitter)   bezoekdames@hervormdotterlo.nl 

Emmy van Baalen (secretaris)

     

Marja Vonk (penningmeester)

Nadine Brons (algemeen bestuurslid)

     

Centrum “De Herberg”              

In Oosterbeek is het een missionair‑diaconaal centrum, “De Herberg” gevestigd. Dit centrum is bedoeld voor mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren, waarbij bijv. te denken is aan rouwverwerking, spanningen in huwelijk en gezin, werkloosheid et cetera. De Herberg biedt dan de mogelijkheid om even afstand te nemen van de thuissituatie om zo tot rust te komen. Voor verwijzing naar de Herberg is er ook voor onze gemeente een aanspreekpunt, daarvoor kunt u contact  opnemen met één van de diakenen. Zij kunnen u bovendien ook meer informatie verstrekken.

Collecten / collectemunten                 

De kerkdienst is, behalve dienst van het Woord, ook dienst der barmhartigheid. Dat betekent dat er in de dienst gelegenheid is om gaven te geven. Naast collecten voor kerkvoogdij, onderhoudsfonds en diaconie worden er ook regelmatig collecten gehouden voor bijzondere doelen. De bestemming en opbrengst van de collecten wordt vermeld in het kerkblad.

Er bestaat de mogelijkheid om collectemunten te gebruiken. Dit heeft het voordeel dat de giften die op deze manier worden gedaan aantoonbaar zijn en zo ook als gift aftrekbaar zijn voor de inkomsten belasting. Vanzelfsprekend is het mogelijk dit voordeel ook weer ten goede te laten komen aan de collecten.

De verkoop van collectemunten wordt om de twee weken op woensdagavond gehouden in verenigingsgebouw “Eben-Haëzer” tussen half acht en acht uur ’s avonds. Wanneer er op die avond condoleren is in het gebouw, zal de verkoop op de donderdagavond daarna plaatsvinden. Het verdient de voorkeur om met een pinpas te betalen maar het is eventueel ook mogelijk om contant te betalen. In het geval u contant betaald, wordt een kwitantie verstrekt die als bewijs voor de fiscus kan dienen..

De munten zijn verkrijgbaar in eenheden van € 0,60, € 1,20 of € 2,40 en worden in zakjes van resp. 40 stuks, 20 stuks of 10 stuks verkocht, zodat de aankoopprijs van ieder zakje € 24 bedraagt.

Vrijwillige bijdrage                    

Een belangrijke inkomstenbron voor het werk in veel plaatselijke gemeenten is de Actie Kerkbalans. Ook in Otterlo wordt deze actie jaarlijks gehouden voor het kerkenwerk hier ter plaatse. De kerkvoogdij houdt deze actie jaarlijks in wordt jaarlijks in januari. Bij de actie wordt u een folder verstrekt waarin een toelichting op de actie als ook op de financiële situatie van de gemeente wordt gegeven.

Solidariteitskas                

Binnen de landelijke kerk is de Solidariteitskas ingesteld. Ook binnen de gemeente van Otterlo ontvangen alle belijdende leden en doopleden van 21 jaar en ouder jaarlijks een acceptgiro van € 10 voor de bijdrage aan de Solidariteitskas. Van deze bijdrage wordt de helft afgestaan aan de Landelijke Solidariteitskas en komt de andere helft ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk. De bijdragen worden landelijk onder meer gebruikt om gemeenten die tijdelijk een overbrugging nodig hebben (bijv. voor een nieuwe wijkgemeente) te helpen. Daarnaast worden deze bijdragen ook gebruikt voor bovenplaatselijk pastoraat, zoals bijv. voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart.

Verjaardagsfonds               

De gemeente kent een verjaardagsfonds. Elke jarige in de gemeente vanaf 18 jaar ontvangt een felicitatie van de kerk, met daarbij een envelop voor giften voor het plaatselijk kerkenwerk. Hiermee worden bijzondere of onvoorziene uitgaven gefinancierd.

Contactpersoon voor het verjaardagsfonds is: Mevr. M. van de Craats – Janssen, Koeweg 1a, 6731 SJ Otterlo  06-30787554.

Orgelfonds 

Bij het 100-jarig bestaan van het orgel in 1997 is een Orgelfonds ingesteld. Dit fonds is bestemd voor een toekomstige grote restauratie van het orgel. Dit fonds wordt onder meer gevoed met giften, collecten en de opbrengst van het catechisatiebusje. De gelden voor het orgelfonds staan op spaarrekening NL60RABO 010.11.524.481. Eventuele stortingen voor het fonds kunnen worden gedaan op rekening NL59RABO 036.85.00.926 onder vermelding van “Orgelfonds”

Nadere informatie over het orgel en haar historie vindt u op de website van de kerk. Ook is er een boekje beschikbaar waarin de historie van het orgel staat beschreven. Als u dit wilt aanschaffen kunt u contact opnemen met één van de leden van de orgelcommissie of met de heer E.J. van Laar.

Lentefair                 

De Lentefair-commissie heeft als doel om jaarlijks door middel van de Lentefair geld in te zamelen. De Lentefair wordt op de zaterdag na Hemelvaartsdag georganiseerd tussen 9.30 en 15.00 uur op en rond het kerkplein in Otterlo. Er worden tal van zaken verkocht inclusief eten en drinken, bloemen, et cetera en er zijn de nodige activiteiten. De Lentefair-commissie wordt samengesteld uit de achterban van de plaatselijke gemeente inclusief de jeugd daarvan en uit het lokale comité van Woord en Daad. De opbrengst van de Lentefair wordt als volgt verdeeld: : 1/3 is voor de plaatselijke gemeente, 1/3 voor de jeugd van de plaatselijke gemeente en 1/3 voor Woord & Daad.

Wie iets beschikbaar heeft, wat bruikbaar is voor de verkoping of de markt kan het hele jaar door contact opnemen met dhr. J. (Jan) Roelofsen, Laarweg 60, 6732 DH Harskamp. Tel. 06-51560153 of met dhr. B. (Bas) Dirksen, Dorpstraat 47, 6732  AB  Harskamp. Tel. 0318-457556.

Wilt u iets kopen in de tussen liggende periode, dat kan ook, neem dan contact op met één van de  boven genoemde personen.

Zendingscommissie      

In Otterlo is er een zendingscommissie aangesteld. Doel van de commissie is bij te dragen aan de verspreiding van Gods boodschap. De commissie doet dat in de eigen gemeente onder meer door de verkoop van het dagboek “Een handvol koren” dat jaarlijks uitgegeven wordt door de GZB. Verder wordt er elk jaar in samenwerking met Harskamp en Wekerom bij toerbeurt een zendingsavond belegd in één van de drie dorpen. Ook behartigen de commissieleden zaken die zich voordoen ten aanzien van de zending, zoals verspreiding van evangelisatiefolders en werving van leden voor de GZB en IZB.

Onze gemeente is via het deelgenoten project van de GZB verbonden met familie Vrij. Johan en Willeke Vrij zijn met Abel (5) en Mirjam (3) op 3 juli 2022 uitgezonden naar Albanië vanuit de Hervormde gemeente Monster. Zij wonen nu in Tirana en werken met 12 gemeenten samen in een trainingsprogramma voor gemeenteleden en kerkleiders binnen het Fokusi programma. De visie van Fokusi is dat christenen en kerken zich verdiepen in hun geloof en dit ook praktisch vorm geven in contacten met mensen in hun buurt. Samen met Aad van der Maas en Wilma de Vries zijn zij vanuit de GZB werkzaam in Albanië. Voor de actuele situatie verwijzen we u graag naar hun website vrijinalbanie.nl . Als Hervormde gemeente Otterlo ondersteunen wij fam. Vrij met onze gebeden en diverse acties om deze uitzending ook financieel mogelijk te maken.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Dhr. H. van Omme (voorzitter)     
Mevr. G. Goorhuis-van den Brink (secretaresse)    zending@hervormdotterlo.nl
Dhr. H. van Essen     
Mevr. B. Hazeleger- Bos     
Mevr. M. Janssen- van den Top      
Dhr. H. Hooyer     
      

Woord & Daad                 

De Stichting Woord en Daad heeft een lokaal comité in de dorpen Wekerom, Harskamp en Otterlo. Doel van het lokale comité is geld in te zamelen voor projecten van Woord en Daad. Daartoe worden diverse activiteiten gehouden, zoals inzameling van statiegeldbonnen, een krentenbroodactie in de week voor Pasen, fietstochten, zangavonden en informatieavonden over de projecten. Contactpersoon voor Otterlo is de heer B. Dirksen, telefoon 0318-457556 en e-mail bhdirksen@gmail.com.
Overige commissieleden: Mevrouw H. van der Weerd , mevrouw D. van de Beek en mevrouw J. van Lambalgen.

Website                               

De website van onze gemeente is te vinden via www.hervormdotterlo.nl en bestaat sinds 2007. Op de website is de nodige informatie over de gemeente te vinden. Ook kunt u de kerkbode lezen via de website en kunt u de kerktelefoon beluisteren via de site.

Voor vragen of opmerkingen over de site kunt u mailen naar webmaster@hervormdotterlo.nl

Opname kerkdiensten               

Van de kerkdiensten worden ook (digitale) opnamen gemaakt. De opnamen kunt u via de website van de kerk beluisteren. Als u van een bepaalde dienst (bijv. doop, trouw of rouwdienst) een opname wilt hebben, kunt u deze downloaden vanaf internet. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de koster.

Kerkblad                

De gemeente van Otterlo heeft samen met de Hervormde Gemeenten van Harskamp en Wekerom een kerkblad met de naam “Kerkklanken”. Dit blad verschijnt in de regel eens per twee weken. Het blad bevat informatie over de gemeente en het gemeenteleven.

Wie met de gemeente mee wil leven, wordt dan ook aangeraden een abonnement op “Kerkklanken” te nemen. Het blad is ook via de website te lezen. Eventuele kopij voor het kerkblad dient uiterlijk op maandag om 08.30 uur voor de volgende verschijning op donderdag te worden ingeleverd bij de predikant via dominee@hervormdotterlo.nl

De kosten voor een abonnement bedragen € 17,50 per jaar en wordt dan bij u thuisbezorgd. Voor abonnees buiten het bezorggebied is een postabonnement mogelijk, de kosten daarvan bedragen € 35 per jaar. Het bankrekeningnummer voor het kerkblad is NL48RABO 036.85.16.547. Voor vragen over het abonnement kunt u terecht bij Anneloes van Grootheest via Whatts-App of bellen naar 06-28537353. In geval van verhuizing, overlijden of een andere wijziging van abonnees wordt men vriendelijk verzocht dit ook aan hen door te geven.

Kerkelijk archief                         

De Hervormde Gemeente van Otterlo bestaat reeds lang. De aanwezige archiefstukken van de kerkenraad, diaconie en kerkvoogdij zijn ondergebracht in het gemeentelijk archief en daar op zorgvuldige wijze opgeslagen. In het gemeentelijk archief is een catalogus beschikbaar met de opgeslagen stukken. De archiefstukken ouder dan 50 jaar zijn daar in te zien. Voor archiefstukken jonger dan 50 jaar is voorafgaande toestemming nodig van de kerkenraad. Het gemeentelijk archief is te bereiken via het Gemeentehuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede, telefoon 0318-680357.

Ledenadministratie        

De ledenadministratie wordt gevoerd via het Leden Registratie Programma (LRP) van de PKN. Het is dringend gewenst dat gemeenteleden eventuele veranderingen in hun gezin, zoals geboorte, overlijden of verhuizing tijdig doorgeven aan de ledenadministrateur. In diverse gevallen worden wijzigingen in het bevolkingsregister bij de burgerlijke gemeente namelijk niet automatisch doorgegeven aan de plaatselijke kerk. De administratie en de wijzigingen daarin worden bijgehouden door Jacqueline Morren. E-mail: leden@hervormdotterlo.nl

Classicale vergadering Veluwe sinds 1 mei 2018 genaamd: PKN classis Veluwe

Zondagsschool                 

Op zondagmorgen wordt er van 11 tot 12 uur in verenigingsgebouw “Eben-Haëzer” voor de jeugd van 4 tot en met 12 jaar zondagsschool gegeven. Het doel van de zondagsschool is om kinderen op een eenvoudige wijze in contact te brengen met de bijbel en hen een psalm te laten leren. Op tweede kerstdag wordt een viering in de kerk gehouden. De laatste zaterdag van juni is er een dagje uit met de leiding en kinderen van de zondagsschool. De leiding van de zondagschool word gevormd door:

Juf Gea Rap      zondagsschool@hervormdotterlo.nl
Juf Mariëtte v.d. Berg      
Juf Wilma Waaijenberg       
Juf Carola Breen     
      

Catechese               

De catechese is het kerkelijk onderricht aan de jongeren van de gemeente om hen bekend temaken met het Woord van God en met de belijdenis van de kerk. De kerkorde wijst erop dat dit catechetisch onderwijs een dubbel doel heeft, namelijk de jeugd leren leven uit Gods beloften en naar Zijn geboden en om hen voor te bereiden op de openbare belijdenis van het geloof. In het winterseizoen wordt vanaf oktober tot april (rond de Pasen) op dinsdagavond catechisatie gegeven in gebouw Eben-Haëzer. De tijden worden jaarlijks bekend gemaakt in het kerkblad. Tijdens de catechisaties staat er een collectebusje, de opbrengst hiervan is bestemd voor het Orgelfonds.

Belijdeniscatechese                    

Jaarlijks wordt de gelegenheid gegeven om belijdeniscatechese te volgen. Deze catechese is, zoals het woord al aangeeft, gericht op het doen van openbare belijdenis van het geloof aan het einde van het seizoen, alhoewel het volgen van de belijdeniscatechese daar niet direct toe verplicht. Wie de belijdeniscatechese wil volgen of nadere informatie wil ontvangen, dient contact op te nemen met de predikant.

Kringwerk                         

In het winterseizoen (oktober tot Pasen) wordt er kringwerk gehouden. Om de twee weken is er op woensdagavond Bijbelkring. Daarnaast is er maandelijks een Bijbelgespreksgroep, waar u aan deel kunt nemen. Op deze avonden wordt er een Bijbelstudie gehouden aan de hand van een boekje met vragen.

Bejaardenmiddag                       

In het winterseizoen wordt er eens per maand (op woensdagmiddag) een bejaardenmiddag gehouden, waar de ouderen van de gemeente hartelijk welkom zijn. De middagen beginnen om 14.30 uur. Contactpersoon is Mevr. D.W. van den Broek-van Ginkel,  Telefoon 0318-592545 en e-mail: mjdwvandenbroek@hetnet.nl

Vrouwenvereniging “Tabitha”           

Van september tot en met april komt de vrouwenvereniging bijeen. Op deze vereniging staat bijbel studie centraal. Ook werkt de vrouwen vereniging mee aan de Lentefair. De vereniging is aangesloten bij de bond van Hervormde vrouwen verenigingen op gereformeerde grondslag. De vrouwenvereniging heeft haar vergaderingen eens per 2 weken op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 in verenigingsgebouw Eben-Haëzer.

Het bestuur van de vrouwenvereniging is als volgt samengesteld:                                

Mevr. M. (Marry) Verspuij-van den Top (presidente)    vrouwenvereniging@hervormdotterlo.nl
Mevr. J.T.G. (José) van Gemerden-Tushuizen (presidente)     
Mevr. T. (Teunie) Hendriksen- van Luttikhuizen (secretaresse)     
Mevr. R. (Ria) Peelen-Kampert (penningmeesteres)     
      

Jeugdwerk                         

In het winterseizoen wordt er club gehouden voor de jeugd. Als gemeente zijn we daarvoor aangesloten bij de HGJB en via hen worden we voorzien van programma’s en informatie over alles wat met jeugd te maken heeft.

Elke clubavond verloopt langs twee hoofdlijnen. Het eerste deel betreft een bezinningsgedeelte, waarbij de bijbel open gaat om te lezen en uitleg te geven en te ontvangen, dan wel discussie en gesprek te hebben over het Bijbelse onderwerp. Ook wordt er dan gezongen, onder andere uit de bundel “Op Toonhoogte” van de HGJB.

In het tweede deel is er tijd voor ontspanning, d.m.v. spel, creatief, knutselen, activiteiten en vooral ook het elkaar ontmoeten in een gezellige, informele sfeer.

Elk jaar wordt er een sponsorloop gehouden, waarbij de opbrengst wordt bestemd voor het HGJB – project of een zelf gekozen doel. Om het jaar wordt er in de jongste groepen ook een actie Schoenendoos gehouden. Ieder jaar doen we ook mee met de HGJB Kinderdagen, Verspiederdagen en TOV avonden. De oudere jeugd gaat verder soms een avondje zwemmen, bowlen, schaatsen, e.d.

Op de laatste clubavond voor kerst wordt er in de eigen groepen een kerstavond gevierd. Het winterseizoen wordt afgesloten met het clubkamp in mei.

Het jeugdwerk is verdeeld in de volgende groepen:

 • Esther en Ruth, voor de meisjes van de basisschool
 • Daniël en Jonathan, voor de jongens van de basisschool
 • Samuël, voor de meisjes en jongens uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
 • Deborah & Barak, voor de meisjes en jongens uit de klassen 3, 4 en 5 van het voortgezet onderwijs

De clubavonden zijn wekelijks op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw “Eben-Haëzer”.

Daarnaast is er nog de jongerenvereniging Nicodemus, voor de jongeren vanaf ongeveer 16 jaar en de jong volwassenen. Nicodemus is eens per 2 weken op donderdagavond vanaf 20.00 uur.

Meer informatie is te vinden via www.hjwo.nl.

Jeugdraad              

De gemeente kent een jeugdraad, waarin de leidinggevenden van het jeugdwerk als ook de jeugdouderling en dominee zitting hebben. Op de tweede dinsdagavond in september wordt een jaarvergadering gehouden, waarin de leden van de jeugdraad een moment van bezinning hebben over het afgelopen winterseizoen en een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Nieuwe plannen, nieuwe leiding, financiën et cetera komen dan zoal ter sprake. Verder worden er tweemaal in het seizoen gezamenlijke Bijbelstudie avonden gehouden.

 De jeugdraad wordt gecoördineerd door:

Ronnie Rap (voorzitter)    jeugdwerk@hervormdotterlo.nl
Aline van Leijen (notuliste)     
Jacqueline Morren (penningmeester)    leden@hervormdotterlo.nl

VBW                  

Vakantie Bijbel Week, kortweg VBW, is een feestelijke activiteit van een paar dagen tijdens de zomervakantie, die vanuit de kerkelijke gemeente Otterlo wordt georganiseerd om kinderen en tieners het Evangelie van Jezus Christus door te geven. Door het vertellen van een Bijbelverhaal, het spelen van sketches, gesprekjes met kinderen/tieners in kleine groepjes en door verschillende andere activiteiten als knutselen, ( buiten)spelletjes en samen eten en drinken worden kinderen en tieners door christenen op het spoor gezet van God en de Bijbel. Het algemene mailadres is vbw@hervormdotterlo.nl

De commissieleden zijn:

Lydia Heij (voorzitter)    vbw@hervormdotterlo.nl
Miranda Peelen (penningmeester)     
Melissa Heij     
Elles Roelofsen      

Rick Peelen

     

 

     
      

Predikantenlijst               

 1. Wilhelmus van Moers (1581)
 2. Andreas Oosterbeeck (1584)
 3. Petrus Sonnius (1592‑1593)
 4. Jacobus Walwijn (1597‑1602)
 5. Petrus Vigilius (1604‑?; als kandidaat gekomen)
 6. Henricus Schrammius (1608‑1624; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Voorst)
 7. Vitus Pibonis Enema (1621‑1628; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Longerhouw)
 8. Arnoldus Alting (1628‑1653; als kandidaat gekomen, hier overleden)
 9. Johannes Rhijnvisch (1654‑1662; als kandidaat gekomen, hier overleden)
 10. Antonius van Kalckenstein (1663‑1678; als kandidaat gekomen, hier overleden)
 11. Nicolaas van der Meer (1679‑1682; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Nijkerk)
 12. Isaäc Wilbrenninck (1683‑1689; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Amersfoort)
 13. Johannes Heeser (1690‑1700; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Doesburg)
 14. Wilhelmus Boonzaaijer (1700‑1730; als kandidaat gekomen, hier overleden)
 15. Johannes Philippus Scheidius (1730‑1733; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Wageningen)
 16. Lambertus Arnoldus Swarte (1734‑1740; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Ditzum, Ostfriesland)
 17. Henricus Engelberts (1740‑1747; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Wageningen)
 18. Rudolf Arend ten Brink (1748‑1749; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Hattem)
 19. Thomas Arnoldus van Grasstek (1750‑1762; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Hasselt)
 20. Johannes van Diermen (1763‑1765; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Domburg)
 21. Christophorus Henricus Didericus Ballot (1766‑1771; als kandidaat gekomen, vertrokkennaar ‘s‑Heer Arendskerke)
 22. Henricus van Itterson (1772‑1793; als kandidaat gekomen, ambt neergelegd)
 23. Johan van der Linden (1793‑1794; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Oosterbeek)
 24. Leffert Bakker (1795‑1797; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Kesteren)
 25. Frederik van den Ham (1798‑1804; als kandidaat gekomen, vertrokken naar IJsselstein)
 26. Gerrit Schoonderbeek (1805‑1807; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Nunspeet)
 27. Jan Hendrik Gillessen (1808‑1810; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Warmond)
 28. Willem Godofredus Mann (1811‑1822; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Kerkwerve)
 29. Johannes Diesel (1822‑1827; gekomen van Bergen NH, vertrokken naar Rheden)
 30. Theodorus Johan Wijnoldi (1827‑1844; gekomen van Egmond aan Zee, hier overleden)
 31. Josephus Franciscus Blaauw (1845‑1847; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Renswoude)
 32. Bernard Jacob Adriani (1847‑1850; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Waddinxveen)
 33. Jacob Binnenweg (1850‑1852; gekomen van Westkapelle, vertrokken naar Harderwijk)
 34. Frederik Willem Merens (1853‑1856; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Baarn)
 35. Wouterus Gijsbertus van den Broek (1856‑1858; gekomen van ‘s Grevelduin‑Capelle, hier overleden)
 36. Hermanus van Broekhuyzen (1858‑1861; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Winburg, Zuid‑Afrika)
 37. Johannes Jacobus Asuerus Ploos van Amstel (1861‑1863; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Reitsum)
 38. Willem Hasselman (1864; als kandidaat gekomen, hier overleden)
 39. Carel Christiaan Jenneke Hiebendaal (1865‑1869; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Driel)
 40. Pieter Eento Barbas (1869‑1872; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Amerongen)
 41. Willem Petri (1873‑1875; gekomen van Wemeldinge, vertrokken naar ‘t Woudt)
 42. M.M. de Lint (1876‑1881; gekomen van Yerseke, vertrokken naar Oosterwijk)
 43. Jacobus Johannis Kuyper (1894‑1899; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Hien-Dodewaarde)
 44. Hendrik Jan Olthuis (1900‑1903; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Harmelen)
 45. Freerk Schrale (1903‑1906; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Valburg)
 46. Daniël van Luttervelt (1907‑1908, gekomen van Sprang, vertrokken naar Bergschenhoek)
 47. Bartholomeüs Johannes Werther (1909‑1914; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Hedel)
 48. Geert Grootjans (1915‑1917; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Ommeren)
 49. Lubbertus Gerhardus Bolkestein (1920‑1928; gekomen van Kockengen, vertrokken naar ‘s Gravenmoer)
 50. Hendrik Japchen (1930‑1933; gekomen van Opheusden, vertrokken naar Doornspijk)
 51. Arie Dekker (1935‑1938; gekomen uit Emst, met emeritaat)
 52. Willem de Bruijn (1941‑1946; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Lexmond)
 53. Jan Cornelis Terlouw (1946‑1956; gekomen van Wezep, vertrokken naar Bodegraven)
 54. J.Ch.W. Kruishoop (1957‑1965; gekomen van Meerkerk, met emeritaat)
 55. Arie Jonkers (1966‑1970; gekomen van Oude Tonge, met emeritaat)
 56. Johannes Bos (1972‑1985; gekomen van Lunteren, hier overleden)
 57. Gerard van Leijen (1986‑1994; gekomen van Wilnis, met emeritaat)
 58. Jan Hendrik Adriaanse (1995‑2002; als kandidaat gekomen, vertrokken naar Dinteloord)
 59. Pieter Bastiaan Verspuij (2003-heden; gekomen van Boven-Hardinxveld)